AnasayfaDergi: Eğitim Bilimleri Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Eğitim Bilimleri Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 37     Dönem: 37     Sayfa Numaraları : 56-67
Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluğu Algılamalarının İncelenmesi
Ayşen BAKİOĞLU
Marmara Üniversitesi

İlhan AKKAYA
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğu algılamalarının incelenmesi konusu çerçevesinde, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğa yönelik algılarının ne düzeyde olduğunu ve bu algıların “cinsiyet, yöneticilik kıdemi, görev, mezuniyet ve görev yapılan okuldaki öğrenci sayısı bağımsız değişkenlerine bağlı olarak istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada öncelikle sosyal sorumluluk olgusuna ait literatür incelenmiştir. İlgili literatürden hareketle veri toplamak amacıyla Sosyal Sorumluluğu Algılama Ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek kullanılarak elde edilen verilerle araştırmaya katılan yönetici algılarının cinsiyet, yöneticilik kıdemi, görev, mezuniyet ve görev yapılan okuldaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. Araştırma kullanılan Sosyal Sorumluluğu Algılama Ölçeği, 660 yöneticiye ait veriler kullanılarak geliştirilmiştir. 120 madde olarak hazırlanan anket taslağı için, kapsam geçerliliği yapılmak üzere uzman görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 120 maddenin 44’ü atılarak anket 76 soruya indirilmiştir. 76 maddelik anket ile elde edilen veriler kullanılarak yapılan güvenilirlik, madde toplam, madde kalan, madde ayırt edicilik ve faktör analizi sonucunda elde kalan 24 maddeden oluşan ölçeğe Sosyal Sorumluluğu Algılama Ölçeği (SSAÖ) adı verilmiştir. 24 maddeden oluşan SSAÖ’ndeki 4 faktöre sürdürülebilir sorumluluk, demokratik sorumluluk, yasal sorumluluk ve inovatif sorumluluk adlan verilmiştir. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, öğrenim derecesi ve görev yapılan okuldaki öğrenci sayısı değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Sosyal sorumluluk , yasal sorumluluk , sürdürülebilirlik , inovasyon , okul yöneticisi , sosyal sorumluluğu algılama ölçeği. ,


Dergi: Journal Of Educational Sciences     Volume: 2013     Number: 37     Annualy: 37     Page Numbers : 56-67
THE PERCEPTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS TOWARDS SOCIAL RESPONSIBLITY
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU
Marmara Üniversitesi

İlhan AKKAYA
İbrahim Öztürk İlkokulu
Abstract :

The main goal of this study is to investigate on what degree the perception of school administrators towards social responsibility is and to see whether these perceptions show statistical differences according to gender, administrative seniority, duty, graduation and the number of students in their schools, under the framework of the perception of school administrators in government primary and secondary schools based. Firstly the literature on social responsibility was examined. A Scale of Social Responsibility Perception has been created in order to collect data according to related literature. By the help of the data achieved with this scale, it has been introduced whether the perceptions of administrators differed according to gender, administrative seniority, duty, graduation and the number of students in their schools. The Scale of Social Responsibility Perception was created using data from 660 administrators. The questionnaire framework which was originally created with 120 questions was reduced to 76 questions after 44 were cut off according to our consultation to specialists. After conducting reliability, item-total, item-remainder, itemdiscriminative and factor analysis on the data achieved from the 76 item questionnaire, the remaining 24 item scale was called The Scale of Social Responsibility Perception (SSRP). Sustainable responsibility, democratic responsibility, legal responsibility, ınnovative responsibility were called to SSRP that consists of 24 items. Statistically meaningful diversity was observed in gender, graduation and the number of students in the administrotor’s schools variables.

Keywords : Social responsibility , legal responsibility , sustainability , innovation , school administrator , social responsibility perception scale. ,
Dokümanlar / Documents
Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluğu Algılamalarının İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.