AnasayfaVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 9-11 Eylül 1998
Düzenleyen: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: KONYA
ÖNSÖZ
Günümüzde bilgi hızla artmakta ve değişmektedir. Dünyadaki hızlı teknolojik değişiklikler beraberinde toplumların yapısını da değiştirmektedir. Bir toplumun hızlı teknolojik değişmelere ayak uydurabilmesi ve ileri ülkeler seviyesine ulaşabilmesi ancak yeterli sayıda ve kalitede yetişmiş insan gücü ile mümkün olmaktadır. Yetişmiş insan gücünün sağlanması o ülkenin eğitim sisteminin verimli çalışması ile ilişkilidir. Zira her alanda yeterli sayı ve kalitede eleman yetiştirilmesi eğitimin konusudur ve bu ölçüde ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik gelişmeler sağlanabilir. Bu değişim ve artış bireylerin kendini yenilemesi ve geliştirmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu nedenle hem okulda, hem de günlük yaşamda önemli yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır.

Bunlara ilaveten geleceğin nesilleri için verimli, tutarlı, çağdaş ve yenilikçi bilgilerin eğitim sistemine kazandırılması gerekmektedir. Bugün çok kısa geçmişine rağmen eğitim fakülteleri ve bölümleri bu uğraş içerisindedir. Bu açıdan düzenlemiş olduğumuz “7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi” yukarıda ifade ettiğimiz durumları bir nebze olsun gündeme getirmeyi ve bu konuda eğitim bilimcilerinin görüşlerini sunmalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kongrede üretilen ve sunulacak olan bilgi ve çalışmaların eğitim bilimcilerinin bundan sonraki yaklaşımlarına yol gösterici olacağını umuyoruz. Her yıl düzenlenmesi gelenekselleşen Eğitim Bilimleri Kongrelerinin yedincisinin Selçuk Üniversitesi Eğitim fakül­tesine alınması hususunda büyük gayretler sarfeden ve bu amaçla plan, program ve düzenlemelerin yapılmasına öncülük yapan MERHUM Sayın Prof.Dr. Savaş BÜYÜKKARAGÖZ Bey’i Rahmetle anmadan geçemiyeceğim. Merhumun ölmeden önceki saat ve dakikalara kadar düşündüğü, heyacanını ve kaygısını duyduğu bu kongre bizim için özel bir anlam taşımaktadır. Sizlerin de kongremize göstermiş olduğunuz bu büyük ilgi, kongre heyetimizi daha da duygulandırmış ve şevklendirmiştir. Merhumun bu kongreyi göremeden aramızdan ayrılışı bizi sadece üzüntü içerisinde bırakmakla kalmayıp omuzlarımıza büyük sorumluluklar yüklemiştir.

Bu kongreyi düzenlerken temel gayemiz; 
- Eğitim bilimlerinin tüm anabilim dallarında yapılan güncel çalışma ve araştırmaları kamu oyunun ve siz eğitimcilerin gündemine getirerek tartışmak, 
- Eğitim problemlerinin çözümüne, atılımlarının planlanmasına ve uygulamalarının verimli olmasına katkı sağlayacak zeminler oluşturmak, 
- Eğitimin tüm boyutlarında işlerliği olan ve çözüm sağlayıcı öneriler üretmek, 
- Yapılacak yeni araştırma ve çalışmalara ışık tutmak 
- Daha da önemlisi bu alanda hizmet veren araştırmacı, akademisyen, öğretici ve öğrencilerin kaynaşmasını sağlamaktır.

9-11 Eylül tarihleri arasında 250’ye yakın araştırmacının katılımıyla gerçekleşecek olan bu kongrede sunulan bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak için kongre yürütme kurulumuzun kararı ve editöryamızın çalışmalarıyla “7. Eğitimi Bilimleri Kongre Kitabı” hazırlanacaktır.

Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tüm katılımcılara ve kongrenin düzenli, sağlıklı ve verimli yürütülmesine katkıda bulunan arkadaşlarıma derin sevgi ve teşekkürlerimi sunarım

09 EYLÜL 1998

Prof.Dr.Akif AKKUŞ
DEKAN


SUNUŞ

Bilgi ya da enformasyon çağının üzerimizdeki etkisini olanca ağırlığıyla hissettiğimiz bu günlerde toplum hayatını şekillendiren kurum ve oluşumlar içerisinde eğitimin yeri ve önemi herkes tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bilgi çağında yaşıyor olmak, bilgi üretmek, yaymak ve bunu insanlığın yararına sunmak demektir. Bilgi ve teknoloji üretmek ise; ancak bilimsel düşünce sistematiği ve bilimsel araştırmalarla mümkün olmaktadır.

Son yıllarda dikkatlerin daha yoğun olarak eğitime odaklanması eğitim sistemimizin tüm boyutlarıyla çağın ve geleceğin özellikleri ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. İşte eğitim bilimleriyle ilgili olarak düzenlenen bu tür kongre ve sempozyumlar; yukarıda ifade ettiğimiz beklentileri ifade etme, tartışma ve çözüm önerileri sunma açısından uygun ortamlardır. Bu kongreyi düzenlemekteki temel amacımız eğitim bilimcilerinin kendi gayretleriyle ortaya koydukları bilimsel çalışmaları değerlendirerek tüm eğitim ilgililerinin dikkatine sunmaktadır.

Üç yüze yakın katılımcının bildiri ve posterleriyle katıldıkları 7. Eğitim Bilimleri Kongresinde çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:
· Psikolojik Danışma ve Rehberlik
· Özel Eğitim
· Anaokulu ve Okul Öncesi eğitim
· Eğitimde Program Geliştirme
· Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
· Eğitim Yönetimi
· Eğitim Teknolojisi
· Özel öğretim
· Eğitimin Temelleri

Gönderilen çalışmalar kongre düzenleme kurulumuz tarafından oluşturulan bir kurul tarafından incelenerek bildiri ve poster olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çalışmaların kongrede sunulmaya uygun olup olmadığını kararlaştırma hususunda bir yargıda bulunmak yerine bu çalışmaların yeterlilik ve niteliği hakkındaki kararı siz değerli katılımcılara bırakıyoruz. Bu tutum bilimsel bir şölen anlamına gelen bu tür toplantıların doğasına daha uygun düşer. Bu açıdan tüm çalışmaları olabildiğince kongremize kabul etmeye çalıştık. Bununla birlikte posta ve yazışmalardaki aksaklıklar ve özellikle tatil nedeniyle ortaya çıkan iletişim kopukluğu yüzünden bazı çalışmalar kongreye dahil edilemedi. Bazı araştırmacılar çalışmaları poster olarak değerlendirildiği için kongreye katılmaktan vazgeçmişlerdir. Aslında bu kongrede diğer kongrelerde de olduğu gibi zaman ekonomisi yapmak amacıyla sadece özetlere bakarak da olsa bir zorunluluk olarak bazı araştırmaları poster olarak kabul etmek durumunda kaldık. Tamamen şekli olan bu ayrımlar için bu durumdaki araştırmacılardan özür diliyoruz.

Kongreyi üniversitemize kazandıran,çalışmalarıyla bizlere ışık tutan,hayatını eğitime adayan eğitim şehidi hocamız, başkanımız Sayın Prof. Dr. S. Savaş BÜYÜKKARAGÖZ’e bu vesileyle Tanrıdan rahmet diliyor, kongreyi hatırasına adıyoruz.

Bu kongrenin sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi ve yürütülmesi konusunda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU Bey’e; Her türlü maddi manevi desteği sağlayan Dekanımız Prof. Dr. Akif AKKUŞ Bey ve Fakülte Sekreteri Güner ÇELİK Bey’e; Rahmetli Savaş BÜYÜKKARAGÖZ hocamızla birlikte Kongre görevini üstlenen, ve olmazsa olmaz kimliğiyle bütün çalışmalara nezaret eden Doç.Dr. Ramazan ARI Bey’e; Günlerce üzerinde çalışarak hazırladığı bilgisayar programıyla bildiri, poster, konaklama, yazışma ve diğer faaliyetlerin iyi bir şekilde planlaması ve yürütülmesini sağlayan Sayın Dr. Mehmet İPÇİOĞLU Bey’e; Kongre kitaplarının hazırlanmasında dizgi, editörlük ve diğer programların yürütülmesinde yoğun katkılarını esirgemeyen Sayın Arş.Gör.Ali Murat SÜNBÜL Bey’e, Kongre hazırlığının tüm aşamalarında yer alan master öğrencimiz sayın Erdal HAMARTA’ya ve kongre hazırlıklarında emeği geçen Arş.Gör.Erkan EFİLTİ, Öğr.Gör.Abdullah SÜRÜCÜ, Uzman Şahin KESİCİ ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen bütün arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Doç. Dr. Ömer ÜRE
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı


YAYIN KURULU
Doç.Dr. Ömer ÜRE Doç.Dr.Ramazan ARI
Arş.Gör.Ali Murat SÜNBÜL Dr. Mehmet İPÇİOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Arş. Gör. Ali Murat SÜNBÜL

DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN
Prof.Dr.Akif AKKUŞ (Dekan)
SEKRETER
Güner ÇELİK (Fakülte Sekreteri)

ÜYELER
Doç.Dr. Ömer ÜRE
Doç.Dr. Ramazan ARI
Yard.Doç.Dr. Hasan Yılmaz
Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
Arş.Gör. Şakir BERBER
Arş.Gör. Ali Murat SÜNBÜL
Ys.L.Öğr.Erdal HAMARTA
Öğr.Gör. Abdullah SÜRÜCÜ
Uzman. Şahin Kesici
Arş. Gör. Erkan EFİLTİ
Arş.Gör. Mustafa USLU
Arş.Gör. Zarife ŞAHİN
Arş.Gör. Elif ERGİN

 Diğer Konulardaki Bildiriler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fulya TEMEL, Doç. Dr., Özlem ERSOY, Dr., Fatma TEZEL ŞAHİN, Dr. 15-18 Yaşlar Arasındaki İşitme Engelli Gençlerin Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi
Yavuz AKPINAR, Yrd. Doç. Dr., Işık Şifa ÜSTÜNER, Yrd. Doç. Dr. Genel Kullanım Amaçlı Yazılımlarla Fizik Öğrenimini Kolaylaştırmak: Basit Sistemlerin Salınımı Örneği
Ahmet MAHİROĞLU, Doç. Dr. Mesleki ve Teknik Öğretimde Beceri Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım
İbrahim BÜKEL Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Değerlendirmesi
Mahmut ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Resim Öğretmenliği Lisans Proğramına Eleştirel Katkı ve Atelye Uygulama Raporu Önerisi
Halil ARDAHAN Matematik Öğretiminde Kalkülatörler
Behire NAZİK, Dr. Halk Sağlığı Eğitiminde El Kitabının Yeri ve Önemi
Ahmet Münir ACUNER, Yrd. Doç. Dr., Mehmet YALÇIN, Dr., Mehmet ERSOY, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Dersine İlişkin Öğretme-Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi
Vicdan ALTINOK, Dr. Sayısal Verilerle Üniversitelerin Durumu
Vicdan ALTINOK, Dr. Öğretim Elemanlarının Rollerini Yerine Getirmelerini Güçleştiren Faktörler
Fatma ÖZMEN, Dr. Fırat ve İnönü Üniversitelerinde Yaşanılan Örgütsel Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi Yaklaşımları
Fırat ve İnönü Üniversitelerinde Yaşanılan Örgütsel Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi Yaklaşımları
Ahmet Münir ACUNER, Yrd. Doç. Dr., Füsun ERSOY, Doç. Dr., Nilgün SARP, Doç. Dr. Sağlık Eğitimi Teknolojisi ve Eğitim Araçları
Niyazi CAN, Yrd. Doç. Dr. Milli Eğitim Sistemi İçinde Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Örgütleme Süreci
Nurgün ERSAN, Doç. Dr. Yönetim ve Etkili Liderlik
Burhanettin DÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Sosyo-Teknik Sistem Modeli Açısından Türkiye’nin Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu
Erten GÖKÇE, Araş. Gör. Sekiz Yıllık Zorunlu İlköğretim Uygulamasına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
Semra ÜNAL, Doç. Dr., Türkan KORKMAZ Yönetici Davranışlarının Öğretmenler Üzerindeki Etkileri
Ayhan AYDIN, Doç. Dr. Milli Eğitim Şurası Kararlarının Uygulanmasını Güçleştiren Örgütsel ve Yönetsel Sorunlardan Bir Kesit
Salih UŞUN, Yrd. Doç. Dr. Türk Kamu (Bakanlık) Sektöründe Görevli Yönetici ve Personelin Hizmet İçi Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Görüş ve Önerileri
Mahmut TEKİN, Prof. Dr., Faik ARDAHAN Resmi Liseler ve Aynı Statüdeki Özel Kolejlerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini Boyutları ve Antalya İli Örneği
Halil AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. T.C. İle KKTC Eğitim Sistemlerinde Müfettiş Nitelikleri
Mehmet ŞİŞMAN, Doç. Dr. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Araştırmada Alternatif Paradigma ve Yaklaşımlar
Hasan Kürşat GÜLEŞ, Yrd. Doç. Dr., Faik ARDAHAN Resmi Liseler ve Özel Kolejlerde Görev Alan Yöneticilerin Eğitim Liderliği ve Etik Davranış Boyutları İle Bu İlkelerin Öğretmenler Tarafından Sorgulanması ve Antalya İli Örneği
Hadi İSTANBULLU Toplam Kalite Yönetiminin Mesleki Eğitimde Bir Yöntem Olarak Uygulaması
Nuri KÖSTÜKLÜ, Prof. Dr. Türk Tarih Ders Kitaplarıyla Karşılaştırmalı Olarak İngiliz Tarih Ders Kitaplarında Metodoloji ve“Türk” İmajına Dair Bazı Tesbitler
Mehmet MABOÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Demokrasi Eğitimi Nasıl Olmalıdır
Semra ÜNAL, Doç. Dr., Murat ÖNER , M. Erdal KÜÇÜKOĞLU Atelye Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Öğrencilerin Atelye Başarılarını Ölçme Değerlendirme Becerileri
Mehmet GÜVEN, Doç. Dr. Yatılı Okul Yaşantısının Benlik Kavramı Düzeyine Etkisi
Semra GÜVEN, Dr. İlköğretimde Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Görüş ve Beklentileri
Satılmış TEKİNDAL, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarındaki Sınavlarda, Öğretmenler Tarafından Öğrencilere Yöneltilen Soruların Sınıflandırılması
Nesrin KAYA, Yrd. Doç. Dr., Gülru YÜKSEL, Araş. Gör. Türkçe ve İngilizce’de Yapılan Fonksiyon ve Mana Hatalarının Cloze Test Uygulayarak Tespiti
Kâzım YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Eğitimde Kopya Çekme Problemi
Melek Gökay (Yılmaz), Araş. Gör., Nihat Boydaş, Prof. Dr. İlköğretim İkinci Basamağında Sanat Eleştirisi ve Önemi
Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Kaynağı Olarak Anadolu Öğretmen Liseleri
Meral URAS, Dr. Lise Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığının Amaçta Odaklanma, İletişim Yeterliği, Optimal Güç Dengesi, Kaynak Kullanımı ve Bağlılık Boyutlarına İlişkin Algıları
Mehmet TEYFUR İlköğretim Okulları Yöneticilerinin 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulaması İle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İlköğretim Okulları Yöneticilerinin 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulaması İle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Naci EKEM, Prof. Dr. Fen Eğitim ve Öğretiminde Yeni Bir Yöntem Uygulaması
Nevzat BATTAL, Doç. Dr. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Etkinlikleri Ne Ölçüde Gerçekleştirilmektedir
A. Şinasi İŞLER, Araş. Gör., Serdar TUNA, Araş. Gör. Yaratıcı Sanat Eğitimi Açısından Yüksekbaskı Tekniklerinin Değerlendirilmesi
Süleyman BÜYÜKKARCI, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’deki İtalyan Okulları’nın Tarihçesi
Ayşenur Yontar TOĞROL, Yrd. Doç. Dr. Bilim İle İlgili Kavramsallaştırmalar
Atanur VERGİLİ, Yrd. Doç. Dr., Battal ODABAŞI, Araş. Gör. Gap Bölgesi Halk Eğıtım Merkezlerının Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyinin Belirlenmesi ve
Bekir BULUÇ, Dr. Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Ali GÜLER, Prof. Dr. Demokrasi Eğitimi Açısından Vatandaş Olmak - Vatanı Sevmek
Gürcan ÜLTANIR, Yrd. Doç. Dr. Avrupa Birliğine Girme Sürecinde Yapılması Gerekli Olabilecek Eğitim Reformlarında Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi’nden Yararlanma
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
S. Sunay Yıldırım DOĞRU, Araş. Gör. Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar Okulu Programının Özbakım I. ve II. Sınıf Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi
İbrahim KOCABAŞ, Yrd. Doç. Dr., Vehbi ÇELİK, Doç. Dr. Yök/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ali Murat SÜNBÜL, Araş. Gör., Savaş TÜFEKÇİ, Yusuf KOCAMAN Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
Murat AŞICI, Dr. Türkçe Ders Kitaplarında, Soru Sorma Becerilerinin Metinleri Anlamada Kullanılması
Ali Murat SÜNBÜL, Araş. Gör., Mustafa ÇELİK Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Dikkat Düzeylerinin Karşılaştırılması
Arzu ÖZEN, Dilek DURUSOY, Araş. Gör. Sözel Yönergelere Uyma Davranışının Arttırılmasında Dönüştürülebilir Sembol Pekiştireçlerin Etkililiğinin Belirlenmesi
İlhan SEZGİN, Prof. Dr. Çok Programlı Lise Uygulamasının Değerlendirilmesi
Tayyip DUMAN, Doç. Dr. Ders Kitabı Seçimini Öğrenci ve Veliye Bırakan Uygulamanın Değerlendirilmesi
Nevin SAYLAN, Doç. Dr., Hasan Hüseyin ŞAHAN, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme-Verimli Ders Çalışma Yeterlikleri ve Bu Yeterliklerin Kaynakları
Servet ÖZDEMİR , Doç. Dr., H. İbrahim YALIN , Doç. Dr. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Mustafa GÜVENDİ, Yrd. Doç. Dr. Bilişsel Giriş Davranışları İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Samiye ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr., Semra AKAR (ŞAHİNGÖZ), Araş. Gör. İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Hedef Davranışlara Eriştirecek Öğrenme-Öğretme Durumları Seçimleri
M. Bahaddin ACAT Okuma Güçlükleri İle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Düzeyi
Ahmet ESKİCUMALI, Yrd. Doç. Dr. Eğitimde Program Geliştirme Yaklaşımına Yeni Bir Bakış
M. Zahit Dirik, Prof. Dr. Bazı Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Başarıya Etkisi
Yücel KAYABAŞI Öğrencilerin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Davranışları
Ayfer KOCABAŞ, Dr. İşbirlikli Öğrenmenin Müziği Öğrenmedeki Başarı ve Başarısızlık Yüklemeleri Üzerindeki Etkileri
Ayla OKTAY, Prof. Dr., Yıldız GÜVEN, Dr. Sosyo-Kültürel Faktörlerin Matematik Yeteneği İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Ahmet Saban, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Okul-Merkezli Hizmetiçi Eğitim Modellerine İhtiyacı Vardır
Ruhi Selçuk TABAK, Yrd. Doç. Dr., Can İKİZLER, Doç. Dr., Asiye YETKİNER, Araş. Gör. Öğrencilerin Tercih Ettikleri Başarı Ödülleri
Mukadder BOYDAK Hizmet-İçi Eğitim Programlarının Etkililiğini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Zühal ÇUBUKÇU, Dr. Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Galip YÜKSEL, Dr. Eğitim Fakültesi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Programı Öğrencilerinin Sosyal BeceriDüzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Rıfat OKÇABOL, Prof. Dr. Türkiye’de Öğretmen Profili Araştırması ve Öğretmen Yetiştirmede Yeni Arayışlar
Şefik YAŞAR, Prof. Dr. Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nevin SAYLAN, Doç. Dr. Anasınıfı Program Tasarısı ve Uygulamasının Değerlendirilmesi
Esra Ömeroğlu TURAN, Doç. Dr., Ayşe Dilek ÖĞRETİR, Araş. Gör. Türkiye’de ve Dünyada Uygulanmakta Olan Bazı Erken Çocukluk Aile Eği-tim Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Münevver CAN, Araş. Gör., Hale DERE, Araş. Gör., Esra TURAN, Doç. Dr. Gümef Çocuk Gelişimi Okulöncesi Öğretmenliği Sonsınıf Öğrencilerinin Empati Becerisini Kazanmalarına Yaratıcı Drama Eğitimin Etkisi
Z. Fulya TEMEL, Doç. Dr., Gürcü KOÇ, Araş. Gör., Neslihan AVCI, Araş. Gör. Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’da Okulöncesi Eğitim
Gürcan ÜLTANIR, Yrd. Doç. Dr. Anasınıflarında Çocukların Sosyal Gelişimlerinin Sağlanmasında Yer Alacak Eğitimle İlgili Program Geliştirme Çalışmalarının Çıkış Noktaları
Ayşe B. AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Okulöncesi Eğitime Ebeveyn Katılımının Sağlanması
Nedime ŞANLI, Dr. 3-6 Yaş Çocuklarının Bilinçli Tüketiciler Olarak Eğitimlerinde Annelerin Sorumlulukları
Şadan TOKYÜREK, Dr., Nedime ŞANLI, Dr. Okul Öncesi Çağı Çocuklarına Aile İle İlgili Sorumlulukların Kazandırılması Konusunda Annelerin Eğitim İhtiyacı
Hale DERE, Araş. Gör., Ayşe Dilek ÖĞRETİR, Araş. Gör., Mine ARLI Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Süresinin Yiyecek Paylaşmaya Etkisi
 Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Çetin SEMERCİ, Dr. Dersleri Genel Değerlendirme Ölçeği (Dgdö)
Mehmet TAŞPINAR, Yrd. Doç. Dr. Modüler Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İ. Ethem ÖZGÜVEN, Prof. Dr., Filiz BİLGE, Yrd. Doç. Dr. Lise Öğrencilerinin Cinsel Konulara Bakışı
Nihal ÖREN , Prof. Dr., Başaran GENÇDOĞAN, Araş. Gör. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Empatik Becerileri Arasındaki İlişkiler
Adalet KANDIR, Dr., Mine MANGIR, Prof. Dr. Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Oniki- Ondört Yaş Grubundaki Erkek Çocuklarında Yaratıcı Düşüncenin İncelenmesi
Nuray TARHAN Ergenlerin Sosyometrik Statüleri, Cinsiyetleri, Akademik Başarıları, Sınıf Düzeyleri ve Devam Ettikleri Okulların Sosyo–Ekonomik Statüsü İle Yalnızlık Duyguları Arasındaki İlişki
Mustafa DURLANIK Bireysel Danışma Hizmetinin Öğrencilerin Mesleki Tercihlerine Etkisi
Ali GÜLLÜ, Araş. Gör. Grupla Psikolojik Danışmanın Kendini Kabul Düzeyine Etkisi
Cevat CELEP, Doç. Dr. Öğretmen Yeterlik Duygusu, Öğretmenlerin Yönetim Çalışma Grubu ve Öğrenci Hakkındaki İnancı ve Öğrenci Kontrol Yönelimi
Metin TURAN, Dr., Hasan HERKEN, Dr., Necip MUTLU, Dr. Öğrencilerde Benlik Saygısı İle Ruhsal Belirti Dağılımı Arasındaki İlişki
Enver SARI, Dr. Grup Rehberliğinin İlkokul II. Devre Öğrencilerinin Problemlerine ve Benlik Kavramlarına Etkisi
Neriman ARAL, Doç. Dr., Figen BAŞAR , Dr. Boşanmış Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Hasan HERKEN, Dr., Said BODUR, Dr. Genç Kızlarda Kişilik ve Ruhsal Belirti Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler
Alim KAYA, Dr. Grup Rehberliğinin Anne-Babaların Çocuklarına Yönelik Davranışları ve Çocuklarının Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi
Kurtman ERSANLI , Prof. Dr., Seher BALCI , Yrd. Doç. Dr. Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi
Hasan HERKEN , Dr., Said BODUR , Dr., Fatih KARA, Dr. Genç Kızlarda Madde Kullanımı İle Kişilik ve Ruhsal Belirti İlişkisi
Metin TURAN, Dr., Hasan HERKEN, Dr., Necip MUTLU, Dr. Üniversite Öğrencilerinde Akademik Performansı Etkileyen Faktörler
M. Hülya Ünal Karagüven, Yrd. Doç. Dr. Durumluk-Sürekli Öfke Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği İle İlgili Bir Çalışma
S. Barbaros YALÇIN Genel Lise Öğrencileri İle Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının Karşılaştırılması
Mustafa GÜVENDİ, Yrd. Doç. Dr. Bilişsel Giriş Davranışları İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Mehmet ŞEREN, Yrd. Doç. Dr. Milli Eğitim Bakanlığı`nca Desteklenen Parasız Yatılı ve Burslu Öğrencilerin Kişisel Özellikleri ve Öğrenim Gördükleri Kurumları Tercih Nedenleri
Nevin SAYLAN, Doç. Dr., Uğur GÜRGAN, Araş. Gör. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği`ne Göre Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Rengin AKBOY, Doç. Dr. Fen Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Benlik Kavram, Denetim Odağı veSürekli Kaygı Açısından Karşılaştırılması
Serap NAZLI, Yrd. Doç. Dr. Lise Öğrencilerinin Sigara-Alkol ve Uyuşturucu Maddelere Karşı Tutumları
İhsan Kurt Gençlere Rehberlik Yapmak Açısından Sıra Üstü Yazılarının Psikolojik Analizi
Nurunnisa Karasaraçoğlu, Handan Asûde Başal, Yrd. Doç. Dr. Annenin Eğitim Düzeyinin Çocuğun Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıp Yargılarının Gelişimi Üzerine Etkisi
Nevin SAYLAN, Doç. Dr., Bünyamin YURDAKUL, Araş. Gör. Öğretmenlerin Mesleki Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkmada Uygulanan Bireysel ve Örgütsel Stratejiler
Atanur VERGİLİ , Yrd. Doç. Dr., Ebru OKTAY Yetiştirme Yurdunda Barınan “13-15” Yaş Grubu Ergenler İle Aileleri Yanında Yaşayan Aynı Yaş Grubu Ergenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması
Mustafa KOÇ, Dr., Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr. Rasyonel – Duygusal Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Düşük Benlik Kabulünü Yükseltmedeki Etkisi
Emel ÜLTANIR, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Birinci Kademesinde Rehberliğin Gereği, Danışman ve Öğretmenlerin Rolleri
Nurcan GÖKÇAKAN, Dr., Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr. Bilişsel Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Çeşitli Derecelerde Görülen Depresyonu Gidermedeki Etkisi
Murat İSKENDER, Dr., Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr. Yılan Fobisinin Psikolojik Danışma İle Çözümlenmesinde Karşılaştırma ve Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniklerinin Etkinliklerinin İncelenmesi
Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr., Nurcan GÖKÇAKAN, Dr. Öğretmen Adaylarında Depresyon
Sırrı AKBABA, Yrd. Doç. Dr., Sebahat GÖZÜM, Yrd. Doç. Dr. Bireyin Kendisiyle Olumlu Diyalog Kurma Öğretiminin Stresle Başa Çıkma Üzerine Etkisi
Zafer GÖKÇAKAN , Prof. Dr., Recep ÖZER Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr., Behçet YANILMAZ Öğretmen Adaylarında Denetim Odağı ve Stresle Başa Çıkma Tarzları
Nedret GÜNER Ergenlerin Dinledikleri Müzik Türü İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zafer GÖKÇAKAN, Prof. Dr. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğrencilerinin Danışandan Hızalan Terapiyi Bilme ve Yapacakları Danışmalarda Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
Ali ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenecek Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri
Mustafa MERAL, Yrd. Doç. Dr., Nuriye AKKUL, Ertan ZEREYAK, Araş. Gör. Eğitimde Kalite ve Öğretmenlik Uygulamalarının Öğretmenin Niteliğine Etkisi
Ayşe MENTİŞ, Araş. Gör. İlköğretim Birinci Aşama Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İsmail ÖZÇELİK, Prof. Dr., Murat İSKENDER, Mehmet PALANCI, Araş. Gör. Kekemelik Sağaltımında Davranış Modifikasyonunun Etkililiği
Atanur VERGİLİ, Araş. Gör., Mehmet ATILGAN Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Akademik Başarılarının Karşılaştırılması
Alev Önder, Dr. Öğretmen Yetiştirmede İletişim Grubu Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kendilik Kavramları Üzerindeki Etkisi
 Sınıf Öğretmeni Yetiştirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İbrahim KIBRIS İlköğretim ve Lise Müfredat Programlarının Anadiliyle İlgili Olarak Öğretmenlere Yüklediği Görevler
Tuğba ŞAHİN (YANPAR), Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Emel Ültanır, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Mesleksel Görev Algılarının Karşılaştırılması
Neşide YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. İlköğretimin Dört ve Beşinci Sınıflarında Yabancı Dil Öğretimi ve Karşılaşılan Güçlükler
Nalan KIZILTAN, Yrd. Doç. Dr. Çocuk Yazınının İlkokul Çocuklarının Ana Dil Gelişimine Katkıları
Mustafa ALBAYRAK, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Davranış Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
İsmail TAŞLI, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Bir Model Olmak Üzere Öğrenci Merkezli Yöntemlerle Coğrafya Öğretimi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Ayla GÜRDAL, Prof. Dr., Özgür ŞİMŞEK, Lütfi ÜREDİ İlköğretim Okullarında Belirli Gün ve Haftaların Kutlanmasının Eğitim Öğretime Katkısı
Sabahattin DENİZ, Dr. Farklı Branşlardan Sınıf Öğretmenliğine Atanan Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programlarına İlişkin Görüşleri
 Yeni İlköğretim Programları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa KILIÇ, Doç. Dr. Hastane Okullarında Eğitim
Ayhan HAKAN, Prof. Dr., Ersan SÖZER, Doç. Dr., Zeki KAYA, Doç. Dr. Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi
Hayrettin AKYILDIZ, Arzu TAŞDELEN Üniversite Öğrencilerinin Ereksel ve Araçsal Değer Tercihleri
Çetin BAYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Atatürk’ün Hedeflediği Öğretmen Yetiştirme
Aydın ANKAY, Yrd. Doç. Dr. Çocuk Suçluluğu ve Alınması Gereken Önlemler
Coşkun BAYRAK, Doç. Dr., Esmahan AĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Yönelimleri
Şahin KESİCİ Çırakların Meslekleri İle İlgi Yetenek ve Mesleki Değerleri Arasındaki İlişki
İhsan TURGUT, Prof. Dr. Türk Eğitim Sisteminde Kimlik Sorunu
Canani KAYGUSUZ, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’de Demokrasi Eğitimine Psikoloji Katkı Sunabilir Mi
Mustafa TOPRAK, Prof. Dr. Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanma Olgusuna Eleştirel Bir Bakış
Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanma Olgusuna Eleştirel Bir Bakış
Esmahan AĞAOĞLU, Ayşen Gürcan NAMLU Dal Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımında Öğretim Lideri Olarak Okul Yöneticilerinin Etkileri
Şahin KESİCİ Türklerde Mesleki Eğitim ve Mesleki Yönlendirme
İbrahim GÖKDAŞ Bilgisayar Eğitimi Öğretim Teknolojisi
Hasan AKGÜNDÜZ, Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihinde Yabancı Dille Öğretim Sorunu
Hüsne DEMİREL, Araş. Gör., Nezahat SEÇKİN, Prof. Dr. Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Okullarındaki Öğrencilerle Diğer Öğrencilerin İyi Bir Öğrencinin Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri
İsa KORKMAZ, Dr. Üniversite Öncesi Ekonomi Eğitiminin Gerekliliği
Nesrin KALE, Doç. Dr. Demokratik Yaşama Ustalığını Kazandırmanın Yolu Demokratik Bir Eğitimden Geçer
Mualla ULUSAVAŞ, Doç. Dr. Demokrasi İçin Eğitim
Nurcan KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Hıgh / Scope Okulöncesi Eğitim Programı ve Türkiyede`ki Okulöncesi Eğitim Uygulamaları
Mustafa MERAL, Burhanettin CAN, Fevzi BABA Bilgisayar Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğrenci Yaklaşımları
Vehbi ÇELİK, Doç. Dr. Geleceğin Okul Yöneticisinin Liderlik Özellikleri
Fatih TEPEBAŞILI, Dr. Okuma ve Metin Seçimi Sorunu
Nuri BALOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sınıf (İlkokul) Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimindeki Planlama Yeterlikleri Hakkında İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri
Nezahat GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Okul Müdürlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Atilla ŞELTE , Ayla GÜRDAL, Hale BAYRAM İlköğretim Okullarında Ses Kirliliğine Neden Olan Faktörler ve Öğretmenler Üzerindeki Etkisi
Mustafa MERAL, Ertan ZEREYAK, Fevzi BABA Teknik Öğretmenlerin Öğretme Davranışları ve Mikroöğretim
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.