AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler


Pegem Eğitim Öğretim Dergisine online abone olmak için: http://www.pegemdergi.net/index.php/EO/user/register bu adresten ulaşabilirsiniz.

Odak ve Kapsam
Focus and Scope of Journal-Turkish

PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi (ISSN 2146-0655) Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
Genel olarak eğitim ve öğretim konularında akademik ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Özelde ise Eğitim ve Öğretim Dergisi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, İlköğretim ve Ortaöğretim Fen - Sosyal, Özel Eğitim, Yabancı Diller ve Güzel Sanatlar alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.

Focus and Scope of Journal-English

PEGEM JOURNAL OF EDUCATION AND INSTRUCTION (ISSN 2146-0655)
is published quarterly as a peer reviewed journal, sponsored by Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2. Sokak No:45, Kızılay, ANKARA-TURKEY, to serve needs of researchers and experts in educational sciences; including, but not limited to, computing and instructional technologies, science education and social studies in primary and secondary education, special education, teaching foreign languages, and teaching fine arts.

Bölüm Politikaları
Makalaler

Açık başvurular Dizinlenmiş Hakem görüşünden geçmiş

Hakem Değerlendirme Süreci
Review Policy-Turkish

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ’ne gönderilen tüm makaleler yazarın ve hakemlerin kimliklerinin saklı tutulduğu bir değerlendirme sürecinden geçer. Makaleler hakeme gönderilmeden önce dergide yayınlanmaya uygunluğunun belirlenmesi için Editör tarafından değerlendirilir. Editör makaleyi kapsam, bilimsel geçerlik, konu önemi, daha önceki çalışmalarla ilişki, kaynakların/atıfların uygunluğu ve makalenin uuzunluğu gibi ölçütler açısından değerlendirir. Hakem kurulu tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilen makaleler, çoğunlukla, iki ya da daha fazla hakeme gizlilik içinde değerlendirilmek üzere yönlendirilir.

Hakemler makalenin yayın için kabul edilebilirliğini aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir:

• Amacın açıklığı
• Kapsamın tanımlanması
• Problemin tanımlanması ve arkaplanı
• İlgili araştırmalar ve kavramsal çerçeve
• Araştırma deseni ve yöntem
• Makalenin yazım ve anlatım düzeni
• Bulguların sunumu, düzeni ve tutarlılığı
• Sonuç ve genellemelerin rasyonelliği
• Önerilerin geçerliği ve sonuçlarla ilişkisi
• Genel olarak eğitim yönetimi alanına katkısı ve özgünlüğü

Herbir hakemden makalenin bilimsel geçerliğini ve özgünlüğünü değerlendirmeleri istenmektedir. hakemlerin aynı zamanda, makalenin güçlü ve zayıf yönlerini de vrugulaması beklenmektedir. Hakem raporları makalelerin ret ya da kabul edilmesinde belirleyici bir rol oynamakla birlikte, bir makelenin yayınlanabilirliğine ilişkin nihai karar Editöre aittir.

Makale ret edilmiş ya da kapsamlı bir şekilde revize edilmesi istenmiş ise, yazar(lar) ret ya da düzeltme gerekçesinin bilimsel/rasyonel bir dayanağı olmadığını düşünüyorsa, itirazını ayrıntılı/gerekçeli olarak yazarak Editörden ve hakemlerden yeniden değerlendirme isteme hakkına sahiptir. İtiraz Editör tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir. Makale yenşden değerlendirmeye alınabileceği gibi, yazar(lar)ın itirazları yeterli bulunmayabilir. Makalesi için düzeltme istenen yazar(lar) bu düzeltmeleri talep edilen makul bir süre içinde tamamlamak zorundadır.

Bir hakem, herhangi bir makalenin yayınlanmaması hakkında kesin bir görüşe sahip ise, ancak hakemlerin çoğunlu ve Editör makalenin yayınlanması yönünde karar verdiğinde, eleştirilerini makalenin yayınlandığı sayıda yayınlanmak üzere Editöre sunabilir. Aynı sayıda yazar(lar)ın bu eleştireye cevap yazması sağlanır ve yayınlanır.

Bir makale formal olarak kabul edildiğinde, yayımlanmak için bekleyen makale sayısına bağlı olarak tahmini yayın tarihi yazar(lar)a bildirilir. Makaleler kabul tarihleri esas alınarak, bu sıra içinde yayınlanır.

Kabul edilen makaleler basımdan yaklaşık iki hafta önce yazar(lar)a düzeltme ve basım onayı için gönderilir. Yukarıda tanımlanan değerlendirme sürecinin tanımlanması ortalama üç ay sürmektedir.

Review Policy-English

The manuscript review process for PEGEM JOURNAL OF EDUCATION AND INSTRUCTION is a double-blind review method; the identity of the author(s) is concealed from the reviewers and the editors.

All manuscripts receive an initial review by the editors to determine if they are suitable for the journal before they are reviewed by the Editorial Review Panel. The editor first assesses the manuscript on the several criteria of subject scope, apparent scientific validity, topical importance, relationship to prior publication, conciseness, appropriate references, and length. If accepted for Editorial Review Panel review, in most cases, the manuscript is sent to two or more reviewers in the field for confidential review.

Reviewers assess acceptability of the manuscript on following criteria:

• Clarity of purpose
• Definition of the scope
• Definition of the problem
• Related research and conceptual background
• Research design and methodology
• Organization of the manuscript
• Consistency and coherence of findings
• Justification of results and generalizations
• Validity of suggestions/implications
• Overall contribution to the field of Educational Administration

Each reviewer is asked to judge the scientific validity of the manuscript and the extent of its advance beyond work previously published. The reviewer is asked also for advice concerning the specific merits and/or deficiencies of the manuscript. Considerable significance is attached to the review reports. However, the decision to publish, to require major revision before publication, or to reject for reasons cited lies with the Editor.

If the paper has been rejected or if extensive revisions have been requested that the author believes are incorrect or unwarranted, he or she is entitled to submit a point-by-point rebuttal to the Editor’s statement of reasons and the reviewers’ comments. The rebuttal then is analyzed by the Editors, and a final decision is made, although there may be a need for an additional review cycle. Authors who revise their papers must make an effort to do so within the stated time period.

A reviewer who feels strongly that a particular paper should not be published may choose to write his or her criticism as a Comment. The author then will be allowed to write a closing response for publication in the same issue as the Comment.
When a paper is formally accepted, it will be scheduled for publication in a forthcoming issue, and the author will be informed of the tentative date. Depending upon the number of papers awaiting publication and projected size of issues, this may require that papers be scheduled an issue ahead. When feasible, papers will be published in the order of their original receipt.

A file for proof reading will be sent to authors for correction and release approximately two weeks prior to publication.
It takes a minimum of three months after receipt of the manuscript to accomplish the evaluation and review steps discussed above.


Yazarlar İçin Rehber

Değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Editörlerin ön değerlendirmede biçim ve konu alanı bakımından kabul edilebilir gördüğü yazılar bilimsel nitelik ve içerik bakımından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakem tarafından da yayınlanmak üzere kabul ya da düzeltme kararı verilen makaleler editör/lerin de önerileri doğrultusunda, hakem raporları ile birlikte, düzeltme için yazara gönderilir. Düzeltmelerin makul bir süre için de sonuçlandırılması gerekir ve üç aylık süre içinde düzeltme nüshası alınmayan makaleler geri çekilmiş sayılır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Hakemlerden birinin “yayınlanabilir” diğerinin “yayınlanamaz” sonucuna vardığı durumlarda editör/ler makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. Üçüncü hakemin değerlendirme sonucu nihai yargı olarak kabul edilir. Yazarların hakemlerin eleştiri ve önerilerine ilişkin her türlü açıklama, karşı/farklı görüşleri editör/lere yapılır. Bir makalenin yayınlanması hususunda nihai karar editör/lere aittir. Dergiye sunulan makalelerle ilgili işlemler, yazardan kaynaklanan bir neden olmadıkça, 3-6 ay içinde sonuçlandırılır. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Eğitim ve Öğretim Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Başvuru İçin Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

1.Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
2.Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
3.Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
4.Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
5.Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir. 6.Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.

Telif Hakkı Konusunda

Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.