AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

YAYIN VE YAZIM KURALLARI 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Genel Yayın İlkeleri

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (Türk PDR Dergisi), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından yayınlanan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel bir dergidir.
Yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında yayınlanan derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca uluslararası indeksler tarafından taranabilmek için en az 1000 kelimelik çalışmayı açıklayan kapsamlı genişletilmiş bir İngilizce özet yapılmalıdır.

Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarından doğabilecek hukuki sonuçlardan yazar(lar) sorumludur.

Bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı dipnot olarak verilmelidir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Yayın kurulunun ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar incelenmek üzere en az üç hakeme gönderilir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Çalışma ile ilgili son karar hakem çoğunluğunun görüşü de göz önünde bulundurularak Yayın Kurulu tarafından alınır. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir.

Yazar(lar) hakemlerin görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nca incelenir ve gerekli hallerde farklı hakemlerin görüşüne başvurulur.

Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Türk PDR Dergisi’ne aittir. Dergide yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Dergisiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazar(lar) sorumludur.

Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek duyulduğunda yazıların verileri ve analiz programları yazar(lar)ından istenecektir.

Türk PDR Dergisi insan haklarına saygılı bir dergidir.


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Yazım Kuralları

Yazarlar metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s Publication Manual of The American Psychological Association adlı kitabın son baskısında belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır. Dergiye gönderilen yazıların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Yazı IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman 12 punto ile 1.5 satır aralıklı ve 2.5 cm.lik kenar boşlukları bırakılarak ve 15 sayfayı geçmeyecek şekilde tek sütun halinde yazılmalıdır.

2. Yazı 4 kopya olarak gönderilmelidir. Kopyalardan birinde yazar(lar)a ait bilgiler yer almalı, diğer üç kopyada yazar(lar)a ait bilgiler yer almamalıdır. Yazılar asıl örnekleriyle birlikte varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en son 2 adet CD’ye kaydedilerek ulaştırılmalıdır.

3. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılması amacıyla 10 x17 cm.lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı, tablo, şekil, resim, grafik vb. daha küçük punto ve tek aralık kullanılarak yazılmalıdır. Resim grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya halinde ve JPG formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir.

4. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

5. Yazılar, “Yayın Başvuru Formu” ile birlikte Türk PDR Dergisi’ne iletilmelidir.

6. Yazılar, başlık sayfası, özet, abstract, anahtar sözcükler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, summary (genişletilmiş İngilizce özet), yazar notları ve yazışma adresi bölümlerini içermelidir.

6.1 Başlık sayfası:
En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, kısa başlık (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter).
Yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu içermelidir.

6.2 Özet ve anahtar sözcükler:
Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde ‘Özet’ ve ‘Abstract’ başlıkları altında 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Anahtar sözcükler (3 ile 10 kelime arasında) Türkçe özetin altında “anahtar sözcükler” ve abstract’ın altında “key words” başlığı kullanılarak koyu şekilde verilmelidir. Özet ve abstract’ın her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

6.3 Ana metin:
Ana metin, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırma makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Ana metnin ilk sayfası makalenin başlığı ile başlamalıdır. Başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. Giriş bölümü yapılan çalışma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile çalışmanın amacını içermelidir.
Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamadan devam etmelidir. Bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğer bölüm onu izlemelidir. Yöntem bölümü, örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır.

Bulgular çalışmada kullanılan istatistiksel analizlerin sonucundaki değerleri içermelidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada ana metnin en sonunda verilmelidir.

Tartışma bölümü, çalışma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve yorumlanmasını içermelidir.


6.4 Kaynaklar:
6.4.1 Metin içinde verilmesi
Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın yılı, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

6.4.1.1 Tek yazarlı
Kepçeoğlu’na (2002) göre …,
Kepçeoğlu (2002) …,
(Kepçeoğlu, 2002).

6.4.1.2 İki yazarlı
Gysbergs ve Henderson’a (1997) göre …
Gysbergs ve Henderson (1997)
(Gysbergs ve Henderson, 1997)

6.4.1.3 İkiden fazla yazarlı
Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için  “ve ark.”  ifadesi  ile  yıl  verilir. 

Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir. 

Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yayın yılı sırası ile verilmelidir (Akman, 1997; Pişkin, 2000; Ercan, 2001; Ok, 2004; Demir, 2004).

6.4.2 Kaynaklar listesinde verilmesi
Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metinde geçen tüm kaynaklar “Kaynaklar” listesi içinde yer almalıdır.
Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce “ve”  bağlacı kullanılmalıdır.

6.4.2.1 Dergiler
6.4.2.1.1 Tek yazarlı
Baymur, F. (1992). Tensel açıdan kendini tanıma- Psikoterapide üçüncü boyut. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, 3, 7-10.

6.4.2.1.2 İki yazarlı
Klimoski, R. ve Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

6.4.2.1.3 Üç –Altı yazarlı
Saywitz. K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L. ve Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.

6.4.2.1.4 Altı yazardan fazla
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve ark. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

6.4.2.1.5 Basım aşamasındaki makaleler
Zuckerman, M. ve Kieffer, S. C. (baskıda) Race differences in face-ism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

6.4.2.1.6 Gazete Makalesi
Ekşi, O. (2002, 23 Mart).  İstenen bu muydu ?  Hürriyet gazetesi. 21.
 
6.4.2.2 Kitaplar
6.4.2.2.1 Tek yazarlı
Rogers, C.R. (1970). Carl Rogers on encounter groups. New York: Harper and Row, Publisher, Inc.

6.4.2.2.2 İki yazarlı
Beck, C. J. ve Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myts, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

6.4.2.2.3 Editörlü kitaplar
Kılıçcı, Y. (2003). 6-15 yaş öğrencilerinin gelişimsel güçleri ve kişilik gelişimini kolaylaştırma.  Dördüncü baskı. (Ed: Y. Kuzgun) İlköğretimde Rehberlik. Ankara: Nobel.

6.4.2.2.4 Çeviri kitaplar
Hellman, H. (2001).  Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma. (Çev.Füsun Baytok). Ankara: Tübitak. 

6.4.2.2.5 Kurum yayınları
Devlet Planlama Teşkilatı. (2000).  Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı.  2001-2005. Ankara: DPT.

6.4.2.2.6 El Kitapları
Özgüven, İ.E. (1992).  HKE Hacettepe kişilik envanteri el kitabı. (İkinci revizyon) Ankara: Odak Ofset.
6.4.2.2.7 Anonim
The Chicago manual of style (14th edition). (1993). Chicago: The University of Chicago Press.

6.4.2.3 Bildiriler
6.4.2.3.1 Yayınlanmış Bildiriler
Kutlu, M. (2003). Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi bildiri özetleri. Malatya, İnönü Üniversitesi. Ankara: Pegem A, 11-12. 

6.4.2.3.2 Yayınlanmamış Bildiriler
Yeşilyaprak, B ve Kısaç, İ.(2000). Marmara bölgesi depremleri sonrası stres tepkileri: Karşılaştırmalı bir çalışma. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim, Antalya.

6.4.2.4 Tezler
Ataman, A.G. (1976).  Üstün zekalı öğrencilerin eğitsel sorunları: Ankara fen lisesinde bir araştırma.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

6.4.2.5 Elektronik Yayınlar
6.4.2.5.1 WEB Sitesine Atıfta Bulunma
Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için, sitenin adresini vermek yeterli olacaktır.  Örneğin, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (http://www.pdr.org.tr).

 

6.4.2.5.2 Bir Web Sitesindeki Belirli Bir Sayfaya Atıfta Bulunma
6.4.2.5.2.1 Duyuru
Children’s Defense Fund. (25 Şubat. 2000). Urge Congress to support increase investments in child care, head start and after-school in the FY2001 Budget
[Duyuru]. Washington, DC: Autor. Elde edilme tarihi: 13 Mart 2000. http://www.childrensdefense.org/ takeaction/childcare.html

6.4.5.2.2 Özet
Irak, M. (1998). Uyku ve bilgi işleme süreçleri. [Özet] Türk psikoloji yazıları, 1 (1), 17-30. Elde edilme tarihi: 08 Ocak 2000. http://www.psikolog.org.tr/tpy/1/metehan.htm

6.4.2.5.3 Bir Web sitesinde belirli bir sayfa
Türk psikologlar derneği deprem özel çalışma grubu basın bildirisi: Deprem bölgesi eğitim öğretim yılına hazır mı? (22 Eylül, 1999) Ankara: Türk psikologlar derneği. Elde edilme tarihi: 08 Ocak 2000. http://www.psikolog.org.tr/deprem/basinbildiri5.htm

6.4.2.5.4 Elektronik dergiler
6.4.2.5.4.1 Dergide Basılan ve Internette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
VandenBos, G., Knapp, S., ve Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

6.4.2.5.4.2 Sadece Internette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Fredrickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrived November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez), kaynak (örn.,SSCI, ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir.  Web kaynakları için ise, o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. (örnek., http://www.ebscho.com).
Örnek:
Saracho, O, N.(1999). A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), pp 165. [Elde edilme tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite), http://www.ebsco.com]
EBSCO web sitesi Academic Search Elite, Business Search Elite, ERIC gibi onlarca veritabanını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veritabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir

6.5 Ekler:  Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Çalışmada kullanılan ölçekler v.b. ek bilgileri içerir.

6.6 Tablolar: Metin içerisinde yerleri belirtilmelidir. Tablonun geleceğe yere, iki çizgi arasında “tablo buraya gelecek” ifadesiyle “tablo no” verilmelidir. Her bir tablo “ekler”den sonra ayrı bir sayfada verilmelidir. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde yer almalıdır.

6.7 Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekillerin her biri ayrı sayfalarda verilmelidir. Şekil numarası ve şekil başlıkları aynı sayfada alt alta verilmelidir.

6.8 Genişletilmiş summary (İngilizce özet): Yeni bir sayfadan başlamalıdır. 1.5 satır aralıklı,      700-1000 kelime uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Bu kısımda yer alan dipnotlar İngilizce yazılmalıdır.

6.9 Yazar notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer çalışma bir tez çalışmasının özeti ise veya çalışmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, çalışmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.

6.10  Yazışma adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazar(lar) veya bağlantı kurulabilecek olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır. Tek kopya olması yeterlidir.


0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.