AnasayfaMesleki Eğitim Dergisi / Mesleki Eğitim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2004
Dönem / Issue: Temmuz
Sayı / Number: 12
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Bülent ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr., Gürcü KOÇ, Dr., Şaban ÇETİN, Dr. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışmaya Yönelik Tutumları
The Study Attitudes of Students in Gazi Universty Vocational Educational Faculty
Kemal KOÇ, Dr., Ahmet MENTE, Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliği ve Önemi
Universty-Industry-Government-Collaboration and İts Significance
Yücel ÖKSÜZ, Yrd.Doç.Dr. Worthington Özerklik Ölçeğinin Türkçe`ye Uyarlanması;Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması
Adaptation of Worhington Autonomy Scaleto the Turkish Culture and Reiability and Validty
Emel BAYRAKTUTAR, Yrd.Doç.Dr Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersi Bilişsel Hedeflerine Ulaşma Düzeyi
Reaching Levels of Propestives Teachers to Cognitive Goals of Teaching Tecnologies and Material Development Lecture
Gülgün BANGİR ALPAN , Araş.Gör. Bir Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Profili:Saip Tuna
An Artist and the Profile of the Art Teacher:Saip Tuna
Gülgün BANGİR ALPAN , Araş.Gör. Bir Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Profili:Saip Tuna
An Artist and the Profile of the Art Teacher:Saip Tuna
Gülgün BANGİR ALPAN , Araş.Gör. Bir Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Profili:Saip Tuna
An Artist and the Profile of the Art Teacher:Saip Tuna
Gültekin BORAN, Dr. Motivasyon ve Mesleki Amaçlı İngilizce Öğretimi
Motivation and Teaching English for Occupational Purposes
Nurtekin ÖZEN, Öğr.Gör., Aysu BAŞKAYA, Yrd.Doç.Dr., Yusuf Ziya ÖZCAN, Prof.Dr. İlk Kez Kullanılan İç Mekanlarda Yön Bulma ‘‘Simetrik ve Asimetrik Plan Kurgusundaki İki Polinik Örnek’’
Wayfindigh in Unfamiliar Interiors ‘‘Two Polyclinics With Symmetrical and Asymmetrical Settings’’
Gülen BARAN, Doç.Dr., Aynur Bütün AYHAN, Araş.Gör. Parçalanmış ve Tam Ailelerden Gelen 9-11 Yaş Grubundaki Çocukların Bağımlılık Eğilimlerinin İncelenmesi
The Study on Dependence Tendecy of 9-11 Years Old Children Coming From Separated and Nonseparated Family
Yasemin DEMİRCİOĞLU, Dr. Gıda Güvenliği Açısından Pestisit Kalıntıları
Pesticides Resudies on Food Safety
Yasemin DEMİRCİOĞLU, Dr. Gıda Güvenliği Açısından Pestisit Kalıntıları
Pesticides Resudies on Food Safety
Sevil KİŞİOĞLU, Doç., Semiha ÖZGÖL,Öğr. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümünden Mezun Olan Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri ile Görüşleri
The Opinions of the Teachers Graduated From G.U. Clothing Industry Branch About Their Profssional Abilities
Yurdagül MURATOĞLU, Doç. Yöresel Kadın Giysilerinden Örnekler
Examples of Female Local Clothing
Emine TOPLAOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Soneser YURDAKUL, Yrd.Doç.Dr Hazır Giyim İşletmelerinde Verimliliği Arttırma Çabaları
Attempts to Enhance Productivity in Ready-Made Clothing Esrablishment
Asuman Aypek ARSLAN , Araş.Gör. Sayı Sanat İlişkisi ve Modern Sanat Akımlarında Sayıların Yeri
The Relationship Between Numbers and Art and the Position of Numbers in Modern Art Trend
Şule ÇİVİTCİ, Öğr.Gör.Dr., Nuran ZENGİNOĞLU, Prof., Meryem ARGA, Araş.Gör. Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma
An Investigation Relatıng to Garment Purchasing Behaviour of Universty Student
Saliha AĞAÇ, Dr. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yaz Dönemi Stajına İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Determining the Internship Satisfaction and Problems of Gazi Universty Vocational Education of Faculty Departmant of Clothing Industry and Fashion Design Education Students
Pınar EYİOL, Araş.Gör. T.C.Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümünde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.