AnasayfaSempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

9. Sınıf Öğrencilerinin Süzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bülent ÇELEBİ

Gülin YAZICI
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

“Stres” sözcüğü günlük hayatımızda, tıpta ve bilimsel alanda, yayınlarda çok sık, yaygın olarak ve değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Tarihsel olarak, Latince “Estrictia” fiilinden türemiş olup, “Basınç, Yüklenme, Gerilim, Zorlanma” anlamına gelen bu terim günümüz tıbbında kullanılan anlamıyla Genel Adaptasyon Sendromu çerçevesinde Selye tarafından psikiyatri ve genel tıp için geçerli bir model olarak ortaya atılışından bu yana yaklaşık 50 yıl geçmiş olmasına rağmen, günlük kullanımımıza ve hayatımıza yerleşmiştir (Balcıoğlu, 2001). Yıldırım (1991)’a göre stres organizmanın algısı ile herhangi bir durum ya da olay karşısında organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ile ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmıştır.

Yapılan stres tanımlarının ortak noktalarına baktığımızda değişen koşulların varlığı, bu koşulların bir organizma tarafından algılanması ve tepki üretilmesi ve son olarak değişen durum karşısında yetersiz kalma ve uyum sağlanamamasını görmekteyiz (Köknel, 1998: 39).Temelde stres değişikliklere karşı geliştirilen kişisel bir tepkidir. Stresin uzunluğu ve derinliği kişisel ya da ilişkilerden ortaya çıkan sorunlardan doğan fiziksel ve zihinsel tepkiler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Tires, 1987: 114).

Stresin oluşması için insanın içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü ortam veya çevrede meydana gelen değişimlerin insanı belirli düzeyde etkilemesi gerekir. Buna bağlı olarak stres, insanın yaşadığı ortamda meydana gelen bir değişimin veya insanın ortam değiştirmesinin onun üzerinde etkiler bırakmasıyla ilgilidir. Bunun yanında bazı kişilik özellikleri insanın strese karşı ne derecede hassas olduğunu belirlemektedir (Eren, 1998: 393). İlköğretimi bitirip yeni bir okula yeni bir ortama gelen öğrencilerin stres düzeylerinin etkilenmesi kaçınılmazdır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı 9. Sınıf Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve stres düzeyi üzerinde etkili olan etmenlerin belirlenmesidir.

Yöntem

Çalışmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010 – 2011 Eğitim öğretim yılında Trabzon Merkezde çeşitli Liselerde Öğrenim gören toplam 178 9.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama amacıyla çalışma grubuna kişisel bilgi formu ve stres düzeyi ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 programına girilerek analiz edilmiştir. İkili değişkenler için t-testi, çoklu değişkenler için f –testi (Annova), stres düzeyi puanları için ortalama değerler bulunarak çalışma grubunun değişkenler açısından dağılımına ilişkin frekans değerleri bulunarak tablolaştırılacaktır.

Bulgular

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin ortalamanın üstünde bir stres düzeyine sahip oldukları görülmüştür.Kız öğrencilerin stres düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu ve farkın anlamlı olduğu görülmüştür.Kendini arkadaşlarından daha mutlu algılayanların stres düzeyleri daha mutlu algılamayanlardan daha düşüktür ve fark anlamlıdır. Annesi çalışanların stres düzeyleri çalışmayanlarınkinden daha düşüktür Düzenli olarak uğraştıkları hobisi olan öğrencilerin stres düzeyleri hobisi olmayanlarınkinden daha düşüktür ve fark anlamlıdır.

Sonuç ve Öneriler

Kız öğrenciler daha yüksek düzeyde stres yaşamaktadırlar. Kendini mutlu hisseden öğrencilerin stres düzeyleri anlamlı olarak daha düşüktür Belirli bir hobisi olan öğrencilerin stres düzeyleri anlamlı olarak olmayanlardan daha düşüktür. Kız öğrenciler risk grubunda kabul edilmeli ve önleyici çalışmalar okul rehberlik servislerince yürütülmelidir. Stresle baş etme yöntemleri ile ilgili çalışmalar yürütülmelidir Öğrenciler boş zaman faaliyetlerine yönlendirilmeli ve olanak sağlanmalıdır
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
9. Sınıf Öğrencilerinin Süzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bülent ÇELEBİ

Gülin YAZICI
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.