AnasayfaDergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 1-32
Neden Yazı Yazmıyoruz?: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri (Adıyaman Üniversitesi Örneği)
Ruhan KARADAĞ

Bekir KAYABAŞI
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen et-menlere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 107 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yazma alışkanlığına sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Öğretmen adaylarının, ilk ve ortaöğretimde yazılı anlatım çalışma-larında genellikle atasözleri ve deyimlerin açıklamalarını yaptıkları, tür olarak de-neme ve anı türünde yazdıkları, bu dönemde öğretmen tarafından belirlenen konu-larda yazmak zorunda kalmaları nedeniyle yazma çalışmalarına ilişkin olumsuz algı-lara sahip oldukları tespit edilmiştir.

Öğretmen adayları tarafından yazmayı engelle-yen etmenlerin başında bilgi birikiminin ve deneyimin olmaması, ilgi eksikliği, yazmanın alışkanlık haline getirilmemiş olması, yazmaya odaklanamama ve söz varlığının geniş olmaması gösterilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları özgüven eksikliği, eleştirilmekten hoşlanmama, yazmayı sevmeme ve yeterli motivasyon sağlanmaması, dili etkili kullanamama gibi nedenlerden dolayı yazma eylemini ger-çekleştirmediklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda yazma becerisinin gelişimini sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: yazma , yazmayı engelleyen etmenler , öğretmen eğitimi. ,


Dergi:     Volume: 2013     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 1-32
Why Don’t We Write?: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)
Ruhan KARADAĞ

Bekir KAYABAŞI
Abstract :

The aim of this study was to determine pre-service teachers’ opinions regarding writing obstacles. Participants of this study were 107 1st grade preservice teachers at Adıyaman University Faculty of Education, Department of Primary School Educa-tion. Qualitative research methods were applied in the study and data were collected  via open-ended interview survey. In the analysis of data descriptive analysis tech-nique was used. Findings of the study showed that teacher candidates do not have the habits of writing.

Moreover, they indicated that they wrote often the description of proverbs and phrase in writing activities in primary and secondary education lev-els. Teacher candidates also stated that they wrote more often essays and memories. Furthermore, the findings of this study demostrated that teacher candidates had neg-ative attitudes toward writing because they had to write on issues determined by the teacher in primary and secondary education.

Additionally, teacher candidates em-phasized that main factors preventing the writing were lack of knowledge, experi-ence, and interest, absence of the habit of writing, inability to focus on writing, hav-ing limited vocabulary. Teacher candidates pointed out that they did not want to write because of lack of self-confidence, disliking writing, lack of motivation, and being unable to use language effectively. Finally, some suggestions were made to develop writing skills.

Keywords : writing , writing obstacles , teacher training. ,
Dokümanlar / Documents
Neden Yazı Yazmıyoruz?: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri (Adıyaman Üniversitesi Örneği)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.