AnasayfaUluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 8-9 Eylül 2011
Düzenleyen: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Sakarya

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdulkadir İNALTEKİN Avrupalı Türklerin Ana Dili Eğitimi ve Türk Dilinin Avrupa Kültür Hayatına Etkileri (Almanya Örneği)
Avrupalı Türklerin Ana Dili Eğitimi ve Türk Dilinin Avrupa Kültür Hayatına Etkileri (Almanya Örneği)
Abdülkadir KIRBAŞ Birlikte Öğrenme Tekniğinin Dinlediğini Anlamaya Etkisi
Birlikte Öğrenme Tekniğinin Dinlediğini Anlamaya Etkisi
Abdurrahman GÜZEL, H. Çiğdem YILDIRIM Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yabancı Öğrencilerin Görüşlerinden Hareketle Değerlendirilmesi
Evaluating Grammar Teaching With Reference To Opinions of Foreign Students in Teaching
Ahmet AKÇAY, Akif ARSLAN Türkçe Öğretmen Adaylarının Dilekçe Yazabilme Yeterlilikleri
Pre-Service Turkhish Language Teachers Qualification of Writing A Petition
Ahmet ÇEBİ, Tuğba DURMUŞ Türkiye İle ABD`nin İlköğretim Anadili Eğitim İzlencelerinin Yapıları Yönüyle Karşılaştırılması
Comparison of Structures of Native Language Programs in Elementary Education in Turkey and USA
Ahmet Güneyli, Aslıhan Küçükavşar Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dilbilim ve Dilbilgisi Kavramlarına İlişkin Algıları
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dilbilim ve Dilbilgisi Kavramlarına İlişkin Algıları
ALİ TÜRKEL, NURGÜL ÜNLÜCÖMERT Adım Adım Yaratıcı Okuma Tekniği ve Öğrenci Görüşleri
Adım Adım Yaratıcı Okuma Tekniği ve Öğrenci Görüşleri
Aslı ALTAN Özne Kullanımı Konusunda Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Kullanan Konuşmacıların Seçimleri
The Use of Overt Subjects by Adults Speaking Turkish as a Foreign Language
Ata ATAK Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Tutarlılık Hatalarının Sözbilimsel Yapı Çözümlemesi Aracılığıyla Saptanması
The Detection of the Coherence Errors in the Writings of the Students Learning Turkish as a Foreign Language Through the Application of the Rhetorical Structure Theory
Aysel Ferah Çocuklarda Karşılaştırma Bağlamının Kavranışı
Understanding The Context Of Comparison İn Children
Ayşe Eda GÜNDOĞDU İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Görsel Materyallerin Anlama ve Anlatma Becerilerinin Gelişimine Yönelik Değerlendirilmesi
An Evaluation of Visual Materials at Primary Second Level Turkish Course Books` Contributions
Ayşegül ULUTAŞ, Mustafa Said KIYMAZ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersinden Beklentileri (Adıyaman İli Örneği)
The Expectations of The Preschool Teacher Candidates From The Child Literature Lesson
Ayten ŞAHİN, Emine OFLAZ Yabancılara Türkçe Öğretiminde Adlaştırma Sorunu: -Dık ve -Ma Ayrımı
Nominalisation in Teaching Turkish as a Foreign Language: -DIK and -Ma
Bayram BAŞ İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment of the Statement Prepared Expression Dictionaries for Primary Schools
Bekir İnce Yurt Dışında Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin İçinde Bulundukları Çalışma Şartlarına Yönelik Memnuniyet Düzeyleri
The Satisfaction Levels of The Operating Conditions of Turkish Lesson Teachers Working
Berin Uyar ``Görselleştirilmiş Yazın`` İkidilli/ Çokdilli Ortamlarda Kültürel Çalışmalar Çerçevesinde Bir Ders Bir Ders Önerisi
“Illistrated literature” Implementation of a course in the scope of cultural studies in a bilingual/
Burak TÜFEKÇİOĞLU İlköğretim Türkçe Dersi (6.7.8. Sınıflar) 2005 Öğretim Programının Konuşma Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi ve H.Douglas Brown`un Ölçme Kategorilerine Göre Konuşma Becerisi Değerlendirme Formu Önerisi
Examinations of Turkish Lesson of Elementary Education (6, 7, 8. Class) 2005 Teaching
Bülent ÖZKAN, Halil Erdem ÇOCUK Türkçe Ders Kitaplarında ``Kişisel Gelişim`` İzleği
"Professional Development" Theme in Turkish Coursebooks
Cahit KAVCAR Türkçenin Güncel Sorunları
Actual Problems of Turkish
Dilek CERAN, Derya ÇİNTAŞ YILDIZ Meb Yayınları İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiir Metinlerinin İncelenmesi
Meb Publications Primary II. Level Turkish Textbooks Poetry Analysis Of Texts
Ebubekir Sofuoğlu Rus ve Tatar Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Difficulties and Solutions on Proses of Learning Turkish Language For Russian and Crimean
Elçin ESMER Anlatı Şematik Yapı Öğretiminin Öğrencilerin Yazılı Anlatı Metni Üretme Becerilerini Geliştirme Üzerindeki Etkinliği
The Effectiveness Of Teaching Narrative Schematic Structure On Improving Students’
Emine Akyüz, Gülşah Almaz, Ayşen Seda Avcı 2005-2010 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Hazırlanan Tezlerin Çeşitli Yönleriyle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Various Aspects of the Theses Handed in Between 2005 and 2010
Emine KİTİŞ, Derya YAYLI Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları
The Self- Efficacy Perceptions Of Pre- Service Teachers Of Turkish Language
Emine Sultan ATICI,, Derya YAYLI Çalıkuşu Romanındaki Öğretmen Metaforlarının İncelenmesi
The Analysis Of Metaphors For Teachers in the Novel ``Çalıkuşu``
Erdal ÖZCAN, Gökmen BOZTİLKİ, Bekir İNCE Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Sürecinde Öğretmen Davranışları ve Ders Kitabı Niteliklerinin Öğrenci Beklentileriyle Karşılaştırılması
The Comparison Of Student Expectations To Teacher’s Behaviours And Qualifications Of The Textbook, In The Teaching Process Of Turkish Literature Lesson.
Erkan YEKE Edebiyat Derslerinde Metin Çözümlemesinde ``Metinler Arası İlişkilerin`` Yazarın ve Metnin Üslubuna Etkisi
On Text Analysis İn Literature Lectures, The Effect Of İntertextual Relations To The Style of The
Dilek YILDIRIM Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Türkçe Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Assessment Turkish Activities Used in Pre-school Education According To The Views of The
Esra (Lüle) Mert Etkinliklerle Sözcük Öğretimi
Activity Based Teaching on the Vocabulary
Eyyup COŞKUN, Hüseyin ÖZÇAKMAK, Ahmet BALCI Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 Yılları Arasında Yapılan Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması
Trends in Turkish Language Education: A Meta Analysis for the Post Graduate Theses from 1981 to 2010
F. Nihan KETREZ Okul Öncesi Dil Gelişimi ve İkizlerin Özel Durumu
Preschool Language Development and the Special Situation of Twins
Ece UYSAL ATAER, Fatma AĞIRBAY Ib/ Myp Uygulamaları Temel Alınarak Eleştirel Okuma Düzleminde Sorgulama Kitapçıklarının Kullanılması
How to Use Inquiry Booklets Based on the Critical Readings in Ib/Myp Practices
Fatma BÖLÜKBAŞ Dil Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkililiği
The Effectiveness of Language Learning Strategies on Reading and Comprehension Skills
Funda KESKİN Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Kültürlerarası İletişim Becerisini Kazandırma Amaçlı Yazınsal Metin Kullanımı
Literary Text Usage for Intercultural Communication Skills acquisition in Turkish Teaching as a Foreign Language
Gıyasettin AYTAŞ, Nazife Burcu ERDEN Türkçe Eğitiminde Çağrışım Tekniğinin Kelime Kazanımına Etkisi ve Önemi
Effect of Association Tecnique for Vocabulary Acqusition in Turkish Language Teaching and Its Importance
Gökçen GÖÇEN, Alpaslan OKUR Konuşma Eğitiminde Televizyondan Yararlanma
Benefitting from Television in Speech Education
Gökhan ARI, Betül KERAY Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Uygulama Düzeyi
8th Grade Students’ Level of Using Punctuation Marks
Gönül Durukafa, Cansu Mergin Durukafa Doğal Yaklaşım ile Yabancı Dil Olarak Türkçe`nin Öğretimi
Teaching Turkish As a Foreign Language Through the Natural Approach
Gülcan UYUMAZ, Betül ŞENDİL İlköğretim II.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Metinlerin Dİlbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Primary II. Texts Used in Turkish Texbooks Gramer Level Evaluation of teaching
GÜZİDE UYSAL, MEHMET ENGİN UYSAL İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Türkçe Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Üzerindeki Etkisi ve Öğrenci Görüşleri
The effects Cooperative Learning On Critical Thinking Skills
Hakan DİLMAN Küreselleşme Bağlamında Yabancılaşma ve Dil Öğretimi
Within The Context of Globalisation Alienation And Language Teaching
Hakan SANCAK, Engin YILMAZ Türkçe Öğretiminde Animasyon (Canlandırma) Tekneğinin Kullanılması
Turkish Teaching With The Use Of Animation Technique
Hakan ÜLPER, Sedat KARAGÜL Zenginleştirilmiş Sözcük Öğretimi Yaklaşımı Bağlamında Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Textbooks with respect to Rich Vocabulary Instruction Approach
Hasan BAĞCI İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri
Writing Dispositions of Elementary School Students
Uzman Hasan SEVMEZ, Derya ÇİNTAŞ YILDIZ Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kültürü ve Kütüphane Kullanımları Üzerine Bİr İnceleme
Reading Culture and Library Usade of Candidate Turkish Language Teachers
Hatice Fırat Çocuk Şiirlerinin Türkçe Eğitimindeki Yeri
The Place of Children Poems in Turkısh Education
Hülya Çevirme Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Üzerine Bir Araştırma: Bremen Örneği
A Research On Turkish Culture Lesson: An Example of Bremen
Işıl Uluçam Öğrenci Metinlerinde Masal Söyleminin Görünümleri ve Duygu Dünyası
Expression of emotions in renarrations of fairy tales
Seçkin AYDIN, Zeynep ATEŞ BOZKURT İki Dilli Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Becerilerine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar
Problems of Bilingual Novice Teachers Related to Writing Skills
İbrahim KIBRIS Dar-Ül Mualliminden Günümüze Türkçe Öğretmeni Yetiştirme
Dar-Ül Mualliminden Günümüze Türkçe Öğretmeni Yetiştirme
İlhami SIĞIRCI Öğretimsel Açıdan Türkiye TürkçesindeTemel Tonlama Türleri ve İşlevleri
Öğretimsel Açıdan Türkiye TürkçesindeTemel Tonlama Türleri ve İşlevleri
Imtiaz BEGUM Türkçenin Pakistanlılara Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar Kolaylıklar
Difficult And Easy Aspects Of Teaching Turkish Language To Pakistani Students
İsmail GÜLEÇ, Tuğba DEMİRTAŞ Türkiye`de ve Amerika Birleşik Devletleri`nde Okutulan İlköğretim 8. Sınıf Anadili Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
The Comparison of 8th Grade Native Language Textbooks Used in Turkey and USA
Kadir YALINKILIÇ, Mehmet Emre ÇELİK İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Ayrı Değişkenler Bağlamında Eleştirel Okuma Becerilerine Ait Görünümleri
The Views Of The Middle School Students` Critical Reading Skills In The Context Of Different
Kamil İŞERİ Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Evaluation in Terms of Various Variables of Turkish Teacher Candidates Writing Concerns
Kerim SARIGÜL Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması
The Open Source Teaching Software Using in Distance Teaching Turkish Education
Korhan ALTUNYAY Şiir Metinlerine Dil Eğitimi ve Dil Bilinci Açısından Bir Bakış
A Glimpse For Point Of View Language Education And Awareness Poetry’s Text
Kutlay Yağmur, Hakan Ülper Teknik Okuma Testinin Geliştirilmesi
Developing of a Technical Reading Test
Lale GÖLGELİ, Tayfun Can ONUK, Nizamettin UĞUR Yazma Eğitiminin Desteklenmesi Açısından Yaratıcı Yazma Kulübü Uygulamaları
Creative Writing Club Practices For Supporting Writing Education and Training
Leylâ Uzun Görüş İçeren Öğrenci Metinlerinde Nedensel Üstmetin
Causal Metatext in Persuasive/ Argumentative Essays of Turkish Students
MEHMET ENGİN UYSAL, MEHMET AKKAYA, GÜZİDE UYSAL İlköğretim Türkçe Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri
The Effects of Cooperative Learning on Critical Thinking Skills
Mesiha TOSUNOĞLU, Yağmur Özge ÖZLÜK Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği)
A Research About Special Field Competency Of Turkish Teachers (The Case Of Kırıkkale)
Mesut GÜN, Talat AYTAN, Nail GÜNEY Yapılandırmacı Eğitim Modelleriyle İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Yeni Türkçe Programına Uygunluğu
The Suitability Of The Methods And Techniques Used By Teachers Of Turkish For The
Mustafa EMEK, E. Elif BALTA Momo Adlı Eserin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Analysis of Momo Named Literary Work in Terms of Values Education
Mustafa Güleç Dil Farklılaşması Evresinde Yapısal Boşluk
Dil Farklılaşması Evresinde Yapısal Boşluk
Mustafa Said Kıymaz, Ayşegül Ulutaş Değer Kazandırma Açısından Biyografiler: İleri Yavrutürk Dergisi Örneği
Biographies In Aspect of The Values It Conducts: The Case of İleri Yavrutürk Magazine
Mustafa SARI İlköğretim II. Kademede Okuyan Arap Kökenli İki Dilli Öğrencilerin Türkçeyi Kullanma Becerileri
Turkish Language Using Skills of Bilingual Arab Students in Secondary School
Mustafa SARICA Kökenbilimsel Yaklaşımda Türkçeye Özgü Sorunlar
Difficulties to Turkish Language at the Etymological Approach
Mustafa Volkan COŞKUN, Hale IŞIK Cümlede Öbek- Anlam İlişkisinin Kavratılması Yoluyla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi (İlköğretim II. Kademe Öğrencileri Örneği)
Developing Language Skills Through An Understanding Of A Cluster-Meaning Relation In
Münevver Oğan Çocuk Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri Açısından Fazıl Hüsnü Dağlarca`nın Yazıları Seven Ayı Adlı Yapıtı Üzerine Bir İnceleme
A Research about the Book of Fazıl Hüsnü Dağlarca, named The Bear That Loves the Writings
Namık Kemal ŞAHBAZ, Bengül Biroğlu ŞAHBAZ Eyüp Hamdi Akman`ın Usul-i Tedris`i ve Eserin Türkçe Eğitimi Açısından Önemi
Eyüp Hamdi Akman’s Usul-i Tedris and Importance of The Work of Turkish Education
Nermin YAZICI, Tayfun Can ONUK Lisans Düzeyinde Okutulan Çocuk Edebiyatı Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Children’s Literature Textbooks Employed at the Undergraduate Level
Nesrin KUTLAY, Filiz RIZAOĞLU Farsça- Türkçe İki Dillerde Edilgen Çatının Edinimi
Acquisition of Passives in Turkish by Persian-Turkish Bilinguals
Nevin Akkaya, Serpil Özdemir Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kişilik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kişilik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Nigar İPEK EĞİLMEZ, Hatice ŞAHİN İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığı
The Vocabulary of Fourth Grade Students’ Written Speech
Nihat BAYAT Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Sözcük Seçimi ve Sözdizimi Hataları
Choice of Vocabulary and Syntax Mistakes of Novice Teachers in Writing
Nuh DOĞAN Çok İşlevlilikleri Açısından Türkçe Edatların Sentaktik ve Semantik Yapısı
Syntactic and Semantic Structure of Turkish Postposition in terms of Their Multifunction
Nurten SARICA Reklamların Anadili Edinimine Etkileri Üzerine
On The Effects of Publicities On The Language Acquisition
Oğuz ÇETİN, Erkan ÇALIŞKAN, Nihal MENZİ Türkçe Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları İle Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Examining the Attitudes of Turkish Languge Pre-Service Teachers to Using Internet and Web
Mustafa Onur KAN, Betül SÜLÜŞOĞLU, Özcan DEMİREL Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı İle İlgili Okutman ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Instructors and Students’ Opinions about Teaching Turkish as a Foreign
Ömer ÇİFTÇİ, Kenan BULUT Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Becerilerinde Anlamlı Bir Farklılık Oluşturup Oluşturmadığı Üzerine Bir Araştırma
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Becerilerinde Anlamlı Bir Farklılık Oluşturup Oluşturmadığı Üzerine Bir Araştırma
Ömer Demircan İkinci Yeni`deki Dilsel Aykırıklar (1954-1960)
İkinci Yeni`deki Dilsel Aykırıklar (1954-1960)
Özlem KANAT SOYSAL Çok Yazarlı Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Dil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme Aytül Akal- Mavisel Yener Örneği
A Study On Language Use İn Co-Authored Children`s Literature: The Case Of Aytül Akal And Mavisel Yener
Perihan Gülce ÖZKAYA, Mustafa Volkan COŞKUN İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerine Tekerleme Eğitiminin Etkisi
The Effects Of Tounge Twisters Education To Oral Reading Skills Of Primary Second Stage Students
Pınar ŞAFAK Az Gören Öğrencinin Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Okunaklı El Yazısı Yazma Öğretimi
Az Gören Öğrencinin Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Okunaklı El Yazısı Yazma Öğretimi
Rüya GÜZEL ÖZMEN Bilgi Veren Metinlerin Yapılandırılması: Üniversite Öğrencilerine Bir Strateji Öğretimi Örneği
Structuring Expository Texts: A Sample of Strategy Teaching to the University Students
Safa ÇELEBİ, Mustafa Volkan COŞKUN Karşılaştırmalı Vurgu Sistemleriyle Türkçe Öğretimi (Türkçe- İngilizce Örneği)
Teaching Turkish Through Comparative Emphasis Systems (Turkish-English Sample)
Saliha KARAGÖZ GÜZEL Başkişilerin İç Dünyalarında Sorguladıkları Konular Bağlamında Aslı Der`in Çocuga Yönelik Yapıtlarının İncelenmesi
Başkişilerin İç Dünyalarında Sorguladıkları Konular Bağlamında Aslı Der`in Çocuga Yönelik Yapıtlarının İncelenmesi
Seda Gökmen Öntür Kuramı Çerçevesinde Kavram Ulamları
The Conceptual Categories on the Base of Proto-type Theory
Sedat SEVER, Canan ASLAN Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Becerileri ve Dil Duyarlıkları Üzerine Bir İnceleme
A Research on Writing Expression Skills and Sensibility of Language of Pre-Service Turkish
Selim EMİROĞLU İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Söz Sanatları Öğretimi
Literary arts Teaching in Turkish Courses of the Second Grade of Primary Education
Semahat RESMİ Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Avrupada Dil Öğretimi İlke ve Öngörüleri Çerçevesinde Kaynak Kitap Örnekleri A1 A2 Turks Türkçe Stap Voor Stap Leerboek Met Oefeningen
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Avrupada Dil Öğretimi İlke ve Öngörüleri Çerçevesinde Kaynak Kitap Örnekleri A1 A2 Turks Türkçe Stap Voor Stap Leerboek Met Oefeningen
Serap CAVKAYTAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Demokratik Kültür Bilincini Geliştirmeye İlişkin Görüşleri
The Opinions of Primary Teacher Candidates as to Improving Democratic Values in Turkish
Sevda ARAPKİRLİ, Zehra TOPAL, Gökhan KOLAY Ortaöğretim (9. 10. 11. ve 12. Sınıflar) Edebiyat Ders Kitaplarının Mizah Unsurları Bakımından İncelenmesi
Ortaöğretim (9. 10. 11. ve 12. Sınıflar) Edebiyat Ders Kitaplarının Mizah Unsurları Bakımından İncelenmesi
Secda AVCI, Engin YILMAZ İlan Metinlerinde, Asılarda ve Tabelalarda Rastlanan Dil Yanlışlarının İncelenmesi
Investigation of Comman Language Mistakes in Advertisement Texts, Posters and Signboards
Sevil HASIRCI Abece Öğretiminde Çocuk Kitapları
(Childrens Books in Teaching the Alphabet)
Sinem ÖZER, Mustafa ŞAHAN Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Dramanın Türkçe Derslerinde Kullanımı ve Atölye Örnekleri
The Use of Creative Writing and Creative Drama in Turkish Classes & With Workshop
Suna CANLI Fazıl Hüsnü Dağlarca`nın Çocuk Şiirleri Odağında Yazma Becerisini Geliştirme Etkinlikleri
The Activities Of Writing Skills Focus On Fazil Husnu Daglarca`s Children`s Poems
Şuheda Önal Nöstlinger`in Çocuk Kitaplarının Türk Kültürüne ve Yazarın Kültürüne Özgü Ögeler Bakımından İncelenmesi
An Analysis of Nöstlinger`s Child Books From the Point of view Turkish Culture and Specific to Author`s Culture elements
Şükran Dilidüzgün Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Söylemsel Yeti Geliştirme Bağlamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Developing Discourse Competence
Tuba KARAKOÇ 6. Sınıf Türkçe Öğretiminde Bağlaçların Öğretimi, Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi
6. Turkish Language Teaching Class Operators, Methods andTechniques Used in Investigation
Tuğba Çelik Çağdaş Bir Dil ve Edebiyat Öğretimi Program Modeli
A Contemporary Language And Literature Teaching Programme Model Recommendation
Tülay Sarar Kuzu Türkçe Eğitimi Programında Yer Alan Derslerin Programın Amaçlarına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Course Diversity In The Department Of Turkish Language Education With
Doğan GÜNAY, Esen AYDIN, Cenan İŞCİ Kaplam ve İçlem Kavramlarının Sözlük Tanımındaki Yeri
The Concepts of Extension and Intension in Dictionary Definition
Yasemin BAYYURT, Emine MERDİN Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Öğrenci Gereksinimlerinin Yeri ve Önemi
The Importance of Needs Analysis in Teaching Turkish as a Foreign Language
Yıldız KOCASAVAŞ, Bekir İNCE Yurt Dışındaki Türkçe ve Türk Kültürü Derslerine Veli Merkezli Bir Bakış: Veli Memnuniyetine Dayalı Bir Araştırma
A Parent-Centered Prespective To Turkish And Turkish Culture Lessons Abroad: A Research,
Yonca KOÇMAR, Engin YILMAZ İlköğretime Yönelik Hazırlanan Okul Sözlüklerinin Görsel Tasarım ve Düzeye Uygunluk Bakımından Değerlendirilmesi
Evaluation of School Dictionaries that Prepared for Primary School in Terms of Visual Design
Yuri Tambovtsev, Ludmila Tambovtseva, Juliana Tambovtseva Euphony of the Sound Speech Chain of turkic Languages
Euphony of the Sound Speech Chain of turkic Languages
Yusuf ÇOTUKSÖKEN ``Tane`` Sözcüğü Üzerine (Özet)
On the “Tane” (Abstract)
Yuu Kuribayashi, Zeynep Gençer Japonlara Türkçe Dilbilgisi Öğretirken Karşılaşılan Sorunlar Üzerine
On the Issues of Teaching Turkish Grammar to Japanese Students
Yücel Yılmaz, Doğan Yüksel Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde İletişim Biçiminin Düzeltici Tekrar Üzerindeki Etkisi
The Effect of Communication Mode on Recasts in Learning Turkish as a Foreign Language
Zehra GÜRSOY Yazma Eğitiminde Okumanın ve Okuma Değerlendirme Yöntemleriyle İnceleme Yapmanın Önemi
The Importance of Reading and To Review The Methods of Reading Assessment In Writing Education
Zehra TOPAL Özel ve Web Yayın Evlerince Hazırlanan İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Mizah Unsurları Açısından Karşılaştırılması
Özel ve Web Yayın Evlerince Hazırlanan İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Mizah Unsurları Açısından Karşılaştırılması
Zilale Hudaybergenova Özbekistan`da Türkçenin Eğitimi- Öğretimi
Teaching the Turkish language in Uzbekistan
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.