AnasayfaDicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: Temmuz
Sayı / Number: 21
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Mehmet KARAKUŞ, Tezcan YASAN Denetmen ve Öğretmen Algılarına Göre İl Eğitim Denetmenlerinin Yeterlikleri
The Competencies of Primary School Supervisors In The Perceptions of Supervisors and Teachers
Burhan AKPINAR, Faysal ÖZDAŞ Lise Disiplin Sorunlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
Investigation the High School Discipline Problems In Terms Of Gender Variable
Fatma Gül TOPUZ, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları
Investigation of Learning Styles according to Some Variables: Prospective Science Teachers
Ufuk TÖMAN, Sabiha Odabaşı ÇİMER Enerji Kaynakları ve Enerji Depolanması Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunda Araştırılması
An Investigation into the Conceptions of Energy Resources and Energy Storage at Different Educational Levels
Evrim ERBİLGİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Araştırması Hakkındaki Görüşleri
Preservice Elementary School Teachers’ Perceptions about Lesson Study
Mehmet TEYFUR, Osman Ferda BEYTEKİN, Münevver YALÇINKAYA İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği)
A Research on the Ethical Leadership of Primary School Administrators and the Organizational Trust Levels in Primary Schools: The Sample of İzmir
Vesife HATISARU İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Dinleme Temelli Test Performansları İle Okuma Temelli Test Performanslarının Karşılaştırılması
Comparing Elementary Students’ Written Based Mathematics Test Performance with Listening Based Test Performance
Gönül AYDIN, Ali ERSOY Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Classroom Teachers Opinions on Science-Technology-Society- Environment Learning Domains Contribution to Development of Environmental Awareness
Asiye TOKER GÖKÇE Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Dönemlerinde Yaşadıkları Mesleki Sorunlar
Classroom Teachers’ Professional Problems in Their Induction Period
Mehmet ÖZENÇ Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Levels of Primary School Teachers Alternative Assessment and Evaluation Knowledge
Yavuz AKBAŞ, Ebru GENÇTÜRK Coğrafi Bilgi Sistemleri Kavramına Metaforik Bakış
Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts
Murat YALMAN, Tamer KUTLUCA Matematik Öğretmeni Adaylarının Bölüm Dersleri İçin Kullanılan Uzaktan Eğitim Sistemi Hakkında Yaklaşımları
Mathematics Prospective Teachers Approaches towards the Distance Education System Used for the Department Courses
Mert KAYA, Ahmet BACANAK Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Düşünceleri: Fen Okuryazarları Birey Yetiştirmede Öğretmenin Yeri
Science and Technology Teacher Candidates’ Views: The Role of Teachers to Educate Individuals as Scientific Literate
Burhan AKPINAR Öğretmen Adaylarının Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi
Analysis of Candidate Teachers’ Stress Level in Terms of Different Variables
Hakan KURT Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bağışıklık Konusundaki Bilişsel Yapıları
Biology Student Teachers’ Cognitive Structure on the Concept of Immunity
Semih AKTEKİN, Semih AKTEKİN 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation the 6th and 7th Grade Social Studies Workbooks According to the Views of Social Studies Teachers
İhsan ÜNLÜ, Hakan ÖRTEN Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi
Investigation The Perception of Teacher Candidates About Multiculturism and Multicultural Education
Serkan SEVİM Mikro-Öğretim Uygulamasının Öğretmen Adayları Gözüyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Microteaching Applications through Student Teachers Views
Fadime KOÇ DAMGACI, Hasan AYDIN Türkiyedeki Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri
Perceptions of Higher Education Faculty Members on Multicultural Education In Turkey
Fatma ÖZMEN, Cemal AKÜZÜM Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Yaşanan Örgütsel Hatalara Yönelik Tavır Alışları
The Attitudes Of The School Principals Towards The Organisational Failures In The School Environment
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.