AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük ve Eğitim Programlarında Çokkültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Remzi Y. KINCAL

Çavuş ŞAHİN

Osman Yılmaz KARTAL
Bildiri Özeti:

Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi: Küreselleşen dünyada kültürlerarası çatışma ve uzlaşmalar toplum yaşantılarına ve politikalarına yön vermektedir. Farklı kültürlerin, bir sosyal yaşam alanı içerisindeki birlikteliklerinin, kültürel zenginlik olarak algılanmasının ön plana çıktığı 21. yüzyılda geleceğe yön verecek olan üniversite öğrencilerinin farklı kültürlere bakış açılarının nasıl olduğunu ortaya koymak önemlidir.

Çalışmada, kendi ülkelerinde öğrenim gören Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin çokkültürlülüğe olan bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaca ulaşmak için şu alt amaçlar araştırılmaktadır:

• Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin çokkültürlülüğe olan bakış açıları nedir?

• Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin eğitim programlarında çokkültürlülük eğitimi hakkındaki görüşleri nedir?

• Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin çokkültürlülüğe olan bakış açıları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?

• Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin eğitim programlarında çokkültürlülük eğitimi hakkındaki görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?

Yöntem: Çalışmada karma araştırma yöntemi (mixed method) kullanılmaktadır. Karma yöntem nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir modeldir. Birçok araştırmacı nicel ve nitel yaklaşımların bir arada kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. Eğer nicel ve nitel yaklaşımlar araştırmanın amacına uygun olarak birlikte kullanılırsa, araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğini arttırdığı düşünülmektedir. Araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla araştırmacılar üçgenleme yöntemini (Triangulation method) kullanmaktadırlar.

Üçgenleme bir araştırmada birden fazla kaynaktan veri toplayarak ve birden fazla yöntem kullanılarak analiz etmek demektir. Böylelikle araştırmanın daha çeşitli veriler ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi sağlanmış olmaktadır. Bu araştırmada da, nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılarak üçgenleme yöntemi kullanılacaktır.Çalışmanın nicel kısmında betimleme (survey) modeli kullanılmaktadır. Bu yönteme tarama araştırmaları da denebilir.

Tarama araştırmaları bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırma yöntemlerine göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan çalışmalardır. Tarama araştırmaları sosyal bilimciler için büyük popülasyonların özelliklerini betimleyebilmek için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Tarama araştırmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Geliştirilen anketin ön uygulaması yapılarak geçerli ve güvenilir (Croanbach Alpha değeri .71) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca örnekleme dahil olan üniversitelerin öğretim elemanları tarafından incelenerek kavramsal çelişkiler önlenmiştir. Alman ve İtalyan öğrenciler için anket İngilizce olarak hazırlanmıştır. Anket çalışması için belirlenen örneklemin evreni temsil oranı %15’tir. Çalışmada toplamda 3141 üniversite öğrencine ulaşılmıştır. Almanya’dan 2 farklı üniversiteden 529 öğrenci, İtalya’dan 2 farklı üniversiteden 282 öğrenci ve Türkiye’den 9 farklı üniversiteden 2330 öğrenci çalışmaya katılmıştır.

Uygulama, 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde yapılmıştır.Çalışmanın nitel kısmında görüşme ve workshop çalışmalarının analizinden faydalanılmıştır. Görüşmeler 15 Alman, 10 İtalyan ve 20 Türk üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Workshop çalışmaları Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin katıldığı ve belirlenen temalar doğrultusunda öğrencilerin görüşlerinin ortaya konulduğu etkinliklerdir.Nicel verilerin analizde SPSS programından, nitel verilerin analizinde içerik analizden faydalanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin çokkültürlü bir çevrede yaşamak istedikleri, çokkültürlü çevrenin birey ve toplumun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına ve farklı kültürlerin birer zenginlik olduğuna inandıkları görülmektedir. Ayrıca eğitim programlarında çokkültürlülük bilinci ve eğitimi üzerinde fazla durulmadığını ve bunun eğitim programlarında bir eksiklik olduğunu belirtmektedirler.

Sonuç: Çalışma sonucunda Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin çokkültürlülüğe olan yaklaşımlarının benzer olduğu gözlemlenmektedir. Öğrenciler her bir kültürün kendine has özelliği olduğunu ve bu özellikler ile toplumsal yaşamda bir zenginlik ve çeşitlilik unsuru olarak yansıdığını düşünmektedirler. Aynı ortamda birlikte yaşamanın önyargıların yıkılarak, farklılıklara saygı ile daha da anlam kazanacağını söylenebilmektedir. Eğitim programlarında çokkültürlülüğün ele alınması toplumsal yaşamda uygulanma aşaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük ve Eğitim Programlarında Çokkültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Remzi Y. KINCAL

Cavus SAHIN

Osman Yılmaz KARTAL
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.