Anasayfa1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 13-15 Mayıs 2010
Düzenleyen: Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Balıkesir

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hasan Özder, Güner Konedralı, Deray Derim 4. Sınıf Matematik Programında Yer Alan ‘Kesir Kavramı’ Ünitesinin Değerlendirilmesi
Özge CAN, Özcan DEMİREL 5e Modeli ve Yeni Taksonomiye Göre Yapılan Öğretimin Erişiye Etkisi
Ahmet Gökmen, Ali Derya Atik, Gülay Ekici 9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı Boyutlarına Yönelik Biyoloji Öğretmen Görüşlerinin Öğretmen Öz-Yeterlik Düzeyleri Açısından Analizi
Nihat UYANGÖR, Sevinç MERT UYANGÖR 12. Sınıf Matematik Öğretim Programı Limit Ünitesinin Değerlendirilmesi
Murat GÖKALP, Yaşar BARUT 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
Ömer F. TUTKUN, Yasemin AKSOYALP 21. Yüzyılda Eğitimde Program Geliştirme: Yeni Yönelimler, Kavramlar ve Anlayışlar
Miriam Zeliha Stebler Çavuş, Serap Uzuner, Elif Aktaş 1924’ten 2005’e Türkçe Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Ali Türer 1948-1968-1995 İlkokul ve 2004 İlköğretim Okulu Programlarının Bu Programlara Yansıyan Eğitim Düşüncesi Açısından Değerlendirilmesi
Asım Arı 2004 İlköğretim Programı Hakkında Üniversite EPÖ Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Görüşleri
İlkay Doğan TAŞ, Dilek GÖZÜTOK 2005 İlköğretim Programının Hazırlanmasında Görev Alanların ve Sınıf Öğretmenlerinin Ara Disiplin Yaklaşımına İlişkin Bilgi Durumu ve Görüşleri
Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ, Meral AKSU 2005 İlköğretim Programları Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Necdet Aykaç, Özgür Ulubey 2005 Yılında Yapılandırmacı Yaklaşım Temele Alınarak Geliştirilen İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyinin Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Esed Yağcı, Nevriye Yazçayır Aday Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algı Düzeyi
Ahmet DOĞANAY , Özden DEMİR Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Sırasında Bilişsel Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sümer AKTAN Akademik Bir Çalışma Alanı Olarak Program ve Programın Alt Bilgi Alanı Program Tarihi: Teorik Perspektif, Yöntem ve Yansımalar
Yalçın DİLEKLİ, Ayhan DİKİCİ Aksaray İli`nde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci, Öğretmen, Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Emel Ültanır, Cenk Akay Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma–Yazma Eğitimi (KOYE)
Bahadır ERİŞTİ, Celal Akdeniz Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri “Türkiye İlerleme Raporları”nda “Eğitim”
Gürbüz OCAK, İclal OCAK, Duygu CESUR Başarı Değerlendirme Sınavlarında Türkiye’nin Durumuna Yönelik Öğretmen Tutumları (Afyonkarahisar İl Örneği)
Eriman TOPBAŞ Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisine Göre Ders Planı Hazırlama
Abdullah AYDIN Bilimsel Süreç Becerilerinin 9. Sınıf Kimya Müfredatlarında Temsil Edilme Durumları ve PISA İlişkisi
Sibel Güzel Yüce Bir İlköğretim Sınıfında Düşünme Kültürünün Belirlenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Ahmet MAHİROĞLU Bugünün Genel ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programlarının Temel Özellikleri Neler Olmalıdır?
Zeynep AYVAZ TUNCEL, Melek DEMİREL Bütünleştirilmiş Program Uygulamasının İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerilerine Etkisi
Meltem Gökdağ Baltaoğlu, A. Murat Ellez, Nevzat Gümüş Coğrafya Öğretmenleri İle Öğrencilerinin Güdü Düzeyleri ve Öğrenci Öğretmen Özellikleriyle İlişkileri
Semra GÜVEN Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Değerler
İbrahim TUNCEL , Özcan DEMİREL Değerlendirme Sürecinin Örtük Program Açısından İncelenmesi
Meral Güven, Bilge Çam Aktaş, Demet Sever “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Uygulamalarının ve Kazanımlarının Değerlendirilmesi
Tülay Üstündağ Drama Dersinin Öğretim ve Örtük Programı
Gökçen ÖZBEK, Ercan KİRAZ Drama Öğretim Modeli: Tasarım ve Geliştirme
Ahmet DOĞANAY, Mediha SARI Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) Geliştirme Çalışması
Ayfer SAYIN Edebiyat Eğitiminde Yaratıcı Düşünme
Özlenen Özdiyar, Nuray Senemoğlu Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Nihat Çalışkan, Rüştü Yeşil, Enver ŞAHAN Eğitim Bilimlerinin Diğer Bilim Alanları Arasındaki Konumunun Değerlendirilmesi
Ahmet KARA Eğitim Fakültelerinin, Öğrencilerin Öğrenmeye İlişkin Tutumlarına Etkisi
Hale Sucuoğlu Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı / Başarısızlık Yüklemeleri (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği)
Bünyamin YURDAKUL Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Algıları
Hülya Güvenç “Eğitim Programları ve Öğretim” Lisansüstü Eğitim Programlarının İçerik ve Yapısal Özellikleri
Canay Demirhan İşcan, Fatma Bıkmaz Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Lisansüstü Eğitim Programlarının İncelenmesi ve Öneriler
Dilek Gözütok , Senar Alkın , Özgür Ulubey Eğitim Programları ve Öğretim” Alanının Amaçlarının Gerçekleştirilmesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi
Nadir Namık YILDIZ, Adil ÇAĞLAR Eğitim Yöneticilerinin Öğretim Programları Yönetimi Yeterliliklerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Öner Uslu, Nilay T. Bümen Eğitimde Bilişim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Etkileri: Kaygı, Tutum ve Teknolojiyle Bütünleşme
Mehmet TAŞPINAR Eğitimde Örtük Programın Şiddet Öğretisindeki Yeri
Mehmet Ali Kısakürek , Dilek Gözütok , Cem Babadoğan Eğitimde Program Geliştirme Programının Yeterlik ve Kazanımlarının Tunıng Yaklaşımı Model Alınarak Belirlenmesi
Mehmet Ali Kısakürek , Dilek Gözütok , Cem Babadoğan Eğitimde Program Geliştirme Programının Yeterlik ve Kazanımlarının Tunıng Yaklaşımı Model Alınarak Belirlenmesi
Hülya PEHLİVAN Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım
Hülya PEHLİVAN Eğitimde Yaratıcılık
Vesile ALKAN Etkili Matematik Öğretiminin Sağlanmasındaki Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri
Raşit Özen, Meriç Tuncel Ev Ziyaretlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri
Serkan Kapucu, Nilüfer Okur Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Beceri Kazanımlarına Karşı İnançları
Tezcan KARTAL, Ahmet URTEKİN Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi
Nurhan Öztürk, Nurhan Atalay Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Ödev Sürecinin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri
Sedat Yüksel Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği)
Dilber BAHÇECİ, İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU Fen Eğitiminde Risk Alma: Kırşehir Örneği
Hülya PEHLİVAN Fen Lisesi Öğrencilerine Ait Demograkif Faktörlerin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Orhan Akınoğlu Fen Öğretmenlerine Göre 2004 Fen ve Teknoloji Programı ve Uygulamaları
Etem YEŞİLYURT Fen ve Teknoloji Dersinde (6., 7. ve 8 Sınıf) Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler
Dilber BAHÇECİ, Mehmet FİDAN , Arzu SÖNMEZ Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması: Kırşehir Örneği
Kıymet Selvi Fenonemonolojik Öğenme Yaklaşımı ve Fenomeolojik Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Hasan COŞKUN Göçün Öğretmen Yetiştirme Programlarına Etkisi Türkiye ve Almanya Örneğinde
Özbay GÜVEN , Özer YILDIZ Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Alanı Teorik Dersleri Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Özbay GÜVEN , Özer YILDIZ Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Alanı Uygulamalı Dersleri Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Sevgi Turan, Özcan Demirel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
Nuriye SEMERCİ, Burcu DUMAN Hayat Bilgisi Dersinde Hayır Diyebilme Kazanımlarına İlişkin Görüşler
F. Dilek Gözütok Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi
Şükran TOK, Ayşegül Mazı Hikâyeler Yoluyla Düşünmenin İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersinde Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamaya Etkisi
Çetin SEMERCİ Hipoteze Dayalı Öğrenme Yaklaşımın İrdelenmesi
Dilek İLHAN BEYAZTAŞ İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Özlem KAF HASIRCI, Yeliz BOLAT İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Ali Rıza Küpcü İlköğretim 6-8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programının “İlişkilendirme Becerisi” Çerçevesinde İncelenmesi ve Eğitimden Yansımalar
Gülşen ALTINTAŞ, Tuğçe YILMAZ, Sinem YILMAZ İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konusunda Görsel Araç Kullanımının Kavram Yanılgılarına ve Akademik Başarıya Etkisi
Sebahattin Arıbaş, Ezlam Susam, Hikmet Zelyurt İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde “Geometriye Yolculuk Ünitesi”nin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği)
H.Ömer Beydoğan, Remzi Can İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersinin Öğretiminde Ortamdan Kaynaklanan Sorunların Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Bilge ÇAM AKTAŞ İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarında Görsel Okuma Etkinlikleri
Halil Kamışlı İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi ÜnitelerindenYa Basınç Olmasaydı” Ünitesi Öğretiminde Öğretmen Değerlendirilmesi
Temel Topal, Hasan Hüseyin Aksu İlköğretim Birinci Kademe (1-5. Sınıf) Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Görüşleri
Semra Güven İlköğretim Ders Programlarının Öğrenciye Kazandırılması Hedeflenen Değerler Açısından İncelenmesi
Yasemin SAYAN, Hülya HAMURCU İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İçin Geliştirilen Materyallerin Yaratıcı Düşünme Becerisi Ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri
Ethem Nazif BAYAZITOĞLU , Esra KAMARAJ İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesine Dair Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Ayten İFLAZOĞLU SABAN İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Kullanılan Öğretim Stratejilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından Değerlendirilmesi
Selin ŞAHİN, Serap ÖZ AYDIN, Bünyamin YURDAKUL İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı İnsan ve Çevre Ünitesinin Uygulama Süreçlerinde Oluşan İçeriğin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Katkısı
Nezahat GÜÇLÜ, Tezcan KARTAL, Filiz METE İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Erdoğan TEZCİ, Hüseyin ÖZKAN İlköğretim Hayat Bilgisi Program İçeriğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Abdurrahman KILIÇ , Filiz Evran ACAR , Aslıhan KUYUMCU İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programıyla İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Hilal KAZU, Demet DEMİRALP İlköğretim I. Kademe Programlarının Uygulanmasında Yansıtıcı Düşünmenin Geliştirilmesini Olumsuz Etkileyen Etmenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Rüştü Yeşil, Nihat Çalışkan, Enver ŞAHAN İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri (Yamaçlı Kasabası Örneği)
Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Serav Biçer İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Girişimcilik Becerisini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mustafa SAĞLAM, Gülten Feryal KÜÇÜKER İlköğretim İkinci Kademe Alan Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Sürecine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği)
Süleyman ÇELENK İlköğretim Okulları 1. Sınıflar İlkokuma-Yazma Öğretimi Programının Program Geliştirme Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi
Volkan Hasan KAYA, Yasemin GÖDEK ALTUK İlköğretim Öğrencilerinin Basit Elektrik Devresi Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları
H.Gamze YALVAÇ, Nurhan ÖZTÜRK, Mustafa SARIKAYA İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri
Bilal DUMAN, Özkan ÇELİK İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri İle Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki
Ömer Cem KARACAOĞLU, Fatih AYGÖREN İlköğretim Programlarında Yer Alan Sinektik Tekniği Uygulamasının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Osman AKTAN İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Öz-Yeterlilik Düzeyleri Ve Bu Yeterlilik Alanlarının Geliştirilmesine Yönelik Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
Zeki Arsal İlköğretim Sosyal Bilgiler Program Kazanımlarının Hedef Nitelikleri Açısından Değerlendirilmesi
Gürbüz OCAK, Aylin YAZICIOĞLU, Süreyya Şevki YILDIZ İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın Sosyalleşmeye Yönelik Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Nitel Bir Çalışma)
Memet KARAKUŞ İlköğretimde Proje Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Memet KARAKUŞ İlköğretimde Proje Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
İzzet GÖRGEN, Sabahattin DENİZ İngilizce Öğretmen Adaylarının Güdülenme Stratejilerini Değerlendirmeleri
Esra CESUR, Tuğba Yanpar YELKEN Intel Öğretmen Programı Karma Hizmet-İçi Eğitimi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
Dilek Gözütok , Senar Alkın , S. Nazik Işık İstasyon Yöntemi ile Eğitim İhtiyacı Belirleme (Farklı Hizmet Alanlarına ve Mesleklere Yönelik Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Örneği)
Akın EFENDİOĞLU, Hasan Güner BERKANT, Ömer ARSLANTAŞ John Dewey’in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi
Akın EFENDİOĞLU, Hasan Güner BERKANT, Ömer ARSLANTAŞ John Dewey’in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi
Tuğba DURMUŞ, Erdoğan BAŞAR Kamu Okulları ile Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sadık Yüksel SIVACI, Sami PEKTAŞ Kamu Personeli Seçme Sınavı Üzerine Bir Araştırma (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Mükerrem AKBULUT-TAŞ, Mahinur ÇOŞKUN Kavram Öğretiminde Örneklerin Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
Oktay AKBAŞ, Hüsnü DİRİKOLU, Hayri YAMAN Küçük Ölçekli İşletmelerde İstihdam Edilen Otomobil Tamircilerine Yönelik Bir Öğretim Programının Geliştirilmesi
Feridun Merter, Nilüfer Bircan Kaya Küreselleşme Bağlamında İlköğretim Programının Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Ahmet Saban, Ayten İflazoğlu Saban Küreselleşme ve Yüksek Öğretime Etiklerinin Belirlenmesi
Anıl Öztekin Küreselleşmenin Eğitim Programlarına Etkisi
Tuğba DURMUŞ Matematiğin Senfonisi
Abdurrahman Kılıç, Filiz Evran Acar, Zeynep Arseven Matematik Dersi İlköğretim Programıyla İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Yücel Gelişli Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Yücel KAYABAŞI Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Yöntem ve Teknikleri ile Bunları Tercih Etme Nedenleri
Ali GÜLER Müzik Eğitimi Programlarında Ulusal Doku Uyuşmazlığı Sorunsalı
Çavuş Şahin, Büşra Şahan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Düzenleme ve Gerçekleştirme Çabalarında Zorlanma Düzeyleri
Seda Karaçelik , İzzet Görgen Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Şafak Öztürk Aynal Okulöncesi Eğitim Programlarında Dış Mekanların Kullanımı: Eğitim Programlarında Doğanın ve Okul Bahçesinin Yeri Ne Kadar Olmalıdır?
Gülsen Ünver Okulöncesi Eğitim Programlarının Alanda Denenmesi: Uygulamalar ve Öneriler
Duygu Çetingöz Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Etkinlikler Planlamaya İlişkin Görüşleri
Ayten Pınar BAL Oluşturmacı Öğrenme Ortamının Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Temel Matematik Dersinde Akademik Başarı ve Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyine Etkisi
Sevinç MERT UYANGÖR, M.Fatih DEVLEZ Ortaöğretim Matematik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programının “Mantık” Öğrenme Alanının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Demet BARAN Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Yeni 9. Sınıf Geometri Programı İle İlgili Görüşleri
Hikmet Yıldırım CELKAN, Ali ÜNİŞEN Öğrenci Merkezli Yaklaşımların Sorunları
Ahmet ESKİCUMALI, Duygu GÜR ERDOĞAN, Serhat ARSLAN Öğrenci Velilerinin Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüş Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi
Gülen Onurkan Aliusta, Bekir Özer Öğrenci-Merkezli Öğretim Yaklaşımının İngilizce Öğretiminde Uygulanması: Öğretim Görevlilerinin Farkındalıkları, Görüşleri ve Karşılaşılan Sorunlar
Implementing Student-Centred Learning in English Language Teaching: Teachers’ Awareness, Opinions and Limitations
Bilal Duman Öğrenme Öğretme Sürecindeki Hata, Yanılsama ve Yanıltmacalara İlişkin Öğrenci Görüşleri
Çiğdem Suzan ÇARDAK Öğrenme Stillerine Göre Kişiselleştirilmiş Veya Uyarlanabilir E-Öğrenme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş Öğrenme Stillerine Göre Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Gruplarından Yararlanma Düzeyleri
Muhittin ÇALIŞKAN, Ali Murat SÜNBÜL Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi : Doğrudan Öğretim Yaklaşımı
Kerim GÜNDOĞDU Öğretmen Adayların Çoklu Oluşturmacı Öğrenme Ortamı ve Çoklu Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri: Bir Eylem Araştırması
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ümmühan ÖNER Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri (Fırat Üniversitesi Örneği)
Levent VURAL Öğretmen Adaylarının Çalışmalarında Yaşadıkları Öğrenme Sorunları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
Murat TUNCER, Hasan Güner BERKANT Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Özelliklerine ve Öğrenme Stillerine Göre Değerlendirilmesi
Nevzat BATTAL, İsmail ŞAN Öğretmen Adaylarının Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği)
Günseli Girgin, A. Murat Ellez, Güzin Özyılmaz Akamca Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Programına Yönelik Görüşleri
Remzi Y. Kıncal, Çavuş Şahin, Osman Yılmaz Kartal Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme ve Epistemolojik İnançlarındaki Değişimlerinin Belirlenmesi
Determining the Change of Pre-service Teachers’ Epistemological Beliefs and Beliefs on Teaching and Learning
Harun ŞAHİN, Esra ÇAYLI, Gülnaz ÇELEN Öğretmen Adaylarının Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
Eyup İZCİ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri İle İlgili KPSS Kursları Hakkındaki Görüşleri
Yelkin Diker Coşkun, Hülya Kılıç Öğretmen Adaylarının Özyetkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hatice Yıldız Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişki
Işıl Tanrıseven, Lütfi Üredi, Tuğba Yanpar Yelken Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları DersineÖğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları DersineÖğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Kazanımları, Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Erdal BAY, Adnan KÜÇÜKOĞLU, Halil İbrahim KAYA Öğretmen Eğitiminde Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğrenen Başarısı ve Tutumuna Etkisi
Ali YILDIRIM Öğretmen Eğitiminde Paradigmalar ve Yeniden Yapılanma
Sündüz UNAYAĞYOL Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Melek Çakmak, H. Şenay Şen, Leyla Ercan Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Kurallarını Belirleme Stratejileri: Öğretmen Ve Öğretmen Adayları Görüşleri
Oğuz Gürbüztürk, Süleyman Nihat Şad , Özlem Göktaş Öğretmenlerin Öğretim Programlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Sürecine Etkin Katılım Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Esma Çolak, Özgür Şensoy Öğretmenlerin Öğretme Stili Boyutlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hasan Hüseyin ŞAHAN Öğretmenlerin Programa İlişkin Algıları
Canan Koç, Hatice Yıldız Öğretmenlik Uygulamasının Yansıtıcıları: Günlükler
Mustafa Sağlam, Belgin Sönmez Özel Dershanelerde Çalışan Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Sınıf Yönetimine İlişkin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri
Adem TAŞDEMİR, Mehmet TAŞDEMİR Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Durumları
Melek Çakmak Program Geliştirme Sürecinde Öğretmenin Rolü
Aytunga OĞUZ Program Geliştirme ve Öğretim Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme
Neşe Tertemiz, Nihan Şahinkaya Proje ve Etkinlik Destekli Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının MatematikÖğretimine Yönelik Yeterliklerine Etkisi
Mehmet Güven Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Program Geliştirme
Hasan Hüseyin ŞAHAN, Eyup YÜNKÜL Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Duygu S. Güler Öztürk Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim İle Okul Öncesi Eğitimi İlişkilendirme Düzeyleri
Bahadır KÖKSALAN, İlhan İLTER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları
İlhan İLTER, Bahadır KÖKSALAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma
Hilal KAZU, Serkan PULLU Sınıf Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntem-Tekniklerini Bilme Düzeyleri ve Kullanma Sıklıkları
Figen Kılıç , Özden Demir Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğrenme-Öğretme Ortamları Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri
Ayten Pınar BAL Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine İlişkinÖlçme - Değerlendirme Tercihleri
Hayrettin AKYILDIZ, Gülözge Gülel TÜRKÖZ Sınıflamalı Tanımlama Çabasına Karşı Kritik Düşünmeye Dayalı Kavramlaştırma
Şule AY, Serkan PADEM, H. Merve ERİŞ Teknik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öğrenme Stilleri
İsmail YÜKSEL, Mustafa SAĞLAM Türkiye İçin Program Değerlendirme Standartları Oluşturma Çalışması
Bahadır Erişti Türk Üniversitelerinde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Profilleri
Nuriye SEMERCİ, Burcu DUMAN Türkçe Dersi Öğretim Programında Kendini İfade Etme Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Eda Gürlen, Özcan Demirel Türkçe ve İngilizce Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerini Uygulama Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Melek Demirel, Meltem Gümüştekin Türkiye ve Almanya’daki İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Asuman Seda SARACALOĞLU, Fevzi DURSUN Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi
Didem Örten , Ergin Erginer Türkiye’de Eğitimde Program Geliştirme Alanındaki Öncü Akademisyenlerin Eğitimde Program Geliştirmeye İlişkin Metaforik Algıları
Fatma PELİTOĞLU, Sami ÖZGÜR Türkiye’de İlköğretim Programlarında Yer Alan Sağlık Eğitimi Kazanımlarının, Sağlığı Geliştirme İlkeleri Kapsamında İrdelenmesi
Seray TATLI , Oktay Cem ADIGÜZEL Türkiye’de Lisansüstü Tezlerde Karşılaştırmalı Eğitim
Fatma Bıkmaz, Erdem AKSOY , Özden TATAR Türkiye’de Program Geliştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi
Duygu S. Güler Öztürk Türkiye’de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Yönelimlere Bakış: Gelişimsel Mi Yoksa Akademik Mi?
Tuğba Yanpar Yelken, Halil Kamışlı, Mesut Özonur Türkiye’deki Üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezlerinin Durumlarının İncelemesi
Soner Mehmet ÖZDEMİR, Arzu KAFKAS Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na İlişkin Farkındalıkları ve Tutumları
Çetin SEMERCİ, Yusuf ESER Üniversitelerde Deneme Dersi Uygulamasının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
Ahmet KURNAZ, Yurdagül AKDOĞAN, Necati BİLGİÇ Üstün Yeteneklilerin Eğitim Programlarına İlişkin Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Murat ÖZCAN Yabancı Dil Olarak Arapça Konuşma Becerisi Öğretiminde İletişimsel Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerin Kullanımı
Derya Oktar Ergür Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenen Özerkliğinin Geliştirilmesinde Program Temelli Yaklaşımlar
Kaan GÜNEY Yansıtıcı Dil Sınıfları
Muteber Gümüş , Necdet Aykaç Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Hayat Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirme Öğesinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Mehmet Taşdemir, Adem Taşdemir Yeni Göreve Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin “İlk Deneyimleri ve İlk Yıl Sorunları Üzerine” Bir Durum Çalışması
Halük ÜNSAL Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
İsmail ŞAN Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitimde Program Geliştirme Dersi Programının Dersi Alan Öğrencilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Salih UŞUN Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerini ve Akademik Başarılarını Etkileyen Önemli Faktörler
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.