AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Yılda en az iki kez yayınlanır. Yayınlanacak dergi için makalelerin, Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışı ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Yayın İlkeleri

Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online’da; eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

Dergiye sunulan Yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Bu amaçla, yazının dergiye “yayın başvuru formu ” ile (Ek1) ile birlikte gönderilmelidir. Çeviri yazılarda, yazıyı çeviren ve dergiye veren kişi tüm gerekli izinleri almış ve -gerekiyorsa- telif hakkı kullanımı için gereken ödemeyi yapmış olmalıdır. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Çeviri ya da derleme yazıların, her sayıda bir tane basılır. Ancak, öncelik araştırma yazılarına verilmek koşulu ile, özel durumlarda yayın kurulu ve editör kararı ile çeviri ve derleme türü yazılarına bir sayıda birden çok yer verilebilir.

Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online’a gönderilen her yazı, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine uygun olması ve yayın kurulunun kabulünden sonra iki hakeme gönderilir. Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için, iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin görüşüne baş vurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, yayın kurulu ve/veya editör tarafından yazının dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli mektubuna bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda derginin Yayın Kurulu yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör sağlar. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) yazıyı değerlendiren hakemleri, hakem(ler) de yazı sahibi yazar(lar)ı bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu editöre aittir. Editör bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere kesinlikle bilgi vermez.

Yazılardaki tüm değişiklikler yazar(lar)ı tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayına hazırlanan yazılar üzerinde yazar(lar)ca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun yazısının yayınlanmasından vazgeçen yazar(lar), yazısını başvurusundan itibaren en çok on gün içinde geri çekebilir. Yazının hakem değerlendirme sürecinden sonra yayımlanmak üzere kabulünden sonra, bütün yayın hakların Ege Eğitim Dergis/Ege Eğitim Onlinei’a ait olur. Bu amaçla “Yayın Hakları Sözleşmesi ” yazar(lar) tarafından imzalanarak (Ek-2) yazı ile birlikte editöre gönderilir.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; bilimsel ilkelere, etik kurallara ve insan haklarına saygılı bir dergidir. Dergiye gönderilen her yazı için yazar(lar)a; yazının ulaşması, yayın kurulu değerlendirilmesi, hakeme gönderilmesi, hakem değerlendirme sonucu gibi her türlü gelişme geciktirilmeden bildirilir.Yazım İlkeleri

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Ege Eğitim Online’nin yayın dili Türkçe’dir. Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir. Yazılarda yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Türkçe’de alışılmamış sözcükler kullanıldığında, sözcüğün yazıda ilk geçtiği yerde parantez içinde yabancı dildeki karşılığı verilmelidir.

Yazar(lar) metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s publication Manual of The American Psychological Association, (2001)” yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır. Bu amaçla, http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscripts-apa.htm web sayfasından yararlanılabilir.
Yazı Microsoft 6.0 ve daha üstü yazılım programı ile Times New Roman 11 punto ile tek satır aralıklı ve 2.5 cm.lik kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Yazı her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır.
Yazılarda başlıktan sonraki ilk paragrafta girinti olmaksızın, sonraki paragrafların 0,5 cm içerden başlaması gereklidir. Her paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
Tablo , şekil, grafik vb.nin derginin sayfa boyutunu aşmaması ve baskıda sorun olması için 10x18 boyutunu geçmemesi gereklidir. Bu nedenle, gerekli olması durumunda tablo, şekil, grafik vb. daha küçük punto ile ve tek aralıklı yazılabilir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Resim ve grafiklerin JPG formatında eklenmesi baskı kalitesini artırmak amacı ile gereklidir.
Belirtilen şekilde hazırlanan yazılar, sürecin hızla işleyebilmesi için,sistem kullanılarak editöre gönderilmelidir. Aynı zamanda Eklerde bulunan “Yayın Başvuru Formu” ve “Yayın Hakları sözleşmesi” aşağıda belirtilen editör adresine gönderilmelidir. Belirtilen “Yayın Başvuru Formu” ve “Yayın Hakları sözleşmesi” editöre ulaşmadığı taktirde yazının değerlendirilme sonucu olumlu olsa bile yayımlanmayacaktır.
Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki özellikleri taşıması yayının birliğini sağlayacaktır.

Makale Adı
Başlık makalenin ana fikir hakkında yeterince tanıtıcı olmalıdır. Başlığın 12 kelimeyi aşmaması, kelimeler arasındaki boşluklar ile birlikte 50 karakterden daha uzun olması gereklidir. Başlık 14 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralığı, küçük harf, sözcük baş harfleri büyük olarak yazılmalı.

Yazarlar
Başlık altında ortalı 11 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalı. Yazar isimlerinin sonuna “*” işareti konularak Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte kurumları ve e-posta adresi dipnot olarak bulunmalıdır.

Öz
Sağ ve soldan 4,5 cm kenar boşluklu, 10 punto Times new Roman, tek satır aralıklı, tek paragraf 100–150 kelime, yazının ana noktalarını vurgular nitelikte.

Anahtar Sözcükler:
11 punto, tek satır aralığı ve 3-5 kelime

Title
14 punto Times New Roman, koyu, ortalı, tek satır aralığı, küçük harf, ilk sözcük baş harfleri büyük, en fazla 12 sözcük, Türkçe başlıkla tutarlı olmalı.

Author(s)
Başlık altında ortalı 11 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalı. Yazar isimlerinin sonuna “*” işareti konularak Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte kurumları ve e-posta adresi dipnot olarak bulunmalıdır.

Abstract
Sağ ve soldan 4,5 cm kenar boşluklu, 10 punto Times new Roman, tek satır aralıklı, tek paragraf 100–150 kelime, yazının ana noktalarını vurgular nitelikte, Türkçe öz ile tutarlı olmalı.

Key Words:
11 punto, tek satır aralığı ve 3-5 kelime, Türkçe anahtar sözlükler ile tutarlı olmalı.

(Ana Metin)
Ana metinin tamamı 11 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar arasında tek satır boşluğu bulunmalıdır. Başlıktan sonraki ilk pragrafta girinti bulunmamalı, sonraki pragraflar 0,5 Cm içeriden olmalıdır. Ana metin aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

GİRİŞ
(11 punto, tek satır aralığı)
Amaç, önem, ilgili literatür ve (varsa) araştırma problem ve alt problemlerini içeren metin.

YÖNTEM (11 punto, tek satır aralığı)
Araştırmada kullanılan evren, örneklem, ya da çalışma grubunu, ölçme aracını, geçerlik güvenirlik çalışmalarını, araştırma desenini, veri toplama ve analiz sürecini anlatan metin.

BULGULAR (11 punto, tek satır aralığı)
Araştırma bulgularının uygun bir formatta (tablo, notasyon, resim, metin, liste vs) sunulduğu bölüm.

TARTIŞMA ve SONUÇ (11 punto, tek satır aralığı)
Araştırmada elde edilen bulguların ilgili literatür ile birlikte tartışıldığı ve olası sonuçlarının ileriki süreçlere (kuramsal ve uygulamaya) yansımalarının sunulduğu bölüm.


Kaynakça
Yazıda yararlanılan kaynakların, metin içinde ve metin sonundaki “Kaynakça” bölümünde belirtilme biçimine (aşağıda örnekleriyle birlikte verilen ölçütlere) özen gösterilmelidir. Kaynakça 11 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Kaynakça Bağlacı
Yazı içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, eserin basım yılı ve doğrudan alıntılarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Tek yazarlı:
Atılgan’a (2005) göre…,
Atılgan (2005)….,
(Atılgan, 2005).

İki yazarlı:
Atılgan ve Tezbaşaran’a (2004) göre…,
Atılgan ve Tezbaşaran (2004) …,
(Atılgan ve Tezbaşaran, 2004).

İkiden çok yazarlı:
Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” İfadesi ile yıl verilir. Yazar sayısı altı ya da daha fazla olduğunda metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı ve diğerleri “ve ark.” İfadesi ile yıl olarak verilir.
Cümle içinde birden çok kaynağa atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yayın yılı sırası ile verilir (Turgut, 1997; Baykul, 2000; Atılgan, 2006).


Kaynakça Listesinin Oluşturulması
Kaynakça, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar eksiksiz olarak kaynakçada yer almalıdır. Kaynakça yazar soy isimlerine göre alfabetik sıralı olmalıdır. Aynı yazarın birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa eserler kaynakçada tarih sırasına göre kendi içinde sıralanmalıdır.

Dergiler:
Tek yazarlı;
Atılgan, H. (2005). Türkçe’ye uyarlanmış temel kabiliyetler testi (TKT) 7-11’in yapı geçerliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 24, 57-72.

İki yazarlı;
Atılgan, H. ve Tezbaşaran, A. A. (2005). Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen G ve Phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 28-40.

Üç-alt yazarlı:
Doğan, D., Doğan, E.E., Atılgan, H., Batçıoğlu K. ve Demirci B. (2003). Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakülteleri genel kimya laboratuarlarının sınıf çevresinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 33-48

Altı yazardan fazla;
İlk altı yazar üç altı yazarlı örneğindeki gibi verilir. Altıncı yazardan sonraki yazarlar için “ve ark.” Kullanılır.

Basılma aşamasındaki makaleler;
Atılgan, H. (baskıda). Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenilirlik için örnek bir uygulama. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi.

Kitaplar:

Tek yazarlı;
Anastasi, A. (1991). Psychological testing. New York: Macmillan Publishing Company.

İki yazarlı;
Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Belmont CA: Wadsworth Group/Thomson Learning.

Editörlü kitaplar;
Kan, A. (2006). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. (ed. H. Atılgan) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çeviri kitaplar;
Hellman, H. (2001) Büyük çekişmeler: Bilim tarihinde seçilmiş on tartışma. (Çev. Füsun Baytok). Ankara: Tübitak

Kurum yayınları;
Educational Testing Service. (2002). ETS standards for quality and fairness. Princeton: ETS.

Bildiriler:
Atılgan, H. (2005). İki kategorili puanlanan ölçeklerin faktör analizinde kullanılan korelasyon tekniklerinin uygunluğu. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (sf.57-58). İstanbul: Marmara üniversitesi

Tezler:
Doğan, N. (2002). Klasik test kuramı ve örtük özellikler kuramının örneklemler bağlamında karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Elektronik dergiler:
Yılmaz, Z. A. (Ocak, 2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı.ilköğretim online, 5-1. 10 Nisan 2006’da http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/v5s1m1.PDF adresinden.

Ekler
Yeni bir sayfadan başlanmalıdır. Yazar(lar) tarafından yazı ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vs. bu bölümde yer alır.

Yazar notları
Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Çalışma bir tez çalışmasından özetlenmiş ise ya da çalışmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.