AnasayfaUşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi /
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2014
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 17
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Serkan AKÇAY Kamu İç Denetiminin Organizasyon ve Mevzuat Perspektifinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
A Study on Evaluation of the Public Internal Audit in Terms of The Organization and Legislation
Selim DURAMAZ, Sabri DÜNDAR Elektronik Ödeme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Türkiye ve İtalya Örneği
A Comparison of Electronic Payment Systems: The Case of Turkey and Italy
Hakan BİLİR, İhsan KULALI İşletme Değeri ve Özkaynak Çarpanlarının Karşılaştırılmalı Analizi
Comperative Analysis of Enterprise Value and Equity Multiples
Mehmet Vefa NALBANT, Mehmet SARITAŞ Arkaizm, Lehçe Ve Ağız Bilgisi Bakımından Dilaver Cebeci’nin Şiirlerine Bir Bakış
Arkaizm, Lehçe Ve Ağız Bilgisi Bakımından Dilaver Cebeci’nin Şiirlerine Bir Bakış
Mehtap SOLAK SAĞLAM Yakut Türkçesinde Vasıta ve Ortaklık Hali
Instrumental and Commitative Case In Yakut Turkish
Rıfad GÜNDAY, Victor Hugo, Arthur Helps Zola’nın Gerçek Romanında Bağnazlığa Karşı Hoşgörü, Özgür Düşünce, Demokrasi ve Adalet Yanlısı Uygar Toplum Yaratma Çabası
The Effort for Creating a Civilized Society Against Bigotry, Defending Tolerance, Free Thought, Democracy and Justice in Truth (Vérité) by Zola
Osman ERTUĞRUL Kur’an’da Zemm Üslûbu Ve Münâfıkların Zemm Edilmesi
Kur’an’da Zemm Üslûbu Ve Münâfıkların Zemm Edilmesi
Dilek GÜZEL CANDAN, Gürkan ERGEN 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi
Cevat EKER Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
An Investigation On Self-Efficacy Belief Levels Of Classroom Teachers
Asım ARI, Esra EREN, Şefika Sümeyye ÇAM Ortaokul Beşinci Sınıf Derslerine Yönelik E-değerlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi
Development of E-Assessment Materials for Fifth Grade Secondary School Classes
Barış METİN, Mehmet ORAN İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İçi Yerel Tarih Konusundaki Faaliyetleri Uşak İli Örneği
Activities on Local History Carried Out by Teachers in Social Studies Lessons: The Sample of Uşak Province
M. Kaan DEMİR, Tugay TUTKUN, Çavuş ŞAHİN Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu
Eligibility of Social Studies Course Activities for Critical Thinking
Özlem BAŞ, Nergiz KARDAŞ İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerisi ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship between Primary School Students’ Visual Literacy Skills and Reading Comprehension Skills
Döndü Neslihan BAY, Sadegül AKBABA ALTUN, Özlem ŞİMŞEK ÇETİN Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teacher Views On Reading And Writing Preparation Studies
Mehmet Akif SÖZER, Recep ÖZKAN Öğretmen Adaylarının Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi
Identifying The Perceptions of Teacher Candidates Towards Womanhood
Bülent AKSOY, Erol SÖZEN Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki Deprem Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Düzce İli Örneği)
Evaluation Of The Opinions Of High School Students On Earthquake Training Delivered In Geography Course Wıth Different Variants (Example Of Düzce Province)
Fatma YANCI, Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
The Relationship Between High School Teachers’s Organizational Citizensihip Behavior And Their Emotional Intelligence
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.