AnasayfaDergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 40     Dönem:     Sayfa Numaraları : 186-197
Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Okul Psikolojik Danışmanlarının Niteliklerinin İncelenmesi
Fuat TANHAN
Makale Özeti:
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul psikolojik danışmanlarının niteliklerine ilişkin olarak oluşturdukları bilişsel kurguları tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desene uygun olarak repertory grid görüşme tekniğine uygun tasarlanmıştır. Fenomenolojik desenler, bireylerin zihin yapılarında gizil olarak saklanan olguları ortaya koymak ister. Bu yönüyle fenomenolojik çalışmalarda en önemli düşünce, tek tek bireylerin bakış açılarından bakarakonların bireysel anlam yapılarını ve niyetlerini anlamaya çalışır.

Bu araştırmada öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanların niteliklerine yönelik bilişsel kurguları belirlenmeye çalışıldığından nitel araştırma desenlerinden fenomelolojik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın özelliklerinden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak, araştırmada ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılımda, öğretmenin meslek yaşamı içinde en az üç iyi ve en az üç kötü olarak nitelendirdiği toplam altı okul psikolojik danışmanı tanımış olması ve araştırmaya gönüllü katılımda gönüllü olması ölçüt olarak belirlenmiştir.

Batman İli Belediye sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okulları arasından seçkisiz örnekleme yöntemine bağlı olarak 20 ilköğretim okulu belirlenmiştir. Seçkisiz yönteme dayalı olarak her okuldan iki öğretmen olmak üzere 40 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundan elde edilen veriler; yapılandırılmış görüşme tekniği olan ‘repertory grid’ tekniği ile toplanmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda, öğretmenlerin okul psikolojik danışmanlarının niteliklerine ilişkin ürettikleri 200 bilişsel kurgu dört başlık altında gruplandırılmıştır.

Bunlar; kişisel-sosyal özellikler; mesleki bilgi ve uygulama; iletişim becerileri ve tarafsızlıktır. Çalışma sonunda ilköğretim öğretmenlerinin okul psikolojik danışmanların niteliklerine ilişkin ürettikleri bilişsel kurgular, alanyazında betimlenen niteliklerle uyum göstermiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: psikolojik danışman , psikolojik danışman nitelikleri , öğretmen , bilişsel kurgu. ,


Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Volume: 2013     Number: 40     Annualy:     Page Numbers : 186-197
Investigating The Qualifıcations of School Counselors with Repertory Grid Technique
Fuat TANHAN
Abstract :
The purpose of this study is to identify teachers’ cognitive constructs about characteristics of school counselors. For this purpose, the study is designed based on repertory grid interview technique in accordance with phenomenological pattern which is one of the qualitative research designs. Phenomenological patterns aim to put out the facts that stored in mind structure of individuals. With this respect the most important thought in phenomenological studies is to try to understand their meaning structures and intentions by looking from perspective of each single individual.

As determining the characteristics of teachers’ and school counselors’ cognitive constructs aimed in this study, phenomenological approach of qualitative research pattern was used. Criterion sampling technique was used to select participant of the study. Inclusion criteria are that the teachers work with school counselors during his teaching years at least three of whom he describes as good and three of whom he describes as bad and the teacher must participate the study voluntarily. 20 primary schools which are located within municipal boundaries of Batman Province are determined via random sampling method.

Two teachers were randomly selected from each school, thereby, the total of 40 teachers participated to the study. The data obtained from the study group were collected with structured interview technique “reported grid”. As a result of forgoing analysis, 200 cognitive fictions that teachers produced related to the school counselors’ qualifications are grouped under four headings.

These are personal-social characteristics, professional knowledge and practice; communication skills and neutrality. End of the study, cognitive fictions that elementary school teachers produced about characteristics of school counselors were demonstrated compliance with the qualifications described in the literature. Some recommendations have been developed according to the obtained findings.
Keywords : counselor , characteristics of counselors , teachers , cognitive constructs ,
Dokümanlar / Documents
Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Okul Psikolojik Danışmanlarının Niteliklerinin İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.