AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
7. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritasında Türk Dünyası Algısı
Bülent Aksoy

Hülya Karaçalı
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 7. sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası algısını belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Anket Ankara ilinde 150, Sinop ilinde 149, Şanlıurfa ilinde 150 7. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 449 katılımcıya uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Araştırmanın problem durumu ve alt problemlerinin çözümlenmesinde; betimsel istatistikler kullanılmış, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır.

Araştırma bulgularına göre, 7. Sınıf öğr encilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısına yönelik toplam puanları cinsiyet, atlası bulunma durumu, yaşadıkları il ve sınıf mevcudu değişkenine göre farklılaşırken, harita inceleme ve okulunda Sosyal Bilgiler sınıfı/laboratuarı olma değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 7. Sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgiyi en çok ders kitaplarından öğrendiği en az ise tarih kitaplarından öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 7. sınıf öğrencilerinin yaklaşık % 90’ını n iki ve ikiden az ülke bildiği sonucuna varılmıştır. 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nden en fazla doğru bilinen ülke Türkiye olurken en az doğru cevaplanan ise Kırgızistan olmuştur.
Anahtar Sözcükler: zihin haritası, sosyal bilgiler, türk dünyası


Sempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
7. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritasında Türk Dünyası Algısı
Bülent Aksoy

Hülya Karaçalı
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.