AnasayfaXVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 5-7 Eylül 2007
Düzenleyen: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: TOKAT

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esra SAMBUR, Şule CAN Web Destekli Laboratuvar Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarı ve Bilgisayar Tutumları Üzerine Etkisi
Musa Gürsel, İsmail Şahin, Ayşe Negiş Işık Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Yöneticilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri
Kürşat ÇAĞILTAY, Fatih ARI Yüksek Öğretim’de Etkin Teknoloji Kullanımı ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri
Gülay EKİCİ Teknik Öğretmenlerin ve Teknik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Mustafa BAYRAKCI, Hilmi SÜNGÜ Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitiminde İnteraktif Uygulamalar: Japonya ve Türkiye Örnekleri
Yasemin ÇETİN Metin Tarama ve Okumada Ekran Kağıt Karşılaştırması
Ramazan BAŞTÜRK İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Ölçme ve Değerlendirme Amaçlı Kullanımları
Salih BARDAKÇI Eğitim Yöneticilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Aslı YAZICI, Vildan ÇEVİK Öğrencilerin "Ödev Yapmaya Yönelik" Ahlaki Algılarının Web, Online Kütüphane ve Diğer Kaynaklar Açısından İncelenmesi
Ünal ÇAKIROĞLU, Ayça ÇEBİ, Çiğdem BEZİR Bilgisayar Öğretimi İçin Benzetim Yöntemine Dayalı Yazılım Tasarımı ve Uygulaması
M.Suat DELİBALTA, Mesut ÖZONUR, S.Çetin ILİN AB Eğitim Surecinde Bilgisayar Teknolojisi Öğrencileri Yurtdışı Staj Deneyimleri
Eren PAMUK İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları ve Üniversite Eğitiminin Tutumlar Üzerine Etkisi
Ümit İZGİ, Bilge BEKCİ Öğretmen Adaylarının Eğitim Ortamında Kullandıkları Eğitim Teknolojilerine İlişkin Yeterlilikleri
Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri
Mesut ÖZONUR, M.Suat DELİBALTA, Ş.Çetin İLİN Web Tabanlı Eğitimin Karşılaştırılması
Recep BAŞARICI, Ayhan URAL Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
Yılmaz KARA Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Dersinde Geliştirdikleri Bilgisayar Yazılımlarını Değerlendirmeleri
Altay Subutay KAYA, Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kürşat ÇAĞILTAY, Soner YILDIRIM, Prof. Dr., İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Prof. Dr., Gizem GÜREL, Türkan KARAKUŞ, Prof. Dr. Akademisyenler Açısından Öğretim Teknolojilerinin Üniversitelerde Kullanımına Yönelik Mevcut Durum, Eksiklikler ve Beklentiler
İsmail ÖZSARI İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerinin İnternet Kullanımı
Şükriye KAYA, Hakkı KURFALLI, Tülin AVŞAR Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesi
Ahmet Hakan HANÇER Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi
Aydoğan Aykut CEYHAN, Esra CEYHAN Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Denetim Odağı, Antisosyal Eğilim ve Sosyal Normlara Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Süleyman A. SULAK WEB Destekli Öğretim Ortamında Öğrencilerin Görüşleri (Bulanık Mantık ve Sistemler Dersi Örneği)
Kerim Kürşat GÜNEY, Osman KENAN İlköğretim 8. Sınıf Genetik Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Bir Materyalin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması
Alev ATEŞ, Yeliz ÖZDEMİR, Tolga KARABAŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Biçemleri ile İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları
Ahmet YUMUŞAK, Ali ALTINER Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarları Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretimsel Yeterlilikleri ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları
Erdoğan KÖSE İlköğretim Düzeyinde Bilgisayar Sunularıyla Desteklenen Öğrenme Ortamının Etkiliğinin Değerlendirilmesi
Özgen KORKMAZ, Ahmet MAHİROĞLU İnternet Kafelerden Yararlanan Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları (Kırşehir Örneği)
Ayperi Dikici SIĞIRTMAÇ, Nilüfer SOLAK, Emine YILMAZ Ebeveynlerin Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkında Görüşleri
Levent ÇELİK Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Özgür IŞIK, Mustafa ERSOY, Gülçin EREN Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” İncelenmesi
Necmi EŞGİ, Salih BARDAKÇI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
Etem YEŞİLYURT Öğretim Araç-Gereçleri Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Etkililik Dereceleri (Elazığ İli Örneği)
Aytunga OĞUZ Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etkenler
Yavuz ERDOĞAN, Dinçer DEDE Bilgisayar Destekli Ve Geleneksel Proje Tabanlı Öğretim Stratejilerinin Ürün Dosyası (Portfolyo) Değerlendirme Sonuçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması
Serkan PULLU, Dilek PEKİNCE, Melek SAVAŞ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Düzeylerinin Bölüm Farklılıklarına Göre Değerlendirilmesi
İlker ÇOBANOĞLU, Alev ATEŞ Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri Dersinin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkileri
M.Serdar KÖKSAL, Süleyman YAMAN, Habibe BAĞÇE Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Eğitimde Teknoloji” ile İlgili Algılarının İki Faktör Açısından Analizi
Özgür IŞIK, Mustafa ERSOY, Gülçün EREN Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” Karşılaştırılması
Mukadder BOYDAK ÖZAN Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Okula Ek Gelir Sağlama Yolları
İsmail AYDOGAN, Fatma KARDAŞ İlköğretim Okullarında Bilgisayar Laboratuarlarının İşlevi
Zühal ÇUBUKÇU Öğrenci Merkezli Öğrenmede Kablosuz Internet Kullanımı
Aslıhan SABAN 21. Yüzyıl Eğitim Kurumlarının Okul Teknoloji Koordinatörü İhtiyacı: Okul Teknoloji Koordinatörünün Görev, Rol ve Sorumlulukları
Murat TUNCER, Mehmet TAŞPINAR Uzaktan Eğitim Veren Yüksek Öğretim Kurumlarının WEB Ortamlarının İncelenmesi
Özlem OZAN Gelecek Kuşak Öğrenme: T-Öğrenme (T-Learning)
Gülcan ÖZTÜRK, Öğr. Gör. , , Prof. Dr., Aydın OKÇU, Prof. Dr., Ayşen KARAMETE, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Araç ve Gereçleri Kullanmaya Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Determination of Preservice Teachers’ Opinions and Attitudes Toward Usage of Technological Tools: A Study of Scale Development
Gülcan ÖZTÜRK, Öğr. Gör. , , Prof. Dr., Aydın OKÇU, Prof. Dr., Ayşen KARAMETE, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Araç ve Gereçleri Kullanmaya Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Determination of Preservice Teachers’ Opinions and Attitudes Toward Usage of Technological Tools: A Study of Scale Development
, Prof. Dr., , Prof. Dr., , Prof. Dr. Probleme Dayalı Öğrenme Modelinin Teknoloji Destekli Sunulmasının Öğrenim Sürecine Etkisi
Necla FIRAT ŞAHİN Sendika Üyelik Durumu Açısından Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Kültürü ve Değer Sistemlerine İlişkin Algıları
Songül ALTINIŞIK, Doç. Dr. Hizmet İçi Eğitime Katılmanın Okul Yöneticilerinin İş Doyumuna Etkisi
 Coğrafya Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Adem Sezer, Yrd. Doç. Dr. Valilik Web Sitelerini Coğrafya Öğretimi İçin Online Kaynak Haline Getirmek
 Çevre Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sinan ERTEN İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerinin Araştırılması
İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerinin Araştırılması
 Diğer Konulardaki Bildiriler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet BÜYÜKÇANGA Zihinsel Engelli Çocukların İş Eğitimi
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sevgi Turan, Melih Elcin, Orhan Odabası Evaluating the Role of Tutors in Problem-Based Learning Sessions
Evaluating the Role of Tutors in Problem-Based Learning Sessions
Nilgün Tosun, Nuh Hatipoğlu Internet Aided Teaching of Basic Computer Skills to the Students of Science Teaching Department of Faculty of Education in Trakya University
Internet Aided Teaching of Basic Computer Skills to the Students of Science Teaching Department of Faculty of Education in Trakya University
Jim JOHNSON Curricular Models and Needs, Challenges, and Aspirations in Early Education
Curricular Models and Needs, Challenges, and Aspirations in Early Education
Özlem Yiğit, Araş. Gör., Türker Sezer, Araş. Gör. Aktif Vatandaş Yetiştirmede Okul Öncesi Dönemin Önemi
Özlem KAF HASIRCI, Yrd. Doç. Dr., Fatma SADIK, , Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi
Mihaela Chraif, Mihai Anitei The Physiological Effects of Cartoons Blood Scenes on the Youngsters in Romania
The Physiological Effects of Cartoons Blood Scenes on the Youngsters in Romania
Sabo Suleiman Kurawa Effective Child Rearing and Self Control as Anti-dotes for Deviance Among University Students, in Nigeria
Effective Child Rearing and Self Control as Anti-dotes for Deviance Among University Students, in Nigeria
Mustafa TÜRKMEN Anne Babalık Stillerinden Öznel İyi Oluşa Giden Yollar: Bir Model Sınaması Çalışması
Anne Babalık Stillerinden Öznel İyi Oluşa Giden Yollar: Bir Model Sınaması Çalışması
Ömer AY, Recep KOÇAK Orta Öğretim Öğrencilerinin Mizah Tarzları ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyum Düzeylerini Açıklayıcı Rolü
Orta Öğretim Öğrencilerinin Mizah Tarzları ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyum Düzeylerini Açıklayıcı Rolü
Ahmet AKIN Öznel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Öznel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
İhsan Seyit ERTEM Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığını Yeterliliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirirlmesi
GÖKSU GÖKNUR, Meral BATUR Görsel Sanatsal Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Ölçülüp Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlere Yönelik Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşleri
Görsel Sanatsal Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Ölçülüp Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlere Yönelik Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşleri
Seda GÜN Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Mehmet OKUTAN Geleceğin Okulunun Lider Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?
Geleceğin Okulunun Lider Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?
Nalan OKAN AKIN, Zümra ÖZDEN Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatsal Etkinliklerinin Gerekliliği
Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatsal Etkinliklerinin Gerekliliği
Nesrin SÖNMEZ Özel Eğitim Rehabilatasyon Merkezlerinde Yürütülen Aile Eğitim Hizmetlerinin Kurum Yöneticisi,Eğitim Aile Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
Özel Eğitim Rehabilatasyon Merkezlerinde Yürütülen Aile Eğitim Hizmetlerinin Kurum Yöneticisi,Eğitim Aile Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
Selim YILMAZ, Arsun URAS YILMAZ Çevirmen Okur Yazar Mıdır? (Söylem Dilbilimi Açısından Değerlendirme)
Çevirmen Okur Yazar Mıdır? (Söylem Dilbilimi Açısından Değerlendirme)
Feride ERSOY, Taner ŞAHİN, Ahmed Emin OSMANOĞLU Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Okuma Becerileri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Okuma Becerileri
Azize AKTAŞ YASA, Duygu S. GÜLER ÖZTÜRK, Derya AYDOĞDU İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yapmış Olduğu Tarihi Çevre ve Müze Gezisinin Tarihi Eserlere Karşı Tutumlarına Etkisi
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yapmış Olduğu Tarihi Çevre ve Müze Gezisinin Tarihi Eserlere Karşı Tutumlarına Etkisi
Eyüp Yurt, Mustafa Aydın, Ali Murat Sünbül İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme Becerilerinin ve Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması
İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme Becerilerinin ve Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması
Esra CESUR, Tuğba YELKEN, Gamze YAVUZ KONOKMAN İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayara Karşı Tutumları (Mersin İli Örneği)
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayara Karşı Tutumları (Mersin İli Örneği)
Mustafa ARSLAN İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu" nun Değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu" nun Değerlendirilmesi
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet Çoban, Yrd. Doç. Dr., İclal Dağdeviren, Dr. İlköğretim Hedeflerinin Değerlendirilmesi
Osman Birgin Matematik Öğretmen Adaylarının Portfolyo Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Sami Oluk, Şule Can Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Süleyman ÇELENK, Özlem KARAKIŞ Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olma Düzeyleri
Özlem KORAY, Gülnur Candan PEHLİVAN İlköğretim I.Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Halil BOLAT Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma:
Mualla ULUSAVAŞ Köy Enstitülerinde Çocuk Hakları
Salih UŞUN Yapılandırmacı Program Geliştirme Süreçlerinde Eğitim Durumu Düzenleme Öğeleri ve İlkeleri
Derya ATİK KARA, Dilruba KÜRÜM Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Yaşam Boyu Öğrenme” Kavramına Yükledikleri Anlam (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Ahmet ŞİMŞEK, Nuri BALOĞLU Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları “Yan Alan” Olgusunu Nasıl Algılamaktadır?
Sabahattin ARIBAŞ, Nihat ŞAD İngilizce Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Olarak Materyal Ve Etkinlik Kullanma Düzeyleri (Malatya Örneği)
Mehmet ERDOĞAN, Nida TEMİZ, Ayşegül MISIRLI İlköğretim Yeni Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yeni Öğretim Programına Yansımaları
Figen ÇAM, Esra ÖZAY, Esra ÖZKAN Okul Öncesi Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntem Bilgisi ve Uygulanması Hakkındaki Görüşleri
Esra ÖZKAN, Sema ALTUN Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerileri ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi
Mustafa KAHYAOĞLU, Şerafettin DABAN, Mehmet SEVGİ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri
Tuğrul UĞUR 2005 İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Çetin SEMERCİ Yeni İlköğretim Programlarındaki “Portfolyo(Ürün) Dosyası” Kavramına İlişkin Metaforlar
Ayşe Mentiş TAŞ Öğretmen Adaylarının Yeni İlköğretim Programına ve İlköğretim Okullarında Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Abdullah Can Baskın Çoklu Zekâ Boyutları İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkiler
Yeliz DİKBAŞ, Özlem Kaf HASIRCI Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
İsmail YÜKSEL, Demet SEVER İlköğretim II. Devre Fen Bilgisi Program İçeriğinin Amerikan Ulusal Fen Bilimleri İçerik Standartlarına Göre İncelenmesi
Nevruz UĞUR, Özlem KAF HASIRCI Algısal Öğrenme Stilleri Açısından İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Etkinliklerin, Öğretmen Uygulamalarının Ve Görüşlerinin İncelenmesi
Çiğdem ŞAHİN, Hava İPEK, Tülay ŞENEL Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi
Çiğdem ŞAHİN, Hava İPEK, Salih ÇEPNİ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi
Sakıp KAHRAMAN, Mehmet YALÇIN, Fatma AĞGÜL Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Öğrenme Yöntemlerine Dair Farkındalık Düzeyleri
Ali Murat SÜNBÜL, Muhittin ÇALIŞKAN, Saliha KOZAN Probleme Dayalı Öğrenmenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Aday Öğretmenlerine Uygulanması
Ahmet Üstün, Servet Boyacı, Hubiyar Demirbağ İlköğretim Okullarında Sınıf Ortamının Fiziksel Etkenlerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri
Mustafa METİN Yapısalcı Yaklaşımın 5E Modeline Göre Hazırlanan Öğretim Materyalinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Asit - Baz Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkisi
Nizamettin KOÇ, Deniz Tuğçe COŞKUNER Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi
Bekir KAYABAŞI, Nazife KARADAĞ Okul Dışı Kontrolsüz Öğrenme Ortamı İle Rekabet Eden Okul
Mehmet ARSLAN, Akif OLGUN Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Polis ve Polislik Mesleği ile İlgili Algılamaları (Erciyes Üniversitesi Örneği)
Ömer KUTLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, C. Deha DOĞAN İlköğretim Öğretmenlerin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler
Fadime İŞCEN, Gözde BAYDEMİR Hacettepe Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Hasan AYDIN Doğruluk, Gerçeklik ve Bilim Eğitimi Açısından Yapılandırmacılık
Bahadır ERİŞTİ, Celal AKDENİZ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Beyin Temelli Öğrenme ve Öğretmeye İlişkin Görüşleri
Esma ESGİN GÜNDER Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Modeline İlişkin Tutumları
Özge ÖZBEK İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Arzu HAZIR, Lütfullah TÜRKMEN, Cemil YÜCEL İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Elde Edebilme Düzeyleri
Ömer NAYCİ Yeni İlköğretim Programlarında Yaratıcı Drama’nın Öğrenme Ve Öğretme Sürecinde Bir Yöntem Olarak Kullanılması
Mehmet ERDOĞAN, Ahmet OK Öğretmen Adaylarının Ürün Seçki Dosyaları İle İlgili Kullandıkları Mecazlar
Fatma SADIK, Ahmet DOĞANAY Güvengen (Atılgan) Disiplin Modeli Temele Alınarak Uygulanan Eğitim Programının Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Stratejilerine Etkisi
Eriman TOPBAŞ Öğrenmeyi Anlamada Yeni Bir Model: Allosterik Öğrenme
Derya Gündüz SEFER Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Problem Çözme Becerisinin Değerlendirilmesinde Kullanılması
Sibel Er NAS, Tülay ŞENEL, Nagihan YILDIRIM Sosyal ve Sayısal Bilimler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakış Açıları
Zuhal CAFOĞLU, Tülin BODAMYALI Öğretim Metotlarının Disiplin ve Motivasyon Üzerindeki Etkisi
Volkan COŞKUN Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabında Strateji
Salih Zeki GENÇ, Seçil SAYGILI Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin Değerlenmesi
Sinan Olkun, Glenn G. Smith, Helen P. Gerretson Sınıf Öğretmeni Adaylarının İki ve Üç Boyutlu Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Uluslar Arası Düzeyde Karşılaştırılması
Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Mehmet SEZEN, Erkan Faruk ŞİRİN Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Birgül ŞAHİN, Özgür TAŞKIN İlköğretim Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Tekniklerinin Bloom Ve Elstgeest’e Göre İrdelenmesi: Pilot Çalışma
Sabahattin ÇİFTÇİ, Ali MEYDAN, Süleyman DOĞU Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısızlık Sonrası Yeniden Toparlanma ve Etkin Olma Eğilimlerine Etkisi
Belgin TANRIVERDİ, Özlem APAK, Elif ÖZATA Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu
Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Bilişsel ve Metabilişsel Stratejiler ve Kaynak Yönetimine İlişkin Öğrenme Stratejilerinin Ders ve Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması
Sabit MENTEŞE Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğretim Model, Strateji, Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Sıklıkları ile Yararlılıklarına İnanma Düzeylerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Gülhan TAŞ, Ayhan DİKİCİ İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramının Öğretimde Uygulanmasına İlişkin Görüşleri
Hilal KAZU, Murat YORULMAZ Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyolara İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları
Bilge BEKÇİ, Tolga ERDOĞAN Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Züleyha AVŞAR İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları
Soner YAVUZ İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme (Pdö) Yaklaşımı Uygulamalarına Bir Örnek
Niyazi GÜLNAR Öğretmen Yetiştiren Kurumlarının Öğretim Süreleri ile Program İçerikleri ve Eğitimleşme Oranı Arasındaki İlişki
Necdet KONAN Çağcıl (Akıllı) Sınıf
Ahmet DOĞANAY, Mediha SARI İlköğretim Okullarında Oluşturmacılık Ne Kadar Oluşturuldu: Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve Matematik Derslerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme
İbrahim KAYA, Nurhayat KOCATÜRK Proje Temelli Öğretimin Uygulanabilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri; (Yaratıcı Düşünce Becerisi Nasıl Engellenmektedir?)
Hilal KAZU, Zehra N. ERSÖZLÜ Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
Mutlu PINAR, Demirci GÜLER Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Bilgi Düzeyleri
Ümit Yaşar ELYILDIRIM, Özgür AKTAŞ Birleştirilmiş Sınıflar Uygulamalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mualla BİLGİN AKSU, Asım ÇİVİTÇİ, Baki DUY Yükseköğretim Öğrencilerinin Ders Uygulamaları ve Öğretim Elemanlarının Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Mehmet TAŞDEMİR, Adem TAŞDEMİR İlköğretim Öğrencilerinin Disiplinler Arası Öğrenme Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Bazı Değişkenler Açısından İncelemesi
Ayşe Çakır İLHAN Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Yeni Programların Yapılanma Süreci
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Mevlüt GÜNDÜZ İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Meryem Nur AYDEDE, Teoman KESERCİOĞLU İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışına Yönelik İnançları
Mustafa KIŞOĞLU, Mehmet ERKOL, Murat GÜNEL Bir Öğretmenin Yazarak ve Yaparak Bilim Öğrenme Yaklaşımını Lisans Seviyesinde Uygulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tuncay AKÇADAĞ, Merve SÖZEN İlköğretim I. Kademede Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli Eğitim-Öğretimde Öğretmenlerin Eğitim İhtiyacı
Hüseyin ANILAN, Şengül S. ANAGÜN Öğretmen Adaylarının Kendilerini ve Arkadaşlarını Öğretmenlik Yeterlikleri Açısından Değerlendirmeleri
Hüseyin Hüsnü BAHAR, Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kayıtlı Olunan Programa Göre Akademik Başarı Durumlarının ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Meryem Nur AYDEDE, Hülya KAHYAOĞLU İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklere Katılma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet KARA Tahmini Zeka, İş Doyumu Ve Yapılandırmacı Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Gülsen ÖZCAN, Süleyman ÇELENK Problem Çözme Yönteminin Erişiye Etkisi
Sevda KOÇ, Seda KERİMGİL Anadolu Öğretmen Liselerinde Örtük Programa İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri
Bilal DUMAN Metaforik Düşünme ve Öğrenme Kişisel Biliş Haritalarımızı Nasıl Etkilemektedir?
Aliye ERDEM İlköğretim 1–5. Sınıflar İçin 2000 ve 2005 Türkçe Programının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
İsmail KARAKAYA, Kenan DEMİR Satranç Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma
Durmuş KILIÇ, Kemal BAKIR, Fatih BEKTAŞ İlköğretimde Hazır Günlük Planlar ve Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemler
Ercan KAYA, Yasemin HARURLUOĞLU Öğrencilerinin Gözüyle Biyoloji Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve 1999- 2006 Yıllarına Göre Karşılaştırılması
Özgür AKTAŞ, Ümit Yaşar ELYILDIRIM Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirmesi
Ali ERASLAN İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Düşünceleri
H. İbrahim CEYLAN, Yunus YAĞCI, İsmail ESEN, İsmail KILINÇ, Arthur AKULYAN, Tülin TÜMTÜRK YILMAZ Yetişkinlere Okuma-Yazma Uygulamalarında Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Örnek Bir Çalışma
Mehmet ÜLGER İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Ünitesinde Öğrenme Stratejilerini Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi
Osman NAR, Nuri BALOĞLU, Sedat YÜKSEL İlköğretim İkinci Kademe (Branş) Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programını Uygulamak İstememe Nedenleri
M. Bahaddin ACAT, Ebru DEMİR Yeni İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Tuğrul URAL, Şaban BERK Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki Düzeyleri
Naciye ŞİMŞEK Fen Kitaplarımızın (1997 Yılından Önce ve 1997 Den 2006 Yılına Kadar) İçerik Yönünden Karşılaştırılması
Nida BAYINDIR, Murat BARTAN Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi ve Bilişsel Süreçlere Yansıması
Menderes ÜNAL İlköğretim Yabancı Dil Programının Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ramazan ÖZBEK Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Soner YAVUZ İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yaklaşımı Uygulamalarına Bir Örnek
Veli ÇINAR, Onur ER, Mehmet AKSÜT Öğretmen Adaylarının Meslekleri Hakkında Geleceğe Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Banu YAMAN Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımlarının Eğitimde Drama Yöntemi ile Geliştirilmesi
Verda GENC SEL, Pınar KIZILHAN İlköğretim 4. Sınıf Programının Bütünleştirilmiş Program Anlayışına Uyarlanabilirliği
Mesut SAĞNAK İlköğretim Okullarında ve Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Sultan Bilge KESKİNKILIÇ, Güngör KESKİNKILIÇ, Ahmet ALDEMİR Sınıf Öğretmelerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki
Sevinç PEKER, Hidayet TAMBAĞ-Sınıf Öğretmeni Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Bu Programa İlişkin Görüşleri Nelerdir?
Mehmet KATRANCI, Yasemin AKÖZ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Kazanımları Üzerine Bir Araştırma
Gülay BEDİR, Semra DEMİR Akademik Personelin Bireysel ve Ortak Yayın Çalışmalarına İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Çalışma
Kemal KOÇ Yaratıcılık ve Performans Görevleri
Ali TÜRER Türk Milli Eğitim Sisteminde Uygulanan Program Geliştirme Modelinin Sistem Yaklaşımı Açısından İncelenmesi
Hatice AYDIN, İlknur ÖZPINAR, Selahattin ARSLAN 7. Sınıf Öğrencilerinin Grup Çalışmalarının İncelenmesi ve Konu Hakkındaki Düşünceleri
Elif Omca ÇOBANOĞLU, Aydan AYDIN, Utku KARA Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Kavram Yanılgıları
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Varlıkları Sınıflandırmada Kullandıkları Gerekçelerinin İncelenmesi
Nihat ÇALIŞKAN Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Olmayan İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi
Esra KARABAĞ, M. Fatih KÖSE Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımların Uygulanabilirliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Savaş BAŞTÜRK Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersiyle İlgili Deneyimleri ve Önerileri
Feryal KARAMAN İlköğretim 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Performans Ödevlerinde Yaşanan Zorluklar
Esin Bağcan YAZICIOĞLU, Hatice KUMANDAŞ Öğretmen Değerlendirmesi ile Öğrenci Özdeğerlendirmesi Arasındaki İlişki
Sevgi KINGIR, Nurdane YAZICI Lise Öğrencilerinin Öğrenme Sitilleri Üzerine Bir Çalışma
Onur FİDANER, Memduh KURTULMUŞ, A.İrfan YÜKLER Güzel Sanatlar Eğitimi Endüstri Meslek Liselerinde Elektrik Ark Kaynak Tekniği İş Emniyet Eğitimi
H.Turgay ÜNALAN Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Becerileri ve Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma
Özcan ÖZKARAKOÇ, Melek GÖKAY Öğretmen Olma Sürecinde, Lisans Öğrencilerinin Sanat ve Sanat Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Nelerdir?
Oğuz DİLMAÇ, Sehran DİLMAÇ Ana Sanat Atölye Derslerinde Öğretim Elemanlarının ve Dersin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
Onur FİDANER, Zarif ÇATALGÖL, A.İrfan YÜKLER Endüstri Meslek Liselerinde Gaz Kaynak ve Alevli Kesme Tekniği İş Emniyeti Eğitimi İçin Bir Öneri
Özlem ONUK E. Köhler Flüt Etütlerinin Teknik Analizi
Kartal ŞAHİN İlköğretim I. Kademede Müzik Dersinde Öğretim Teknolojisinin Etkin Kullanımı
Oğuz ÖZDEMİR Eğitimde Yeni Bir Perspektif: Sanat Yoluyla Eğitim
Zeynep KAYA Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Amacına Ulaşma Durumu
İlknur TUNÇDEMİR Cumhuriyet Dönemi Müzik Kültürünün Oluşmasında Rol Oynayan Sanatçılarımız ve Türk Müziğine Katkıları
M. Ulaş ATASOY Geleneksel Türk Halk Müziği Çalgı Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Fatih BAŞBUĞ İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine Teknolojik Yaklaşımlar
Hakan PEHLİVAN, Gülnur Candan PEHLİVAN Gerçeküstü Varlıklarla Sanat Eğitiminde Yaratıcılığı Tetiklemek
Handan BÜLBÜL Görsel Sanatlar Eğitimine Yönelik Olarak Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler
Mustafa TOPRAK Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Genel Kültür Derslerinin Alan Eğitimi İçin Gerekliliği
Sadık YÖNDEM, İsmail SÖZEN Cumhuriyet Dönemi Sınıf Öğretmenliği Programlarında Müzik Dersinin İzlediği Tarihsel Süreç
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kasım KARAKÜTÜK Üniversitelerin Bütçe Yönetimi Sorunları
Ferudun SEZGİN İlköğretim Okullarının Örgütsel Sağlık Düzeyinin Öğretmen Bağlılığına Etkisi
Münevver Yalçınkaya, Sevda Niederauer, Osman Ferda Beytekin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözüm Davranışları
Mehmet ŞİŞMAN, Selahattin TURAN Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türk Üniversitelerinin Rolünü Yeniden Düşünmek
Malik DOĞAN Okul Yöneticilerinin Disiplinlerarası Yönetim Becerilerinin Öğretmen Motivasyonuna Etkisi
Kadir HEKİMOĞLU Lise Pansiyonlarında Kalan Öğrencilerin Pansiyon Yönetiminden Davranış Beklentileri “Özdil Çok Programlı Lisesi Örneği”
Güven ÖZDEM Yükseköğretimde Yeni Bakış Açılarıyla Birlikte Yeni Kurulan Üniversitelerden Beklenen İşlevler (Giresun Üniversitesi Örneği)
Abdurrahman İLĞAN, Semra KIRANLI Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf Yönetimi Dersi Başarısını Yordayan Değişkenler
Cengiz YILMAZ, Tuncer ÖZDİL, Beran GÜLÇİÇEK Nitelikli Eğitimde Başarı İle Derse Devam Arasındaki İlişki
Aynur BİLİR, Saadet KURU, Fatma TEZCAN Ortaöğretim Okullarında Disiplin Uygulamalarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Muğla İli Örneği)
İlhami BULUT, M. Fatih ERDOLU Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin İşlenişine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Dicle Üniversitesi Örneği)
Mehmet ÜSTÜNER, Melike CÖMERT Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Hasan ARSLAN, Ufuk SARIDEDE Mütevelli Heyetlerinin Vakıf Üniversitelerinin Yönetimlerine Etkileri
Hatice Özden ARAS Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Siyasal, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel İlgi Alanları
Ayhan URAL, Kaya YILDIZ Ortaöğretim Okullarının Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi
H. İbrahim KAYA, Sinan KOÇYİĞİT, Erdal BAY, M. Nur TUĞLUK, Şükrü ADA, Sırrı AKBABA Öğretmenliğin Mesleki Statüsünün Öğretmen Adaylarının Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Erol BARUT, Osman TİTREK Sınavla Atanan Yöneticilerle Sınavsız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Sabahattin ÇAM, Erhan ÇİLOĞLU Lise Öğrencilerinin Okul Çevresindeki İşletmelere Gitme Davranışları ve Bunlara Yönelik Görüşleri
Melek KOPARAL, Şöheyda DOYURAN Dilovasındaki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Karşılaştıkları Engeller
Esra TURHAN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının İşe Yabancılaşma Düzeyleri
Mahire ASLAN, Aslı AĞIROĞLU BAKIR Sergiledikleri Demokratik Tutum ve Davranışlar Açısından İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği)
Selahattin Turan Krizdeki Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Esergül Balcı BUCAK, Tuncay ERDOĞAN İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Saide ALMA, Ahmet ÇOBAN Temel Eğitim Sistemleri Açısından Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırılması
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Karşı Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
Memet KARAKUŞ Farklı Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirmesi
Seçkin ÖZSOY “Yükseköğretimde Bologna Süreci”nin Eleştirel Bir Analizi: Yükseköğretimde Bütün Yollar Bologna’ya Mı Çıkar?
Battal ASLAN, Fatih PEHLİVAN Türkiye, İngiltere ve Fransa’da Öğretimin Denetimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Vehbi ÇELİK Akademik Liderlik
Cevat CELEP, İnci PEHLİVAN Öğretmen Algılarına Göre Yöneticilerin Çatışmayı Çözme Biçemleri ve Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlığı
Sevim ÖZTÜRK Türkiye Kamu Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Bahri AYDIN İlköğretim Öğrencileri Açısından Yönetici İmajı
Bülent TURAN Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Bu Görüşlerin Öğretmenlerin Çalışma Statüleri ile İlişkilendirilmesi
Bülent TURAN Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Yönetmeliğinden Beklentiler ve Gerçekleşme Düzeyleri
Turgut KARAKÖSE, Nida BAYINDIR İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Örgütsel Etiğe İlişkin Görüşleri
Ali GÜLER Kültürel Köksüzleştirme ve Eğitim Sistemi
Burhanettin DÖNMEZ, Niyazi ÖZER Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri
Raşit ÖZEN, Şenay NARTGÜN Eğitimde Kalite: Öğretmen Görüşleriyle
Refik BALAY İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Etkenleri: Şanlıurfa İli Örneği
Cevat CELEP, Derya ERGİN Okul Yönetiminde Duygusal Zeka ve Dönüşümsel Liderliğe İlişkin Öğretmen Algıları
Duygu S. Güler ÖZTÜRK, Faruk ÖZTÜRK Üniversite Öğrencilerinin Geleceğin Okul Sistemine İlişkin Düşünceleri: Ütopik Bir Yaklaşım
Yaşar KONDAKÇI Yükseköğretimde Yeni Bir Açılım Olarak Uluslararasılaşma ve Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararsılaşması Üzerine Bir Tartışma
Binali TUNÇ Öğretim Elemanı Yetiştirme Süreci: Eytpe Doktora Programlarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi
Fatma ÖZMEN Küreselleşme Baskısı Altında Yükseköğretim Kurumlarında Sürdürülebilir Değişim Ve Akıllı Büyüme
Serpil UMUZDAŞ, M. Serkan UMUZDAŞ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (AGSL) Yöneticilerinin, Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
Recep KOÇAK, Celal Kadir ÇALİK Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlikleri ile Evlilik Doyumları Arasındaki İlişki
Mehmet KORKMAZ Liderlik Stillerinin Öğrenen Örgüt Özellikleri Üzerindeki Etkisi
Hasan Basri GÜNDÜZ, Mehmet ÇOLAK Orta Öğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi
Yavuz OĞUZ, Erkan TABANCALI Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
Tuğba DAYANÇ, Faruk ÖZTÜRK Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri
Esmahan AĞAOĞLU Eğitim Fakültelerinde `Örgüt Geliştirme` Çalışmaları
Ahmet ARIN Lise Yöneticilerinin Kullandıkları Karar Verme Stratejileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Berrin BURGAZ, İlknur ŞENTÜRK Küreselleşmenin Eğitim Fakülteleri Üzerindeki Beklenen ve Gözlenen Etkileri
Esra BALGALMIŞ, Mustafa BALOĞLU Eğitim Yöneticilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Başa Çıkma Davranışları Açısından İncelenmesi: Tokat İli Örneği
Aygülen KAYAHAN KARAKUL Yeni Liberal Politikaların Yükseköğretimin İstihdam Yaratma Misyonu Üzerine Etkileri
Rabia VEZNE İlköğretim Okullarındaki İngilizce Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Hizmetinden Yararlanma Düzeyleri
Niyazi CAN Liderlik Davranışı ve Öğretmen Liderliğinin Gösterilmesinde Yöneticilerin Etkisi
Hatice YILDIZ Şehir Merkezinde ve Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması (Sivas İli Örneği)
Ergün RECEPOĞLU Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Sorunları
Aydan KURŞUNOĞLU, Abdurrahman TANRIÖĞEN Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Değişmeye İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi
Yar Ali METE Öğretmenlerin Atama Politikaları ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Görüşleri: Odak Grup Çalışması
Ali E. Şahin Türkiye`de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün ve Deneticiliğinin Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu
Uğur AKIN Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Öğretmen Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi
Erdal TOPRAKÇI, Hilal YÜCEL, Güzin İĞCİ Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejik Planı ile Üniversitelerin Stratejik Planlarının Uyumluluğu
Yaşar Kondakçı Bazı Örgütsel Değişim Sonuç Faktörlerinin Uygulama Temelli Örgütsel Değişim Yaklaşımına Göre Yüksek Öğretim Ortamında Nitel Bir Değerlendirilmesi
Ali Rıza ERDEM Eğitim Fakültelerinin Fırsat ve Tehditlerinin Tanımlanması: Bir Durum Çalışması
Feyyat GÖKÇE Okul Müdürlerinin Takım Liderlik Rolleri
Feyyat GÖKÇE Kaliteli Eğitim: Kaliteli Öğrenme ve Kaliteli Öğretme (Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Öğretmen ve Öğrencilerin Gösterdikleri Davranışlar Konusunda Öğretmenler ve Okul Müdürlerinin Görüşleri)
Serkan KOŞAR Öğrenen Örgütler Olarak Liselerin Gelişmesini Engelleyen Kurumsal Engellerin Tespit Edilmesi
Erdal TOPRAKÇI, Gözde BAYDEMİR, Arzu KOÇAK Eğitim Fakültelerinin Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması
İsmail KARAKUŞ Farklı Kaynaklardan Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Mesleki Yeterlilikleri Gerçekleştirme Düzeyi
Sadegül AKBABA ALTUN Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Burhanettin DÖNMEZ, Niyazi ÖZER Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri
Nesrin ÖZDEMİR, Duygu TÜRKDOĞAN Üniversite Öğrencilerinin Akademik Danışmanlardan Beklentileri ve Akademik Danışmanların Görev Algıları Devlet Üniversitesi - Vakıf Üniversitesi Karşılaştırması (Hukuk Fakültesi Örneği)
Recep KOÇAK, Sevil EVES Eğitim Yöneticilerinin İş Doyumları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Haluk ÜNSAL, Subhan EKŞİOĞLU Ülkemizin Dünkü ve Bugünkü Öğretmen Yetiştirme Programlarının Analizi
Ömer NAYCİ İlköğretim Müfettişlerinin Yeterliklerinin, İlköğretim Müfettişleri ile Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Gamzegül ENGİN, İbrahim KALYONCU Eğitimin Temel Sorunları Üzerine İlköğretim Müfettişleri ve İlköğretim Okul Müdürlerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Ali Osman Engin, Erdoğan Karaşah, Zarife Şişman Öğretim Elemanları, Öğretmen ve Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği)
Kerim GÜNDOĞDU, Emine KIZILTAŞ Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavının (KBYS) Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Eşref NURAL, Elif BAYRAKTAR Türkiye`deki Üniversitelerin Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümünde Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Bu Programa İlişkin Görüşleri
Okul Yöneticilerinin İşe Yabancılaşma Düzeyleri (Uşak İli Örneği)
Vehbi ÇELİK, Alpaslan GÖZLER Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerini Algılama Düzeyleri
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Tuncay DİLCİ Yeni İlköğretim Programının Etkililiğine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
Songül ALTINIŞIK Ekonomik Krizlerin Eğitim Politikalarına Etkileri
Hanife AKAR, Ayşegül ÖZSOY İç Göç ve Öğretmen Eğitimine Yansımaları
Zafer ŞARLAYAN, Şöheyda GÖKTÜRK Yönetici ve Öğretmenlere Göre İlköğretim Okullarında Şiddet Oluşumunun Nedenleri
Seval FER Matematik, Fizik Ve Kimya Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme
Yasemin ÖZEREN (ERDAŞ) Denizli İli Yatılı İlköğretim Okullarında Yaşanan Çatışmaların Nedenleri ve Kullanılan Çatışma Yönetimi Stratejileri
Nejat İRA, T. Hakan YENAL, Süeda EROL ÇALIŞIR, Nihat AYCAN, Şule AYCAN, Ahmet KARAKAYA Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yeterlikleri Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Atila YILDIRIM İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
Sabri GÜNGÖR Akreditasyon: “Yeni” Üniversite Paradigması Açısından Bir Değerlendirme
Hilmi Süngü, Mustafa Bayrakcı Eylem Araştırması Yaklaşımının Eğitim Örgütlerinde Kullanılması
Ayça TURAN Köy Enstitülerinin Kuruluşunda Karşılaşılan Güçlükler: Akpınar Köy Enstitüsü Örneği
Fevzi ERDOĞAN "Güvenlik Hizmetlerinde Etik İlkelerin İçselleştirilmesi ve Değerlerle Yönetim"
Ayşe EKŞİ, Mehmet OKUTAN 2000 – 2003 Yılları Arasında Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında Yapılmış Olan Yüksek Lisans Tez Özetleri Çalışması
Murat AĞAR, Aysun ERGİNER Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri
Kadir BEYCİOĞLU, Necdet KONAN Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Eğitim Politikaları
Osman TİTREK, Prof. Dr., Esef Hakan TOYTOK, Prof. Dr., Abdurrahman AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Eğitimdeki Son Program Değişikliklerine Göre Öne Çıkan Mentorlük Rolüne, Müfettişin, Okul Yöneticisinin ve Öğretmenin Bakış Açılarına Göre Önem Düzeyleri Nedir? (Düzce İli Örneği)
Mehmet OKUTAN Okul Yönetiminde Örnek Olaylar
Funda BARUTÇU , Nuray YILDIRIM Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Geliştirebiliriz?
Mustafa YAVUZ Bazı Değişkenler Bakımından Müfettiş, Müdür ve Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden Bekledikleri Roller ve Bu Rollerin Karşılanma Düzeyleri Farklılaşmakta Mıdır?
Ahmet ÜSTÜN, Servet BOYACI, Hubuyar DEMİRBAĞ İlköğretim Okullarında Sınıf Ortamının Fiziksel Etkenlerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri (Amasya İli Örneği)
Emine Gaye ERMEÇ , Abdurrahman TANRIÖĞEN İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi ile Öğretmen Morali Arasındaki İlişkiler
Murat YALÇIN Millî Eğitim Bakanlığı Üst Yöneticilerinin Stratejik Planlama Konusundaki Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve Görüşleri
Akın MARŞAP, Nesrin ÖZSOY, Zeynep Fidan KOÇAK Uzaktan Eğitim Sisteminde Önderlik ve Paylaşılan Vizyon
Ahmet BEKTAŞ Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Örgüt Kültürüne Etkileri (Trabzon İli Örneği)
Murat GÖKALP, Senem Seda ŞAHENK Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Görüşleri
Gülsün ŞAHAN Öğretmen Etik Andı
Damla ASLAN, Hüseyin ASLAN İlköğretim Okullarında Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Rolleri
Engin KARADAĞ, Tuğba KORKMAZ, Yasemin BAŞLANTI İlköğretim Okullarının Fiziki İmkânlarının Değerlendirilmesi: Bir Saha Araştırması
Hande SEVERCAN (DERBEDEK) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğrenen Lider Olma Düzeyleri
Zuhal ZEYBEKOĞLU Özel Bir Okulun Kültürünün Nitel İncelenmesi: Doktora Düzeyinde Bir Portfolyo Çalışması
Aslıhan Selcen BİNGÖL Türk Göçmen İşçi Çocuklarına Dönük Eğitim Politikaları ve Uygulamaları: Almanya ve Hollanda Örneği
Nurhayat ÇELEBİ, Gültekin GÖÇMEN Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Niyazi CAN Farklı Örgütlerde İnsan Kaynağının Geliştirilmesiyle İlgili Görevler ve Engelleri
Kadir BEYCİOĞLU, Mahire ASLAN Okul Geliştirme Sürecinde Okul ve Aile İlişkileri
Can KÖNİ Okul Yöneticilerinin Kaynaştırmaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Murat ŞEKERCİ, Ahmet AYPAY İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Becerileriyle Grup Etkililiği Arasındaki İlişki
Fatma ÖZMEN , Heybetullah YALÇIN İlköğretim Okullarının Mali Açıdan Güçlendirilmesinde Veli Bağışları ve Karşılaşılan Sorunlar
Servet ÖZDEMİR Türkiye`de Yüksek Öğretimde Reform İhtiyacı
Serdar ŞEN Öğretmenlerin İdareye Karsı Hak Arama Düzeyleri
Selda KAMACI , Taner GÖK, Yasin ÜLKER İlköğretim Okul Yöneticilerinin Ders Denetimi Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Muğla İli Örneği)
Sevil EVES İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Öz Değerlerinin Betimlenmesi: Çorum İli Örneği
Ferhat BAĞÇACI, Mehmet GÜROL Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Demografik Yapısı Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma
Turan Akman ERKILIÇ Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğrencilerinin Üniversite Yönetimlerinden Beklentileri
Arzu KAFKAS Eğitim Yönetiminde Değişim ve Yenileşme
Eşref NURAL, Ulaş ATAGÜN, Elif BAYRAKTAR Beşikdüzü Köy Enstitüsü Mezunlarının Köy Enstitüleri ve Eğitim Sisteminin İşleyişine İlişkin Görüşleri
Murat Gürkan GÜLCAN Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki Yeni Uygulamaların Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Yansımaları
Alpaslan GÖZLER , Dilek PEKİNCE, Melek SAVAŞ Elazığ Okuyor Kampanyasının İlköğretim Okullarına Yansıma Düzeylerinin Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Zülfü DEMİRTAŞ, Alpay ERSÖZLÜ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Teftiş Sürecinde Etik (Tokat İli Örneği)
Nail YILDIRIM, Battal ASLAN İlköğretim Okul Müdürlerinden Beklentiler
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zekeriya NARTGÜN Not Vermede İki Temel Yaklaşım: Mutlak ve Bağıl Değerlendirme
Nuriye SEMERCİ Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Davranışlarını Belirleme Ölçeği
Orhan HANBAY İkinci Yabancı Dil Dersi (Almanca) İçin Bağımsız Öğrenme Becerisi Düzey Ölçeği
Hüsne DEMİREL, Gürcü ERDAMAR (KOÇ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Araştırma Yeterlikleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Ramazan Baştürk, Süzan Kömürcü Fen ve Teknoloji Alanı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavındaki Başarılarının İncelenmesi
Celal Deha DOĞAN, Devrim Erdem Performans Görevlerinin Puanlanmasında Kullanılan Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirlik Düzeyinin Belirlenmesi
Osman BİRGİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Okur-Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşegül SAĞLAM-ARSLAN , Yasemin DEVECİOĞLU Öğrencilerin Gözüyle Aday Öğretmenlerin Öğretmenlik Performanslarının Değerlendirilmesi
Bülent GÜVEN, Mehmet ESKİTÜRK Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri
Derya ATİK KARA, İnci Zeynep ÖZONAY Öğretmen Adaylarının Portfolyo Dosyası Kullanımına İlişkin Görüşleri
Nuri DOĞAN, Zafer ÇEPNİ, Selahattin GELBAL Likert Tipi Ölçeklerde "Kararsızım" veya "Fikrim Yok" İfadelerinin Kullanılması Cevaplayıcıların Tepkilerini Nasıl Etkilemektedir?
 Fen Bilgisi Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sebahattin KARTAL, Serkan BULDUR Fen Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması Durumunda Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin İncelenmesi
Nurdane YAZICI, Sevgi KINGIR Lise Öğrencilerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri
Muammer BAHŞİ, Mehmet TURAN, İrfan EMRE İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma
Hilal AKTAMIŞ, Bülent AYDOĞDU, Ömer ERGİN Fen Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgiyi Yapılandırma Durumları
Nagihan YILDIRIM, Zeynep BAK, Alipaşa AYAS Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarına Yönelik Gelişimsel Bir Çalışma
Mehmet ERKOL, M. Said AKAR, Mustafa UZOĞLU, Esra KABATAŞ, Ali YILDIZ, Murat GÜNEL Swh Formatına Göre Hazırlanan Fizik Laboratuvarı Raporlarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması
Mustafa ÖZDEN, Ahmet TEKİN Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Farkındalık Ve Duyarlılıklarının İncelenmesi
Mustafa ÖZDEN Yüksek Öğretimde Kimya Dersine Yönelik Tutumlara Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi
Sebahattin KARTAL, Ziynet ÇINAR, Dürdane DUMAN Servqual Modeline Göre Fen Bilgisi Laboratuvarlarının Yeterliliklerinin İncelenmesi
Duygu METİN, Özlem CANSÜNGÜ KORAY Hizmetiçinde Görevli Öğretmenlerin Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
Sacit KÖSE, Muhammet UŞAK Fen Eğitiminde Kavram Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması
Sema ALTUN, Ümit TURGUT, Erdoğan BÜYÜKKASAP Kavramsal Değişim Yaklaşımının Öğrencilerin Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesindeki Rolünün Araştırılması
Kader BİRİNCİ KONUR, Alipaşa AYAS, Barbaros KONUR Fen Ve Teknoloji Kılavuz Kitaplarının Kullanım Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Selami YANGIN, Sabri SİDEKLİ, Yasin GÖKBULUT Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki
Esma Buluş KIRIKKAYA Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarına Karşı Tutumları
İsmet ŞAHİN, Elif ÖZATA Yeni Fen Ve Teknoloji Programının Kuramsal Yapısının İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada Ve New Jersey (ABD) Fen Eğitimi Programlarıyla Karşılaştırılması
Canan LAÇİN ŞİMŞEK Fen Bilgisi 1. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Temel Fen Kavramlarına İlişkin Yanılgıları
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Ezlam SUSAM İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde “Vücudumuzda Sistemler Ünitesinin” Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Selda SÜZEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Konularıyla İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti
Emine Hatun DİKEN, Selda SÜZEN Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
M. Handan GÜNEŞ, Murat GÖKALP, Dilek ÇELİKLER İlköğretim Yeni Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Ve Seminerlere Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Mualla BOLAT, Soner ERGÜL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarını Anlama Düzeyleri
Osman KENAN, Kerim Kürşat GÜNEY İlköğretimin Farklı Seviyelerindeki Öğrencilerin Madde ve Tanecikli Yapı ile İlgili Fikirleri
Murat HEVEDANLI , Rıfat EFE, Şennur KETANİ Lise 1. Biyoloji Derslerinde Öğrenme Ortamının Organizasyon, Memnuniyet, Demokrasi, Gruplaşma ve Yarışma Faktörleri Bakımından Değerlendirilmesi
Esma Zehra SİDEKLİ İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Giren Öğretmenlerinden Beklentileri
Sinan ÇINAR Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Laboratuar Yaklaşımının Işık Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkisi
Hasan GÜRBÜZ, Mustafa KIŞOĞLU Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları ve Aldıkları Çevre Eğitiminin Değerlendirilmesi
Şafak ULUÇINAR , Fulya Öner ARMAĞAN, Ela Ayşe KÖKSAL Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu`nun Eski ve Yeni Fen Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Karşılaştırılması
Süeda Erol ÇALIŞIR, Murat ÇANLI Madde ve Değişimi Ünitesi: 5. ve 6. Sınıflarda Bilim Kavramı Kullanımının Bilimsel Sürecin İşleyişi Açısından Değerlendirilmesi
Ahmet Hakan HANÇER Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Akademik Başarı ve Tutumları
Ayşe OĞUZ İçeride Neler Oluyor? (Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Derslerine Bir Bakış)
Tufan İNALTEKİN , Vedat AKÇA Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Tutumlarına Etkisi
Özay DOĞRU Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fizik Laboratuarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Esin KAYA, Bayram ÖZER Altıncı Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Görüşler
Mehtap ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Bilimi Dersine İlişkin Görüşleri
Selda KILIÇ, Hakan KUR, Baştürk KAYA Öğretmen Adaylarının Global Isınma İle İlgili Görüşleri
Nevin Kozcu ÇAKIR, Burcu ŞENLER Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnançlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği)
Murat ÇANLI, Sami OLUK İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilim ve Bilimsel Düşünceye Yönelik Algıları
İjlal OCAK , Gürbüz OCAK, Mevlüt GÜNDÜZ Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmenlerin Kavram Öğretimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Salih ÇEPNİ, Sibel ER NAS Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersi Uygulamaları; Genel Bir Bakış
Özen KARAGÖZLÜ, Züleyha ÖNLÜ, Mustafa Murat İNCEOĞLU Enzimler Konusunun Benzeşime Dayalı Olarak Öğretilmesi
Meryem GÖRECEK, Emel ÖNER Çevre Sorunlarını Kim Çözecek?
Mehmet TURAN, Muammer BAHŞİ, İrfan EMRE Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa DEMİR 7.Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinin Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İle İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Fen Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi
7.Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinin Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İle İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Fen Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi
 Fizik Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sabri KAN, Ahmet Zeki SAKA Fizik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Kapsamında Geliştirilen Öğretim Materyalinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
Fizik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Kapsamında Geliştirilen Öğretim Materyalinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
 Güzel Sanatlar Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Gülşah SEVER İlköğretim Öncesi Keman Eğitiminin Başlangıç Düzeyinde Karşılaşılan Teknik Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
H. Gürkan ABALI, İlker KÖMÜRCÜ Küreselleşme ve Türkiye`de Müzik Eğitimi
Ayben KAYNAR “Görsel Sanatlar” (Resim-İş) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi
Ali Osman ALAKUŞ, Serdar TUNA Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi ile İlgili Yapılan Araştırmaların Sanat Eğitimcileri Açısından Değerlendirilmesi
A.Metin KARKIN, Cansevil TEBİŞ 21. Yüzyılda Türkiye`de Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Sorunlar ve Öneriler
Şenol AFACAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik Düzeylerinin Tespiti
Levent MERCİN Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde Yaratıcılığın Geliştirilmesi Açısından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Nagihan OĞUZ DURAN Sanat Benlik-Kavramının Benliğin Diğer Boyutları ile İlişkisi
Mehmet BAŞBUĞ Lisans Düzeyinde Desen Dersi Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mustafa KILIÇ Bir Eğitimci Gözüyle, Hacı Bektaş`ı Veli Felsefesinin İnsana Bakışının İncelenmesi
Ayhan ÖZER Günümüz Sanatındaki Çağdaş Oluşumların “Görsel Sanatlar” ve “Sanat Etkinlikleri” Ders Programlarındaki Varlığı
Gül Fahriye EVREN, Nalan YİĞİT Ses Eğitimi Yöntemlerinin Ses Hastalıklarının Tedavisinde Kullanımı
Gökhan ÖZTÜRK, Özlem ÖZTÜRK İlköğretim I.Kademe Müzik Dersinin Etkin Yürütülmesinde Sınıf Öğretmeninin Rolü
Lütfiye BOZDAĞ KALAYCI Sanat Eğitiminde Güncel Sanat Sorunsalı
Engin ÖZYÖRÜK Öğretim Programları Açısından Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Uygulanan Bireysel Çalgı (Gitar) Eğitimi Dersinin İncelenmesi
Tuba KILIÇ Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi Derslerindeki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi
 Halk Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Eduart LİNDEMAN, Jensen-Liverıght-HALLENBACK, Necip ALPAN-İsmail GÜR, Suudi BÜLBÜL, Şevket GEDİKOĞLU Halk Eğitimi ve Önemi
 Halk-Yetişkin Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ali Fuat ERSOY, Neslihan ONUR Sürdürülebilir Tüketici Eğitimi; Eğitimde Sorumlu Tüketim
Ali Fuat ERSOY, Neslihan ONUR Sürdürülebilir Tüketici Eğitimi; Eğitimde Sorumlu Tüketim
Mustafa ŞANAL Kayseri Halkevi Tarafından Düzenlenen Köy Gezileri
Ali Fuat ERSOY, Aybala DEMİRCİ Örgün ve Yaygın Eğitimde Tüketici Eğitimi
Feridun MERTER Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Asya Ülkelerinde Kız ve Kadınların Okullaşma Durumları
 II. Oral Paper Presentation Abstracts
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sema Büyüktaşkapu The Strategies Used by Montessori Teachers to Arouse Curiosity on Children
The Strategies Used by Montessori Teachers to Arouse Curiosity on Children

Gözde İnal Kızıltepe, Emine İnci, Selcen Aydoğan An Investigation about the Eff ect of Tangram Training Program on Geometric Shape Learning of Children
An Investigation about the Eff ect of Tangram Training Program on Geometric Shape Learning of Children
Banu Çulha Özbaş, Güzin Özyılmaz Akamca Pre-Service Early Childhood Teachers’ Perception of Teaching Social Studies in the Early Years
Pre-Service Early Childhood Teachers’ Perception of Teaching Social Studies in the Early Years
 IV.Eğitim Programları ve Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Necla KÖKSAL, Melek ÇINAR Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına ve Öğrenme- Öğretme Sürecine Yansıtılmasına İlişkin Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına ve Öğrenme- Öğretme Sürecine Yansıtılmasına İlişkin Görüşleri
 Kimya Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Aylin ÖĞÜNÇ, Leman TARHAN “Kimyasal Reaksiyonlarda Denge” Konusunda Geliştirilen İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
“Kimyasal Reaksiyonlarda Denge” Konusunda Geliştirilen İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
 Matematik Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mevlüde DOĞAN, Pınar GÜNER İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
Fadime ULUSOY, Erdinç ÇAKIROĞLU İlköğretim Matematiğinde Histogram ve Öğretimi: Öğretmenlerinin Algıları, Kavrayışları ve Sorunları
İlköğretim Matematiğinde Histogram ve Öğretimi: Öğretmenlerinin Algıları, Kavrayışları ve Sorunları
 Matematik Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ziya ARGÜN, Gözdegül ARIK Yeni İlköğretim Matematik Ders Programı 3–5.Sınıf Sayılar Alt Öğrenme Alanı Kazanımlarının Nctm Standartlarına Göre İncelenmesi
İlyas YAVUZ Öğrencilerin Grafiğin Fonksiyon Kavramı ile İlişkisi Hakkındaki Konsepsiyonları
Fulya KULA, Emel TOPBAŞ TAT, Safure BULUT Matematik Öğretmen Adaylarının Türevin Geometrik Yorumu ile İlgili Bilgileri
Neşe Tertemiz, Handan Kılıç, Sevim Güven Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Matematik Programının (1-5) Uygulanmasına Yönelik Görüşleri
Dilek Çağırgan GÜLTEN, Yasemin DERELİOĞU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alan Tercihlerine İlişkin Görüşleri ve Matematik Öğretimine Yaklaşımları
Metin PİŞKİN, Tuncay AYAS Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Çocuk Formunun Geliştirilmesi
Salih ÇAKIR, Soner DURMUŞ, Bayram BIÇAK İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Olduğu Matematik Ve Matematik Değerlerine Yönelik Tanılayıcı Bir Çalışma
Filiz Tuba DİKKARTIN, Sevinç MERT UYANGÖR İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Proje Hazırlama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Fatma DİNÇ, Nesrin ÖZSOY Cetvel Pergel Gönye Derken…
Filiz Tuba DİKKARTIN, Sevinç MERT UYANGÖR Geometri Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi
Remzi KILIÇ, Aytaç KURTULUŞ Webquest Destekli İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Derslerinde Akademik Başarıya Etkisi
Kürşat YENİLMEZ, Melike TEKE Probleme Dayalı Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Savaş BAŞTÜRK Dönemin İlk Dersine Başlamada Farklı Bir Yaklaşım ve Türev Kavramıyla İlgili Öğrenci Kavramları
Hayri AKAY Problem Kurma Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Hayri AKAY, Ziya ARGÜN Problem Kurma Yaklaşımı ile Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Yaratıcılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Adnan BAKİ, Nimet PIRASA Öğretmen Adaylarının Ondalık Sayılarla İlgili Anlamalarının Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Belirlenmesi
Yasin GÖKBULUT, Sabri SİDEKLİ, Selamı YANGIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi
Dilek SEZGİN MEMNUN, Murat ALTUN Sekizinci Sınıfta Permütasyon ve Olasılık Konularının Aktif Öğrenme ile Öğretiminin Uygulama Düzeyi Öğrenci Başarısına Etkisi
Baki ŞAHİN İçerde Neler Oluyor: Yeni İlköğretim Matematik Programının Uygulandığı İlköğretim 1-5.Sınıf Matematik Derslerinin İşlenişine Bir Bakış
Dilek Çağırgan GÜLTEN, Yasemin DERİNGÖL Matematik Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesinde Proje Tabanlı Eğitim Süreciyle Adaylara Proje Kavramının Oluşturulması Yaklaşımı
Cemal TÜRER, Sare ŞENGÜL Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerini Problem Çözme Sürecinde Görselleştirme ve Basitleştirme Becerilerinin Tespiti
Erhan ALABAY, Nurhan ÜNÜSAN Okulöncesinde Bilgisayar Destekli Geometrik Şekil Kavramların Öğretimi
Kemal ÖZGEN, Cahit PESEN Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımı İle İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi
Kamuran TARIM, Perihan DİNÇ ARTUT Kubaşık Kümelerde Problem Çözme Çalışmalarının Rutin Olmayan Problem Çözme Düzeylerine Etkisi
İlknur ÖZPINAR, Hatice AYDIN, Selahattin ARSLAN Grup Portfolyosunun Öğrencilerin Gelişimleri ve Matematik Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi
Devrim Yaşar AKTAŞ, Adnan BAKİ, Meral CANSIZ AKTAŞ İşbirliğine Dayalı Grup Çalışması ile 8. Sınıf Öğrencilerin Geometri Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Kürşat YENİLMEZ İlköğretim Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Nedenleri
Yüksel DEDE İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Motivasyon Stratejileri ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki
Cemil İNAN, Kemal ÖZGEN Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Neşe TERTEMİZ, Yrd. Doç. Dr., Süheyla DOĞAN İlköğretim I. Kademe Matematik Öğretiminde Oyundan Yararlanma
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fatma ALİSİNANOĞLU , Neslihan BAY Okul Öncesi Eğitim Programlarının Tarihsel Gelişimi
Özlem Sarıyüce Körükçü, Dr., Neriman Aral, Prof. Dr. Altı Yaş Grubundaki Çocukların Annelerinin Empatik Becerilerinin İncelenmesi
 Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet GÜLTEKİN, Aslı YILDIRIM Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Programa İlişkin Görüşleri
Mukaddes KILINÇ, Murat İSKENDER Türkiye’nin Okulöncesi Eğitimdeki Gelişim Potansiyeli ve İtalya, İspanya Ülke Örnekleriyle Mukayesesi
S.Burcu ÖZGÜLÜK, Çiğdem TOPCU Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı ile Çocuklarda Görülen Davranış Sorunları Arasındaki İlişkinin Okul Türüne Bağlı Olarak İncelenmesi
Ramazan SAK, Fatma TEZEL ŞAHİN Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerine Genel Bir Bakış
A. Berrak BUDUNÇ, Gelengül HAKTANIR Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi
Selva KENANLAR Özel ve Resmi İlköğretim Okullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitimine İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Karşılaştırılması
Nuran BAŞARAN, Arzu ARSLAN Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Alan Usta Eğiticilerin Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulamadaki Bilgi ve Tutumları
Ferda AYSAN, Sibel YOLERİ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Arzu ARSLAN Okulöncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi
Belgin PARLAKYILDIZ, Füsun YILDIZBAŞ Okulöncesi Öğretmenlerinin 2006 Programını Değerlendirme Sürecindeki Performanslarının İncelenmesi
T. Fikret COSKUN Okul Öncesi Öğretmenleri İle Okul Öncesi Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Algıları
H.Turgay ÜNALAN Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Anaokulu Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği)
Özgül POLAT UNUTKAN, Hülya GÜLAY DUMAN 5-6 Yaş Çocukları İçin Sağlıklı Yaşam Projesinin Etkililiği
 Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Erdoğan HALAT, Yrd. Doç. Dr., Mevlüt DOĞAN, Doç. Dr., İsmail MARULCU, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Müfredat İdeolojileri
 Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehtap ÇAKAN, Sevilay KAPLAN Resim-İş Öğretmenliği Giriş Yetenek Sınavı: Yordama Geçerliği ve Sınavın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Adnan Küçükoğlu, Ayça Turan, H.İbrahim Kaya Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından Analizi (Atatürk Üniv. & Ondokuz Mayıs Üniv. Örneği)
Mehmet CANBULAT, Ayşenur KUTLUCA CANBULAT Almanya’da İlköğretime Hazırbulunuşluk Düzey Tespit Testlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme
Ünal ÇAKIROĞLU Eğitim Araştırmaları İçin İnternet Tabanlı Veri Toplama Aracı Tasarımı ve Uygulaması
Ahmet AKIN, Ramazan ABACI, Bayram ÇETİN Akademik Kontrol Odağı Ölçeği (AKOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ahmet AKIN, Ümran ÖVEÇ, Ramazan ABACI Öz-Duyarlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İlker KÖSTERELİOĞLU , Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Sevilay KAPLAN Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları ile Lisans Başarısı Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İbrahim Alper KÖSE, Nükhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Farklı Gruplarda Yapı Geçerliğinin Sınanması
Ezel TAVŞANCIL, İsmail KARAKAYA Ortaöğretime Ait Bazı Değişkenlerin ve Cinsiyetin Yüksek Öğretimdeki Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordama Güçlerine İlişkin Bir Araştırma
Mustafa DOĞAN İlköğretim Matematik Aday Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri
Zekeriya NARTGÜN, Bayram BIÇAK, Soner DURMUŞ Tutum Ölçeklerinde Güvenirlik ve Geçerlilik Sorunu
Özlem Yeşim ÖZBEK, Rukiye ŞAHİN Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği
Cem BABADOĞAN, Ömer KUTLU Eğitim Fakülteleri Mezun İzleme Anketinin Geliştirilmesi
Naim UZUN, Necdet SAĞLAM Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çevre Bilgisi ve Tutum Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Zarife Şişman KARAŞAH, Erdoğan KARAŞAH Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okumaya Karşı Tutumlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Abbas ERTÜRK, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencilerinin İstatistiksel Uygulama Ve Yorumlama Yeterlilikleri
Asım ARI Kırgızistan Eğitim Sisteminde Uygulanan “Jurnal Defterinde Öğrenciye Günlük Not Verme Yöntemi” ve Öğretimdeki Yeri
Gülşah BAŞOL Nicel ve Nitel Araştırmaların Değerlendirme Şablonları Bakımından Karşılaştırılması
Şaban ÇETİN, Zihni KOÇ, Filiz ÇETİN KPSS Sınavına Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)
Selcen ÇALIK Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma
Nur ÇAYIRDAĞ, Selçuk ACAR Roets’un Liderlik Değerlendirme Ölçeğinin (RLDÖ) Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
Hüsniye ERDAL, Erdoğan HALAT Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Kullandıkları Ölçme Araçları ve Ölçme Araçları ile İlgi Bilgi Düzeyleri
Filiz YURTAL, Alper YONTAR Öğretmenlerin Sorumluluk Kazandırmada Kullandıkları Cezaların Öğrenciler Tarafından Algılanması
Onur KÜKÜRT Özne Sorunu Açısından Eğiten-Eğitilen İlişkisi
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet KURUÖZ, Mustafa KOÇ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Karşılaştıkları Engeli Aşmada Saldırganlığı Kaynak Görme Düzeyleri
Çiğdem TOPCU, Özgür ERDUR-BAKER Yüz Yüze Gerçekleştirilen Akran Zorbalığı İle Siber Zorbalık Arasındaki İlişkinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
Bahadır ERİŞTİ, Fikret KONCA İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Geliştirmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
Elife VURAL, Mustafa KOÇ Ortaöğretim Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanım Düzeyi ve Şiddet
Nalan Kuru TURAŞLI, Yıldız Öztan ULUSOY Eğitim Fakültesinde Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitiminden Etkilenme Düzeylerinin İncelenmesi
Alev ÖNDER, Hülya GÜLAY DUMAN Annelerin Kabul Red Düzeyi İle Çocuklarının Empati Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selda KAMACI, Ali Haydar AKARSU, Yasin ÜLKER Görsel Medyanın Okulda Şiddete Etkisine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Muğla İli Örneği)
Figen ELMACI, Sezgin ÇUHADAR , Zeki Cemal TEKŞEN Sınıf Tekrarı, Başarısızlık Nedenlerinin Algılanışı ve Depresyon
Ergin ERGİNER, Erkan TÜRKOĞLU, Muhsin MUMCU İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Öğrenme Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet TAŞPINAR, Nuriye SEMERCİ, Çetin SEMERCİ NLP İlkelerinin Öğrenci Algısına ve Başarısına Etkisi
Bülent GÜVEN, Havise GÜLEÇ Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algılarının Belirlemesi
Bilal Kırgıl, Yusuf Şahin Kamera Takip Sistemi ve Lise Öğrencilerinin Okul İçi Güvenlik Algısı (Kütahya Atatürk Lisesi Örneği)
Kutret GEZER , Yasemin KAYA, Sacit KÖSE Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bölümlerini Seçme Nedenleri: Ailenin Rolü
Gönül AKÇAMETE, Osman ÖZOKÇU, Birkan GÜLDENOĞLU Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Alanı Öğretmen Adaylarının Kendi Lisans Programlarının İçerik Öğesi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
İdil KEFELİ Çocuk Felsefesi
Metin DENİZ, Şakir BERBER Öğretmenlerin Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ali BAYKAL Yakınsak ve Iraksak Yetenekler Arasındaki İlişkiler
Mediha SARI, Fulya CENKSEVEN İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı
Hasan Basri GÜNDÜZ, Betül NAR Göç Sonucu Aile, Çocuk ve Okulun Karşılaştığı Eğitim Sorunları (Gebze Örneği)
Gülay EKİCİ Teknik Eğitim Fakültelerine Öğrenci Yöneliminin Öğrencilerin Çoklu Zeka Profilleri Açısından Değerlendirilmesi
Bülent AYDOĞDU, Ömer ERGİN İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımında Öğretmenin Rolü
Yusuf ŞAHİN, Ahmet UYSAL Ortaöğretimde Okulu Bırakma Olgusunun Sosyolojik Analizi
İlhami BULUT Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği)
Selahattin AVŞAROĞLU, Özden TAŞĞIN, Metin DENİZ Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Seda KİRİŞÇİOĞLU, Erdal BAŞDAŞ, Nalan BAŞÖNCÜL Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Durumlarının İncelenmesi
Gürhan CAN, Ramazan AKDOĞAN Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Saldırganlık Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Hilal BAŞARAN DEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Değişkenler
Türkan ARGON, Erdem DEMİRSOY Üniversite Öğrencilerini Sınıf Ortamında Motive Eden Faktörler
Uğur GÜRGÂN Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Özellikleri ile, Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük, Umutsuzluk ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Murat Tekin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi
M. Engin DENİZ, Erdal HAMARTA, Coşkun ARSLAN Üniversite Öğrencelerinin Yaşam Doyumu, Umutsuzluk ve Akademik Başarılarının Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Rukiye ŞAHİN, Gülay BEDİR, Özlem Yeşim ÖZBEK Gençlerin Şiddetin Sebepleri ve Kontrolüne İlişkin Tutum ve İnançları
Ahmet UYSAL, Yusuf ŞAHİN Ortaöğretimde Okulu Bırakma Olgusunu Tetikleyen Yapısal/Çevresel Faktörler
Figen ELMACI Şiddet Eğilimi Olan Ergenlerin Duygusal Farkındalıklarının ve Duygularını Yönetebilme Becerilerinin İncelenmesi
Sabahattin ÇAM, Erhan ÇİLOĞLU Lise Öğrencilerinin Okul Çevresindeki İşletmelere Gitme Durumlarına Göre Okula Yabancılaşmaları
Nihat ÇALIŞKAN, Tuğba KORKMAZ, Engin KARADAĞ İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerinin Okul Çantası ile İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tuğba KONAKLI, Ayşe GÜNEŞ Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları
Abdullah AYAYDIN Pedagojik Eleştiri Örneğiyle Öğretmenin Çocuk Resimlerini Değerlendirmesi
Nagihan OĞUZ DURAN, Özlem KARAIRMAK Çatışma Çözme Davranışlarını Yordayan Kişilik Özellikleri: Beş Faktör Kişilik Modeline Dayalı Bir Araştırma
Aysun GÜROL, Celalettin DİLLİ Zorunlu Eğitim Çağında Bulunan Kız Çocuklarının Okula Gitmeme Nedenleri (Şırnak İli Örneği)
Ercan KOCAYÖRÜK Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi
Subhan EKŞİOĞLU Lise Son Sınıf Öğrencilerinin ÖSS Başarılarını Etkileyen Zihin Dışı Faktörlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ümmühan ÖNER, Özlem ÇAKAR Sınıf Öğretmenliği Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Ersoy TAŞDEMİRCİ , Şefik KARTAL Nevşehir`de Görev Yapan Alan Ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
Yar Ali METE Eğitim Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin, Atanma Bölgelerine İlişkin Görüşleri: Odak Grup Çalışması
Fulya YÜKSEL ŞAHİN, Davut HOTAMAN Bazı Kişisel Değişkenlerin Ortaöğretim Öğrencilerinin Çalışma Becerileri Üzerindeki Etkisi
Nermin ÇELEN, Şaban BERK, Ali ÖZDEMİR Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa SÜRÜCÜ Mesleki Olgunluk ve Sosyal Desteğin Alan, Yaş ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
Mehmet KURUÖZ, Mustafa KOÇ İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeyi
Gönül AKÇAMETE, Osman ÖZOKÇU, Birkan GÜLDENOĞLU Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Alanı Öğretmen Adaylarının Kendi Lisans Programının İçerik Öğesi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Erkan IŞIK Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerine İlişkin Algı ve Beklentileri
Hakan UŞAKLI Aile ve Öğretmenlerin Öğrencileri Tanıma Becerilerindeki Değişmeler
Asuman Seda SARACALOĞLU , Nilgün YENİCE Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gamze ÖZDEL 5-6 Yaş Grubu Çocuklarındaki Davranış Bozukluklarının Ebeveyn Tutumunun Etkisi
Soner POLAT, Mevlüt TAŞTAN Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına Güven Düzeyi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Sait TAŞ Meslek Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf İçi İletişim Düzeyleri (Isparta İli Örneği)
Esed YAĞCI, Nilgün Duran BUL , Yücel ERDURAN Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Suç ve Şiddet’e İlişkin Görüşleri
Nergüz BULUT SERİN, Gözde ERSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Çeşitli Sosyo-Demografik Değişkenlerle İlişkisi
Sibel Dinçyürek, Yeliz Kıralp, Sülen Şahin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (YDÜ Örneği)
Ömüray AKDEMİR İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarı Güdüsü
Hakan Salim ÇAĞLAYAN , Erkan Faruk ŞİRİN, Mehmet Çağrı ÇETİN Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Recep Ercan Öğretmen Adaylarının Çocukluk Algılamasına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Değer, Beklenti ve Duyuşsal Faktörlere İlişkin Güdülenme Düzeyleri
Ayhan DİREK, Esef Hakan TOYTOK, Abdurrahman AÇIKGÖZ Farklı Kurum ve Branşlarda Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumları (Zonguldak İli Örneği)
Ayşe Ülkü KAN, Birsen SERHATLIOĞLU Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Mehmet Ali ÇAKIR, Aylin YAZICIOĞLU Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile İçi ve Okulda Yaşanan Şiddet ve Saldırganlığa Yönelik Görüş ve Düşünceleri
Ruhi SARPKAYA Üniversiteye Girişte Bireysel Eğitim İstemini Etkileyen Etmenler: ADÜ Örneği
Filiz YURTAL, Kazım ARTUT Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlere Yansımaları
Başaran GENÇDOĞAN Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bireyle Psikolojik Danışma Dersi Başarılarına Etkisi
Zeynep BAŞÇI, Mücahit DİLEKMEN İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Fiziksel Cezaya İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Pınar Yengin SARPKAYA Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Görülen İstenmeyen Öğrenci Davranışları
Fatma SADIK, Adil TÜRKOĞLU Aile İçinde Uygulanan Disiplin Yöntemlerinin Ebeveyn ve Öğrenci Algılayışlarına Göre İncelenmesi
Yüksel DEDE Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Bilişsel Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri Arasındaki İlişki
İlker UĞULU, Halil AYDIN Lise Son Sınıf ve Mezun Durumdaki Öğrencilerin Üniversite Eğitimine Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Tespiti
Abdurrahman KILIÇ, Aslıhan KUYUMCU Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Gelecekten Beklentileri
Vedat AKTEPE, Mehmet KARASU İlköğretim I. Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerini Tanıma Yeterliliği
Mustafa BALOĞLU, Erkan TÜRKOĞLU Üniversite Öğrencilerinde Matematik Kaygısı ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki
Müzeyyen SEVİNÇ, Sibel YOLERİ 6-9 Yaş Çocuklarda Değerler Eğitiminin Saldırgan Davranışlara Etkisinin İncelenmesi
Tahsin İLHAN , Şerife TERZİ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları Üzerinde Kendini Toparlama Gücü Ve Mizah’ın Etkisi
Melek DEMİREL Sınıf Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine İlişkin Yeterlik İnançları
Kasım YILDIRIM, Bayram TAY, Seyit ATEŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Risk Alma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Betimsel Bir Çalışma
Gülfem ÖZDOĞAN, Fulya KULA Rutin Olmayan Problemlere Verilen Rutin Cevaplar
Suna ÇÖĞMEN, Aydan KURŞUNOĞLU, Emine Gaye ERMEÇ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Özyeterlik İnançları
Nesîme CEYHAN, Müntehâ GÜL AKMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Nedenleri
Bahameddin KARAKÖSE, İsmail KARAKUŞ, Savaş KARAGÖZ Üniversite Öğrencilerinin Orta Öğretim Kurumlarında İken Kendilerine Sunulan Rehberlik Ve Yönlendirme Hizmetlerinden Faydalanma Düzeyi (Erciyes Üniversitesi Örneği)
Kamil YILMAZ, Ali DELİCE Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Problem Çözme İnançlarının Problem Çözme Sürecine Etkisi
Abdurrahman İLĞAN, Semra KIRANLI Lise Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Yeterlikleri
Burhanettin DÖNMEZ, Hasan DEMİRTAŞ Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları
Müfit Gömleksiz, Pamukkale Üniversitesi, Ayşe Elitok Kesici Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyetçilik “Öğretmen Adayları Üzerinde Bir Çalışma”
Kerim Gündoğdu, Nesrin Çimen Eğitim Fakültesinde Okuyan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin “KPSS” Hakkındaki Algıları ve Kaygı Düzeyleri
Ayfer KOCABAŞ, Fatma Kırmızı SUSAR Öğrencilerin Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Algıları
Davut AYDIN Meslek Seçiminde Karar Kuramları
Melih TURGUT, Berna CANTÜRK GÜNHAN , Süha YILMAZ Uzamsal Yeteneği Kadar Tanıyoruz? Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri
Ahmet SADAN ÖKTEN, Sinan NALCACI Bedensel Öğrenmenin Bilişsel Gelişim Üzerindeki Etkisi
Yasemin YENER, Şöheyda GÖKTÜRK İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Boş Zaman Algıları ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetleri (Dilovası Örneği)
Cemalettin ŞENER Ankara İli Keçiören İlçesindeki Kamu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Arabuluculuk Yoluyla Çatışma Çözme Davranışları
Temel KALAFAT Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri
Fuat TANHAN Ölüm Eğitimi ve Amaçları
 Sosyal Bilgiler Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nihat ŞİMŞEK İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Karşı Tutumları
Semih AKTEKİN Tarih Eğitiminde Uluslararası Arayışlar
Kudret YAVUZ, Leyla BAŞAYİĞİT, Zeynep CİVELEKOĞLU Çocuklar Müzede: Kayseri Etnografya Müzesi Okulöncesi Eğitim Paketi Hazırlama ve Uygulama Projesi
Naim UZUN, Necdet SAĞLAM Çevre Bilgisi ve Tutumunun Ailenin Gelir Seviyesi ve Birey Sayısı Açısından Değerlendirilmesi
Özlem ÇAKAR, Ümmühan ÖNER Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Öğrenci Gözüyle Öğretmenden Beklentiler
Bayram TAY Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Sosyal Bilgiler Alan ve Meslek Yeterlikleri ile Tutumları
Naciye AKSOY, Hasan Hüseyin AKSOY Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin “İnsan Farklılıkları”Na İlişkin Görüşlerinin Eğitim Sürecindeki Değişimine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Ankara Ve Gazi Üniversiteleri Örneği
Mustafa GİRGİN İçerde Neler Oluyor? Sosyal Bilgiler Örneği
Halil İbrahim SAĞLAM Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Işığında Yenilenen İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı İçeriği
Kenan DEMİR, Canay Demirhan İŞCAN Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi
Bahaddin ACAT, Arzu EKİNCİ Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Değerlendirilmesi
İsmet ŞAHİN, Sibel İNCİ Yeni Sosyal Bilgiler Programının İrlanda, Kanada ve New York (ABD) Sosyal Bilgiler Programlarıyla Karşılaştırılması
Celal AKDENİZ Kültürler Arası Eğitimin Türk ve Alman İlköğretiminde Sosyal Bilgiler Dersinde Yansımaları
Sıddıka ORUÇ Çevresel Farkındalığı Arttırmada Yaratıcı Drama Yönteminin Doğada Uygulanmasına Yönelik Bir Etkinlik Örneği
Selahattin KAYMAKÇI Sosyal Bilgiler Dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanının İçerik Değerlendirmesi
Yüksel KAŞTAN Karabük T.E.Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’ndeki Yetersizlik Nedenleri"
Rüştü YEŞİL Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğretmen ve Öğrenci Sorularının Niteliği
Çağrı ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Gezi-Gözlem Tekniğini Kullanabilme Yeterliliği
Mustafa OZTURK İngiltere’de Coğrafya Eğitimi
Ali MEYDAN, Süleyman DOĞU, Erol GÖNÜLTAŞ Coğrafya Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısı ve Öğrenilenlerin Kalıcığına Etkisi (Konya İli Örneği)
Yüksel KAŞTAN Tarih Sürecinde Bireyin Eğitimini Etkileyen Temel Faktörler ile Atatürk Dönemi Birey Eğitimindeki İlkeler
Sıddıka ORUÇ Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama
 Tarih Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr. Tarih Derslerinin Tarihsel Araştırma Becerileri Açısından İncelenmesi
 V.Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Elif AYDOĞDU, Ayşe DÖNMEZ, Nuray TAŞ Öğretmen Adaylarının “Okul” Kavramına İlişkin Algıları
Öğretmen Adaylarının “Okul” Kavramına İlişkin Algıları
 XVIIII.İlköğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayten İFLAZOĞLU SABAN Ödev Stilleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Tartışılması
Ödev Stilleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Tartışılması
 XXV. Türkçe Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kazım BİBER İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin “Ses Temelli Cümle Yöntemi” İle İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Balıkesir Örneği)
Sedat SEVER, Zekeriya KAYA Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin “Çocuğa Göreliği”
Çavuş ŞAHİN, Mehmet KURUDAYIOĞLU, Özay KARADAĞ Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim (6,7,8. Sınıf) Türkçe Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeyleri
Hilmi DEMİRAL Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım Dersleri Öğretim Programlarının Türkçe Dersine Dayalı Devamlılıklarının Değerlendirilmesi
Ebru Aktan KEREM, Esra EJDER Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Görüşleri ve Yeterlilikleri
A. Özgül İNCE "Gülten Dayıoğlu`nun "Alacakaranlık Kuşları" Adlı Yapıtının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Bağlamında İncelenmesi"
Gürcü ERDAMAR KOÇ, Hüsne DEMİREL Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Ömer ÇAKIR Servet-İ Fünun Edebiyatı’nın Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımının Önemi
Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Ayten İFLAZOĞLU Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi
Mehmet CANBULAT, Ebubekir ÇAKMAK Anlambilimin Temel Kavramlarına Yönelik Kavram Yanılgıları
Bilginer ONAN, Bayram BAŞ Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı
Asuman Seda SARACALOĞLU, Nuri KARASAKALOĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Öğrenme ve Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet ESKİTÜRK, Ersin ERSOY İlköğretim I. KADEME (4. Ve 5. Sınıf) Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarında Ailelerin Etkisi
Sedat SEVER, Canan ASLAN Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının İncelenmesi
Aysun GÜN, Vesile YILDIZ Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Algıları ve Görüşleri
Fatma Türkyılmaz Meb Yayını Türkçe Ders Kitaplarının Yazım ve Noktalama Kuralları ile Anlatım Bozuklukları Açısından Değerlendirilmesi
Halit DURSUNOĞLU İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sesi Hissettirme ve Tanıtmaya Yönelik Yapılabilecek Uygulamalar
Hülya UŞAKLI, Nevin AKKAYA İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Yeterlikleri
Ş. Dilek BELET , Pınar GİRMEN Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği
Rasim ÖZYÜRE Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yetiştirmede Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Temel İlkeleri
Aziz KILINÇ, Serpil GÖKMEN Türkçe Ders Kitaplarında "Sözlü Anlatı" Türlerinden Yararlanma Düzeyi
Mustafa ATAK, Enes GÜNDÜZ, Ümmü GÜR Öğretmenlerin Okuma Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları (Kayseri Örneği)
Cüneyt AKAR İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Başarıları ve Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki
Hasan BAĞCI, Ergün ÖZTÜRK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Ebru TOPAK, MUSTAFA GÜVENDİ İlkokuma Yaza Öğretiminde Görülen Öğrenci Başarısızlığında Aile Faktörünün Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okulu İdarecileri Ve İlköğretim Müfettişlerine Göre Değerlendirilmesi
Fatma SUSAR KIRMIZI, Nevin AKKAYA Branş Öğretmenlerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nitel Bir Araştırma
Özay KARADAĞ , Mehmet KURUDAYIOĞLU , Çavuş ŞAHİN Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları
Cevdet ŞANLI Türkçemizin Öğrenimi ve Öğretiminde Temel Sorunlara Çözüm Önerileri
Deniz MELANLIOĞLU Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yetiştirme
H.Ömer BEYDOĞAN , Adem TAŞDEMİR Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Okuma-Anlama Becerilerinin İncelenmesi
Halide Gamze İNCE Sıfat Öğretiminin Türkçedeki Ve Eğitimdeki Yeri
Bayram BAŞ, Bilginer ONAN Çocukların Kelime Hazinesi Üzerine Tartışmalar
Ajda GÜNEY, Kaan GÜNEY Devlet Okulları İlköğretim 4. Sınıflarda En Uygun İngilizce Öğretme Yöntemi
Seda KERİMGİL, Ece MERAL İngilizce Kelimelerin Öğretiminde Etkin Olan Metaforlar (Elazığ İli A. Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi)
Şevki KÖMÜR İçeride Neler Oluyor? ( Sekizinci Sınıf İngilizce Dersine Bir Bakış)
Hasan BAĞCI Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri
 XXVI. Yabancı Diller Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet Kürşat Hamurlu, Mehmet Murat Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Eğitim Durumlarının Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 9.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi
Hidayet TOK Öğretmen Adayların Kullandıkları Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri
Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Nehir SERT Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenci Özerkliği
Murat ÖZCAN Yabancı Dil Olarak Arapça Öğrenen Öğrencilerin Arap Alfabesine ve Arapça Yazma Becerilerine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 XXXII.Program Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet KURNAZ İlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Öğretim Programının ve Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerini Geliştirmedeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Affection Primary Education 1-8 Year Turkish Teaching Program and Teaching Applications to Develop Higher Order Thinking Skills of the Students Based to Teachers? Views
 XXXIV. Öğrenme ve Öğretme Süreci
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayşegül OĞUZ, Burcu AKHUN 1992 Yılı Resim-İş Dersi Öğretim Programı İle 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme Süreci Bakımından Karşılaştırılması
A Comparative Study of the 1992 National Primary School Curriculum For Fine Arts Course and the 2006 National Primary School Curriculum For Visual Arts Course Regarding Teaching Learning in Turkey
Bahadır ERİŞTİ, Celal AKDENİZ Öğretim Stratejilerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Instructional Strategies Assessment Scale: Reliability and Validity Studies
Hülya GÜVENÇ Üniversite Öğrencilerinin Öğretmen Güdüsel Destek Algıları ve Derse Kendini Verme
University Students Engagement and Their Perceptions of Teachers Motivational Support Style
 XXXVII. Öğretmen Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayhan HAKAN, Mustafa Sağlam, Şefik Yaşar, Mehmet Gültekin, Handan Deveci, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri
In-Service Education Needs of Primary School Teachers Regarding General Comperencies in Teaching Profession
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.