AnasayfaIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 1999
Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Eskişehir

Hızlı bir kalkınma süreci içinde bulunan Türkiye`de, bu sürecin önemli bir parçası durumunda bulunan Türk Eğitim Sistemi, bireylerin toplumdaki gelişmelere yapıcı katkıda bulunmalarını sağlamada etkin bir işlevi yerine getirmektedir. Bir ülkedeki eğitimin etkili ve verimli olabilmesi, eğitim etkinliklerinin bilimsel bir yaklaşımla ele alınmasına bağlıdır. Eğitimin bir sistem olarak toplumun öteki sistemleriyle etkileşim içinde bulunması, eğitimin bilimlerarasi bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.

Toplumdaki gelişmeler sonucu öteki sektörlerde olduğu gibi eğitim bilimleri de çeşitli bilim dallarına ayrılmış ve program geliştirme, öğretmen yetiştirme, yaygın eğitim, eğitim teknolojisi, dil eğitimi, mesleki ve teknik eğitim, eğitim yönetimi,
eğitim sosyolojisi, sanat eğitimi, araştırma yöntemleri, psikolojik danışma ve rehberlik, özel eğitim ve okul öncesi eğitim alanları ortaya çıkmıştır.

Fakültemiz tarafından 10–12 Eylül 1997 günleri arasında düzenlenen "4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi"nde eğitim bilimlerinin değişik uzmanlık alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar sunulmuş, çalışmalar eğitimciler ve bilim adamları tarafından tartışılmış, eğitimle ilgili sorunlara çözümler aranmış ve eğitimciler ile bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda kongre sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.

Kongrede eğitim bilimlerinin uzmanlık gerektiren 14 alanında 157`si sözlü ve 51 `i de poster olmak üzere toplam 208 bildiri sunulmuştur. Bunun yanısıra, çağrılı konuşmacıların yer aldığı panel ve konferans türü beş ortak oturum gerçekleştirilmiştir. Yerli ve yabancı 500`ü aşkın bilim adamı ve ilgilinin katıldığı kongre, Anadolu Üniversitesi`nin çağdaş ve donanımlı yedi ayrı salonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildirilerin kitap olarak basılmasında, kongre sekreterliğine gönderilen bildiri metinlerinin ayni düzende olmaması ve bu bildirilerin ayni düzende basılması yönünde çaba harcanması nedeniyle bir gecikme yaşanmıştır.

4. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiriler dört cilt olarak basılmıştır. Birinci ciltte program geliştirme, öğretmen yetiştirme ve yaygın eğitim, ikinci ciltte eğitim teknolojisi, dil eğitimi ve mesleki ve teknik eğitim, üçüncü ciltte psikolojik danışma ve rehberlik, özel eğitim ve okulöncesi eğitim, dördüncü ciltte de eğitim yönetimi, eğitim sosyolojisi, sanat eğitimi ve araştırma yöntemleri alanlarındaki bildirilere yer verilmiştir.

Eğitim bilimlerinin farklı alanlarına katkıda bulunan bu kongreye ev sahipliği yapmanın ve kongrede sunulan bildirileri daha geniş bir ilgili grubuna sunabilmenin mutluluğu içerisinde, kongreye katılan çok değerli bilim adamı, uzman ve ilgiliye teşekkür eder, kongrenin düzenlenmesine ve bildiri kitaplarını yayına hazırlanmasına katkılarından dolayı başta Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere emeği geçen
tüm kuruluş ve kişilere şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet KONROT
Anadolu Üniversitesi
Egitim Fakültesi Dekanı


 Araştırma Yöntemleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fezan Şahin, Araş. Gör., Kazım Özdamar, Prof. Dr., Setenay Öner, Yrd. Doç. Dr. Ana bileşenler Analizi
Gönül Kırcaali-İftar, Doç. Dr. Tek-Denekli Araştırma Yöntemleri
Yıldız Uzuner, Yrd. Doç. Dr. Niteliksel Araştırma Yöntemlerinin Özellikleri
Ayşen Gürcan Namlu, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Ders Araç-Gereçlerin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
İbrahim Semiz, A. Bilsel, Özay Gürtuğ Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Maddenin Yapısı ile İlgili Kavramlar ve Yanılgılar
İbrahim Semiz Türkiye`de Üniversite`ye Giriş Mekanizması için Yeni Öneri: Lise Ağırlıklı Yerleştirme
 Dil Gelişimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cahit Kavcar, Prof. Dr. Türkçe Eğitimi ve Sorunlar
Mustafa Çakır, Doç. Dr. Öğrencilerin Meslek Alanlarına Yönelik Almanca Sözcük Bilgisi
Erdoğan Bada, Yrd. Doç. Dr., Hasan Bedir, Öğr. Gör. Okuma-Anlamada Daha Önce Edinilen Bilgilerin İşlevi
Bayram Aşılıoğlu, Yrd. Doç. Dr. İletişim Sürecinde Türkçenin Önemi ve Bu Süreci Etkileyen Bir Etmen Olarak Çocuk Kitaplarında Dil Yanlışları
Özler Çakır, Yrd. Doç. Dr. Etkileşimli Okuma Modelinin İlkokul Düzeyinde Okuduğunu Anlama Üstbiliş Stratejilerine Etkisi
Güler Ülkü Yalçın, Yrd. Doç. Dr. Beyin-Dil İlişkisi ve Bunun Yazma Becerilerine Yansımaları
Süleyman Çelenk, Yrd. Doç. Dr. Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini Anlama Başarısına Katkısı
Cemal Türer, Yrd. Doç. Dr. Yazılı İletişimde Anlaşılabilirlik
 Eğitim Sosyolojisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Meral Tekin, Prof. Dr., F. Dilek Gözütok, Doç. Dr. Ankara Gecekondularında Yaşayan ve Şiddete Karşı Eğitim Alan Kadınların Eşler Arası Şiddet Açısından Konumları
Y.Gürcan Ültanır, Yrd. Doç. Dr. Bir Ülkedeki Sosyal Karışıklığa Eğitim Yoluyla Nasıl Bir Çözüm Getirilebilir?
Cihangir Doğan, Dr. Köy Ailesi ve Aile İçi İlişkilerin Değişmesi
Niyazi Karasar, Prof. Dr., Ayhan Hakan, Prof. Dr., Gürhan Can, Prof. Dr., Kudret Özdaş, Prof. Dr., Ersan Sözer, Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları
Erdal Toprakçı, Araş. Gör. Bilim Felsefesi ve Eğitim Bilim
Hacı Mustafa Açıkgöz, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Üzerine Felsefi Ön Düşünceler
 Eğitim Teknolojisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
B. Fethi Şenis, Prof. Dr., M. Emin Mutlu, Öğr. Gör. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri Projesi`nin Değerlendirilmesi
Ferhan Odabaşı, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyelerinin Eğitim Teknolojisinden Yararlanmaları: Değişime Direnç mi, Meydan Okuma mı?
Deniz Deryakulu, Dr. Türetimci Öğrenmede Denetim Odağı Yönelimi ve Dikkat Odaklama Araçlarının Etkisi
M. Canan Öztürk, Araş. Gör. Bilgisayar Destekli Dil Öğretiminde Yazılım Değerlendirme
Serap Benligiray, Öğr. Gör., M. Emin Mutlu, Öğr. Gör., Ruşen Yılmaz, Araş. Gör. AÖF Büro Yönetimi Programı Klavye Öğretimi Dersi için Uzaktan Öğretim ve Sınav Uygulaması
Hafize Keser, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumları "A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Mehmet Gürol, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Destekli Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)
Mustafa Meral, Yrd. Doç. Dr. İnternet ve Eğitim Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin İnternete Bakış Açıları ve Kullanım Amaçları
Ruhi Selçuk Tabak, Yrd. Doç. Dr. Sağlık Eğitiminde Eğitim Teknolojisi
M. Emin Mutlu, Öğr. Gör., Ruşen Yılmaz, Araş. Gör., M. Canan Öztürk, Araş. Gör. Uzaktan Eğitim Veren Fakültelere Yönelik Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının İnternet Üzerinde Yayımlanabilirliği
Gülriz İmer, Dr. Öğretmen Adaylarının Bilgisayara ve Bilgisayarı Eğitimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri
Mustafa Meral, Yrd. Doç. Dr., Ertan Zerayak, Araş. Gör. Öğretmen ve Öğrencilerin Okullarda Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri - Televizyon ve Video -
Ali Rıza Akdeniz, Doç. Dr., Nedim Alev, Araş. Gör. Bilgisayar Destekli Fizik Öğretimi için Öğretmen Eğitimi
Yasemin Esen Severge, Araş. Gör., Melike Türkan Bağlı, Araş. Gör. İlkokul Ders Kitaplarındaki Kadın ve Erkek Resimlerine İlişkin Bir İnceleme
Fatma Şahin, Doç. Dr., Yıldız Güven, Dr. Okulöncesi Dönem Çocukların Ev Ortamında Bilgisayarları Kullanımı ve Ebeveynlerin Bilgisayar Destekli Eğitime Yaklaşımlarının Araştırılması
Nevzat Yiğit, Araş. Gör., Ali Rıza Akdeniz, Doç. Dr. Etkin Fizik Öğretimi İçin Öğretmen Rehber Matery Allerinin Geliştirilmesi
Işık Şifa Üstüner, Yrd. Doç. Dr., Nuri Ünal Fizik Eğitiminde Bilgisayarla Benzeşim
Yavuz Akpınar, Dr. Problem Çözme Performansını Artırmada Bilgisayar Destekli Görsel Gösterimler
Zeki Kaya, Yrd. Doç. Dr. Ders Kitabı Seçimi
Erdoğan Tezci Öğrenme Paketi ile Hazırlanan Çocuk Hikâyeleri Ve Yaratıcılık
 Eğitim Yönetimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zuhal Cafoğlu, Yrd. Doç. Dr. Toplam Kalite Yönetimi Mucize Mi?
Banu Sayıner, Araş. Gör. Anadolu Liselerinde Yenileşme İhtiyacı
L. Işıl Ünal, Prof. Dr., Seçkin Özsoy, Araş. Gör. Toplumsal Bilimlerdeki Yeni Açılımlar Işığında Türkiye`de Eğitim Bilimleri
Nurhayat Özdayı, Dr., Ülkü Uzunçarşılı, Doç. Dr., Ayda Uzunçarşılı Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Zamanlarını Kullanmalarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi
Ayhan Aydın, Yrd. Doç. Dr. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde Yetki Devri Sorunu
Songül Altınışık, Dr. On Yıl Öncesine Kıyasla Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürlüğündeki Sayısal Azlığının Görünümü
Esmahan Ağaoğlu, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Denetçilerinin Mesleki Rehberlik Görevine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
İrfan Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. İnsan Kaynakları Yönetimi: Yurtdışında Öğrenim Gören Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma
İnayet Pehlivan, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği)
Neşe Songür, Yrd. Doç. Dr. Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Yöneticilerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüş ve Tutumları
Mehmet Şişman, Yrd. Doç. Dr. Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları
Işık Şifa Üstüner, Yrd. Doç. Dr., Faik Ardahan, Öğr. Gör., Ercüment Okutmuş Eğitimde Stratejik Yönetim Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nevin ŞANLIER, Doç. Dr., Hüsne DEMİREL, Dr., Gürcü KOÇ, Dr. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Öğrenim Gören Öğrencilerin
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Meziyet Arı, Prof. Dr., Servet Bal, Doç. Dr., Belma Tuğrul, Araş. Gör. Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocuklara Eğitim İle Korunum Kavramının Kazandırılması
Necate Baykoç Dönmez, Prof. Dr., Hatice Poyraz, Yrd. Doç. Dr. F.Almanya`da Okulöncesi Eğitimi Alan 4–6 Yaş Arası Türk Çocuklarının Dil Gelişimi Düzeylerinin İncelenmesi
Ayla Oktay , Prof. Dr., Cana Peri Okulöncesinde İzlenen Televizyon Programları ve Bu Programların Eğitimsel Değerleri
Esra Turan, Doç. Dr., Fatma Tezel Şahin, Araş. Gör., Ayşe Turla, Araş. Gör. Anne-Çocuk Eğitimi Programının Annelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile İlgili Bilgilerine ve Ev Ortamlarının Düzenlenmesine Etkisi
Aysel Ferah İlkokuma-Yazma Döneminde Görsel Algı ve Zeka ile Okuma - Yazma Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
Ayla Oktay, Prof. Dr., Ebru Aktan Çocuğun Dil Gelişiminde Fonolojik Duyarlılığın (Sesbilgisel Duyarlılığın) Karsılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Rengin Zembat, Yrd. Doç. Dr., Fatma Şahin, Doç. Dr., Saime Çağlak Okulöncesi Eğitim Programlarında Anolojilerin Yeri
Yıldız Güven , Dr. Anne-Baba Görüşlerinin Çocuğun Matematik Yeteneği ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
 Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
F. Dilek Gözütok, Doç. Dr., Suat Pektaş, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Mesleki Davranışlarının İncelenmesi
Arzu Özen, Öğr. Gr. , Sema Batu, Öğr. Gr. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kontrolüne Yönelik Sorunlarının Ve Gereksinim Duydukları Destek Hizmet Türlerinin Belirlenmesi
Fatma Tezel Şahin, Araş. Gör., Neslihan Avcı, Araş. Gör., Ayşe Turla, Araş. Gör. Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sorunlarının İncelenmesi
Ergin Erginer, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin İlk okuma ve Yazma Öğretimi Sınıf İçi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Feyzi Uluğ, Doç. Dr. İlköğretimde Teknoloji Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme
Nesrin Kale, Yrd. Doç. Dr. 1996-1997 Öğretim Yılında Stajyer Sınıf Öğretmenlerine Verilen Hizmet İçi Eğitimin İşlevi (Konya`da Kursa Katılan Stajyer Öğretmenler Örneği)
Hilal S. Kazu, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği
Murat Altun, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Yaklaşım Proteach ` in Değerlendirilmesi
Mustafa Toprak, Prof. Dr., Rengin Akboy, Doç. Dr. Öğretmen Yetiştirmede Yeni Model ve Bazı Düşünceler
Mustafa Meral, Yrd. Doç. Dr., Nuriye Akkul, Ertan Zerayak, Araş. Gör. Öğretmen Yetiştirmede Mikroöğretim
Ersin Altıntaş, Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Birinci-Dördüncü Sınıf Öğrencileri Ve İlkokul Öğretmenlerinin İlkokul Öğretmenliği Mesleğinin Statüsünü Algılamaları Arasındaki Fark
Tolga Ancak, Araş. Gör., Vildan Onur, Öğr. Gör. Sınıf Öğretmeni Adayı Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri Ve Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi
Oğuz Gürbüztürk, Öğr. Gör., Salih Zeki Genç, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Fakülteye İlişkin Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki "Atatürk Üniversitesi Örneği"
Mustafa Ergün, Prof. Dr. Öğretmen Adaylarının Seçiminde Gözönüne Alınacak Özellikler
 Özel Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nihal Varol, Doç. Dr. Zihinsel Engelli Çocuklara Tane Kavramının Açık Anlatım ve Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Farklılaşan Etkililiği
Duyan Mağden, Prof. Dr., Neslihan Avcı, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Özürlü Öğrencilerin Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşleri
İsmail Özçelik , Prof. Dr., Murat İskender , Mustafa Koç Grup Aile Rehberlik Uygulanmasının Zihinsel Engelli Çocuklara Sahip Anne – Baba Tutumları Üzerindeki Etkiliğin Belirlenmesi
Nilüfer Darıca, Doç. Dr., Arzu İpek, Ebru Tanju, Araş. Gör. Okulöncesi İşitme Engelli Çocuklara Matematikle İlgili Bazı Kavramların Oyunla Kazandırılması
Nilgün Metin, Doç. Dr., Semra Şahin, Araş. Gör., Ebru Tanju, Araş. Gör. Okulöncesi Düzeyde ve Dört-Dokuz Yaş Grubundaki Engelli Çocukların Tercih Ettikleri Oyun Zihinsel Köşeleri ve Oynadıkları Oyun Tiplerinin İncelenmesi
Behram Erdiken, Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi İçem Lise Düzeyindeki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği-Gözlem Yöntemi ile Anlatım Yönteminin Karşılaştırılması
Sunay Yıldırım, Araş. Gör., Ramazan Arı, Doç. Dr. Zihin Engelli Çocukların Aileleriyle Sorunlara Yönelik Bir Eğitim Çalışması
Necata Baykoç Dönmez, Prof. Dr., Neslihan Avcı, Neslihan Aslan İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Engellilere ve Kaynaştırmaya İlişkin Bilgi ve Görüşleri
Hidayet Demir, Araş. Gör. Zihinsel Engelli Öğrencilere Düğme Dikme Becerisinin Kazandırılmasında "Model Olma ve Sözel İpucuyla Sunulan Bireyselleştirilmiş Düğme Dikme Becerisi Öğretim Materyali`nin Etkisi (Tek Delikli, İki Delikli ve Dört Delikli Düğme)
Ayten Uysal, Araş. Gör. Zihin Engelli ve Normal Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
 Program Geliştirme Kuramları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Savaş Büyükkaragöz, Prof. Dr., Ali Murat Sünbül, Araş. Gör. Dikkati Çekme, Güdüleme Ve Hedeften Haberdar Etme Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkileri
Mahmut Tandoğan, Prof. Dr. Öğretimde Kontrolün Kapsamı
Mualla Bilgin Aksu, Doç. Dr. Yükseköğretime Giriş Ve İkinci Öğretim (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)
Cevat Alkan, Prof. Dr., Ayhan Hakan, Prof. Dr., Ersan Sözer ; Handan Anıl, Arş. Gör., Doç. Dr. Yapı, İşleyiş Ve Program Açısından Açıköğretim Lisesi Uygulaması
F. Dilek Gözütok, Doç. Dr. Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi
Bekir Özer, Doç. Dr. İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanı Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
Gülgün Bangir, Araş. Gör., Nuray Senemoğlu, Prof. Dr. Sınıf İçi İletişimi Kolaylaştırıcı Ve Engelleyici Öğretmen-Öğrenci Davranışları
Şefik Yaşar, Doç. Dr., Kıymet Selvi, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Fen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
Meral Birbir, Yrd. Doç. Dr., Ümit Salan, Dr. Fen Bilimleri Eğitiminde En Etkili Öğretim Metodunun Araştırılması
Mustafa Karaağaçlı, Yrd. Doç. Dr. Yaygın Mesleki Eğitimde Yeterliklerin Belirlenmesi
Nihal Sökmen, Yrd. Doç. Dr., Hale Bayram, Yrd. Doç. Dr., Ümit Salan , Dr. Kavram Haritasının Fen Bilgisi Başarısına Etkisi
Fulya Temel, Doç. Dr., Özlem Ersoy, Araş. Gör., Fatma Tezel Şahin, Araş. Gör. Anaokulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Çetin Baytekin, Yrd. Doç. Dr. 2000 Ötesinde Öğretim Nasıl Olmalı? Niçin?
A. Ihsan Turcan, S. Sunay Yıldırım, Figen Kelleci Üniversite Öğrencileri Arasında Ders Dışı Okuma Alışkanlık Düzeyinin Tesbiti Üzerine Bir Araştırma
Hale Kasap Sucuoğlu, Araş. Gör. Öğrenci Yüklemeleri ve İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim
Ali Temel, Yrd. Doç. Dr. Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sıra ve Masaları Yazıp Çizmelerinin Nedenleri
Mehmet Kurt, Uzm., Mustafa Kurt, Okt. Öğretmenlerin Sözlü ve Sözsüz Yakınlık Davranışlarının Öğretimsel Etkililiğinin Belirlenmesi
Metin Alkan, Dr. Hollanda Eğitim Sisteminde Etnik Ayrımcılık: Ortaöğretimde Türk Öğrencilerin Deneyimleri
Rüçhan Özkılıç, Dr. Farklı İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Hizmet Öncesi Ortaöğretim Öğretmenlerinin Başarısı ve Hatırda Tutması Üzerindeki Etkileri
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İ. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Konusundaki Tutum ve Değerleri
Zafer Gökçakan, Prof. Dr., Recep Özer, Reh. Öğr. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Görevli Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Binnur Yeşilyaprak, Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı, Atılganlık ve Denetim Odağı Açısından Üniversiteye Giriş ve Çıkış Özellikleri: Boylamsal Bir Araştırma
Serap Demiriz, Dr., Esra Ömeroğlu Turan, Doç. Dr. Ebeveynlerle Çocuk Arasındaki Etkileşimin Algılanması ile Benlik Kavramı Arasındaki İlişki
Songül Tümkaya, Dr. Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Akademik Tükenmişlik Düzeyleri
Emel Ültanır, Yrd. Doç. Dr. Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Gençlerin Bazı Değişkenlere Göre Meslek Değerleri
Adnan Erkuş Üç Üniversitedeki Lisansüstü Tez Çalışmalarının Psikometrik Açıdan Durumu
Ramazan Arı, Doç. Dr., Aysel Çağdaş, Dr. 4–5 Yaş Çocuklarında Davranış Derecelendirme Ölçeği (DDÖ)
Salih Bağatır, Reşat Peker, Doç. Dr. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin, Yetenek, İlgi ve Değerler ile Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki
Şengül İlgar, Dr. Sınav Kaygısıyla Verimli Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlığının Karşılaştırılması
Şengül İlgar, Dr. Sınav Kaygısıyla Verimli Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlığının Karşılaştırılması
Neşe Şeker Özkal, Araş. Gör., Meltem Gökdağ, Araş. Gör. İlkokul Öğretmenlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Algıları ve Güdü Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Rengin Akboy, Doç. Dr. Fen Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeylerine Bağlı Olarak Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması`
Ayla Akbaş, Yrd. Doç. Dr. Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Sıkılganlık Düzeyine Etkisi
M.Hülya Ünal Karagüven, Dr. Glazer Stres Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Şermin Önder Külahoğlu, Doç. Dr. Gençlerde Sigara Eğilimini Önlemeye Yönelik Grup Rehberliği Denemesi
Fidan Korkut, Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Ersin Altıntaş, Yrd. Doç. Dr. Teknik Öğretmenin Tükenmişlik Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler ve Yordayıcı Değişkenler
Sibel Türküm, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları ve Kendini Açma Eğilimleri
 Sanat Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İnci San, Prof. Dr. Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler
Bedri Karayağmurlar, Yrd. Doç. Dr. Yaratıcılık Açısından 8 Yıllık İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi
Sabri Yener, Doç. Sanat Dallarında Lisansüstü Eğitim ve Sorunları
Sedat Sever, Doç. Dr. Sanatsal Etkinlikleri Yerinde İzleme Sıklığı ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki
Ali Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Sözel İletişim Becerilerini Ölçebilecek Gözlem Formunun Geliştirilmesi
Ayşe Çakır İlhan, Dr. 1980 Sonrası Sanat Eğitimi Üzerine Yapılan Kuramsal Çalışmalar
Gürsan Saraç, Yrd. Doç. Dr. Çalgı Eğitiminin Bir Boyutu Olarak Viyolonsel Eğitiminde Psiko-Motor Becerilerin Müzik Öğretim Programı Çatısındaki Basamakları
Süleyman Tarman, Uzm. Müzik Eğitiminin Çalgı Eğitimi Boyutunda Bilgiyi İşleme Kuramının İşe Koşulması
 Yaygın Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cem Kirazoğlu, Arş. Gör. Yetişkin Eğitimi Etkinliklerine Katılmama Nedenlerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Ozana Ural, Dr. Yetişkin Eğitimine Katılma Sebepleri
Perihan Lokmanoğlu, Doç., Nimet Gener, Doç. Yaygın Eğitimin Önemi, Tarihi Gelişimi Ve Uygulama Alanları
Sefer Ada, Yrd. Doç. Dr. Halk Eğitim Merkezlerindeki Kurslara Katılanların Çevre ve İnsan Sağlığı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.