AnasayfaSempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Beliren Yetişkinlikte Psikolojik İyi Olma Halinin Yordayıcısı Olarak Ego Kimlik Statüleri
S. Gülfem ÇAKIR
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Yakın zamana kadar, geç ergenlik ya da genç yetişkinlik olarak adlandırılan 19–26 yaş arası dönemin son yıllarda beliren yetişkinlik olarak adlandırıldığı göze çarpmaktadır (Arnett, 2000). Beliren yetişkinlik ile ilgili alan yazın incelendiğinde, bu dönemin özelliklerinin ergenlik ve yetişkinlikten farklı bir takım özellikler taşıdığı görülmektedir. Ergenlik döneminde başlayan kimlik gelişimi, beliren yetişkinlikte de devam etmekte ve bu dönemde de bireyin yaşamının değişik alanlarını etkilemektedir. Daha önceki araştırmalar kimlik gelişimi ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi değişik yapılar ya da davranışlar yoluyla incelemiştir (Berzonsky, 2003).

Kimlik gelişiminin ilişkili olduğu vurgulanan yapılardan bir tanesi de psikolojik iyi olma hali olarak öne çıkmaktadır. Ancak kimlik gelişimi ve psikolojik iyi olma hali arasındaki ilişki kavramsal düzeyde tartışılmış olmakla birlikte bu ilişkiyi bulguya dayalı olarak destekleyen çalışmalar alan yazında kısıtlı sayıda kalmıştır. Başarılı kimlik statüsündeki bireylerin, belirli bir araştırma sürecinden geçerek kimliklerini oluşturdukları ve bu nedenle koşullarındaki ani değişimlerle daha iyi baş edebildikleri ve dıştan gelebilecek yönlendirmelere daha dirençli olabildikleri dikkate alındığında, bu çalışmada başarılı kimlik statüsünün daha yüksek bir psikolojik iyi oluş halini yordayacağı öngörülmüştür.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlik döneminde bulunan bireylerin ego kimlik statüleri (başarılı kimlik, bağımlı kimlik, kimlik arayışı ve kimlik kargaşası) ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem

Çalışmanın örneklemini Ankara’da bir devlet üniversitesinde eğitimine devam etmekte olan 301 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 19 ve 25 (ortalama = 22.03) arasında değişmektedir. Araştırma verilerinin toplanmasında Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği (EOM-EİS–2) ve Çoklu İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları gerekli izinler alındıktan sonra öğrencilere sınıf ortamında uygulanmıştır. Verilerin analizi hiyerarşik regresyon analizi ile yapılmıştır.

Bulgular

Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları, tüm yordayıcı değişkenlerin (demografik değişkenler ve dört farklı kimlik statüsü) katılımcıların psikolojik iyi oluş puanlarındaki toplam varyansın %39.2’sini anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir. Demografik değişkenler (cinsiyet ve yaş) psikolojik iyi oluş puanlarındaki varyansın sadece %6.6’sini açıklarken, dört ego kimlik statüsünün varyansın %37.2’sini açıklamıştır. Bulgular, ayrıca, başarılı kimlik statüsü dışında kalan diğer üç kimlik statüsündeki puanlar yükseldikçe psikolojik iyi oluş puanlarının düştüğünü göstermiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu bulgulara göre beliren yetişkinlikte başarılı kimlik statüsü, yüksek psikolojik iyi olma düzeyini yordarken, diğer üç kimlik statüsü düşük psikolojik iyi olma düzeyini yordamaktadır. Bu bulgulara dayanarak beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin, kimlik gelişiminde inançları, değerleri, ideolojisi veya mesleği hakkında belirli bir araştırma ve inceleme evresinden geçerek kendine has bir kimlik geliştirmesinin bu bireylerin psikolojik iyi olma hallerini olumlu yönde desteklediği ve bu anlamda da koruyucu bir faktör olduğu sonucuna varılabilir. Yurt dışında yapılmış çalışmaların bulguları (örneğin, Vleioras & Bosma, 2005), böyle bir arayış olmaksızın da bireyin seçimleri konusunda bir karara varmasının (örneğin, bağımlı kimlik) psikolojik iyi olma halini yordadığını göstermiştir.

Ancak bu çalışmada ortaya çıkan bulgular bu bulguları desteklenmemekte ve bir araştırma evresinden geçmeden bireyin anne-babasının veya çevresinden bir otorite figürünün inançlarını, değerlerini veya seçimlerini sorgulamaksızın kabullenmesinin psikolojik iyi olma hali ile olumsuz bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle bireyin, bir kriz ve arayış sürecinden geçerek inançları, görüşleri, değerleri ile ilgili bir karara varması psikolojik iyi olma halini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, üniversitelerde sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde, öğrencilerin yaşamlarının değişik alanları ile ilgili seçeneklerini araştırmasına ve incelemesine olanak tanıyan etkinliklere ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Beliren Yetişkinlikte Psikolojik İyi Olma Halinin Yordayıcısı Olarak Ego Kimlik Statüleri
S. Gülfem ÇAKIR
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.