AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

YAZIM KURALLARI

I. BAŞLIK
a- Başlık 15 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık 12 punto ve büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde ise ilgili başlığın altına Türkçe olarak, 12 punto büyüklüğünde, her kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılmalıdır.

b- Yazar(lar)’ın ilk adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir.
Örnek: Birol OTLUDİL1

c- Yazar(lar)’ın ünvanıyla birlikte çalıştığı yer, araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar ya da kuruluşun açık adı ve e-posta adresi dipnotta 1,2,3, şeklinde belirtilmelidir.
Örnek:
1 Prof. Dr.; Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 21280 – Diyarbakır, birolotludil@dicle.edu.trII. ÖZET
150 sözcüğü geçmeyecek şekilde ve 9 punto büyüklüğünde yazılacak özet; amaç, yöntem ve sonucu yansıtacak nitelikte olmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında en az 3, en çok 5 Türkçe ve İngilizce olarak anahtar sözcükler (keywords) bulunmalı ve anahtar sözcüklerin tümü küçük harfle yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce özet sonra abstract, İngilizce ise önce abstract sonra özet yazılmalıdır.


III. ANA METİN
a- Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara bilgisayarda, 1,5 satır aralıkta ve 11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarında 3’er cm boşluk bırakılmalı, sayfa numarası verilmelidir.
b- Yazılar 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Word formatında ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır (Sözcük sayımı Office Word programında Araçlar menüsünden yapılabilir.)
c- Bölüm başlıkları ve alt başlıklar makale başlığındaki formatlarda yazılmalıdır.
d- Dergimizin baskı yazı alanı 12x20 cm olup şekil, tablo ve grafikler hazırlanırken bu ölçülere uyulmalıdır.

IV. KAYNAKLAR
Kaynaklar the American Psychological Association (APA Publications Manual, 5th edition) sistemine uygun şekilde yazılmalıdır. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça ayracı ile gösterilir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilir.


Örnekler
Doğrudan aktarmalarda; Baykul (2000: 20)’e göre ya da kaynakça bağlacı cümle sonuna konulacaksa, yazarın soyadı ve eserin basım yılı parantez içinde verilir (Baykul, 2000: 20). Dolaylı aktarmalarda ise sayfa numarası verilmez, Baykul (2000)’ e göre ya da (Baykul, 2000) vb. biçimlerde gösterilmelidir.
Doğrudan ve dolaylı aktarımlar, bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama ilkelerine uygun olmalıdır.
Aynı parantez içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa, kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek gösterilir.
Örneğin, ...(Baykul (2000; Bilen, 1999; Johnson ve Johnson, 1994) vb.

Özgün (orijinal) kaynağa ulaşılamadığında, aktaran kişiye ait bilgiler verilir. Örneğin, (Akt. Otludil, 2004).

Makalenin sonunda yer alan kaynaklar ya da kaynakça kısmında, eserler, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilir. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnekler dikkate alınır:

Türkçe Makale
Kılıç, G. (2001) Oluşturmacı Fen Öğretimi Kuram ve Uygulamada, Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 7-22

Türkçe Kitap
Senemoğlu, N. (1997) Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Ertem Matbaacılık


Türkçe Online Dergi
Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim-Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Mart 2004 tarihinde indirilmiştir.

İngilizce Makale
Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students’ understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), 258-292.

İngilizce Edited Book
Battista, M. T. & Clements, D. H. (1998). Students’ understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

İngilizce Kitap
Billstein, R., Libeskind, S. & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

İngilizce Bildiri
Empson, S. B. (1995). “Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom.” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

İngilizce Online Dergi Makalesi
Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (November, 18). [Online]: Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.

İngilizce Online Rapor
TIMSS. (1999). “International mathematics report, findings from IEA’s repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eight grade.” [Online] Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_TOC.pdf.

Editörlü Türkçe Kitap
Varış, F. (Ed.) (1994) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Editörlü bir kitaptaki makale ya da bölüm
Acan, F. (1996). Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum, H. Çoşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.

Çeviri kitaplar
Marshall, J. (1994) Anadili ve Yazın Öğretimi. (Çev: C. Külebi). Ankara: Başak Yayınları. (Özgün kitap 1989’da yayımlandı.)

Tezler
Atabek, Ş. (2002). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gazeteci Kimlikleri.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Cevher, N. (1998). “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Bir Tür Olarak Öykünün Önemi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma için
Köklü, N. (25-27 Kasım 1996). Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.

Ansiklopedi ya da sözlük
Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan.
Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK Yayını.

Örnek TABLOLAR

Tablo 1. Okullara göre öğrencilerin sayıları ve kız-erkek öğrenci dağılımı

 
Sınıf
Ankara
Bolu
 
Toplam
Kız
Erkek
Kız
Erkek
2. sınıf
17
11
9
8
45
3. sınıf
14
17
5
15
51
4. sınıf
13
12
10
8
43
5. sınıf
10
14
3
18
45
Toplam
54
54
27
49
184

Tablo 1. Birleştirilmiş gruplar Ki-Kare analizi

Social preference
Category
Combined Group
 
Control Group
 
c2
 
p
 
Rejected
39
6
44.758
.000
Average
26
41
Popular
1
19
Social impact level
Low
11
3
 
7.332
 
.026
Moderate
38
51
High
17
12

Yukarda belirtilen yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanan makaleler üç nüsha, çift aralıklı yazılmış ve disket/CD’ye kaydedilmiş olarak;

Prof.Dr.Birol OTLUDİL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığı
21280 Kampüs - Diyarbakır
TÜRKİYE

adresine gönderilir. Yazışmalardan aşağıdaki e-mail adresinden bilgi alınabilir (iletişimin hızlanması açısından düzeltmeler internet üzerinden yürütülecektir).

e-mail: birolotludil@dicle.edu.tr

V. YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ
Yazarlar editöre yazacakları başvuru mektubunda iletişim adres ve telefonlarıyla birlikte Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalayacaklardır.

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi’ne sunduğumuz “………………………………………………….” başlıklı çalışmamızın orijinal olduğunu başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olmadığını, yayınlanmış bir çalışma olmadığını ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz. Yayına sunduğumuz bu çalışmanın gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkının yayınlandığı günden itibaren Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi’ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazar(lar) Adları İmza(lar) Tarih

VI. DİĞER KONULAR
• Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı, Editör ve Yayın Kurulu yayınlanan yazıdan sorumlu değildirler.

• Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda olup Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde yazarlardan etik kurul onayı isteyebilir.

• Çalışmadaki imla ve dil hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

• Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Dergiye aittir.

• Dergide yayınlanacak her çeşit ilan ve reklâm için yetkili merci Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanıdır.
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.