AnasayfaDergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 17     Dönem:     Sayfa Numaraları : 279-297
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki Deprem Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Düzce İli Örneği)
Bülent AKSOY

Erol SÖZEN
Makale Özeti:

Bu araştırma; Düzce ilinde öğrenim gören lise öğrencilerinin coğrafya dersinde verilen deprem eğitimine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından lise öğrencilerinin coğrafya dersinde verilen deprem eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılında Düzce il merkezinde çeşitli liselerde öğrenim gören öğrencilerden random olarak seçilen 411 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, ortalama değerleri kullanılmış; ilişkisiz örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin coğrafya dersinde verilen deprem eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyet, oturdukları konutun mülkiyet durumu, oturdukları binanın kat sayısı, gelir, en fazla güven duyulan kurum değişkenlerine göre benzer bulunmuştur. Buna karşılık lise öğrencilerinin coğrafya dersinde verilen deprem eğitimine ilişkin görüşleri okul türü değişkenine göre farklılaşmıştır. Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre meslek lisesi ile Anadolu öğretmen lisesinde öğrenim gören öğrenciler arasında fark bulunmuş, meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin coğrafya dersinde verilen deprem eğitimini daha yeterli buldukları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: deprem , coğrafya eğitimi , deprem eğitimi , afet bilinci. ,


Dergi:     Volume: 2014     Number: 17     Annualy:     Page Numbers : 279-297
Evaluation Of The Opinions Of High School Students On Earthquake Training Delivered In Geography Course Wıth Different Variants (Example Of Düzce Province)
Bülent AKSOY

Erol SÖZEN
Abstract :

This research has been conducted in order to evaluate the opinions of high school students on earthquake training delivered in geography course in Düzce Province, with different variants. For this, a scale has been developed for determining the opinions of high school students on earthquake training delivered in geography course. This research has been performed in screening model.

The study group includes 411 students randomly selected from various high schools in Duzce province in 2011-2012 academic year. The analyses have been carried out with SPSS 17.0 statistical software. In the analyses frequency, percents, mean values have been employed, independent samples t-test and one way variance analysis (ANOVA) techniques have been applied. In the end of research, the opinions of high school students on the earthquake training delivered in geography course have been similar to the variables of gender, possession status of their residences, floors in their apartments, their incomes, most respected institution.

On the contrary, the opinions of high school students on the earthquake training delivered in geography course have been changed according to school types. According to the multiple comparison test, difference was found among the students studying in an occupational high school and Anatolian Teacher Training High School, those students studying in an occupational high school consider that training more sufficient.

Keywords : earthquake , geography education , earthquake training , disaster conscious. ,
Dokümanlar / Documents
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki Deprem Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Düzce İli Örneği)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.