AnasayfaIV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 14–15 Mayıs 2009
Düzenleyen: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Denizli

 Eğitim Yönetimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Şükrü Ada, Durdağı Akan Eğitimde Yeni Bir Denetim Modeli Arayışının Gerekliliği
R. Cengiz Akçay, Prof. Dr., Adil Çoruk, Araş. Gör. Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Özdeğerlendirmenin Kullanılabilirliği
Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Özdeğerlendirmenin Kullanılabilirliği
Sadegül Akbaba Altun, Doç. Dr. İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerinin Denetimin Birleştirilmesine Yönelik Görüşleri
The Opınons of Prımary Educatıon Supervısors and Mınıstry Supervısors Concernıng Unıfıcatıon of Supervısıon
Birol Alver, Şükrü Ada, Mücahit Dilemken Okul Yönetiminde Yeni Bir İletişim Anlayışı Olarak “Terapötik İletişim Modeli” Önerisi
İ.Bakır Arabacı, Yrd. Doç. Dr., İbrahim Çankaya Yükseköğretimin Yönetiminde Yeni Bir Arayış ve Model Önerisi
A comparison of the University Management Models in Turkey
Ahmet Arın Okuma Alışkanlığı Oluşturmada Eğitim Yöneticilerine Model Önerisi = “Oku-Gel”
Mefkure Arslan, Naciye Aksoy, Doç. Dr. Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Battal Aslan, Prof. Dr., Kadir Beycioğlu Okul Liderliğinde Güncel Bir Yönelim: Öğretmen Liderliği
Mustafa Ayral, Dr. Okulda Bilgi Yönetimi
Okulda Bilgi Yönetimi
Betül Balkar İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulda İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecine İlişkin Görüşleri
Köksal Banoğlu, Sevinç Peker, Yrd. Doç. Dr. Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Algı Durumları
Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Algı Durumları
Hüseyin Başar, Prof. Dr. Faktör Analizinin Eğitim Anketlerinde Yanlış Kullanımı -İki Deneme –
Talip Can, Yrd. Doç. Dr. Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Yönetimi Konularında Öğretmen Adaylarına Yardımcı Olma Düzeyleri
Teachers` Level of Informıng the Prospectıve Teachers About Shcool Management at the Practıce Schools
Necati Cemaloğlu, Doç. Dr., Abbas Ertürk Okul Müdürlerinin Maruz Kaldığı Yıldırma Davranışları
School Managers are Exposed to Mobbing Behaviours
Necati Cemaloğlu, Doç. Dr., Çağatay Kılınç Okul Yöneticilerinin Etik İlkelere Uygun Davranış Gösterme Düzeyleri
The Level of the School Managers’ Adaptation to Ethical Principles
Fatma Çobanoğlu , Dr., Zeynep M. Tanrıöğen İlköğretim Okulları İçin Kritik Başarı Faktörleri
İlköğretim Okulları İçin Kritik Başarı Faktörleri
Ergül Demir Analitik Bir Bakış: Roma Antlaşmasından Anayasaya Ab Eğitim Siyasaları
Analitik Bir Bakış: Roma Antlaşmasından Anayasaya Ab Eğitim Siyasaları
İzzet Döş Stratejik Planlamanın Revizyonu
Hoşcan Ensari, Prof. Dr., Selma Dündar, Tezer Asan Ne ve Niçin Tartışmaları I: Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi ve Plânlaması Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Program İçeriklerine İlişkin Yurt İçi Taramayla Öneri Havuzu Oluşturma Çalışması
Ne ve Niçin Tartışmaları I: Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi ve Plânlaması Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Program İçeriklerine İlişkin Yurt İçi Taramayla Öneri Havuzu Oluşturma Çalışması
Ramazan Erdem, Yrd. Doç. Dr., Ramazan Yirci, Seçil Eda Kartal İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Konusundaki Görüşleri
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Konusundaki Görüşleri
Sıdıka Gizir, Yrd. Doç. Dr., Fatoş Köle, Eğitim Yönetimi Alanında Liderlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişken Açısından İncelenmesi
Eğitim Yönetimi Alanında Liderlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişken Açısından İncelenmesi
Necmi Gökyer İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Bu Rolleri Sınırlayan Etkenler
Primary School Principals’s Levels of Realizing İnstructional Leadership Roles and the Factors Limiting These Roles
Osman Gül, Dr., Sait Akbaşlı, Yrd. Doç. Dr., Fırat Kıyas Birel, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Stratejik Planlama Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
Celal Gülşen, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi Konusunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Görüşleri
Yurdagül Günal, Mehmet Okutan, Yrd. Doç. Dr., Havva Koçak Yapılandırmacı Yaklaşım ve İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Anlayışı
Abdullah Gündoğdu Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) Alanında Yükseklisans Yapmış Okul Müdürleri ile Yapmamış Okul Müdürlerinin İdari Davranışlarının Değerlendirilmesi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) Alanında Yükseklisans Yapmış Okul Müdürleri ile Yapmamış Okul Müdürlerinin İdari Davranışlarının Değerlendirilmesi
Tolga Halvacı İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Düzeyleri
İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Düzeyleri
Turgut Karaköse, Yrd. Doç. Dr., Yusuf Cengiz İlköğretim Müfettişlerinin Kurum ve Öğretmen Denetimiyle İlgili İzlenimleri: Örnek Olay İncelemesi
İlköğretim Müfettişlerinin Kurum ve Öğretmen Denetimiyle İlgili İzlenimleri: Örnek Olay İncelemesi
Mehmet Karakuş, Dr., İ.Halil Çankaya Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin, Çatışma Çözme Stratejileri Üzerindeki Etkisi
Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin, Çatışma Çözme Stratejileri Üzerindeki Etkisi
Selda Kaya, Yasin Ülker Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılmaları
Teachers’ and Admınıstrators’ Opınıons in Relatıon to Teachers’ Partıcıpatıon in School Admınıstratıon
Musa Kayalı, M. Akif Helvacı, Yrd. Doç. Dr. Okul Yöneticilerinin Halkla İlişkiler Bağlamında Sahip Oldukları Yeterlikler
Kemal Kayıkçı, Yrd. Doç. Dr., Evrim İnceoğlu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Sendikaların İşleyişine İlişkin Algıları
The Perceptıon of the Prımary and Hıgh School Teachers’ for the Course of the Educatıonal Unıons
Semra Kıranlı, Uzman, Ali Balcı, Prof. Dr. Eskişehir İli Lise Müdürlerinin Yönetsel Davranış Stilleri
Eskişehir İli Lise Müdürlerinin Yönetsel Davranış Stilleri
Havva Koçak, Ertaş Koçak, Uzman Öğretmen, Yurdagül Günal İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Denetiminde Müfettişlerden Beklentileri ve Bunun Karşılanma Durumu (Trabzon İli Örneği)
Aydan Kurşunoğlu İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Görüşleri
Primary School Administrators’ Views Towards Selection, Training and Assigment of the Administrators
Serkan Kurt Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Düzeyleri Hakkında Öğretmen Görüşleri
Eşref Nural, Yrd. Doç. Dr., Derya Atay, Abdullah Çömez Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlköğretim Okul Müdürlerinin Karşılaştıkları (Rize İli Örneği)
The Problems of Primary School Managers’ Who Has Kindergartens in Their Schools The Sample of Rize
Mehmet Okutan, Dr. Okul Yönetiminde Örnek Olaylar
Okul Yönetiminde Örnek Olaylar
Deniz Örücü, Dr. Türkiye`de Eğitim Yönetiminin Akademik Açıdan İrdelenmesi: Görüşler ve Sonuçlar
Mehmet Özbaş İlköğretim Okullarında Okul-Aile İlişkileri
Murat Özdemir Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi
Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi
Neriman Öztürk, Cevat Celep, Prof. Dr. Lider Olarak Okul Müdürünün Hesap Verebilirliği (“Cevap Verebilirlik”,”Açıklık” ve “Sorumluluk” Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)
Şelale Öztürk, Taner Gök İlköğretim Okullarının Kurum Denetiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Okul Müdürü Görüşleri (Muğla İli Örneği)
Aycan Çiçek Sağlam, Yrd. Doç. Dr., Zülfü Alımterin, Fatma Yancı İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelik Mesleki Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelik Mesleki Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri
Gülenaz Selçuk, Sevinç Peker, Yrd. Doç. Dr. Takım Çalışmasında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi)
Takım Çalışmasında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi)
Semiha Şahin, Yrd. Doç. Dr., Bülent Aydoğdu, Cenk Yoldaş Duygusal Zeka ve İş Doyumu Arasındaki İlşki: İlköğretim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma
The Relatıon Between Job Satısfactıon and Emotıonal Intellıgence: an Investıgatıon About the Prımary Educatıon Inspectors
Semiha Şahin, Yrd. Doç. Dr., Nalan Zeytin Akyürek, Öğretmen, Fatma Çek, Öğretmen İlköğretim Müfettişlerinin Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri
The Professional Satısfactıons and Dıssatısfactıons of the Prımary Education Inspectors
Tuncay Şamdan, Münevver Çetin , Prof. Dr. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili “ İstanbul İli Örneği ’’
Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili “ İstanbul İli Örneği ’’
Mehmet Şişman, Prof. Dr., Yılmaz Sarıer Eğitim Yönetiminin Teorik Temelleri: Teori Hareketi
Eğitim Yönetiminin Teorik Temelleri: Teori Hareketi
Mehmet Şişman, Prof. Dr., Coşkun Erdağ, Şengül Uysal Eğitim Yönetiminin Teorik Temelleri: Bir Kırılma Noktası Olarak Thomas B. Greenfıeld ve Sonrası
Zeynep Meral Tanrıöğen, Öğr. Gör., Tamer Sarı, Okt. Okul Yönetiminde Yeni Bir Anlayış: Dağıtıcı Liderlik
Okul Yönetiminde Yeni Bir Anlayış: Dağıtıcı Liderlik
Erdal Toprakçı, Doç. Dr. Öğretmenlerin Suç Karnesi (Yargı Kararlı Gazete Haberleri Ölçütünde Karşılaştırmalı Bir Analiz)
The Crime Profiles of Teachers (A Comparison Analysis Based on Court Decided Newspapers News)
Murat Uludüz İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğrenen Örgüt ile İlgili Algıları
Kürşad Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Okul Yöneticilerinin Örgüt ve Yönetime İlişkin Abartılar Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Okul Yöneticilerinin Örgüt ve Yönetime İlişkin Abartılar Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Eşref Nural, Yrd. Doç. Dr., Gülay Türüt, Eğitim Bilimi Uzmanı, Semra Kurtuldu, Eğitim Bilimi Uzmanı İlköğretim Okullarındaki Velilerin Okul Yöneticilerinden Beklediği Davranışlar ve Okul Yöneticilerinin Bu Davranışları Karşılama Düzeyleri
Deniz Örücü, Dr. Türkiye`de Eğitim Yönetiminin Akademik Açıdan İrdelenmesi: Görüşler ve Sonuçlar
Mehmet Özbaş İlköğretim Okullarında Okul-Aile İlişkileri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.