AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2012     Sayı: 5     Dönem:     Sayfa Numaraları : 39-50
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Demokratik Davranışlarına İlişkin Algıları (Kars İli Örneği)
Halil İbrahim KAYA

Murat TAŞDAN

Yaşar KOP

Meral METİN
Makale Özeti:
Çağın gereklerine uygun ve nitelikli insan gücünün temellerini atan öğretmenlerin yetiştirilmesi sürecinde hazırlanan donanımlı öğrenme ortamlarında öğretim elamanlarının öğretmen adaylarına karşı tutumları arzu edilen öğretmen özelliklerinin oluşmasını sağlayabilir. Davies (1999) demokratik bir yaşam anlayışının oluşabilmesi, eğitim sistemlerinin ve ortamlarının demokratik oluşuna bağlamaktadır. Öğrenme ortamının fiziki, sosyal, psikolojik, teknik özellikleri istendik davranışların oluşmasında büyük bir role sahip olduğu açıktır.Günümüz öğretmen eğitiminde amaç; özgür düşünebilen, öğrenme sorumlulukları alabilen, öğrenme
ortamlarında katılımcı rol üstlenen, eleştiriler yapabilen ve eleştirilere açık olabilen, öğrendikleri arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve öğrendiklerini sorgulayabilen, bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilen, öğrendiklerini yansıtabilen, öğrendikleriyle problem çözebilen, demokratik tutum ve davranışları kazanmış iyi donanımlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

Eğitim fakültelerinde özellikle işi "öğretmen yetiştirmek" olan öğretim elemanlarının da öncelikle öğretmen adaylarına kazandıracakları bu özelikleri kendilerinde bulundurmaları gerekmektedir (Şen ve Erişen, 2002). Bu noktadan hareketle araştırmada, öğretim elemanlarının demokratik tutumlarına ilişkin öğretmen adaylarının algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı ise öğretmen eğitiminde oluşturulan öğrenme ortamlarında öğretim elemanlarının demokratik tutumlarının tespitini yaparak çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın yöntemi, “Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Algılamaları (Kars İl Örneği)” belirlemek amacıyla tarama yöntem kullanılmıştır.

Tarama yöntemi; olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye ve açıklamaya çalışan, incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya yöneliktirler. Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 akademik yılı bahar yarıyılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliğinde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarına kayıtlı olan 1700 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamada, Duman ve Koç (2004) tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Algılamaları” anket formu
kullanılmıştır. Likert tipinde hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğretmen adayı ve öğretim elemanlarına ilişkin demografik özellikler yer alırken, ikinci bölümde öğretim elemanlarının demokratik tutum ve davranışları ne düzeyde gösterdiklerine yönelik ifadeler yer almaktadır. Ölçme aracından elde edilen verilerin analizinde SPSS18.00 istatistik analiz programında veri girişi yapılarak araştırma problem tespiti için değişkenlerin özelliklerine göre analizler yapılmıştır
Anahtar Sözcükler: öğretmen eğitimi , demokratik eğitim , demokratik tutum. ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2012     Number: 5     Annualy:     Page Numbers : 39-50
The Perceptions Of The Prospective Teachers About The Democratıc Attitudes The Teaching Staffs (City Of Kars Case)
Halil İbrahim KAYA

Murat TAŞDAN

Yaşar KOP

Meral METİN
Abstract : In the hardwared learning environments prepared during the process of training the teachers who have established the base of the high quality and appropriate for the era necessities of human capacity. The attitudes of teaching staffs to the teacher candidates can provide the formation of the desired characteristics of the teacher. To Davies (1999) in order to form the understanding of a democratic life, it has been connected to being democratic of the educational system and environments. It is obvious that the physical, social, phychological and technical characteristics of learning environment have a great role to form the desired behaviors.

The aim of the contemporary teacher training is to educate the well hardwared and gained democratic attitudes and behaviors teacher candidates who think freely, take the responsibilities of learning, take participative part in learning environments, can criticize and be open to be criticized, can make the reason – result relationship among the things they learned, can interrogate the things they learned, can use the knowledge creatively, can reflect the things they learned and can solve the problems by the things they learned. And also the teaching staff in Educational Faculty whose especially work is to train teachers first should have the same characteristics to be given to the teacher candidates (Şen and Erişen, 2002).

From this point of view, in the survey, we have tried to determine the perceptions of the teacher candidates about the democratic attitudes of the teaching staffs. The aim of this research is from the point of various changes to determine if they have been differentiated or not by defining the democratic attitudes of the teaching staff gained during the teacher education in the learning environments. The research method is, by using survey method to determine the perceptions of the teacher candidates about the democratic attitudes of the teaching staffs (city of Kars case). The survey method is the study that tries to describe and to explain what the events, the objects, the existances, the institutions, the groups and the different fields are it has been aimed at giving an answer to the question” What are these?”.

The study group of the survey is consisted of the teacher students registered in the 1st, 2nd, 3rd, 4th classes, 1856 of the teacher students in the department of Primary school teaching, Social science teaching, Turkish teaching, Preschool teaching and Science teaching of the Educational Faculty of Kafkas University. In data collection the questionnair form for the perceptions of the teacher candidates about the democratic attitudes and behaviors of the teaching staffs prepared by Duman and Koç, has been used.

The questionnair prepared in likert attitude has been consisted of two sections. In the first section there are demographic features about the teacher candidates and teaching staffs, and in the second section, there are expressions about the democratic attitudes and the behaviors at what level the teaching staffs have shown. In the analysis of the data taken from the measure instrument by doing dataentry in the SPSS 18.00 statistical analyzing program, in order to determine the searching problem some analysis have been made according to the features of the variabilities
Keywords : teacher education , democratic education , democratic attitude ,
Dokümanlar / Documents
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Demokratik Davranışlarına İlişkin Algıları (Kars İli Örneği)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.