AnasayfaXVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması: Cumhuriyetin 85. Yıl ve İlerisinde Eğitim Programları
Düzenleme Tarihi: 1-3 Eylül 2008
Düzenleyen: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: SAKARYA

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zeynel KABLAN, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayara Dayalı Öğretimsel Oyunların Eğitim Fakültesi
Effects of Computer Based Instructional Games on Academic Achievement
Sabahattin Arıbaş, Nihat Şad Kalkınmış Ülkelerde ve Türkiye’de Teknoloji Öğretimi
Kalkınmış Ülkelerde ve Türkiye’de Teknoloji Öğretimi
 Diğer Konulardaki Bildiriler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayhan AYDIN, Şengül UYSAL 17. Milli Eğitim Şurasında Alınan Kararlara İlişkin Okul Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri
17. Milli Eğitim Şurasında Alınan Kararlara İlişkin Okul Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri
Mehmet Erdoğan, Ahmet Ok Aday Öğretmenler Bakış Açısıyla Ürün Dosyaları:Alternatif mi? Tamamlayıcı mı?
Aday Öğretmenler Bakış Açısıyla Ürün Dosyaları:Alternatif mi? Tamamlayıcı mı?
Türkan ARGON, Yrd. Doç. Dr., Meltem A. KÖSTERELİOĞLU, Araş. Gör. AİBÜ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları
Perceptions of AIBU Education Faculty Students in Relation to Faculty Culture
Aycan Çiçek Sağlam Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeyi
KEMAL OĞUZ ER, Yrd. Doç. Dr., UĞUR GÜRGÂN , Yrd. Doç. Dr. Araştırma Görevlilerinin İletişim Becerileri ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi
The determination of The Relationship between Research Asistants’ Communication Skills and Their Self-esteem in Terms of Various Variables
Murat Adnan Tamer, Sefer ADA, Prof. Dr., Mustafa ÖZCAN Atölye Derslerinde Günümüz Öğretim Metotlarının Kullanılabilirliği
Usefulness of Today’s Teachıng Methods in The Workshop Lessons
Hideki Maruyama Avrupa’daki Türk Öğrencilerin Eğitim Ortamları: Varolan Durum ve Varsayımlar
Kemal KAYIKÇI Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları İle İşdoyumları Arasındaki İlişkiler
Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları İle İşdoyumları Arasındaki İlişkiler
Ahmet AKIN, Araş. Gör., Bayram ÇETİN, Yrd. Doç. Dr., Hasan Basri GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Başarı Yönelimleri, Motivasyon ve İş-doyumu: Yapısal Eşitlik Modeli
Achievement Goals, Motivation, and Job Satisfaction: A Structural Equation Modeling
Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr. Beyin–Temelli Öğrenmenin Sınıf Ortamında Uygulanması
Mehmet Cüneyt Birkök Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Eğitimde Alternatif Medya Kullanımı: Sinema Filmleri
Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Eğitimde Alternatif Medya Kullanımı: Sinema Filmleri
Hanife AKBAY Blogların Öz-Değerlendirme Sürecinde Kullanımı
Blogların Öz-Değerlendirme Sürecinde Kullanımı
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Tuğba BAHÇEKAPILI, Araş. Gör. Disiplinler Arası İşbirliğinin Önemi: Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri Örneği
Disiplinler Arası İşbirliğinin Önemi: Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri Örneği
Serap Yılmaz, Meltem Çengel, Ruken Akar-Vural Düzey Derslikleri:İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Üzerine Bir Durum Çalışması
Derslikleri:İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Üzerine Bir Durum Çalışması
M. Akif SÖZER , Kenan ALLAHVERDİ E Okul Uygulamasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
The Ideas Of Teachers About E-School
Mustafa Aydın BAŞAR, Dr., Başak ÖZOĞLU Eğitim İşgörenlerinin Tatil Yapma Biçimleri ve Tatille İlgili Görüşleri
Rüçhan Beste Çobanoğlu Halkın Politik Eğitimde Medya İletişim Aracı Olarak Sinemanın Kullanılması
Halkın Politik Eğitimde Medya İletişim Aracı Olarak Sinemanın Kullanılması
Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr. Hipokampüs ve Limbik Sistemde Neler Oluyor?
Solmaz Aydın, Araş. Gör. Hücrede Madde Alışverişi Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Grup Çalışması ve Müzik Eşliğinde Uygulanmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
The Effects of Practicing Worksheets About “Material Exchange in Cells” with Music and as a Team Work on Students’ Success
Şirin BENUĞUR TUFAN İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Kamu Heykelleri
Public Statue from the Perspectives of Primary School 4th and 5th Grade Students
Hücran TARHAN, Sevinç PEKER, Yrd. Doç. Dr. Yurtdışı Teşkilatı’nda Görevli Eğitim Müşavirleri, Ataşeleri ve Ataşe Yardımcıları’nın Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar
Yurtdışı Teşkilatı’nda Görevli Eğitim Müşavirleri, Ataşeleri ve Ataşe Yardımcıları’nın Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar
Semra KIRANLI İsveç ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparısıon of Swedısh and Turkish Educatıon Systems
Battal ASLAN, Prof. Dr., İhsan TOPCU Japonya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması
Japonya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması
Turan Tolga Vuranok Kapalı Ortamlarda Gerçekleştirilen Geleneksel Eğitimin Bazı Problemlerine Katkı Olarak Dışarıda Eğitim ve Bir Uygulama
Ali İbrahim Can Gözüm Kars İlinde Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ve Türkiye Genelindeki Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerle Karşılaştırılması
Kars İlinde Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ve Türkiye Genelindeki Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerle Karşılaştırılması
S. Tunay KAMER, Mahmut ÇİTİL Kastamonu Vilayet Salnamelerinde Kız (İnas) Rüşdiye Mektepleri (1875–1903)
Middle-Schools (Rüştiye Mektepleri) for Girls in the Yearbooks of Kastamonu Province (1875–1903)
Ali GÜLER Korku ve Sadaka Kültürünün Eğitimde Yarattığı Açmazlar
Korku ve Sadaka Kültürünün Eğitimde Yarattığı Açmazlar
Atılgan ERÖZKAN Lise Öğrencilerinde Depresyonun Yordayıcıları
The Predictors of Depression in High School Students
Aslıhan Yılmaz, Murat Altun, Dilek Sezgin Memnun Matematik Öğretimi Üzerine Yazılmış Olan Bilimsel Makalelerin Hakem Değerlendirme Sürecinin Analizi
Matematik Öğretimi Üzerine Yazılmış Olan Bilimsel Makalelerin Hakem Değerlendirme Sürecinin Analizi
Mustafa ÇEVİK , Gülay EKİCİ , Yrd. Doç. Dr. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Mustafa ÇEVİK , Gülay EKİCİ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Çetin SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Meta Değerlendirmeye Farklı Bir Bakış: Fazi Düşünce
A Different View Towards Meta- Evaluation: Fuzzy Thinking
Oğuz Gürbüztürk, Yrd. Doç. Dr., Nur Mala Mevcut Öğretim Programlarının Ulusal ve Uluslar Arası Başarı Değerlendirme Sınav Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
he Evaluation Of Current Curriculum From National and International Exam Results Perspective
Ömer YILMAZ , Muzaffer KAHRAMAN Modüler Öğretim Sistemi Uygulamasına Yönelik Meslek Öğretmenlerinin Görüşleri
The Evaluation of The Application of the Modular Education System According to Vacation Teachers’ Opinions
Hilal AKTAMIŞ , Sanem UÇA Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği (MBBYÖ) Türkçeye Uyarlama ve Geçerlik – Güvenirlik Çalışması
Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği (MBBYÖ) Türkçeye Uyarlama ve Geçerlik – Güvenirlik Çalışması
Mesude Ayan Okul Temelli Mesleki Gelişim Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması
Okul Temelli Mesleki Gelişim Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması
Menderes BAYRAM Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Stratejik Plânlama Çalışmalarının İşleyişi İle İlgili Görüşleri
Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Stratejik Plânlama Çalışmalarının İşleyişi İle İlgili Görüşleri
Murat TEKİN, Özden TAŞĞIN Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Liderlik Davranışlarının İncelenmesi
Analyzing of Leadership Behaviour of the Students Who Are Learning in High School According to Assorted Variables
Kemal KAYIKÇI, Özlem SAYIN Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri
Abdurrahman TANRIÖĞEN, Prof. Dr., Sibel SAVÇI Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Algıları
Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Algıları
Gamze DOĞRUER , Mesut SAĞNAK, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Okullarında Sınıf İçi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları
Teacher Behaviours Figuring In Class Communication In Secondary Education Schools
Filiz EVRAN ACAR , Yrd. Doç. Dr., Abdurrahman KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Soru Sorma Etkinlikleri
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Soru Sorma Etkinlikleri
Türkan ARGON, Yrd. Doç. Dr., Meltem A. KÖSTERELİOĞLU, Araş. Gör. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılıkları; Üniversitede Amprik Bir Araştırma
Organizational Committment of Academicians: An Empirical Study in a University
HİLAL GÜLKILIK , HASAN HÜSEYİN UĞURLU Öğretmen Adaylarının Açı ve Çember Kavramları İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajlarının ve İmaj Gelişiminin Anlaşılması Üzerine Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Açı ve Çember Kavramları İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajlarının ve İmaj Gelişiminin Anlaşılması Üzerine Bir Çalışma
Zekeriya Nartgün, Müge Uluman, Çiğdem Akın Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
Oğuz Gürbüztürk, Nihat Şad Öğretmen Adaylarının Geleneksel ve Yapılandırmacı Eğitime Dair İnançları ile Mesleki Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Geleneksel ve Yapılandırmacı Eğitime Dair İnançları ile Mesleki Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Mehmet Arif ÖZERBAŞ Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi
A. Murat Ellez, Dr., Güzin Özyılmaz Akamca, Araş. Gör., Derya Girgin Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi
The Effects of the Learning Strategies That the Pre-Service Teachers Use and Attitudes
Ramazan BAŞTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Şuayip DEMİRTEL, Süzan KÖMÜRCÜ Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Analiz Edilmesi
Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Kaynaştırma Eğitimi
Opinions of Teacher Candidates Regarding the Importance of Providing Coalescence
E. Özlem Yiğit, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni İmgelerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni İmgelerinin Belirlenmesi
Esma ESGİN GÜNDER Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Becerilerini Algılama Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Becerilerini Algılama Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Duygu SOLAK Öğretmen Adaylarının Teknoloji Bilgilerini İleriki Meslek Yaşantılarına Aktarmalarına İlişkin Beklentileri
Expectation of Prospective Teachers For Their Professional Carrier Using Information
Hasan KARAL, Yasemin AYDIN Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesinde İnternet ve Yazılım Teknolojilerinin Önemi ve Öğretmenlik Mesleğine Katkıları
Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesinde İnternet ve Yazılım Teknolojilerinin Önemi ve Öğretmenlik Mesleğine Katkıları
Tuğba KONAKLI, Araş. Gör., Funda KELEŞ AY, Araş. Gör. Öğretmenlerin Okullarda Bilgi Yönetimi Özelliklerine İlişkin Algıları
Öğretmenlerin Okullarda Bilgi Yönetimi Özelliklerine İlişkin Algıları
G. Füsun ALACAPINAR, Dr. Örnek Olay Yöntemi Konusunda Öğrenci Görüşleri
Örnek Olay Yöntemi Konusunda Öğrenci Görüşleri
Abdurrahman TANRIÖĞEN, Prof. Dr., Seher İŞCAN Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi
Eşref AKKAŞ, Mehtap ÇAKAN, Doç. Dr. Performans Ödevlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Developing an Attitude Scale of Performance Homework
Pınar BİLASA, Araş. Gör., Subhan EKŞİOĞLU Program Değerlendirme Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Program Değerlendirme Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Ahmet AKIN, Araş. Gör., Ramazan ABACI, Prof. Dr. Psikolojik İyi Olma Ölçekleri’nin (PİOÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi
Scales of Psychological Well-Being: The Study of Validity and Reliability
Etem HATEMOĞLU , AYSUN ÖZYURT, Yrd. Doç. Dr. Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Okulda Alınan Kararlara Katılmaları
The Participation Of The Health High School Teachers to The Decisions Taken In The Schools
Mehmet Ali İçbay, Dr. Sınıf İçindeki İletişimin Sınıf Düzenini Yapılandırmadaki Rolü: Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışması
Sınıf İçindeki İletişimin Sınıf Düzenini Yapılandırmadaki Rolü: Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışması
Bünyamin YALÇIN, Mehmet Fatih KÖSE Sorun Çözme Ve Karar Almaya İlişkin Okul Müdürlerinin Toplantı Yönetim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Okullardaki Toplantıların İşlevselliği
Sorun Çözme Ve Karar Almaya İlişkin Okul Müdürlerinin Toplantı Yönetim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Okullardaki Toplantıların İşlevselliği
Tayfun DOĞAN, Fatma SAPMAZ Sosyal Anksiyete Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Doğası: Bir Gözden Geçirme
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Doğası: Bir Gözden Geçirme
Murat Özdemir Şili Eğitim Reformu Şili ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Chile’s Educational System
Hücran TARHAN, Sevinç PEKER Yurtdışı Teşkilatı’nda Görevli Eğitim Müşavirleri, Ataşeleri ve Ataşe Yardımcıları’nın Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar
Yurtdışı Teşkilatı’nda Görevli Eğitim Müşavirleri, Ataşeleri Ve Ataşe Yardımcıları’nın Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar
Bayram Bıçak Teste Hazırlık ve Testi Yanıtlama Stratejilerini Belirleme Ölçeği
Teste Hazırlık ve Testi Yanıtlama Stratejilerini Belirleme Ölçeği
Mustafa ÇELİKTEN, Doç. Dr. Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Erciyes Üniversitesi Örneği
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Erciyes Üniversitesi Örneği
Emine Seda GÜN Türkiye ve İngiltere İlköğretim 4 ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Türkiye ve İngiltere İlköğretim 4 ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Battal ASLAN, Prof. Dr., Fatih PEHLİVAN Türkiye Ve İngiltere Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Değerlendirmelerine Esas Olan İlköğretim Denetim Formlarının Karşılaştırılması
Türkiye Ve İngiltere Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Değerlendirmelerine Esas Olan İlköğretim Denetim Formlarının Karşılaştırılması
Ogün Kırtıl, Bekir İnce, Erdal Özcan Türkiye, Fransa ve İngiltere’de Anadili Öğretmeni Yetiştirme Modellerinin Karşılaştırılması
Türkiye, Fransa ve İngiltere’de Anadili Öğretmeni Yetiştirme Modellerinin Karşılaştırılması
Namık Kemal ŞAHBAZ, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretimi Evriminde Kırılma: Ses Temelli Cümle Yöntemi
Türkiye’de İlkokuma Ve Yazma Öğretimi Evriminde Kırılma: Ses Temelli Cümle Yöntemi
İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Elif ÖZATA, Araş. Gör. Türkiye’deki Sağlık Eğitiminin Finlandiya, Amerika (New Jersey ve Massachusetts), Kanada (Saskatchewan) Sağlık Eğitimleriyle Karşılaştırılması
Türkiye’deki Sağlık Eğitiminin Finlandiya, Amerika (New Jersey ve Massachusetts), Kanada (Saskatchewan) Sağlık Eğitimleriyle Karşılaştırılması
Fulya Damla Kentli Türkiye’deki Yabancı Okullar: Türk Ailelerin Tercih Nedenleri
Türkiye’deki Yabancı Okullar: Türk Ailelerin Tercih Nedenleri
Özlenen Özdiyar, Araş. Gör., Melek DEMİREL, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Başarı ve Başarısızlığa Yükledikleri Nedenler
Üniversite Öğrencilerinin Başarı ve Başarısızlığa Yükledikleri Nedenler
Seher ERSOY, Yrd. Doç. Dr., Osman GÜLDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Sosyoekonomik Boyutu Üzerine Bir İnceleme
An Analysis Of The Socioeconomic Dimension of University Students’ Making Use of Leisure Time Activities
Tuğba Seda Çolak, Betül Bayraktar Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Dışa Vurum Düzeyleri ve Psikopatolojileri
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Dışa Vurum Düzeyleri ve Psikopatolojileri
Atılgan ERÖZKAN Üniversite Öğrencilerinin Red Duyarlığını Etkileyen Faktörler
The Effecting Factors Rejection Sensitivity of University Students
Mehmet Kandemir, Osman ÇAKIR , Hasan EŞİCİ Üniversite Öğrencilerinin Sınıfiçinde Algıladıkları Empatik Atmosfer İle Benlik Saygıları Arasındaki Etkileşimin Sosyal Özyeterlikle İlişkisi
Üniversite Öğrencilerinin Sınıfiçinde Algıladıkları Empatik Atmosfer İle Benlik Saygıları Arasındaki Etkileşimin Sosyal Özyeterlikle İlişkisi
Selçuk Rafet SEFER, Hasan Basri GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Üsküdar İlçesindeki Okullarda Çalışan Bazı Kadın Yöneticilerin Mesleklerine İlişkin Beklenti ve Sorunları
Üsküdar İlçesindeki Okullarda Çalışan Bazı Kadın Yöneticilerin Mesleklerine İlişkin Beklenti ve Sorunları
Serap EMİR, Çiğdem Nilüfer UMAR Üstün Zekalı ve Normal Zekalı Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparing of Critical Thinking Disposition Level Of Gifted And Nongifted Students at High School
Hülya Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Yansıtma Materyallerinin Özdüzenlemeli Öğrenme Üzerindeki Etkileri
Yansıtma Materyallerinin Özdüzenlemeli Öğrenme Üzerindeki Etkileri
Feral OGAN BEKİROĞLU, Gülşen ŞENGÜL TURGUT Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Epistemolojik Görüşlerine Etkisi
Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Epistemolojik Görüşlerine Etkisi
Oktay AKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Yapılandırmacı Yaklaşımda Ders Kitaplarının Rolü: Sınıf Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağımlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
The Role Of Textbooks In Constructıvıst Approach: Toward The Determınatıon of Dependency Levels of Prımary School Teachers on Textbooks
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Murat ATASOY, Ekrem BAHÇEKAPILI Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Hazırlanan Üç Boyutlu Benzetim Ortamlarının Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Hazırlanan Üç Boyutlu Benzetim Ortamlarının Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Ebru Erköse, Yüksel Güçlü, Yrd. Doç. Dr. Yenilenen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yenilenen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Burhanettin DÖNMEZ, Doç. Dr., Niyazi ÖZER, Araş. Gör. Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Kamera Sisteminin Okul Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Surveıllance Cameras in Terms of School Safety: Admınıstrators’ and Teachers’ Vıews
 Dil Gelişimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esra DERELİ, Dr., Gülay TEMİZ Farklı Sosyo-Kültürel Çevrede Yetişen 6 Yaş Çocukların Dil ve Psiko-Sosyal Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation Of The Relation Between Language and Psyhco-Social Development of Six Year Old Children That Are Raised In Different Socio-Cultural Environments
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nesrin AKINCI ÇÖTOK, Tufan ÇÖTOK Bilgi Toplumunda Eğitim Olgusu ve Sosyal Sermaye İlişkisi
Bilgi Toplumunda Eğitim Olgusu ve Sosyal Sermaye İlişkisi
Nesrin Çağlı Buluş Yoluyla Öğretim ve Proje Tabanlı Öğrenim Yöntemlerinin Eğitim Sistemimizde Birlikte Uygulanmasının Güncel Zorunlulukları
Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetim ve Denetimi
Rafet AYDIN, Dr., Ümit POLAT, Araş. Gör. Gelişen ve Değişen Yüzyılda Eğitimde Toplam Kaliteye Pragmatist Yaklaşımlar
 Eğitim Fakülteleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sema Büyüktaşkapu Eğitim Fakültelerinde Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi
Achievement Degree To Teaching Practice Course’s Target Teaching İn Education Faculty
S. Tunay KAMER, Muammer ERGÜN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmen Adaylarının Kpss’de Cevapladıkları Soruların Farklı Değişkenlere Göre Analizi
The Analysis Of The Questions Answered In The Kpss Exam By The Teacher Candidates Graduated From The Faculty of Education In Terms of Different Variables
Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Hakan TURAN, Araş. Gör. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ve Benlik Saygılarına İlişkin Bir İnceleme
A Study Of Shyness Levels and Self-Esteem of The Students In Faculty of Educatıon
Yusuf CERİT, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversiteleriyle İlgili Kurumsal İmaj Algıları İle Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Perceptions of Students of Education Faculty Regarding Institutional Image of University and Level of Their Loyalty
Mahire ASLAN , Yrd. Doç. Dr. Geleceğin Öğretmenlerini Demokratik Bir Eğitimle Yetiştirebiliyor Muyuz?
Serkan BULDUR İlköğretim Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ( Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
İlköğretim Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ( Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Nevin SAYLAN, Prof. Dr., Nihat UYANGÖR Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretmen Aday Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Görüşleri
Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretmen Aday Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Görüşleri
Ali Delice Öğretmen Eğitiminde Kalite; Öğretmen Yetiştirme ve Kaynaklar Merkezi
Öğretmen Eğitiminde Kalite; Öğretmen Yetiştirme ve Kaynaklar Merkezi
Şelale ÖZTÜRK, Taner GÖK Öğretmenliği Öğreten Öğretmenler
Öğretmenliği Öğreten Öğretmenler
Abdurrahman KILIÇ, Yrd. Doç. Dr., Aslıhan KUYUMCU Teknik Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Kaynakları
Teknik Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Kaynakları
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hülya PEHLİVAN, Dr. Öğretmenlerin Sahip Olduğu Bazı Duyuşsal Özelliklerin Öğretme Davranışlarına Yansıması
Impact of Some Affective Traits of Teachers on Their Teaching Behavior
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Penbe ÖZAYDIN Çok Amaçlı Okul Programlarının Teorik Temelleri
Çok Amaçlı Okul Programlarının Teorik Temelleri
BAŞAK KÖK Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi
Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi
Penbe ÖZAYDIN Etkili Okulda Program Yönetimi
Etkili Okulda Program Yönetimi
Çetin Baytekin, Yrd. Doç. Dr. Öğrenme ve Öğretme Ortamında Öğretmenin Rolü ve Eğitim Programı Uygulanması
The Role Of Teacher In Learnıng And Instructıon Envıronment And Applıcatıon Of Educatıon Programme
 Fen Bilgisi Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Vahdettin SEVİNÇ, Prof. Dr., Elif ATABEK YİĞİT, Araş. Gör., Fatime BALKAN KIYICI, Araş. Gör. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Gerekliliğine ve Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Gerekliliğine ve Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri
Sedef CANBAZOĞLU , Havva DEMİRELLİ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Mehpare SAKA, Hikmet SÜRMELİ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Yaklaşımları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Yaklaşımları
Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr., Nilgün YENİCE, Yrd. Doç. Dr., İlke Evin GENCEL, Yrd. Doç. Dr. Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Zafer IŞILDAR, Gülbin KIYICI Müzik Eğitimi Ve Fen Bilgisi Eğitimi
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İsmet Hasenekoğlu, Prof. Dr., Sibel Gürbüzoğlu Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşlenen Protein Sentezi Konusunun Fenbilgisi Öğretmenliği Bölümü İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bilgilerindeki Kalıcılığına Etkisi
Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşlenen Protein Sentezi Konusunun Fenbilgisi Öğretmenliği Bölümü İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bilgilerindeki Kalıcılığına Etkisi
Zeliha Yayla, Belgin Uzun Fen ve Teknoloji Eğitiminde Proje Çalışmaları ve Bilim Şenlikleri
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Proje Çalışmaları ve Bilim Şenlikleri
N. İzzet KURBANOĞLU, Şenol BEŞOLUK , Eda DEMİRHAN İlköğretim 4 ve 5. Sınıflarda Okutulan Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
Review of Science and Technology Textbooks That are Thought in The Fourth and Fifth Grades of Elementary Schools in Terms of The Teachers’ and Students’ Views
Zeynep DEMİRTAŞ, Zuhal GÜRCAN, Zeki ARSAL İlköğretim 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Evaluation of Primary School 6th Grade Science and Technology Lesson Curriculum
 Halk Eğitim Merkezleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kenan OLGUN, Yrd. Doç. Dr., Berna KAYA, Araş. Gör. Halkevlerinin Kuruluşu ve Halk Eğitimi Çalışmaları
Halkevlerinin Kuruluşu ve Halk Eğitimi Çalışmaları
 Hizmet içi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet Altan KURNAZ Okul Temelli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi: Rol Model Öğretmen
Okul Temelli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi: Rol Model Öğretmen
 İlköğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Tuncay TUNÇ , Hatice Kübra AKÇAM Cumhuriyet’ten Günümüze İlkokul Programlarında Fen Derslerinin Konuları
Cumhuriyet’ten Günümüze İlkokul Programlarında Fen Derslerinin Konuları
Kaan GÜNEY, Dr. İlköğretim II. Kademe (6–7–8) Öğrencilerinin Kılık- Kıyafete İlişkin Görüşleri
lköğretim II. Kademe (6–7–8) Öğrencilerinin Kılık- Kıyafete İlişkin Görüşleri
Mahmut SAĞIR, Süleyman GÖKSOY İlköğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin İşbaşında Yetişmelerinde Müfettişlerin Denetim Rolüne İlişkin Öğretmen Algıları
Perceptions Of Teachers On Supervisors’ Role of Supervision In Primary Educational Teachers’ Training at Work
Zafer ŞARLAYAN Yönetici ve Öğretmenlere Göre İlköğretim Okullarında Şiddet Oluşumunun Nedenleri
Sources Of Vıolence At Prımary Schools as Perceived by the School Admınıstrators and Teachers
Sadegül Akbaba Altun, Doç. Dr., Salih Paşa Memişoğlu, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Müfettişlerinin Bilgisayar Dersi ve Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
İlköğretim Müfettişlerinin Bilgisayar Dersi ve Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Süleyman ÇELENK, Doç. Dr. İlköğretim Okulları 1. - 5. Snıflar Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Evalution of the Education Curriculum for 1st-5th Grades of Primary Education from the Perspective of Teachers
İbrahim KALYONCU, Gamzegül ENGİN, Mehmet Faik KAYAGİL İlköğretim Okullarında Ders Etkinliklerinin Niteliği ve Kullanılan Materyaller
Quality of Lesson Activities in Primary Schools and Used Materials
Aycan MORSÜNBÜL , Mehmet SEVGİ İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
The Teacher’s Opinions about the Integration Education at Primary Schools
Murat TEKİN, Özden TAŞĞIN İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Analyzing of Hopelessness Level of the Students Who Are Learning in Elementary School According to Assorted Variables
Abdurrahman İlğan, Yrd. Doç. Dr., Mustafa Erdem, Dr., Altan Çakmak İlköğretim Okullarının Mesleki Öğrenme Topluluğu Olma Durumlarının Değerlendirilmesi
İlköğretim Okullarının Mesleki Öğrenme Topluluğu Olma Durumlarının Değerlendirilmesi
Zeki ARSAL İlköğretim Programları ve Barış Eğitimi
İlköğretim Programları ve Barış Eğitimi
Mehmet Ali ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr., Aylin YAZICIOĞLU İlköğretim Sekizinci. Sınıf Öğrencilerinin Aile İçi ve Okulda Yaşanan Şiddet ve Saldırganlığa Yönelik Tutumları
Attitudes of Eighth Class Students in The Primary School to Violance and Aggressiveness That Lived in Family and School
Ahmet Çebi, Yrd. Doç. Dr., Betül Erol, Ferda Bütün İlköğretim Türkçe Dersi 4. Sınıf Kazanımlarının İşlevselliği ve Kazanım-Kitap Uyuşumu
Primary School 4th Grade Acquisitions’ Functionality and Compatibility of Acquisitions and Books
Nurhayat ÇELEBİ, Yrd. Doç. Dr., H. Tezer Asan İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle İlgili Bir Araştırma
İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle İlgili Bir Araştırma
Tazegül DEMİR, Araş. Gör. İlköğretim Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Değerlendirme
An Evaluation Aiming at Determining the Readability Levels of Texts in 7th Grade Turkish Course Books
Murat TEZER, Yrd. Doç. Dr., Orçun AYDA, Nedime KARASEL İlköğretimde Şekil Çizilerek Yapılan Problem Çözme Öğretiminin Doğru Cevaba Ulaşmaya Etkisinin İncelenmesi
İlköğretimde Şekil Çizilerek Yapılan Problem Çözme Öğretiminin Doğru Cevaba Ulaşmaya Etkisinin İncelenmesi
Erkan TABANCALI , Yrd. Doç. Dr., Selma YOLCU İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi
The Teacher Performance Management for the Publıc Prımary Schools in Istanbul
Murat TEKİN, Özden TAŞĞIN, Emin ALTINOK OKS Sınavına Hazırlanan İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Analyzıng of Anxıety Level of the Elemantary 8th Grade Students Who Are Preparing to OKS Exam According to Assorted Varıables
Ahmet Çebi, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Gördüğünü Yazıyla Anlatma Düzeyleri
Levels of Understanding What is Read and Explaining in a Written Way What Seen of the 3rd Grade Student Who Learn Reading-Writing with Different Approaches
Feyyat Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Resmi ve Özel İlköğretim Okulları ile Dershanelerde Öğretmen ve Öğrenci Motivasyonu
Resmi ve Özel İlköğretim Okulları ile Dershanelerde Öğretmen ve Öğrenci Motivasyonu
Soner Mehmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Yeni İlköğretim Programlarının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğine İlişkin Nitel Bir Çalışma
A Qualıtatıve Study On The Applıcabılıty Of The New Prımary Currıculum In Multıgrade Classrooms
 İlköğretim Okul Yöneticiliği
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdurrahman AÇIKGÖZ,, Esef Hakan TOYTOK, Seher ÇOBAN Asaleten ve Vekaleten Görev Yapan İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Abdurrahman AÇIKGÖZ, Esef Hakan TOYTOK, Seher ÇOBAN Asil ve Vekil İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Nezahat GÜÇLÜ, Prof. Dr., Bilge SERDAR, Emine GÖKÜŞ, Araş. Gör. Deprem Kaynaklı Krizlerde İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Kriz Yönetimiyle İlgili Yeterliliklerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları
Deprem Kaynaklı Krizlerde İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Kriz Yönetimiyle İlgili Yeterliliklerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları
Hasan ARSLAN, Yrd. Doç. Dr., Aytaç SATICI , Mahmut KURU Devlet Okulu Yöneticilerinde İş Stresine Neden Olan Faktörler
Factors that Reason Public Schools’ Adminstrators’ Work Stress
Ali SABANCI, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi
 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Raşit ÖZEN, Yrd. Doç. Dr., Kaya YILDIZ, İlker KÖSTERELİOĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları
Mürşide Demirkol Sınıf Öğretmenlerinin “İnovasyonla” İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin “İnovasyonla” İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Süleyman ÇELENK, Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Bazı Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Açısından Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Bazı Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Açısından Değerlendirilmesi
Ahmet YUMUŞAK, Ali ALTINER Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarları Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretimsel Yeterlilikleri ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarları Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretimsel Yeterlilikleri ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları
Bekir BULUÇ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
The Relationship between Primary School Teachers’ Organizational Commitment and Their Demographic Characteristics
Neşe ASLAN, Yrd. Doç. Dr., Tuğçe GÜL, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin Küreselleşme, Toplumsal Gelişme Kavramları ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Küreselleşme, Toplumsal Gelişme Kavramları ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri
Elvan Yıldırım Okutan, Sena Yar Durası Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Ahmet ÜSTÜN Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programının Yapısal Öğeleri Boyutunda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Solutıon Proposals And The Problems Of Class Teachers Encountrıng In The Structural Elements Of The New Elementary School Programme
Ahmet YUMUŞAK, Fatma ÇELİK Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumları İle Matematiğe Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumları İle Matematiğe Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Matematik Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kürşat Yenilmez, İsmail Şan Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri
Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri
Hüseyin Cahit KAYHAN , Ziya ARGÜN Yaratıcı Drama Yöntemine Göre Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi
Yaratıcı Drama Yöntemine Göre Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Derya ATAY Anasınıfında Çalışan Öğretmenlerin Uygulamada Karşılaştıkları Problemler
Problems That Occur For Teachers During Junior School Education
Mustafa KUTLU, Doç. Dr., Abdullah ATLİ Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında Çalışan Personelin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
A Study About Empathetic Tendency Levels of The Staff Working at Nursery Schools
Ayşe Öztürk, Araş. Gör., M. Engin Deniz, Doç. Dr. Duygusal Zeka Yeteneği, İş Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
Emotional Intelligence Abilility, The Relationship Between Job Satisfaction And Burnout Level: A Survey on Preschool Teachers
Didem Akyüz Eğitim Sistemlerinin Farklılık Sağlama Amaçları ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Eğitim Sistemlerinin Farklılık Sağlama Amaçları ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Hülya GÜLAY, Dr., Gülay EKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeyleri İle Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Düzeyleri İle Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Devlet ALAKOÇ PİRPİR, Rukiye KONUK ER, Nadir Çeliköz Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Yeterliliklerine Yönelik Kendilerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Mesleki Ve Kişisel Yeterliliklerine Yönelik Kendilerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
 Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Perihan ÜNÜVAR, Dr., Kamile ÖZER AYTEKİN, Araş. Gör. Konya İli Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Etkinlik Materyalleri Hangi Yollarla Temin Edilmektedir
In Which Ways, Are the Activity Materials are Obtained in the Konya Preschools
 Okul Yöneticiliği
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Semra KIRANLI Devlet ve Özel Lise Müdürlerinin Söylemleriyle Yönetici Stillerinin Saptanması
Determining Management Styles of State and Private High School Principals Within Their Discourse
Yusuf CERİT, Yrd. Doç. Dr. Okul Yöneticilerinin İş Niteliklerinin Yönetici Olma İsteğine Etkisi
The Effect of Job Attributes of School Administrators On Desire of Becoming School Administrator
Nezahat GÜÇLÜ, Prof. Dr., Ergün RECEPOĞLU Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışları ve Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algıları
Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışları Ve Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algıları
Mehmet Fatih KÖSE, Esra KARABAĞ Okul Yöneticilerinin Zorunlu Ders Yükümlülükleri ve Öğretimsel Liderlik Rolleri
Okul Yöneticilerinin Zorunlu Ders Yükümlülükleri ve Öğretimsel Liderlik Rolleri
 Ortaöğretim Sosyal, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Özgür Şensoy, Erim Koçyiğit, Esra Çakmak 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafi Konum” Konusunun Aktif Öğrenme Teknikleriyle İşlenmesinin Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafi Konum” Konusunun Aktif Öğrenme Teknikleriyle İşlenmesinin Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi
 Öğretmen Adaylarına Yönelik Çalışmalar
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Engin KARADAĞ , Nuri BALOĞLU, Sedat YÜKSEL Öğretmen Adaylarındaki Öğrenci Kontrol Algısının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi: Bir PATH Analizi Çalışması
The Effects of Student Control Perception on Their Attitudes towards Teaching Profession for Prospective Teachers: A Study of Path Analyze
Güzin Özyılmaz Akamca, Araş. Gör., A. Murat Ellez, Dr., Derya Girgin Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi
The Effects of the Multiple Intelligences and Attitudes towards Teaching Profession of the Pre-Service Teachers on Their Critical Thinking Dispositions
Uğur GÜRGÂN, Yrd. Doç. Dr., Kemal OĞUZ ER, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına ve Araştırmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi
Towards the Use of İnternet and Research in Terms of Different Variables
GÜLDEN ÇAĞIR, UĞUR GÜRGÂN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Study of Trainee Teachers’ Occupational Anxiety Levels in Terms of Some Variables
Ahmet ÜSTÜN Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminde Zorlayıcı Disiplin
The Evaluatıon of Opınıons of Mentors and Studentteachers About Assertıve Dıscıplıne in Classroom Management
 Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esra ERET, Ahmet OK İngilizce Aday Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Fiziksel Öğrenme Ortamlarının Karşılaştırılması
İngilizce Aday Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Fiziksel Öğrenme Ortamlarının Karşılaştırılması
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Gülin YAZICI ÇELEBİ Orta Öğretim Kurumları Rehberlik Programı İle İlgili Rehber Öğretmen Görüşleri
Orta Öğretim Kurumları Rehberlik Programı İle İlgili Rehber Öğretmen Görüşleri
 Sanat Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Seçkin Seçil BAŞARAN Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The investigation of Creativeness Levels of Anatolian Fine Arts Music Department Students, Due to Some Factors
Emel Funda TÜRKMEN, Dr., Berna ÖZKUT, Ersoy SAKLICA Devlet Konsevatuvarlarındaki Ses Eğitimi Derslerinin Başlangıç Aşamasında Yapılmakta Olan Ses Egzersizlerinin Uygulamalı Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi
Evaluation of Vocal Exercises Conducted during the Initial Stage of Voice Training Courses at State Conservatoires with an Applied Approach
Esra DERELİ, Araş. Gör., Songül ARAL, Araş. Gör. El Sanatları Eğitiminin Rehabilitasyon Ve Özel Eğitim Kurumlarında Uygulanması Sonucunda Gözlemlenen Davranış Değişiklikleri Üzerine Bir Çalışma
A Research On The Behaviour Changing Observed As A Result of Application of Handcraft Education In Rehabilitation and Special Education Foundations
Bekir İNCE, Dr. Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmeni Adaylarının Sanat Eleştirisi Dersine İlişkin Tutumları İle Derste Uygulanan Öğretim Etkinlikleri İlişkisi
The Relations of Student Attitudes and Teaching Activities About The Art Criticism Course in The Process of Educating An Art Teacher
Abdullah AYAYDIN, Dr. Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Arayışları
Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Arayışları
Deniz ÖZDİKMENLİ, Esra Kamer BUMİN Halk Eğitiminde Yerel Yönetim ve Gönüllü Ortaklığı:Bir Model Olarak Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı (KASDAV)
Halk Eğitiminde Yerel Yönetim ve Gönüllü Ortaklığı:Bir Model Olarak Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı (KASDAV)
Handan Bülbül Pedagojik Eleştiri Yöntemiyle Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (Resim Bölümü) Öğrencilerinin Sanat Eleştirisi Yapabilme Başarımları
Pedagojik Eleştiri Yöntemiyle Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (Resim Bölümü) Öğrencilerinin Sanat Eleştirisi Yapabilme Başarımları
 Sosyal Bilgiler Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Çiğdem Kan Sosyal Bilgiler Dersi ve Empati
Social Studies Lesson and Empathy
Çiğdem Kan Sosyal Bilgiler Dersinde Demokratik Vatandaş ve Demokratik Sınıf
Democratic Citizen and Democratic Classroom in Social Studies Lesson
Cengiz AKÇAY, Prof. Dr., Berna ARAS ÇAKAR Sosyal Bilgiler Dersinde Sevgi Eğitiminin Öğretmenlerce Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler Dersinde Sevgi Eğitiminin Öğretmenlerce Değerlendirilmesi
Hüseyin Çalışkan, Dr. Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Scale for Attitude towards Social Studies Lesson
Mehmet KÖSEOĞLU Tarih Eğitiminde Siyasî Karikatürlerin Kullanımı
Usage of Polıtıcal Carıcatures in Hıstory Educatıon
Mehmet KÖSEOĞLU Tarih Öğretimi Açısından Eleştirel Düşünmede Karikatür
Caricature in Critical Thinking in the View History Teaching
 Türkçe Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Melike SATI , Funda DEMİR Türkçe Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimi Sürecinde Beklenti Düzeylerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Türkçe Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimi Sürecinde Beklenti Düzeylerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Havva YAMAN , Yrd. Doç. Dr., Özlem YAHŞİ CEVHER, Araş. Gör. Türkçe Öğretmenlerinin Algılarına Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri
Türkçe Öğretmenlerinin Algılarına Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri
 Türkçe-Sosyal Bilgiler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Aliye Erdem , Araş. Gör. İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi
Zehra TOPAL İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İçerik Bakımından Değerlendirilmesi
Kazım ÇELİK, Yrd. Doç. Dr., Başak Kasa İlköğretim I.Kademe Türkçe Derslerindeki Öğretmen Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
lköğretim I.Kademe Türkçe Derslerindeki Öğretmen Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 Yabancı Dil
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Orhan HANBAY İşbirliğine Dayalı Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi
 Yüksek Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yaşar Kondakçı Yükseköğretimde Uygulama Temelli Sürekli Değişim: Süreç Boyutu Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi
Yükseköğretimde Uygulama Temelli Sürekli Değişim: Süreç Boyutu Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.