AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Eğitilebilir Zihin Engelli Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi
Tahsin FIRAT
Bildiri Özeti:

Her birey bir diğerinden farklı özelliklere sahip olarak dünyaya gelmektedir. Bu farklılıklar zihinsel, bedensel ve duyuşsal alanda olabilmektedir. Eğitim ile bireyin sahip olduğu bu farklı özellikleri geliştirebilmesi, eleştirel düşünme yeteneği kazanabilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi ve bireyin özgün bir kişilik kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan bireyin yaratma gücü ve yeteneklerini toplum yararına yöneltmek, kullanmak ve verimli kılmak büyük ölçüde bireylerin sağlıklı yetiştirilmesine ve aldıkları eğitime bağlıdır. Günümüzde çağdaş eğitim, bireylere gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmakla kalmayıp, bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlanma mecburiyetinde kalmıştır. Dolayısıyla özel gereksinimli bireyleri toplumun etkin bireyleri yapma amacıyla onların mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirecek şekilde eğitim gereksinimlerinin karşılanması önem kazanmıştır (Diken ve Sucuoğlu, 1999).

Her toplum kendisine uygun insan modelini oluşturma çabası içerisindedir. Okullar da bu işlevi yerine getirmek için, öğrencilerin toplumsal normlara uygun bir şekilde davranmalarını sağlayarak, toplumun kendilerinden bekledikleri davranışları kazandırmak amacıyla açılmış olan kurumlar olarak görülmektedir. Okullarda öğretmenler okulun amaçlarına göre hazırlanmış derslerde, derslerin amaçlarına göre yaşantıları hazırlayarak ve öğretim süreçlerini işe koşarak öğrencilere toplumun beklediği davranışları ve ortak normları kazandırma işini yaparlar. Özel gereksinimi olan çocuklar için okulların işlevini yerine getirmesi, programların onlara uygun bir şekilde uyarlanması ile mümkündür (Özyürek, 2006). Nitekim programın uyarlanması kadar uygulanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Eğitilebilir zihin engelli çocuklar için hazırlanan sosyal bilgiler ders programının, hedef, içerik, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutlarına yönelik öğretmen görüşleri alınıp, programın uygulanmasında yaşanan problemleri ve eksiklikleri öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymak, programı bu amaçla değerlendirmek ve olası çözüm önerileri sunmaktır.

Bu araştırma ilişkisel tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmayı Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde eğitilebilir çocuklara eğitim veren 63 özel eğitim sınıfı öğretmeni oluşturmaktadır.

Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşmak öncelikle bu konuda daha önce yapılmış araştırmalar ve ilgili kuramsal kaynaklar taranmış, benzer anketler ve görüşme formları incelenmiştir. Eğitilebilir zihin engelli çocuklar için hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Programı öğretmen anketi hazırlanmıştır.Hazırlanan anket çalışma gurubuna uygulanmadan önce, güvenirlik hesabı için 22 kişilik bir guruba uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ankette yer alan sorulara ilişkin Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Bu sonuç anketin güvenirliğinin ve iç tutarlılığının yüksek olduğunu ifade etmektedir.

Bu bölümde özel eğitim sınıfl arında görev yapan öğretmenlerin kişisel bilgileri ve eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan sosyal bilgiler dersi programına yönelik düşünceleri hakkında yüzde ve frekans dağılımları verilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, programda yer alan hedefl erin bu öğrencilerin günlük yaşamda kullanacağı işlevsellikte olmadığı, programda yer alan içerik hazırlanırken öğrencilerin zihinsel özelliklerinin dikkate alınmadığı, programda yer alan öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik olarak; zihin engelli öğrenciler için ayrılan sınıfl arın fiziki durumun ve sınıfl arda bulunan araç-gereçlerin programı uygulamak için yeterli olmadığı, programda yer alan değerlendirme boyutuna ilişkin olarak da; programda yer alan değerlendirme çalışmaları örneklerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Farklı alanlardan mezun olup özel eğitim sınıf öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerin bu alan ile ilgili bilgileri hizmet içi eğitim kursları ile desteklenmeli ve sürekli yenilenmelidir. Programda yer alan hedefler eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin günlük yaşamında kullanabileceği bilgileri kazandırmayı amaçlanacağı şekilde yeniden düzenlenebilir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim , Eğitilebilir , Pogram Değerlendirme ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitilebilir Zihin Engelli Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi
Tahsin FIRAT
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.