AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIN VE YAZIM İLKELERİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanır. Yayınlanacak dergi için makalelerin, Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Yayın İlkeleri

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.

Yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Çeviri yazılarda, yazıyı çeviren ve dergiye veren kişi tüm gerekli izinleri almış ve -gerekiyorsa- telif hakkı kullanımı için gereken ödemeyi yapmış olmalıdır. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Bir yazının dergide yer alabilmesi için, üç hakemden ikisinin olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar) tarafından benimsenmezse bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda derginin Yayın Kurulu yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör sağlar.

Yazılardaki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayına hazırlanan yazılar üzerinde yazar(lar)ca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun yazısının yayınlanmasından vazgeçen yazar(lar), yazısını başvurusundan itibaren en çok on gün içinde geri çekebilir.

Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği taktirde, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir.

Dergide, aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak ve süresi içinde gönderilen yazılar yayınlanabilir.

Yazım İlkeleri

Yayın dili Türkçe’dir.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Bir yazının uzunluğu, ekler dahil 15 sayfayı geçmemelidir. Daha uzun gönderilen yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Yazılar, A4 boyutlu kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalı; üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazının tamamı 1.5 satır aralıkla ve satır sonundaki sözcükler bölünmeden yazılmalıdır. Paragraf başlarında Tab kullanılarak 7 karakterlik (1.27 cm; 0.5 inç) satırbaşı boşluğu bırakılmalıdır.

Times New Roman yazı karakteri ile bilgisayarda 11 punto ile Microsoft Word programı ile yazılmalı ve sayfa numaraları ilk sayfa hariç tüm sayfalarda sağ üst köşede belirtilmelidir.

Yazıların bir kopyasının disket ya da CD, üç kopyasının (bir isimli iki isimsiz) kağıt çıktı halinde Editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Hakemlerin incelemesi ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra yazının son şekli diskete kaydedilmiş olarak bir adet kopyası ile birlikte Editöre gönderilmelidir. Disketteki dosya ile yazının aynı olması gerekir ve kullanılan yazılım programı, dosya ismi disketin etiketinde belirtilmelidir.

Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki özellikleri taşıması yayının birliğini sağlayacaktır.

Başlık ve Yazar Adı

Başlık makalenin ana fikir hakkında yeterince tanıtıcı bilgiler içermelidir. Başlığın gereğinden kısa ve gereğinden uzun olması yazının anlaşırlığını azaltacaktır.

a. Başlık 14 punto, koyu, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalı,

b. Yazar(lar)’ın açık adı, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak yazılmalı,

c. Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte açık adı, çalıştığı yer ve varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar veya kuruluşun adı ve adresi, varsa elektronik posta adresi ve faks numaraları dipnot olarak bulunmalıdır.

Özet

Özet, konuyu kapsayacak ve yazının özünü verebilecek biçimde yazılmalı; yazı alanının sol ve sağ kenarlarından birer cm. içeriden, italik harflerle, 9 punto ile 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özetin yaklaşık 150 sözcükten oluşan yabancı dilde (tercihen İngilizce, Fransızca ya da Almanca) özeti de yer almalıdır.

Yazı özetinin altında yazının temel konusunun göstergesi olabilecek ve o alanda kullanılan bilimsel dilde kabul görmüş, sayıları 3 ile 8 arasında değişen anahtar sözcük verilmelidir.

Bölümler ve Alt Bölümler

Bölüm başlıkları (büyük harf) ve alt bölüm başlıkları (ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf) kısa olmalı ve 12 punto ile koyu olarak yazılmalıdır.

Araştırmaya dayalı olarak yazılan makaleler için giriş, yöntem, bulgular ve yorum, sonuç ve öneriler ana bölümleri birbirini izleyecek şekilde (I GİRİŞ, II YÖNTEM, vb. ve alt bölümler I.1. Sorun Durumu, II.2. Evren, vb.) numaralandırılmalıdır.

Derleme, çeviri vb. yazılar kendi içinde tutarlı bir biçimde ana hatları belirgin olacak biçimde yazılmalıdır ve numaralanış biçimi de yukarıdaki örnekle aynı olmalıdır.

Giriş

Bu bölümde, konu ile ilgili (varsa sorun durumu, sorun cümlesi, alt sorunlar, denenceler, sınırlılıklar, sayıltılar ve ilgili araştırmalara değinilerek) sorun açılmalıdır. Sorunla ilgili önceden yapılanlarla, daha sonraki çalışmalar arasındaki ilişkiler anlaşılacak şekilde yazılmalı ve genel bilgiler ve ilgili tarihi geçmişten çok, yazının konusu ile ilgili özel bilgilere yer verilmelidir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmada nelerin nasıl yapıldığı konusunda yeterli bilgi bulunmalıdır ki, başka bir araştırmacı benzer bir araştırmayı yapabilecek bilgiyi burada bulabilsin. Bu bölümde “Araştırmanın Yöntemi”, “Evren”, “Örneklem”, “Bilgi Toplama Araç ve Teknikleri”, “Bilgi Toplama Aracının Uygulanması” ve “Bilgilerin Çözümlenmesi” alt bölümlerine değinmek uygun olur.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, araştırma sonucu ulaşılan bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar; ilgili araştırmalarda elde edilen sonuçlarla olan benzerlik ve farklılıkların üzerinde durulması beklenir. Araştırmada ileri sürülen doğrulanmış ve doğrulanmamış denencelerin sonuçları, bu bölümde yer almalıdır.

Çizelge, şekil ve grafik verildiğinde bunların anlaşılmasını sağlayacak açıklamalar da yapılmalıdır.

Çizelge, şekil ve grafik hazırlanırken derginin düzeni ve büyüklüğü dikkate alınmalı, basıma verilecek şekilde hazırlanmalı ve metin içindeki yerine yerleştirilmelidir. Çizelge, şekil ve grafiklere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Çizelgenin başında numarası ve başlığı, altında da kaynağı (kaynakları) yer almalıdır. Şekil ve grafiklerin numarası ve başlığı, şekil ve grafiklerin altında yer almalıdır. Matematiksel eşitlikler de sıra ile numaralanmalı ve numara eşitliğin sağında parantez içinde yer almalıdır.

Yargı ve Öneriler

Bu bölümde araştırma sonucu ulaşılan bulgular öz olarak maddeler halinde verilmeli ve bu bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler de maddeler halinde yer almalıdır.

Kaynakça

Yazıda yararlanılan kaynakların, metin içinde ve metin sonundaki “Kaynakça” bölümünde belirtilme biçimine (aşağıda örnekleriyle birlikte verilen ölçütlere) özen gösterilmelidir.

Kaynakça Bağlacı

Metin içinde atıfta bulunurken, öncelikli olarak yazarın soyadı, eserin basım yılı ve doğrudan alıntı yapılmışsa sayfa numarası verilmelidir.

Tek yazarlı:

Demirtaş’a (2005) göre ... ,

Çınar (2005) ...,

(Üstüner, 2005).


İki yazarlı:

Çınar ve Demirtaş’a (2004) göre...,

Çınar ve Demirtaş (2004) ...,

(Çınar ve Demirtaş, 2004).


İkiden çok yazarlı:

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için "ve ark." İfadesi ile yıl verilir. Yazar sayısı altı ya da daha fazla olduğunda metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı ve diğerleri "ve ark." İfadesi ile yıl olarak verilir. Cümle içinde birden çok kaynağa atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yayın yılı sırası ile verilir (Çınar, 1997; Aslan, 2001; Üstüner, 2006).

Kaynakça, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar eksiksiz olarak kaynakçada yer almalıdır. Kaynakça yazar soy isimlerine göre alfabetik sıralı olmalıdır. Aynı yazarın birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa eserler kaynakçada tarih sırasına göre kendi içinde sıralanmalıdır.


A) Dergiler:

1-Tek yazarlı:

Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(25), 63–74.

Garcia, P. A. (1994). Creating a safe school climate. Thrust for Educational Leadership, 24(2), 22–24.


2- İki Yazarlı

Güven, M., ve Dönmez, B. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 59–68.

Çınkır, Ş., ve Karaman-Kepenekci, Y. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(34), 236–253.


3-Üç-Altı Yazarlı:

Doğan, D., Doğan, E.E., Atılgan, H., Batçıoğlu K. ve Demirci B. (2003). Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakülteleri genel kimya laboratuarlarının sınıf çevresinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.4 Sayı:5.

Gottfredson, G. D., Gottfredson, D. C., Payne, A. A., ve Gottfredson, N. C. (2005). School climate predictors of school disorder: Result from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of Research In Crime and Delinquency, 42(4), 412–444.


4- Altı yazardan fazla:

İlk altı yazar üç altı yazarlı örneğindeki gibi verilir. Altıncı yazardan sonraki yazarlar için "ve ark." Kullanılır.

5- Basım aşamasındaki makaleler:

Atılgan, H. (baskıda). Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenilirlik için örnek bir uygulama. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi.

B) Kitaplar:

1-Tek yazarlı:

Çınar, İ. (2006). Mankurtlaştırma süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.

Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Cambridge, MA: Blackwell Publishing

2- İki yazarlı

Arnette, J. L., ve Walsleben, M. C. (1998). Combating fear and restoring safety in schools. Washington, D.C: U.S. Department of Justice.

Ergin, A. ve Birol, C. (2005). Eğitimde iletişim (3. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık

3- Editörlü kitaplar/Kitap bölümleri:

Atkinson, A. J. (Ed.). (2002). Resource guide for crisis management in virginia schools. Richmond, V.A: Virginia Department Of Education Office of Compensatory Programs.

Varış, F. (Ed.). (1994). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Atlas Kitabevi.

Dönmez, B. (2001). Bir eğitim kurumu olarak okul. Y. Özden (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (s. 85–114). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Goldstein, A. P. (1997). Controlling vandalism: The person-environment duet. In A. P. Goldstein ve J. C. Conoly (Eds.), School violence intervention: A practical handbook. New York, NY: The Guilford Press.


4- Çeviri Kitaplar:

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., ve Hoeksema, S. N. (1999). Psikolojiye Giriş (Çev. Y. Alagon ). Ankara: Arkadaş Yayınları.

Robins, S. P. (1994) Örgütsel davranışın temelleri. (Çev. S. A. Öztürk). Eskişehir: Etam A.Ş


C) Kurum yayınları:

MEB. (1997). YİBO ve PİO Yönetici Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü.

U.S. Departments of Education and Justice. (1998). 1998 Annual Report on School Safety. Washington, D.C: U.S. Departments of Education and Justice.


D) Bildiriler:

Demirtaş, H.; Güneş, H. ve Özer, N. (2005). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (28–30 Eylül). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Clark, K. L., ve Blendinger, J. (1996). A Study of The Knowledge and Skills of Teachers on School Safety. Paper presented at the Mid-South Education Research Association., Tuscalcosa, A.L.

E) Tezler:

Özer, N. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

F) Elektronik dergiler:

Yılmaz, Z. A. (Ocak, 2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim online, 5–1. 10 Nisan 2006’da http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/v5s1m1.PDF adresinden.


İletişim

Editör
Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Kampus/MALATYA
Tlf: 0422 341 00 10 (25 hat)
Dahili: 41 63
Sekreterlik: 0422 341 00 31
Faks: 0422 341 00 42
http://web.inonu.edu.tr/~efdergi
Elmek: efdergi@inonu.edu.tr
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.