AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

İlkeler / Yayın İlkeleri

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) Yayın İlkeleri ve Genel Kuralları

1. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilen ya da belirlenen makaleler, yayımlanmaz. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir.
2. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı TÜFED’e, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
3. TÜFED’de yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.
4. TÜFED’e makale kaydı yaptırıldıktan sonra gönderilen makaleler öncelikle yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Dergi amaçlarına uymayan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.
5. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.
6. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar iki ayrı hakeme elektronik posta ile gönderilir. Hakemlerin değerlendirmesi yine elektronik posta ile geri alınır.
7. Makalesini değerlendiren hakemlerin kimliği hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez
8. Yayımlanabilecek makaleler, hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda ilgili bölüm editörü tarafından belirlenir. Bölüm editörlerinin yayımlanabilir buldukları makale sayısı, o sayıda yayımlanacak toplam makale sayısından fazla olursa, hangi makalelerin yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Gerek duyulması halinde makaleler ikiden fazla hakeme gönderilebilir.
9. Her iki hakem tarafından uygun görülmeyen yazılar yayınlanmaz. Hakemlerden yalnızca biri uygun görmezse son kararı derginin editörü verir.
10. Düzeltilmek koşuluyla yayınlanabilir bulunan bir makaleye ilişkin hakem eleştirileri yazar(lar)a elektronik posta yoluyla bildirilir. Hakemler tarafından belirtilen görüş, öneri ve gerekçelerin yazar/yazarlar tarafından dikkate alınarak, gerekli görülen düzeltmelerin yapılması esastır. Makalenin düzeltilmiş son şekli, yirmi gün içinde editöre teslim edilmelidir. Ancak yazar(lar), kanıt göstermek koşulu ile, düzeltme taleplerine itiraz edebilirler. Bu durumda, Hakem Kurulu üyelerinden en az bir kişinin danışmanlığına başvurulur. Görüşüne başvurulan hakem, yazarı/yazarları haksız görürse, ilgili makale yayımlanmaz.
11. Metin üzerinde yapılan büyük değişiklikler kabul edilmez. Gerekli görüldüğünde yazı tekrar hakemlere gönderilebilir.
12. Hakemlerin, kendilerine gönderilen makale hakkındaki değerlendirmelerini kabul edilebilir bir süre içinde belirtmeleri için Yayın Kurulu tarafından mümkün olan önlemler alınır. Gerekirse başka hakem/hakemler atanarak, gönderilen makalelerin güncelliklerini yitirmeleri önlenmeye çalışılır.
13. TÜFED’de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
14. TÜFED’e gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.
15. Yazarlar göndermiş oldukları yazılar ile ilgili bilgileri "Yayın Takibi" bölümünden denetleyebilirler.
16. Dergimizin 2008 yılından itibaren yayın politikasında bir değişim olduğundan dolayı bir sayıda 1 veya 2 yayın dili Türkçe olan çalışmalara yer verilecektir. Yayın dili Türkçe olan çalışmalardan da geniş İngilizce özet istenecektir. Aynı sayıdaki diğer yayınların yayın dili İngilizce olacaktır.İlkeler / Makale Yazım Kuralları

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) Makale Yazım Kuralları

Not: İngilizce olarak gönderilecek makaleler için yazı kuralları derginin İngilizce hazırlanmış bölümünde "Notes for Authors" başlığı altında yer almaktadır.

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ boşluk 2,5 cm. ve sol boşluk 3 cm bırakılarak (21x29,7 cm’ lik alana) tek satır aralıklı, 12 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan yazılmalıdır. Her bölümde paragraflar 1cm içe girinti yapılarak başlatılmalıdır. Makaleler 15 sayfadan daha fazla olmamalıdır. Makaleler Windows için Word 6.0 ve sonrası bir sürümde yazılmalıdır.

2. Yazılar "Makale Kaydı" bölümüne kayıt yaptırıldıktan sonra mesaja eklenerek editortused@gmail.com elektronik posta adresine gönderilmelidir.

3. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

4. Türkçe makaleler için gerekçe, metod, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 500 kelime veya 4000 karakterden oluşan geniş İngilizce özet hazırlanmalıdır. Geniş ingilizce özet makale yayına kabul edildikten sonra hazırlanmalı ve ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir.

5.Yazılar Başlık, Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler ve Kaynaklar) bölümlerini içermelidir. Bölüm başlıkları girinti yapılmadan, paragrafın ilk cümlesi ise 1cm girinti yapılarak yazılmalıdır. Tüm sayfalar (1, 2,...) şeklinde sayfa altı ve ortada yer alacak şekilde numaralandırılmalıdır.

a) Başlık: En fazla 3-12 kelimeden oluşan makalenin başlığı altında yazarların ad-soyadı verilmelidir. Yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve bölümü ise isim bölümünün altına yazmalıdır. Çok gerekli olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Bunun yanında, yazarların yazışma adresi, elektronik posta adresi, fax ve telefon numarası, kaynaklardan sonra yazışma adresi bölümünde (bak. h) belirtilmelidir.

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet bölümü ’ Özet’ başlığı altında 10 punto 100-150 kelime arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Anahtar kelimeler (3 ile 5 arasında) özetin altında, ’Anahtar Kelimeler’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Özetin, çalışmanın amaç, yöntem, içerik ve sonuçlarına ilişkin kritik bilgiler yansıtmasına özen gösterilmelidir.


c) Ana metin: Araştırma türü makalelerde ana metin sırasıyla (1. Giriş, 2. Amaç, 3. Metodoloji, 4. Bulgular 5. Tartışma, 6. Sonuç ve Öneriler, 7. Kaynaklar) bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makaleler, literatüre dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutlarına uygun başlıklar kullanılmalıdır.

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulguları, araştırmanın gerekçelerini içermelidir.

Amaç bölümünde çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Metodoloji bölümünde örneklem, veri kaynakları, veri toplama araçları ve kullanılan materyaller, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması hakkında gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablolar veya şekiller bölünmeden aynı sayfada verilmelidir.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

Sonuç bölümü araştırmadan elde edilen bulgular ve yapılan tartışma neticesinde ortaya çıkan durumu içermelidir.Öneriler bölümü, araştırmacı(lar)nın konuya yönelik önerilerini içermelidir.

d)Kaynaklar yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ’Kaynaklar’ listesi içinde APA (American Psychological Association) sitiline uygun olarak ve alfabetik sırada yer almalıdır. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ’&’ işareti kullanılmalıdır.
Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve kaynağın yayın tarihi kullanılır. İnternet adreslerinin kaynak olarak gösteriminde, yazarı belli olmayan internet kaynaklarına metin içerisinde atıf yapılması durumunda; büyük harflerle (URL-sıra numarası, yıl) şeklinde yazılmalıdır. Örneğin; (URL-1, 2003). Kaynaklar kısmında ise; URL-sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin veya alınan kaynağın adı, bilginin alındığı tarih sırası gözetilerek ilgili kaynak eklenmelidir. Yazarı belli olan ve internet sitesinden alınan metin için atıf yapılması durumunda, yazar ve soyadı sistemine benzer şekilde yazılmalıdır. Bu metnin kaynaklar kısmında gösterimde ise; yazarların soyadları, adlarının ilk harfi, internet kaynağının veya sitenin adı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih açıkça yazılmalıdır.
Ayrıca aynı yazar veya yazarlara ait aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunulmuş ise kaynaklarda (a, b) şeklinde ekler kullanılmalıdır.
e) Ekler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Çok gerekli değilse, ek verilmemelidir. Ölçme aracı geliştirmeye yönelik çalışmalarda, aracı oluşturan tüm maddeler metin içinde ya da ek olarak mutlaka verilmelidir. Ekler 10 punto ile yazılmalıdır.

f) Tablolar her bir tablo bölünmeden en az 9 en fazla 10 punto kullanılarak aynı sayfa içerisinde verilmelidir. Tablo numarası ve tablo yazısı 11 punto, italik ve yazının ilk harfleri büyük olacak şekilde, tablonun üstünde verilmelidir. (örn: Tablo1. Tablo Başlığı Böyle Yazılmalıdır) Ayrıca tabloların genişliği 12cm., yüksekliği 19 cm. den fazla olmamalıdır.

g) Şekil ve Grafikler bölünmeden aynı sayfa içerisinde verilmelidir. Şekil ve grafik numarası ve yazıları kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto ve aynı sayfada, şeklin altında ve italik olarak verilmelidir (örn: Şekil1. Şekil Başlığı Böyle Yazılmalıdır) . Ayrıca şekil veya grafiğin genişliği 12cm., yüksekliği 19 cm. den fazla olmamalıdır.

6. Dergide bütünlüğün sağlanması açısından bütünleştirici yaklaşım, kavram yanılgısı terimleri aynı isimle kullanılmalıdır.

7. Makalelerin yukarıda altı madde halinde özetlenen kurallara dikkat edilerek hazırlanmasına titizlikle dikkat edilmelidir.


0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.