AnasayfaEğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: Nisan
Sayı / Number: 3
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Berru ULUSOY, Hüseyin YOLCU Ailelerin İlköğretim Düzeyinde Yapmış Oldukları Hanehalkı Eğitim Harcamaları
Household Education Expenditure of Families at Primary Education Level
Bülent GÜNDÜZ, Burhan ÇAPRİ, Zafer GÖKÇAKAN Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examining of the Relationships between Professional Burnout, Work Engagement and Job Satisfaction
Craig B. HOWLEY The Coming Vitality of Rural Places
The Coming Vitality of Rural Places
Derya YILMAZ, Gökhan KILIÇOĞLU Investigating Graduate and Non-graduate Teachers’ Views about Educational Research
Investigating Graduate and Non-graduate Teachers’ Views about Educational Research
Hamit ÖZEN Okul Müdürlerine Yönelik Motivasyonel Dil Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi
Motivational Language Scale for School Principals: Adaptation for Turkish Culture, Language Validity, and Examination of Factor Structure
Meltem ACAR GÜVENDİR, Yeşim ÖZER ÖZKAN İki Ölçekleme Yönteminin Karşılaştırılması: İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları
A Comparison of Two Scaling Methods: Pair Wise Comparison and Rank-Order Judgments Scaling
Mustafa TOPRAK, A. Cezmi SAVAŞ Türkiye’de Okul Geliştirmede Uygun Model Arayışı: Bir Okul Geliştirme Reformu Olarak Memphis Yeniden Yapılandırma Girişiminin Analizi
Search for a Suitable School Improvement Model: An analysis of Memphis Restructuring Initiative as a School Improvement Reform
Nihal TUNCA, Mustafa SAĞLAM İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity Work Conducted on a Professional Values Scale Designed for Elementary School Teachers
Özden DEMİR, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi
An Investigation of High School Students’ Thinking Styles in Terms of Various Variables
Özlem AFACAN, Mehmet KARAKUŞ, Muhammet UŞAK Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Turkish Adaptation of the Scale of “Student Perceptions of Teachers’ Knowledge (SPOTK)” And Examining in the Aspect of Some Variables
Uğur ÇAPULCUOĞLU, Bülent GÜNDÜZ Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları
Coping with Stress, Test Anxiety, Academic Self-Efficacy and Parental Attitudes in Predicting Student Burnout
Yusuf İNANDI, Binali TUNÇ, Fatma USLU Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki
Relationship between Job Satisfaction and Career Barriers for the Academic Staff of the Education Faculties
Zuhal Arife KÜÇÜK, Selda POLAT İlköğretim Okul Yöneticilerinin Eğitime ve Eğitimin Amaçlarına İlişkin Görüşleri
Primary School Administrators’ Opinions Regarding Education and the Purposes of Education
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.