Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Türk Milli Eğitim Sisteminde Uygulanan Program Geliştirme Modelinin Sistem Yaklaşımı Açısından İncelenmesi
Ali TÜRER
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı Türk Eğitim sisteminde uygulanmakta olan program geliştirme modelini, bu modelin işleyişini, sistem yaklaşımı ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar açısından incelemek, değerlendirmektir.

Araştırma literatür tarama modeliyle yapılan betimsel bir araştırmadır. Araştırmada önce Türk Eğitim Sisteminin program geliştirmede yararlandığı belli başlı düşünceler, Türk Eğitim Sisteminde uygulanan program geliştirme modeli incelenmiş arkasından bu sürecin özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan belli başlı sorunlar ve bu sorunların olası çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

Elde edilen bulgular, ulaşılan yargı ve öneriler şöyle özetlenebilir:

Eğitimde program geliştirme süreci, kendi kendini besleyebilen ve üretimde bulunabilen açık sistemin özelliklerine uygun biçimde işleyen, kesintisiz bir süreç olmak durumundadır. Milli Eğitim Sistemi içinde program geliştirme sürecinin nasıl işlediği incelendiğinde; bu sürecin okullarda ve sınıflarda yapılacaklar listesinin merkezde hazırlanması ve bu listenin teftiş personelinin gözetimi altında öğretmenler eliyle yaşama geçirilmesinin sağlanması biçiminde yürütüldüğü görülmektedir. Süreç içinde çıktılardan yeniden üretimde kullanmak üzere dönüt üretilememesi hazırlanan ders programlarının kısa sürede eskimesine yol açmaktadır. Programların merkeziyetçi yapı ve işleyiş içinde yukarıdan aşağıya hazırlanma ve uygulanma biçimi korunurken sistemde program tasarımına yön veren temel düşüncenin değişmeye başlaması sistemde karışıklığı arttırmakta, yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Mevcut program geliştirme modeli içindeki temel sorun; ders programını hazırlayanlar ile ünite planını hazırlayanlar ve uygulayanlar arasında karşılıklı enformasyon ve deneyim alış verişini kolaylaştıracak ve sağlayacak işlevsel bir köprünün sistem içinde oluşturulamamış olmasıdır. Program geliştirme süreci içinde böyle bir köprü ancak, program geliştirme alan uzmanları ile uygulayıcıların birlikte oluşturdukları, karşılıklı bilgi ve deneyim akışına uygun bir örgütlenme ile kurulabilir.

Sonuç
Bu düşünceden yola çıkılarak geliştirilen öneriler şöyle özetlenebilir:

1. Öğretmenin süreç içindeki deneyiminden program geliştirmede yeterince yararlanamayan mevcut program geliştirme modeli değiştirilmelidir.
2. İl Milli Eğitim Müdürlükleri`ndeki "Program Geliştirme" görev alanı, program geliştirme alanında uzmanlaşmış bir şube müdürü başkanlığında oluşturulacak bir örgütsel yapıyla işlevsel hale getirilmelidir.
3. Sistem içinde, bölgelerde programla ilgili bütün alt çalışma alanlarında işleyişleri tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş program geliştirme komisyonları oluşturulmalıdır.
4. EARGED bünyesindeki program geliştirme çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde sürdürülen program geliştirme çalışmaları ile eklemlenecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Anahtar Sözcükler: Açık Sistem , Program , Program Geliştirme , Program Geliştirme Modeli ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2014 © Pegem Akademi Yayıncılık.