AnasayfaOndokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Ondokuzmayis University
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: Mayıs
Sayı / Number: 32
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Murat AKTAŞ 5E Öğrenme Modeli ve İşbirlikli Öğrenmenin Biyoloji Tutumuna Etkisinin Cinsiyet Bakımından Değerlendirilmesi
Assessment of the Influence of 5E Learning Method and Cooperative Learning Method on Biology Attitude in Terms of Gender
Serdar ARCAGÖK, Çavuş ŞAHİN Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri
Teacher Trainers and Pre Service Teachers Views of Service Learning Course
Gökhan BAŞ İlköğretim İngilizce Dersi Akademik Ortamları İle Seviye Belirleme Sınavı İngilizce Alt Testi Sonuçları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
Investigating the Correlation Between Academic Avarages of Elementary English Course ans English Sub-Test Scores in Level Determination Examination With Structural Equation Modelling ,
Selma DENEME, Kutay UZ, Demirali ERGİN Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Çevirinin Kullanılmasına Yönelik Tutumları
The Attitudes of the Undergraduate Students Studying in the Translation-Interpretation on Department Towards the Use of Translation in Foreign Language Classes
Murat GÖKALP, Ecenur ŞAHİN Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine Yönelik Görüşleri
Views of the Instructors and Students of Music Teaching Department on the Content of School Instruments Lesson
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN Mentor Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Prospective Teachers Views on the Sufficiency Level of Mentor Teachers Use of Constructivist Learning Approach
Abdurrahman İLĞAN, Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Ercan ARI Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum ve Çağdaş Öğretmen Algıları
THE Perceptions of Teachers Towards Professional Attitude Contemporary Teachers Qualifications
Memet KARAKUŞ, Fadime MENGİ US İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Programından Tansımalar Adana İli Örneği
Reflections on Science and Technolohy Curriculum in the Fourth Grade the Example of Adana City
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Esra BOZKURT, Şebnem İŞERİ Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerin Kullanılması
Using of Newspaper in Science and Technology Courses
Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinden Memnuniyet Düzeyleri ve Hayal Ettikleri Eğitim Ortamı
Prospective Teachers Levels of Satisfaction With Schools of Education and Their Idealized Educational Setting
Ünsal UMDU TOPSAKAL İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin (4 ve 5. Sınıf) Zihindeki Canlı ve Cansız Kavramına Cinsiyetin Etkisi
The Effect of Gender to Living and Non-Living Things in the Mind of Elementary Pupils (4th and 5th Classes)
Celal Teyyar UĞURLU, Neslihan CEYLAN Öğretmenlerin, Okullarına İlişkin Örgütsel İmaj Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Teachers Organizational İmage Perceptionals About Their Schools in Terms of Some Variables
Barış USLU, Kadir BEYCİOĞLU İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Müdürlerin Paylaşılan Liderlik Rolleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Organizational Commitments of Elemantary School Teachers and the Distributed Leadership Roles of Principals
Gökhan YALÇIN Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Alan Derslerinde Klasik Gitarın Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Classical Guitar in the License Courses of Department of Music Education
İsmail YAMAN, Dilek ÇAKICI Bilişsel ve Telafi Edici Strateji Eğitimin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi
The Effect of Cognitive and Compensation Strategy Instruction on Reading Comprehension Skills
Kürşat YENİLMEZ, Dilek GİRİT İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mathematics Teachers Opinions About New Sub Learning Domains in Elementary Mathematics (6-8) Curriculum
Elif ÖZTÜRK YILMAZTEKİN, Refika OLGAN Eğilimler ve Konular: Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
Trenf and Issues: A Review of Studies Related to Technology Usage in Early Childhood Education
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.