AnasayfaSempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Nctm İlkelerinde ve İlköğretim Matematik Dersi (1.-5. Sınıflar) Öğretim Programında Sayı Hissi
Çiğdem KILIÇ
Mersin Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Son yirmi yıldır araştırmacılar ve eğitimciler sayı hissi kavramı üzerine odaklanmışlardır. Öğrencilerdeki sayı hissinin gelişiminin, matematik başarılı önemli bir öğesi olduğu kabul edilmektedir. Sayı kavramını ve sayılardaki ilişkileri anlamayı geliştirmenin önemli olduğu bunun içinde sayı hissinin gelişmesi gerektiği üzerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Öğrencilerin özellikle sayısal durumları içeren problemleri çözerken zorlandıkları ve yaşadıkları bu zorluğun kaynağı olarak da onlarda sayı hissinin gelişmemiş olmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Sayı hissi matematikteki başarıyı geliştirmek olarak görülmektedir. Sayı hissinin alan ayazında tek bir tanımı olmamasına rağmen, sayı hissi kavramı özellikleri aracığıyla açıklanmakta ve bu özellikleri kullanılarak sayı hissi ölçülebilmektedir.

Sayı hissi sayılarla ilgili bir düşünme biçimi olup, öğrencinin hem yeni bilgi ile eski bilgi arasında mantıksal ilişkilendirmeler yapma hem de bu ilişkilendirmeleri bir öncelik olarak biçimlendirme becerisine denk gelmektedir. Sayı hissi bir kişinin sayıları ve işlemleri anlama ve günlük yaşam durumlarını ele alma becerisidir. Bu beceri, sayısal problemlerde kullanılan pratiksel, esnek ve etkili stratejilerin geliştirmesi için kullanılır.Sayı hissinin ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında sayılarla ilgili içgüdüsel duyguya, bunun çeşitli kullanım ve yorumlamalarına denk gelmesinin yanı sıra, sayı hissinin ayrıca tam ve etkili bir biçimde hesap yapma yeteneğini, hataları ortaya çıkarma ve makul yanıtların farkına varılması olarak belirtilirken, saymayı bilmekten öte sayının tüm ilişkilerini yani azlık-çokluk, parça-bütün, gerçek miktarlarla ilişkileri ve çevredeki ölçümleri anlamlandırabilme becerisidir.

Bunun yanı sıra sayı hissini bireyin genel anlamda sayı ve işlemleri anlamasıyla birlikte bu anladıklarını sayıları ve işlemleri ele alan yararlı stratejiler geliştirme ve matematiksel yargılarda bulunma eğilimi ve yeteneğine denk geldiğini belirtmektedir. Yapılan tanımlamalara göre, sayı hissi sayılarla ilgili bir takım ilişki ve becerileri kapsayan karmaşık bir süreç olduğu görülmektedir. Sayı hissinin tanımından ziyade özellikleri üzerine durulduğu da görülmektedir.Sayı hissinin öğeleri; sayıları ve işlemleri anlama, sayının büyüklüğünün farkına varma, sayıları birleştirme ayrıştırma, işlemlerin sayılar üzerine olan etkisinin farkına varma ve esnek stratejiler geliştirme ve hesaplanmış sonuçların mantığa uygun tahminlerini değerlendirme/tartışma olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada Yang ve Fred (2008) öne sürdüğü sayı hissi öğeleri benimsenmiştir. Bu öğeler aşağıdaki gibidir; 

- Sayıların ve işlemlerin anlamını anlama: bu onluk sayı sistemini anlama (tam sayılar, kesirler ve ondalık kesirler), sayı değeri, sayı örüntüleri ve sayıları temsil etmek için farklı yolları kullanma ve dört temel matematiksel işlemlerin anlamını anlama 

- Sayının büyüklüğünün farkına varma; öğrencilerin sayıların karşılaştırmalı olarak büyüklüklerinin farkına varma anlamına gelmektedir. Tamsayıların, kesirlerin ve ondalık kesirlerin büyüklüklerinin farkına varma 

- Sayıları düzenleme ve ayırma becerisi;hesaplama yapabilmek içinsayıları esnek bir biçimde ayırma ve birleştirme 

- İşlemlerin sayılar üzerine olan etkisinin farkına varma; öğrencilerin dört temel işlemin sayısal sonuçları nasıl etkilediğinin farkına varmaları anlamına gelmektedir. 

- Hesaplanmış sonuçların mantığa uygun tahminlerini değerlendirme/tartışma; yazılı hesaplamalar olmadan problemleri çözerken zihinsel tahmin stratejilerini uygulamadır. Aynı zamanda öğrencilerin sonuçların akla uygunluğunu değerlendirmesidir.

Sayı hissinin geliGiminin önemli olmasından dolayı birçok matematik dersi öğretim programlarında (İrlanda, İngiltere, Tayvan ve Avustralya) ve dokümanlarda (NCTM, 2000) sayı hissi üzerine vurgu vardır. NCTM (2000, s.32)‘de sayı ve işlemleri anlama, sayı hissini geliştirme ve aritmetik işlemlerde esneklik kazanma ilköğretim düzeyindeki matematik öğretiminin temelini oluşturduğu belirtilmektedir. Bunun içinde sayı ve işlemler standardında öğrencilerden; 

- Sayıları anlama, sayıları temsil etme biçimi, saylar arasındaki ilişkiler ve sayı sistemleri, 

- İşlemlerin anlamlarını ve her bir işlemin birbirleriyle olan ilişkilerini anlama, 

- Akıcı bir biçimde hesaplama yapma ve akla uygun tahminler yapma

Sayı hissi ile ilgili çalışmalar, öğrencilerin sayı hissi ile ilgili konularda sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Çalışmalarda ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında tamsayı, kesir ve ondalık kesirlere yer verilmesi gerektiği üzerine vurgu yapılmıştır.Bu çalışmada NCTM ilkeleri-standartları ve ilköğretim matematik dersi (1.-5. Sınıflar) öğretim programında sayı hissinin ele alınış biçiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada genel anlamda sayı hissinin nasıl tanımlandığı, sayı hissi ile ilgili ne tür etkinliklere yer verildiği ve öğretmenlerin dikkatlerini bu konunun üzerine nasıl çekildiği araştırılmıştır.

Bu nedenle araştırmada doküman analiz tekniği veri toplama, içerik analizi de veri analiz tekniği olarak benimsenmiştir. Çalışmada ilk olarak dokümanlar belirlenmiş ve veri analizi süreci başlamıştır. Veri analiz süreci birbirini takip eden dört aşamadan oluşmaktadır. İlk veri analizinde kullanılacak olan örneklem seçilmiştir. Bu aşamada NCTM ilkeleri ve standartları ve ilköğretim matematik dersi (1.-5. Sınıflar) öğretim programında da öğrenme alanları örneklem olarak belirlenmiştir. Her iki doküman sayı hissi öğeleri bakımından analiz edilmiştir.

Bunlar; sayıların ve işlemlerin anlamını anlama, sayının büyüklüğünün farkına varma, sayıları düzenleme ve ayırma becerisi, işlemlerin sayılar üzerine olan etkisinin farkına varma, hesaplanmış sonuçların mantığa uygun tahminlerini değerlendirme/tartışmadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında sayı hissinin hem NCTM ilkeleri-standartları hem de ilköğretim matematik dersi (1.-5. Sınıflar) öğretim programında farklı biçimlerde ele alındığı görülmektedir. İlköğretim matematik dersi (1.-5. Sınıflar) öğretim programında sayı hissi ve öğeleri açıkça ele alınmazken, NCTM ilkeleri-standartları sayı hissinin önemi ve geliştirilmesi yönünde açıkça vurgu yapıldığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: matematik eğitimi , matematik programları , sayı hissi ,


Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Number Sense in Nctm Principles and Standars and Turkhish Elementary School Mathematics Curriculum (1.-5. Grades)
Çiğdem KILIÇ
Mersin University
Abstract : Over the last two decades researchers and educators focused on the term ?number sense‘. The number sense development of students is considered an important aspect of mathematics achievement. There is a strong emphasize on development of number sense because of improving number concept and relations in numbers.Researches have shown that students have difficulties while solving problems which have numerical situations. It is considered that the most important reason is not well developed number sense. Number sense is viewed as improving mathematical achievement. Although there is no single definition of number sense in the literature, that term is explained its characteristics and using its characteristics numbers sense can be reliably measured.Number sense is a kind of way of thinking, thanks to number sense students make connections between previous knowledge and exist knowledge.

Number sense refers to a person‘s general, intuitive and educated understanding of numbers and operations, and an ability to handle daily life situations that utilise numbers.This ability is used to develop practical, flexible and efficient strategies (including mental computation and estimation) to handle numerical problems Number sense components were defined as understanding the meanings of numbers and operations, recognising relative number, being able to compose and decompose numbers, recognising the relative effect of operation on numbers and developing flexible strategies and judging the reasonableness of computaional results. In the study framework of Yang and Fred Li (2008) was benimsenmek. This framework defined number sense as comprising five components:

• Understanding the meanings of numbers and operations:This implies an understanding of the base-ten number system (including whole numbers, fractions, and decimals), place value, number patterns and the use of multiple ways to represent numbers, and of understanding the meaning of the four basic mathematical operations

• Recognising relative number size:This implies the individual recognises relative number size, including whole numbers, fractions and decimals.

• Being able to compose and decompose numbers:This means the individual is able to flexibly compose and decompose numbers for computational efficiency

• Recognising the relative effect of operation on numbers:This implies that the individual is able to recognise how the four basic mathematical operations affect computational results.

• Developing flexible strategies and judging the reasonableness of computational results: This means the individual is able to develop flexible strategies – i.e., mental or estimation strategies – to solve problems without use of paper and pencil. That framework was based on previous research findings.Because of importance of number sense development number sense is emphasized in mathematics curriculums (Ireland, England, Taiwan and Australia) and documantation related to mathematics NCTM (2000).In NCTM (2000, 32) understanding number and operations, developing number sense, and gaining fluency in artihmetic computation form the core of mathematics education for the elementary grades. For that reason in number and operations standards should enable all students to-

• Understand numbers, ways of representing numbers, relationships among numbers, and number systems;

• Understand meanings of operations and how they relate to one another;

• Compute fluently and make reasonable estimate

The studies concerning number sense have shown that students have problems about number sense. In the studies is asserted that elementary mathematics curriculums should include integer, fractions, decimal fractions which improve number sense.In the study it was aimed to investigate NCTM principles-standards and Elementary School Mathematics Curriculum (1.-5. grades) in terms of number sense. This study examined how number sense defined generally, what kind of activities were placed and how draws teachers‘ attention to number sense. For that reason document analysis technique was used for main data collection and content analyze was to be accepted as data analysis technique.

First of all both documents were attained and data analysis process was set in. Data analysis consisted of four sequential process. First sample was selected from data which will be used for analysis. In that phase from NCTM principles and standards and number learning field from Elementary School Mathematics Curriculum (1.-5. grades) were selected as sample. And both documents were analyzed,in terms of number sense components.

These are understanding the basic meaning of numbers and operations, recognizing the relative number size, being able to compose and decompose numbers, recognizing the relative effect of operation on numbers and developing flexible strategies and judging the reasonableness of computational results.According to results of the study it can be concluded that number sense was placed in both NCTM and Elementary School Mathematics Curriculum (1.-5. grades) in a different way. In Elementary School Mathematics Curriculum number sense is not taken place obviously, in NCTM it is implicitly addressed the importance of development of number sense.
Keywords : mathematics education , mathematics curriculums , number sense ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.