AnasayfaI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 05-08 Ekim 2011
Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi
Yapıldığı İl: Eskişehir

 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah AYDIN Theoretical and Technological Contributions of Turks to Science
Theoretical and Technological Contributions of Turks to Science
Akbar RAHNAMA Critical Thinking and Curriculum
Critical Thinking and Curriculum
Ali GÜLER Eğitim Sisteminde Felsefi Temel Sorunsalı
The Problem of Philosophical Foundation in Education System
Chukwugozie MADUKA Philosophy of Education Curriculum in the Context of Developing Countries
Philosophy of Education Curriculum in the Context of Developing Countries
Feryal CUBUKCU Gadamer`in Eğitim Üzerine Felsefi Yaklaşımı
Gadamers Philosophical Hermeneutics on Education
Kıymet SELVİ, Belgin SÖNMEZ, Fatma ÖZÜDOĞRU John Dewey: Okul; Toplum ve Eğitim
John Dewey: School, Society and Education
Ramazan DEMİR, Tezcan KARTAL, H. Gamze YALVAÇ İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye, Bilimsel Bilginin Varlık Alanına ve Bilim İnsanına Yönelik Görüşleri
Elementary School 6 th Grade Students Opinions About Scientific Knowledge, Existing Area of Scientific Knowledge and Scientists
Tuba ACAR, Esed Yağcı Cumhuriyet Döneminde İlköğretim I. Kademe Programlarının Özellikleri ve Dayanağı Eğitim Felsefeleri
The Primary School Curriculas Characteristics and Basis of Educational Philosophies in the Republican Era
 Program Geliştirme Kuramları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet ESKİCUMALI, Zeynep DEMİRTAŞ, Duygu G. ERDOĞAN Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Çıkan Program Geliştirme Sorularının Analizi
Ahmet ESKİCUMALI, Serhat ARSLAN Çevre Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Çevreye Yönelik Tutum Üzerine Etkisi (Sakarya İl Örneği)
The Influence of Environment Education on Critical Thinking and Environmental Attitude (Sakarya Example)
Ana MOURAZ, Carlinda LEITE, Preciosa FERNANDES Does Contextualization Challenge Critical Approaches of Curriculum?
Does Contextualization Challenge Critical Approaches of Curriculum?
Arın Kural BAYKAN, Uğur ERCAN, Mehmet ERDOĞAN Yeni Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması ile İlgili İhtiyaçlar ve Engeller; 2005- 2010 Yıllarında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Barriers and Needs Regarding the Implementation of New Measuremet and Evalaution Techniques; A Review of Research Between 2005 and 2010
Atilla CAVKAYTAR, Esra CEYHAN, Oktay C. ADIGÜZEL Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı E Abdep Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitimi İçin Gereksinim Analizi
Requirement Analysis for Family Information and Support Education Program E Finep Online Informing for the Education of Parents Who Have Children With Mental Retardation and Effectiveness of Support
Davut HOTAMAN Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitiminde Fırsat Eşitliği Açısından Eğitim Programının Önemi
The Importance of Education Program in Terms of Equal Opportunities in the Education of Talented and Gifted Students
Derya DÜZGÜN, Ruken AKAR VURAL İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan Program Geliştirme Çalışanlarının Fonksiyonu ve Karşılaştıkları Sorunlar
The Functions and Problems of Curriculum Workers Employed By National Education Directorships in İzmir, Denizli, Aydın, and Muğla
Duygu S. GÜLER-ÖZTÜRK Okul Öncesi Eğitim Programlarının Niteliksel Oncelikleri Nelerdir? Geleceğin Eğitim Programı İçin Önerileri
What are the Intiatives of the Quality Preschool Curricula? Suggestions for the Curriculum in Future
Ebru Öztürk AKAR Orta Öğretim Fen Programları Üzerine Bir İnceleme
An Analysis of Secondary School Science Curriculum
Erdal BAY, Kerim GÜNDOĞDU, Duygu DİLEKÇİ İlköğretim Öğretmen Adaylarının Program Yaklaşımlarının İncelenmesi : Atatürk Üniversitesi Örneği
Investigation of Elementary Prospective Teachers Curriculum Appoaches:The Case of Ataturk University
Haluk ÜNSAL Okul Temelli Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamalar
School Based Curriculum Development and Its Practices
İbrahim Yaşar KAZU, Mehmet EROĞLU Türkiye`deki Örtük Program Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Results of the Hidden Hidden Curriculum Researches in Turkey
İlhan Oktar İlköğretim Çocuklarına Sağlıklı Beslenme Davranışları Kazandırma
Teaching Elemantray Level Children How to Adapt a Healty Nutrition
José Augusto PACHECO, José Carlos MORGADO, Filipa SEABRA School Accountability in Portugal:Global and Local Influences on Policies and Practices
School Accountability in Portugal:Global and Local Influences on Policies and Practices
Koray KASAPOGLU, Ali YILDIRIM ``Oluşturmacı`` Program Değişikliklerine Yönelik Algıları Yordayan Bir Faktör Olarak Değişime Yönelik Tutumlar
Attitudes Toward Change as Predictor of Perceptions of “Constructivist” Curriculum Change
Bahaddin ACAT, Mecit ASLAN İlköğretim Okullarındaki Eğitimin Karakter Eğitimine Uygunluğuna İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Investigation of Teacher and Parent views Into Conformity of Primary School Education to Character Education Related to Various Variables
Mehmet ERDOĞAN, Çiğdem GÜZLE KAYIR, Hamit KAPLAN Yeni Geliştirilen Öğretim Programları ile İlgili Öğretmen Görüşleri, 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi
Teachers Views on Newly Developed Curricula; A Content Analysisof Research Betwen 2005 and 2011
Memet KARAKUŞ, Burcu GÜRKAN, Sevda Doğan Sosyal Bilgiler Öğretiminde Estetik Yaratıcılık
Aesthetic Creativity in Teaching Social Studies
Nevin SAYLAN, Rukiye ÇİFTÇİOĞLU John Dewey ve Program Geliştirme
John Dewey and Curriculum Development
Ömer F TUTKUN, Seçil OKAY Bloom`un Yenilenmiş Taksonomisi
Bloom`s Revised Taxsonomy
Özlem ÖZER İsbirlikli Öğrenme ve Öğrencilerin Güdülenmesi
Cooperative Learning and Students Motivation
Özlem TOKGÖZ, Ali YILDIRIM Öğretimde Planlama Araştırmaları: Bir Meta- Analiz Çalışması
Instructional Planning Research Studies: A Meta-Analysis Study
Sasa PUZIC, Branislava BARANOVIC Aspects of Peace Education in Croatian Elementary Schools: The National Curriculum and School Climate
Aspects of Peace Education in Croatian Elementary Schools: The National Curriculum and School Climate
Seda ULUÇAY, Fatma DEMIRAY, Özcan DEMIREL English needs of English- Medium Prep School Students and the Necessity for Cefr-Based Curriculum
English needs of English- Medium Prep School Students and the Necessity for Cefr-Based Curriculum
Sedanur SAKA Zihinsel Engelli Öğrenci Velilerinin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Determination of Needs of Mentally Disabled Students Parents
Semra GÜVEN Mesleki Eğitim Fakülteis Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi İhtiyaçlarının Belirlenmesi
The Determination of the Entrepreneurship Educstion Needs of the Students in the Faculty of Vocational Education
Soner Mehmet ÖZDEMİR Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Pre-Service Teachers on the Concept of Curriculum
Sümer AKTAN Program Alanında Yeni Arayışlar Bağlamında Reconceptualist Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme
An Analysis Upon Reconceptualist Approach in the Context of New Quests on Curriculum Field
Tuba KUNDUROĞLU, İlkay Doğan Yükseköğretim Ulusal Program Yeterliklerinin Öğrenme Kazanımları Temelli Program Kapsamında İncelenmesi
National Curriculum Competencies in Higher Education in Turkey: Examination Them Within the Context of Outcome Based Ducation
Tuba ŞENGÜL, M. Ahmet TOKDEMGR Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Teachers Opinions Assessment About Contemporary Turkish and World History Curriculum
Yelkin DİKER COŞKUN Türkçe Ders Kitaplarının Okuma Beceri Düzeyleri Açısından İncelenmesi
Examination of the Turkish Textbooks in Terms of Pirls Reading Skills Levels
Yücel GELİŞLİ, Özgün UYANIK Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımları ile İlköğretim Türkçe 1 Dersi Kazanımlarının Sarmallık İlişkisinin İncelenmesi
An Investigation of Spiral Relationship Between Early Childhood Educational Program Attainments and Attainments of Elementary Level Turkish 1
Zeki ARSAL İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
Examining the Objektives of Elementary School Science and Technology Program According to the Principles of Constructivist Learning Theory
 XXXI. Program Geliştirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Edilene Rocha GUIMARÃES, Edilene Rocha GUIMARÃES, José Augusto PACHECO Curriculum Differentiation in the Education of Youth and Adults
Curriculum Differentiation in the Education of Youth and Adults
Mehmet ARSLAN, Sevgi BEKTAŞ BEDİR, Sabri Burak KAPAN İlkokuma Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Uygulamanın Değerlendirilmesi (Tokat ili Merkezi Örneği )
Teachers Opinions About Adjacent Italic Handwriting Application on First Reading and Writing Instruction and Evaluation of the Application
Murat GÖKALP, Yalçın TAŞMEKTEPLİ, Hazma KÜÇÜK Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi (Samsun İl Örneği)
The Evaluation of Physical Education and Ssorts School Students Thought About Instructional Programs Who Attended 19 May University (Sample of Samsun City)
Özgül KAYA, Nedim ALEV, Seyhan ERYILMAZ Değişen Fizik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğrenci Görüşleri
Students Opinions About Changed Physics Syllabus
A. Seda SARACALOĞLU, Fevzi DURSUN, Sanem UÇA İlköğretim II. Devre Zorunlu Derslerinde Girişimcilik Ara Disiplini
Entrepreneurship Mid-Discipline in primary School il Term Must Courses
Yücel GELİŞLİ, Elçin YAZICI Türkiye`de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi
The Evaluation of Preschool Educational Programs Applied in Turkey Within Historical Process
 XXXII.Program Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdurrahman ŞAHIN, Selin KÖSEMEN Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Epistemolojik İnançları Bağlamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of Teachers Opinions Towards Social Studies Curriculum on the Basis of Their Epistemological Beliefs
Adem TAŞDEMİR, Mehmet TAŞDEMİR Ulusal Gazetelerde Çıkan Haberlerde (2004–2007) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programları ile İlgili Vurgu Yapılan Noktaların Öğretmen Görüşleriyle İrdelenmesi
An Investigation of Underlined Points According to Teachers Opinion
Ahmet GÖKMEN, Sevilay ATMACA, Pınar AKPINAR “İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Kazandırma” Hizmet-İçi Eğitim
"Acquisition of Awareness on Climate Change" In-Service Training Curriculum and Its Evaluation
Ahmet GÖKMEN, Leyla BOSTAN, Bilal ŞAHİN 10.Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı Boyutlarına Yönelik Biyoloji Öğretmen Görüşlerinin Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Açısından Analizi
The Analysis of the Views of Biology Teachers as to the Dimensions of 10th Grade Biology Course Syllabus From the Point of View of Self-Efficacy Belief in Terms of Instruction Process
Ahmet KURNAZ, Hilal KARAPAZAR İlköğretim 1–8. Sınıf Matematik Öğretim Programının ve Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerini Geliştirmedeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Affection Primary Education 1- 8 Year Mathematics Teaching Program and Teaching Applications to Develop Higher Order Thinking Skills of the Students Based to Teachers? Views
Aslı UYSAL, Dilek GÖZÜTOK Sınıf Öğretmenlerinin 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında Belirtilen Strateji, Yöntem ve Teknikleri Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the Level of Primary School Teachers Sufficiencies on Implementation of Strategies,Methods and Technics that are Stated in 2009 Life Science Curriculum
Ayda Aras An Evaluation of Educational Programmes of Private Music Schools According to the Contemporary Programme Evaluation Approaches
An Evaluation of Educational Programmes of Private Music Schools According to the Contemporary Programme Evaluation Approaches
Ayfer KOCABAŞ, Aydan ŞEN, Pınar ÇAKIR Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Özellikleri ve Sosyo - Ekonomik Çevreye İlişkin Görüşleri
The Opinions on Socio Economic Environment and Characteristics of Combined Classroom Teachers
Aykut UZUN, Ahmet BILDIREN Üstün Yetenekli Öğrencilere Uygulanan Zenginleştirilmiş Sosyal Bilgiler Programı Sonuçlarının İncelenmesi
The Analysis of Results of Enriched Social Studies Program Applied to Gifted Students
Ayşegül OĞUZ, Burcu AKHUN 1992 Yılı Resim İş Dersi Öğretim Programı ile 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Bakımından Karşılaştırılması
A Comparative Study of the 1992 National Primary School Curriculum For Visual Arts Course With the Guide Book Regarding Measurement and Evaluation in Turkey
Başak Güler GORGORETTI The Analysis of the Musical Creativity Elements in the Music Syllabuss of the Elementary Education
The Analysis of the Musical Creativity Elements in the Music Syllabuss of the Elementary Education
Bayram ÖZER, Recep KAHRAMANOĞLU Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerime Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Education Technologies and Material Design Subject With Respect to the Views of Candidates for Teachership
Beyhan ZABUN Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarında Siyasal Söylem
The Political Discourse of Sociology Curriculums in Turkey
Birsen BAĞÇECI, Bülent DÖŞ, Esen TURAN İlköğretim Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi: Üreticilik ve Tüketicilik Vurgusu
Evaluation of Elementary School Life SCiences Programme:Production and Consumption
Burcu ÇELEBIOĞLU Türk Matematik Programında Bir Bakış: Yapısı, Değişiklikler ve Problemleri
An Overview of Turkish Mathematics Curriculum: Structure, Changes and Problems
Burçin KURAN, Bülent TARMAN İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının İncelenmesi
Examination of Preparatory and Evaluation Questions in the Secondary Stage Social Stıdies Textbooks of Elementary Education
Burhan AKPINAR, Yunus DOĞAN, Ayşenur DÖNDER Yenileştirilmiş İlköğretim Programların Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi
Assessment of the Renewed Primary School Curricula in the Context of the Opposite Curriculum
Carlinda LEITE, Preciosa FERNANDES, Ana MOURAZ The Daiagnostic Evaluation As Condition to Cantextualize the Curriculum
The Daiagnostic Evaluation As Condition to Cantextualize the Curriculum
Cevdet EPÇAÇAN, Cahit EPÇAÇAN, Melek Ay DUMLUPINAR Yapılandırmacı Öğretim Programları ve Sınıf Yönetimi Arasındaki İlişkiye Dair Öğretmen Görüşleri
Teachers Visions Relating to Association Between Constructivism Curriculum and Classroom Management
Cihangir AKBÜBER, Gürkan KUZUCUOĞLU, Aykut UZUN 4. ve 5. Sınıf Normal ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Küresel Fen Problemlerine Karşı Duyarlılıkları
4th and 5th Grade Normal and Gifted Students? Sensbility Towards Global Science Problems
Çağrı KARAŞAHİN, Çiğdem ŞAHİN–TAŞKIN Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme- Değerlendirme Üzerine Görüşleri
Primary Teachers Views of Measurement and Evaluation
Devlet ALAKOÇ PİRPİR, Nurcan KOÇAK Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programının Annelerin Bilgi Düzeylerine ve Programa Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
The Effects of Mother Training Program on Mothers Knowledge Levels and Their Attitudes Towards the Program in Preparation of Basic Education
Dilşat PEKER ÜNAL Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımları ve Çocukların Düşüncelerini İfade Etme Hakkı
Life Science Course Curriculum Acquisitions and Childrens Right of Stating Their Own Ideas
Ebru ÖZTÜRK AKAR Merkezi Bir Eğitim Sisteminde Öğretim Programı Uygulamasında Görülen Sorunların Eleştirel Bir İncelemesi ve Çözüm Önerileri
A Critical Analysis of Curriculum Implementation Problems in a Centralized Education System
Ekrem Ziya DUMAN Cumhuriyetten Günümüze Mantık Öğretimi Programlarının Karşılaştırılması
Comparison of Logic Instruction Programs From the Period of Republic up to Now
Elif SEYLIM Modüler Öğretim Programları Hakkında Öğretmen Görüşleri
Views of Teachers On Modular Teaching Programs
Süleyman ÇELENK, Emel KOÇ CERLET Cumhuriyetten Günümüze İlkokul (İlköğretim I. Kademe ) Fen ve Teknoloji Dersi Programlarındaki Değişme ve Gelişmeler
Emine EVIRGEN, Serap ŞAHNA, Yeşim PEKTAŞ İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kohlberg`in Ahlaki Gelişim Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Fifth Grader Turkish Text-Books Within the Framework of Kohlber`s Moral Development Theory
Enver ŞAHAN, Rüştü YEŞIL İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin, Programda Öngörülen Sorumluluğa Dönük Kazanımları Edinim Düzeyleri
Primary Education 5th Grade Students Acquisition Levels of Responsibility-Oriented Attainments Envisaged in the Program
Ersin KARADEMIR Öğretmen Adaylarının Genel Fizik ve Matematik Derslerindeki Başarı ile Fiziğe Yönelik Tutum Arasındaki İlişki
Relation Between the Success in Mathematic and Physics Courses and the Attitıde Towards Physics For Teachers Candidates
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Beyza İMALI Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Doğa Olayları ve Oluşturduğu Risklere İlişkin Konularda Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşleri
Teachers Opinions About Nature Events and Risks in Science and Technology Programs
Dilek GÖZÜTOK, Özgür ULUBEY, Senar ALKIN ``Eğitim Programları ve Öğretim`` Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of “Curriculum and Instruction” Post-Graduate Programs
Feridun MERTER, Şefik KARTAL 1967`den Günümüze Lise Din Bilgisi, Ahlak ve Dİn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Türk Kültürü Konuları
The Subjects Related to Turkish Culture in Curriculums of Religion Course, MORAL Course and Religous Culture and Moral Knowledge Courses Since 1967
Gül KALELI YILMAZ, Elif ERTEM, Sevilay ALKAN Teorikle Pratik Arasındaki Boşluk:Matematik Öğretmenlerinin Yenilenen Matematik Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri
The Gap Between Theory and Practice:The Opinions of the Mathematic Teachers on the Implementation of the Revised Mathematics Curricula
Gülen ONURKAN ALIUSTA, Müzeyyen ALASYA, Bekir ÖZER Öğretmen- Merkezli Öğretimden Öğrenci- Merkezli Öğrenmeye:Gerçekten Olanaklı mı?
From Teachers- Centred Teaching to Students-Centred Learning: Is it Really PossibLe?
Gülşah BATDAL KARADUMAN İlköğretim Birinci Kademe Matematik Programının Değerlendirme Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Analyzing the Evaluation Dimension of Primary School Mathematics Program According to Teachers Perceptions
Hasan BOZASLAN Genel Liselerle Meslek Liseleri Programlarının Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of High School and Vocational School Programmes in Terms of the Aims and Basic Principles of Turkish National Education
İbrahim TUNCEL Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers Views on Vocational and Technical High School`s Curriculum
İlhami BULUT, Behçet ORAL Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Öz Yeterlik İnançları
Self Efficacy Beliefs on Teaching Profession of Faculty of Science and Letters Graduates Who Continue Pedagogic Foröation Program
İlknur BAYRAM, Berna ASLAN Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of the English Preparatory Curriculum at Tobb University of Economıcs and Technology Department of Foreign Languages From Teachers and Students Point of View
İsmail YÜKSEL, Zeynep Akin Öğrenci Değerlendirme Standartları: Öğrenci Başarısını Belirleme Sınavının (Öbbs) Standartlar Kapsamında Değerlendirlmesi
Student Evaluation Standards: Evaluation of Student Achievement Test (OBBS) in Terms of Standards
Kasım KIROĞLU, Cevat ELMA, Alper KESTEN Danışman, Öğretmen Adayı ve Kurum Yöneticilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Geliştirilmesine İlişkin Önerileri
Suggestion of Instructors, Prospective Teachers and Administrators For the Development of Community Service Application
Levent VURAL, Bilge Çam AKTAŞ, Seray TATLI DALGOĞLU Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mehmet Ali ALTINOK, Tuncay TUNÇ 1968 İlkokul Programı Fen ve Tabiat Bilgisi Dersi ile 2004 İlköğretim Programında Fen ve Teknoloji Dersinin Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) Yönünden Karşılıklı İncelenmesi
Examınıg Science and Nature Knowledge Class in Primary School Program of 1968 With Scientific Process Skills (SPS) of Science and Technology Class in Primary School Program of 2004 in Comparison
Mehmet Ali DOMBAYCI Felsefe Öğretim Programlarında Bilişsel ve Duyuşsal Hedeflerin İlişkisi
THhe Relationship of Cognitive and Affective Objectives in Philosophy Teaching Curricula
Mehmet GÜLTEKİN İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Programına Yükledikleri Metaforlar
Metaphors of Etaphors of Primary School Teachers Regarding Education Program
Melek Nur ERDOĞAN, Fitnat KÖSEOĞLU Türkiyede`ki Lise ve Fen Müfredatlarının Bilimin Doğası ile İlgili Kazanımlar Açısndan Analizi
Analysis of Turkish High School Science Curriculum Frameworks With Respect to Aspects of Nature of Science
Menderes ÜNAL, Mehmet TAŞDEMİR Ortaöğretiminde Uygulamaya Konulan Ağırlıklı Yabancı Dil Öğretim Programının Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of New Extended Foreign Language Teaching Program Applied in 2005 in High Scgool Considering the Opinions of Teachers and Students
Meral GÜVEN, Demet SEVER, Bilge Çam AKTAg Pedagojik Formasyon Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Pedogogical Formation Program in Terms of Students Conceptions
Murat KILINÇ, Mehmet DEMİR İlköğretim Okullarında Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 6. Basamak Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi
Based on the Teachers Views, the Evaluation of Optionally Teaching Information Technologies Lesson 6th Grade Programme in Primary Schools
Mustafa SAĞLAM, Senar AKLIN, Nihal TUNCA Türkiye`de Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Review of the Research on Educational Programs and Teaching Field in Turkey
Necdet AYKAÇ, Özkan ÇELİK Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması
Comparison of Teacher and Pre-Service Teachers Metaphorical Perceptions of Educational Program
Necdet AYKAÇ, Özge TANRIVERDİ Okul Öncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması İçin Yapılan Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi (Muğla İli Örneği)
Evaluation of a Pilot Study Carried Out to Make Pre-School Education More Widespread (Case of Muğla City)
Nevin ÖZDEMİR 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitaplarının Coğrafya Öğretim Programına Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Conformity of Ninth Grade Geography Textbooks With the Geography Curriculum With Respect to the Opinions of Teacher
Nuray Çalışkan DEDEOĞLU, Zeynep ALAT Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Birincisi Sınıf Matematik Programı Kazanımlarının Sarmal Yaklaşımına Göre İncelenmesi
Spiraling Piraling in early Childhood and First Grade Mathematics Curricula
Nurdan KALAYCI, Murat DEBBAĞ Yüksek Öğretimde Kurumlarında Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin İnternet Tabanlı Uygulamalarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi
The Assessment of Internet Based Teaching and Instructors Evaluation Questionnaires at Universitie According to Students Perceptions
Nurdan KALAYCI, Emel GÜNEŞ, Serkan ATEŞ İlköğretim Kademesindeki Öğrencilerin İkilemi
The Dilemma of Primary Students Freedom or Security
Selin YAMAN, Nuriye SEMERCİ Yeni İlköğretim İngilizce Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Örneği)
Yeni İlköğretim İngilizce Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Örneği)
Oktay Cem ADIGÜZEL, Şaban BERK Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Provus`un Farklar Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Moduler Curriculum Implemented Vocational/Technical Education Secondary Schools By Using Provus Discrepancr Model
Orhan KUMRAL, Seda SARACALOĞLU Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ve Eğitsel Eleştiri Modeli
Evaluation of Educational Programs and Educational Criticism Model
Özer YILDIZ, Mehtap YILDIZ, Hakan Salim ÇAGLAYAN Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Secondary School Physical Education Lesson New Curriculums With Teacher Views
Özge CAN, Nuray SENEMOĞLU Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Öğretim Hizmetinin Niteliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teaching Service Quality in Teaching Principals and Methods Course
Paulo MARINHO, Carlinda LEITE, Preciosa FERNANDES Formative Assessment and Teacher Professional Cultures
Formative Assessment and Teacher Professional Cultures
Pınar DÜNDAR SAYIN, Fatma SADIK Demokrası Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi`nin Siyasal Kültür Oluşturma Bağlamında Değerlendirilmesi (Bir Durum İncelenmesi)
Assessment of Democracy Education and School Parliaments Project in Respect ofCreating Democratic Political Culture (A Case Study)
Pınar FETTAHLIOĞLU, Nurhan ÖZTÜRK, Manolya YÜCELDAĞ Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Öz- Yeterlik İnanç Düzeylerine Göre Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Boyutları Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluating Science Teachers Views About Dimensions of New Science and Technology Teaching Programme According to Their Levels of Self-Efficacy Beliefs
Seda ERCAN AKKAYA, Fatma TEZCAN, İlknur KARACA Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
An Evaluation of Biology Curiculum By Biology Teachers
Sevim CAMUZCU, Kemal DURUHAN Okulöncesi Öğrencilerinin Serbest Oyun Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Pre- School Students Free Game Activities
Sıddıka DEMİRTAŞ, Sevilay ATMACA İlköğretim Sosyal Bilgiler ve Fen- Teknoloji Dersleri Öğretim Programları Arasındaki Uyumluluk
Conformity Between Social Studies and Science-Technology Curriculums
Suad SAKALLI GÜMÜŞ, Seyfi ÖZDEMİR Otizmli 21 Öğrencinin Örnek Olay İncelenmesi:Neler Başarılı Oldu ve Nedenleri
A Case Study of 21 Children With Autism: What Has Been Effective and Why?
Şenay BAŞ, Ayşegül OĞUZ Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Yapılandırma Yaklaşıma Dayalı Görsel SAanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri
Vısual Arts Teachers Views Regarding Instruction of Visual Arts Based on A Constructivist Approach
Şule FIRAT DURDUKOCA Yeni Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği)
The Evaluation of the New Secondary School Phiosophy Lesson Cirriculum According to Teachers Views (The Sample of Malatya Province)
Taner ARABACIOĞLU Modüler Eğitim Programına İlişkin Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Görüşleri
Information Technology Teachers Wiews About Modular Cirriculum
Türkkan GÜLYURDU, Ali ERYILMAZ Lise Fizik Öğretim Programında Beceri Kazanımlarının Yedirilmesi ve Değer Öğretim Programları ile Karşılaştırılması
Intergration of Skill Objectives to High School Physics Curriculum and Comparison With Other Curricula
Çetin SEMERCİ, Veli BATDI İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
The Evaluation of the Primary Education Fourth and Fifth Grades English Coursebooks With Regard to Teachers Views
Yunus KÜTÜKCÜ İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Sürece Dayalı Değerlendirme Araçlarının Kullanım Etkinliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers Opinions About the Efficiency of Process Based Evaluation Tools in Primary Schools Science and Technology Program
Zeynel KABLAN, Tuğba BARAN, Ömer HAZER Bloom Taksoomisine Göre İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programı Kazanımlarının Bilişsel Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Cognitive Learning Levels of 6-8 Curriculum Acquirements in Primary Mathematics According to Blooms Taxonomy
Zeynel KABLAN, Çağla IŞIK, Fatma Merve KAL İlköğretim Matematik 6-8. Sınıf Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Bulunan Etkinliklerin Öğretmen Materyal Türlerine Göre İncelenmesi
An Ezamination of Activities in 6-8th Grade Mathematics Curriculum and Mathematics Textbooks in Terms of Types of Instructional Materials
 XXXIII. Öğretim Tasarımı
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Adnan BAKİ, Funda AYDIN, Zeynep Medine ÖZMEN İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi
The Investigation of Pre- Service Mathematic Teachers Reflective Thinking Skilld Toward Problem Solving
Figen KILIÇ Üniversite Öğretim elemanlarının Kullandıkları İçerik Öğelerini Düzenleme Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of to be Arrangement From of Content Components Which Are Used By University Lectures
Ilke Önal ÇALIŞKAN, Meral AKSU Fen Öğretmen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Bilişsayar Destekli Eğitim ve Otantik Değerlendirme Etkinlikleriyle İlgili Durum Belirleme Çalışması
A Case Study About Computer Assissted Instruction and Authentic Assessment Activities Based on Constructivist Learning Theory in Science Teachers Education
Mehmet ARSLAN, Sevgi BEKTAŞ BEDİR, Sabri Burak KAPAN İlkokuma Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Uygulamanın Değerlendirilmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)
Teachers Opinions About Adjacent Italic Handwriting Application on First Reading and Writing Instruction and Evaluation of the Application (Sample of Tokat Province Center)
Meral ÖNER SÜNKÜR, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR Tahmin Et–Gözle–Açıkla Yöntemi İle Desteklenmiş Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Etkinliklerin 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
The Effects of Activities Based on Reflective Thinking Assisted By Prediction-Observation–Explanation Method on the Science and Technology Course Attitudes of 7th Grade Students
Sefa DÜNDAR, Ali ŞENOL İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Etkinliklerin Tasarımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Teachers Opinions About the Planning of the Activities at the Curriculum of Primary Mathematics Lesson
Seval FER Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı Modelinin Testi
Testing A Model of the Social Constructivist Learning Environment
 XXXIV. Öğrenme ve Öğretme Süreci
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah ADIGÜZEL Okul Değişkenlerinin Eğitimde Verimliliğe Etkisi
The Effect of School Variables on Efficiency in Education
Ahmet ÇETİN, Erkan AKYÜREK Solunum Sistemi Konusunu Modelle Öğretim
The Effect of School Variables on Efficiency in Education
Ahmet Utku ÖZENSOY Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Süreciyle İlgili Öğrencilerin Görüşleri
Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Süreciyle İlgili Öğrencilerin Görüşleri
Ali Murat SÜNBÜL, Mustafa AYDIN, Fatih AYDIN İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sahip Oldukları Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investigation on Between Primary School 2nd Level School Students Values and Democratic Attitudes
Arzu YÜKSEL, Süleyman AVCI Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri İle Sosyal Bilgiler Dersinin İşlenmesi
Our Aims in Delivering A Social Science Lesson Using Differentiated Teaching Strategies
Aslı GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Bilişüstü Öğrenme Stratejileri
Metacognitive Learning Strategies Used By primary Teachers
Aydın EREKMEN, Mehmet YILDIZLAR İlköğretim Okullarında Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Standartlarına Uyma Dereceleri
Degrees of Consistency of Primary Teachers Employed at Primary Schools to the Standards of Mathematics Teaching
Ayşe ÖZTÜRK, Ahmet DOĞANAY Beşinci Sınıftan Sekizinci Sınıfa Öğrencilerinin Dünyanın Şekli ve Yerçekimi Kavramlarına İlişkin Anlayış ve Zihinsel Modellerindeki Değişim
Changes on the 5th Through 8th Grades Mental Models and Understanding Related to the Concepts of Shape of the World and Gravity
Ayşegül KARABAY, Dilek IŞIK, Raziye GÜNAY BİLALOĞLU Çoklu Zeka Kuramı Temelli Öğretimin Etkililiğine İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması: Türkiye Örneği
A Meta-Analysis Study on the Effectiveness of Multiple Intelligences-Based Instruction: The Case of Turkey
Ayten Pınar BAL, Özden DEMİR Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerinin Epistemolojik İnanç ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki Düzeyi
The Level of Relationship Between Epistemological Belief and Learning Styles of Students Enrolling ClassroomTeaching and Science Teaching Departments
Bahadır ERİŞTİ, Celal AKDENİZ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Myers Briggs Tip Belirleyici (Mbti) Profilleri
Primary Education Teachers Myers Briggs Type Indicator (Mbti) Profiles
M. Bahattin ACAT, Gülçin MUTLU Türk İlköğretim Okullarında Kullanılan 4. ve 5. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarının ve Yardımcı Materyallerinin Özgünlüğüne İlişkin Bir Araştırma
An Investigation of Authenticity in English 4th and 5th Grade Textbooks and their Accompanying Materials Studied in Turkish Elementary Schools
Bilal DUMAN, Ali YAKAR Duyuşsal Farkındalık Ölçeğimin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Developing Affective Awareness Scale: Reliability and Validity Study
Bilal DUMAN, Ali YAKAR, Pınar BABA İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme BEcerilerinin İncelenmesi
Examination of the Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving of Primary School Second Grade Students
Bilal DUMAN, Ali YAKAR Öğrenme Kulüplerinin Akademik Başarıya ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi
The Effects of Effects of Learning Clubs on Academic Achievement and Attitudes Towards the Profession of Teaching
Canan KOÇ, Tuğba BABACAN, Hatice Ebru ARIKAN İlköğretim İkinci Kademe (6-8 Sınıf) Öğrencilerinin Bilişüstü Yetileri
The Metacognitive Awareness of the Elementary School Second Grade (6th-8th) Students
Çetin SEMERCİ, Ece IŞIK Üstbiliş İle Öz Düzenlemeli Öğrenme Arasındaki İlişkinin Nvivo İle Analizi
An Analysis of the Teralion Between Metacognition and Self Regulative Learning Via Nvivo
Çetin SEMERCİ, Şenel ELALDI Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Metacognitive Skills of Medical Students (Cumhuriyet Universty Sample)
Çiğdem KILIÇ Nctm İlkelerinde ve İlköğretim Matematik Dersi (1.-5. Sınıflar) Öğretim Programında Sayı Hissi
Number Sense in Nctm Principles and Standars and Turkhish Elementary School Mathematics Curriculum (1.-5. Grades)
Didem KIR (TÜNÇ), Kamuran TARIM Hikayelerle Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri
An Analysis of the Relation Between Metacognition and Self Regulative Learning Via Nvivo
Dürdane Bayram Jacobs, Fahriye Hayırsever Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretmen Adayları Bakışı İle Ne İfade Ediyor, Nasıl Gerçekleştiriliyor?
Students-Centred Learning From the Point of View Teachers Candidates What Does it Mean How it Works?
Ebru Bakaç Çalışma Yapraklarının Erişi ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi
Effect of Worksheets on Achievement and Retention
Elvan KURTMAN, Ali ARSLAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce Labaratuar Dersine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Determining the Attitude of Zonguldak Karaelmas University Compulsory Preparatory School Students Towards the English Laboratory Classes
Emel TUNÇ Sessiz Bilgiden Fiiller Cumhuriyetine Türkçe Öğretimi
Sessiz Bilgiden Fiiller Cumhuriyetine Türkçe Öğretimi
Engin ASLANARGUN, Burcu ÖZAKÇA Başarılı Öğrenci Ailelerinin Akademik Başarıya Katkı Düzeyleri
Parental Contribution to High Achieving Students Academic Success
Engin ASLANARGUN, Hatice EMİROĞLU Anne-Babaların Çocuklarını Özel Okula Gönderme Nedenleri
Anne-Babaların Çocuklarını Özel Okula Gönderme Nedenleri
Erten GÖKÇE İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Analysis of the Problems and Solutions Elementary Classroom Teachers Encounter in Class
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Esra BOZKURT, Beyza İMALI Örnek Bir Öğrenme Ortamı: Tübitak Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu
An Example of A Learning Atmosphere: Science Summer School For Primary School Students With Support of Tubitak
Esma ÇOLAK, Sertel ALTUN Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Öz-Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Examination of the Relationship Between the Learning Styles of Students and Their Self-Regulation Skills
Eyup İZCİ, Hatice ÖZGAN SUCU İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri (Nevşehir İli Örneği)
Language Learning Strategies of Primary School Secondary Level Students Use While Learning A Foreign Language (The Case of Nevşehir)
Fatma KAYAN FADLELMULA, Erdinç ÇAKIROĞLU, Semra SUNGUR Motivasyonel İnanışlar, Öz-Düzenleme Stratejileri ve Matematik Başarısı Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması
A Structural Equation Modeling Study on Motivational Beliefs, Use of Self-Regulation Strategies, and Mathematics Achievement
Feridun MERTER, Bijen FİLİZ Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Davranışlarının Örtük Program Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Behaviours of Physical of the Behaviours of Physical Aducation Teachers in Terms of Hidden Curriculum
Gamze YAVUZ, Tuğba YANPAR YELKEN Öğretmen Adaylarının Çğrenme Öğretme Süreci ve Ölçme Değerlendirme Alanındaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri
Teacher Candidates Opinions About Their Comperencies in Lerarning-Teaching Process and Measurement-Evaluation
Gulten SENDUR, Nalan AKKUZU Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Kavramsal Algılamalarının Tespit Edilmesi: Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Konusunda Bir Örnek Olay Çalışması
Identifying Secondary School and Undergraduate Students Understanding: A Case Study for Functional Groups in Organic Chemistry
H.Gamze YALVAÇ, Nurhan ÖZTÜRK, Ramazan DEMİR Farklı Eğitim Kurumları Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri
Opinions of the Students From Different Grade Different Grade Levels About the Nature of the Science
H.Şenay ŞEN İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Dayalı Yansıtıcı Düşünme Becerileri
Primary School Students Problem Solving Based Reflective Thinking Skills
Hale SUCUOĞLU, Vesile Yıldız DEMİRTAŞ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anne-Baba İlgi Düzeyleri
Parental Involvement Levels of Children in Preschool Education
Halil KAMIŞLI, Mesut ÖZONUR, Buket ASLANDAĞ Eğitim Faaliyetlerinin Katılımcı Görüşleri İle Değerlendirilmesi
The Assesment of Educational Activities Depending on the Views of Participants
Harun ŞAHİN, Miray UYAR Öğrenme Stratejileri Kullanım Sıklığının Akademik Başarıya Yansımaları
Reflections of Academic Success on Frequency of the Using Learning Strategies
Hayrettin AKYILDIZ, Deniz KELEŞ Yapılandırmacı Öğretim Uygulamalarının Pozitivist Yaklaşım Temelinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Constructivist Instructional Practises According to Positivism
Hikmet ZELYURT İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerinin Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teachers Opinions About the Effectiveness of Project and Performance Tasks that Use in Second Stage of Primary Education Program
Hilal KAZU, Demet DEMİRALP İlköğretim Birinci Kademe Programlarının YansıtıcıDüşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Elazığ İli Örneği)
The Research on the Teacher Ideas About the Effect of Primary Education First Grade Programs on the Development of Reflective Thinking According to Some Variants (Elazığ Sample)
Hülya BİNGÜL, Hatice ADIYAMAN Öğrencilerin Öğrenme Modellerine Göre Ders Tasarımı
Course Desing According to Students Learning Models
Hülya KARTAL, Rüçhan ÖZKILIÇ Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yönteminin Sesi Hissetme ve Tanıma Aşamasında Yaşadıkları Güçlükler ve Bu Güçlükleri Aşma Yolları
Difficulties That Classroom Teachers Face During The Phoneme Feeling and Recognition Stage of the Phoneme-Based Sentence Method and Ways of Overcoming these Difficulties
Hünkar KORKMAZ, Fatma KIZILIRMAK, Irmak (ALTINIŞIK) KONUKALDI Disiplinler Üstü Yaklaşım Temelli Bütünleşik Eğitim Programı: Antalya Koleji Örneği
Transdisciplinary Approach of Integrated Curriculum: A Case Study From Antalya College
Işıkhan UĞUREL, H. Sevgi MORALI, Özge KARAHAN Matematikte Yetenekli Olan Ortaöğretim Öğrencilerin Sözsüz İspat Oluşturma Yaklaşımları
Mathematically Gifted Secondary School Students Aproaches to Devaloping Proofs Without Words
Işıkhan UĞUREL, Özge KARAHAN Geometride Çift Sütun İspat Yönteminden Yararlanma: Lisansüstü Öğrencilerinin Yaklaşımları
The Utilization of Two Column Proof Method in Geometry: Postgraduates Students Approaches
İrfan Nihan DEMİREL Görsel Sanatlar Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğrenci Başarısına Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers Views Regarding Effect of Visual Arts Intruction Methods and Techniques on Students Achievement
Kamil YILDIRIM, Tuncay TUNÇ Ortaöğretim Düzeyinde Öğrencilerin Okul Memnuniyetlerinin Etkileyen Okul Kökenli Faktörler
School Based Factors Effecting Students School Satisfaction at the Secondary level
Kerim GÜNDOĞDU, Nilay ÇELİK, Aslı BALCI İnsan Hakları Eğitiminde Filmlerin Kullanılması:Öğretmen Eğitiminde Bir Eylem Araştırması
Teaching Through Movies in Human Rights Education: An Action Research in Teachers Training
Kıymet SELVI Fenometod- Yeni bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi
Phenomethod-A New Learning and Teaching Method
M. Oğuz KUTLU, Şadiye KORKMAZ Ders Çalışma Becerileri Eğitiminin İlköğretim II.Kademe 8.Sınıf İngilizce (Yabancı Dil Dersi) Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi
The Effect of Study Skills Instruction to Academic Success and Continuity For THE Course of English(Foreign Language Course) in Primary School
Mehmet ARSLAN, İnanç KARAGÖZ, Duygu ALAÇAM “Cümle Çözümleme Yöntemi” ile “Ses Temelli Cümle Yönteminin” Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri
Strengths and Weaknesses of Sentence Analysis Method and Sound Based Sentence Method
Mehmet KARAKUŞ, Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Social Studies Preservice Teachers Perspectives on Project Based Learning: A Qualitative Study
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT İlköğretiminde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği
Learner Autonomy in Foreign Language Learning in Elementary School
Mehmet ŞAHİN, Yavuz ERİŞEN Mesleki Eğitimde Bit`in Yeri: Örnek Bir Eğitim Aracı
The Place of Ict in Vocational Education: A Sample Training Tool
Melis PAKSOY, Zeynep AYVAZ TUNCEL Bilişim Teknolojileri Dersinin Not İle Değerlendirilmemesinin Öğrenme Ortamına Etkileri
The Effect of the Information Technologies Subject Assessed By Grades on the Learning Environment
Melis YEŞİLPINAR, Ahmet DOĞANAY Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlik Algıları
Classroom Teachers and Prospective Classroom Teachers Perception of Self-Efficacy Toward Teaching Critical Thinking
Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri İle Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
The Research of Creative Thinking Skills and Self Efficacy of Trainee Teachers
Meral HAKVERDİ CAN, Sevilay ATMACA, Sevinç ARCAK İlköğretim Öğrencilerinin Toprak Hakkındaki Bilgi Değişimlerinin Çizim Aracılığı İle Tespiti
Detecting Changes of Elementary School Students Knowledge About
Meral ÖNER SÜNKÜR, Behçet ORAL, İlhami BULUT İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of the Relationship Between Geometrical Thinking Levels and Intelligence Domains of Primary Education 8th Grade Students
Meral ÖZKAN GÜRSES, Oktay Cem ADIGÜZEL Bilişsel Akademik Dil Öğrenme Yaklaşımının (Cognitive Academic Language Learning Approach-Calla)Fransızca Hazırlık Programındaki Öğrencilerin Okuma Stratejilerini Kullanma Durumları Üzerindeki Etkisi
The Effects of Cognitive Academic Language Learning Approach (Calla) On The Reading Strategies Use of French Preparatory Program Students
Mohammad Hassan MIRZAMOHAMMADI Teaching-Learning Process Evaluation of Philosophy Course in Humanities and Providing Some Suggestions to Improve It
Teaching-Learning Process Evaluation of Philosophy Course in Humanities and Providing Some Suggestions to Improve It
Muhammed Abdul Wahab MIAN, Stephen VARDIGANS The Challenges in Developing A Curriculum For Adult, Non-Formal Basic Education and Skills Development - A Recent Endeavour in Bangladesh
The Challenges in Developing A Curriculum For Adult, Non-Formal Basic Education and Skills Development - A Recent Endeavour in Bangladesh
Muhittin ÇALIŞKAN Etkili Dönüt Sunma Yolları
Ways of Presenting Effective Feedback
Murat ALTUN, Burcu DURMAZ İlköğretim Öğrencilerinin Doğrusal İlişki Bilgisini Oluşturma Süreci
The Process of Abstracting Knowledge of Linear Realitionships Among Primart School Students
Mustafa SAFRAN, Tuba ŞENGÜL Tarih Öğretimi ve Haritalar
History Teaching and Maps
Mustafa SARITAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Kullanma Düzeyleri
The Usage Levels of Feedback and Correction Behaviours of Primary School Teachers
Nadide YILMAZ, Adnan BAKİ Bir Araştırmacı Öğretmenin Öğretme- Öğrenme Sürecinde Yaşadıkları Deneyimleri ve Çeşitli Yaklaşımların Uygulanmasına Yönelik Görüşleri
The Experiences of Learning- Teaching Process of A Researcher Teachers and For The Implementation of Various Approaches and Opinions
Nalan AKKUZU, Husamettin AKCAY Mikro-Yansıtıcı Öğretimle Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması
Determination of the Level of Pre--Service Teachers Professional Competence By Using Micro-Reflective Method: A Case Study
Nazan DOĞRUER, Ramadan EYYAM, İpek MENEVIŞ İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Öğrenme ve Çalışma Stratejileri
The Learning and Study Strategies of English Preparatory School Students
Nermin Özcan ÖZER Latin Asıllı Türk Alfabesinin Melodik Yapısı
The Melodic Structure of Latin- Origin Turkish Alphamet
Neşe TERTEMİZ, Süleyman Erkam SULAK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Fifth- Grade Students Problem Posing Skills
Neşe UYGUN, Neşe TERTEMİZ İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi
Effects of Problem- Based Learning on Students Attitudes, Achievement and the Stability (Retention) of Learning in the Fifth-Grade Math Course
Nur AKKUŞ, Melek DEMİREL Alanı İngilizce Olan Öğrencilerin Otonom Öğrenmede İsrar Davranışlarının İncelenmesi
An Investigation of Persistence in Autonomous Learning Behaviors of English Majors
Nuray ÖNDER, Tuğba ÇOPUR Öğrencilerin Newton`un 3. Kanununu Günlük Hayata Uyarlama, Anlama ve Matematiksel Problemlerde Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Students Levels of Adaptation to Life,Understandingand Usage at Mathematical Problems of Newton`s Third Law
Nuray ÖNDER, Mustafa TAN Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Öz Yeterlik İnançları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?
Is There A Significant Difference Between Self Efficiencies Believes of Studentswho Have Different Learning Stills?
Nuriye SEMERCİ, Burcu DUMAN, Ö. Miraç ÖZKAYA Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Engelleri
The Critical Thinking Boundaries of Teacher Candidates
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Yasemin ERSÖZ İlköğretim İkinci Kademe Branş Derslik Sisteminin Değerlendirilmesi; (Öğretmen ve öğrenci görüşleri)
The Evaluation of the Rotational Class System at the Secondary Stage Primary Education( The opinions of the teachers and students)
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Sevda KOÇ İlköğretim Öğretmenlerinin Kuantum Öğrenme Modelini Kullanabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Primary School Teachers Abilities to Use Quantum Learning Model
Özden TEZEL Üç Aşamalı Testle Öğrencilerin Isı– Sıcaklık Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Determination of Students Misconceptions About Heat– Temperature Via Three Stage Testing and Analysis According to Some Variables
Özer YILDIZ, Mehtap YILDIZ, Murat ERDOĞDU İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmenler Klavuz Kitabının Uygulanabilirlik Düzeyi
Applicability Level of Elementary Physical Education Lesson(1-8th Classes) Teacher Guidebook
Petro du PREEZ Curriculating Curriculum Studies For Transformative Contexts: Pragmatic and Poststructuralist Perspectives
Curriculating Curriculum Studies For Transformative Contexts: Pragmatic and Poststructuralist Perspectives
Rasim ÖZYÜREK Türk Devlet ve Topluluklarında Terim Meselesi
Remzi DEMİR, Birsel AYBEK Dokuzunca Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi
Learning Styles for Students of Ninth Grade and Field Study of Multiple Intelligence
S. Nihat ŞAD, Oğuz GÜRBÜZTÜRK İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Yabancı Dil Derslerinde Uygulanan Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Instructional Activities Implemented in Foreign Language Classesof 4th and 5th Grades
Sara KEFİ Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Dersinin Etkin Öğrenme Yöntemleri İle İşlenmesi Yönelik Bir Uygulama Modeli Örneği
An Example Model for Development in Early Childhood Course Based on Effective Learning Methods
Sema O. KARARMAZ, Ferdi AKIN, Ali ARSLAN İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Derslerde Projeksiyon Kulanımlarına İlişkin Tutumları
The 6Tth, 7th and 8th Grade Students Attitudes Towards the Use of Projection in Classes
Sevilay ALKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Elif ERTEM İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş: Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerine İlişkin Görüşleri
The Transition From Primary School to Secondary: Opinions of Secondary School Mathematics Teachers on Readiness Level of Their Students
Seyhan ERYILMAZ, Ali Rıza AKDENİZ, Özgül KAYA Problem Çözmede Yazılı Yönergelerin Kullanılması: Sabit İvmeli Hareket
Usage of Writtrn Instructions Through Problem Solving: Example of Motion With Constant Acceleration
Süleyman ARSLANTAŞ, Eyüp YURT, Ali Murat SÜNBÜL İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Kullandıkları Motivasyonel Stratejileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Identifying the Relationship of Second Level Primary Education Students Multiple Intelligence Domains and Motivational Strategies With Critical Thinking Skills
Süleyman AVCI, Nurdan BAYSAL, Mehtap GÜL Okuma Çemberinin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi
Impact of Literature Circles on Reading Comprehension Skill
Şule AY, Filiz EVRAN ACAR, Abdurrahman KILIÇ Öğretim Elemanlarının Aktif Öğrenme Algıları
Active Learning Perception of the Lecturers
Şule FIRAT DURDUKOCA Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Level of Primary School Teachers Using Out of Classroom Techniques According to Various Variables
Şükran TOK, Sevda Doğan DOLAPÇIOĞLU Sınıf Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Düzeyi İle Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence Level and Classroom Management Approaches of Classroom Teachers
Tezcan KARTAL, Ramazan DEMİR, Nurhan ÖZTÜRK Fen Bilgisi Eğitiminde Lisansüstü Tezlerin Tematik Eğilimleri
The Thematic Tendencies of Graduate Dissertations in Science Education
Tuna USLU Sürekli Öğrenme Süreci Üzerine Görgül Bir Çalışma: Eğitim ve Öğrenim Çalışanlarının Nitelikleri ve Psikolojileri İle Öğrenci Beklentilerinin Kıyaslanması
Examination of Education Demands, Teachers Characteristics and the Mediating Effect of Positive Psychology on Learning Process
Tuna USLU Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence İle Yüksek Öğrenimde Akreditasyonun Eğitmen Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Bologna Süreci ve Diğer Örnekler
Quality Improvement Process in Education, Bologna Process and the Relation Between Orgabizational Accreditation Standards and Teachers Performance
Vesile ALKAN, Selçuk ŞİMŞEK Matematiksel İşlemleri Yaparken Akranların Ortak Çalışması
Collaboration of Peers in Doing Mathematical Operations
Vicdan NALBUR TAŞDEMİR Görsel Sanat Öğretimi Dersi Kapsamında Dans Tiyatrosunun Yeri ve Önemi
Place and Importance of Dance Theatre in Context of Visual Arts Education Course
Volkan BİLİR, Habibe TEZCAN Orta Öğretim Organik Kimya Dersinin Deneyle Desteklenmesinin Başarıya Etkisi
The Effect of Supporting Organic Chemistry Lesson With Experimental Method on Students Success in the Secondary Education
Yasin IRMAK Yönetim Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar (E-Okul Örneği)
Management Information Systems and Problems Applications
Yusuf BUDAK Yapılandırmacı Yaklaşımın Erişiye Etkisi
The Effect of Constructivist Approach on Achievement
Yücel KAYABAŞI Gazi Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sözel İletişim Engelleri
The Obstacles of Verbal Communication Which Aremet By The Teacher Nominees Studied At Gazi University Faculty of Education
Zeynep AKIN, Funda ÇIRAY, Belgin ÇETİN SÖNMEZ Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejiler İle Zaman Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Learning Strategies and Time Management Skills of Teacher Candidates
Zeynep Medine ÖZMEN, Funda AYDIN, Bülent GÜVEN Matematik Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Stratejiler ve Problem Çözme Başarıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Pre-Service Mathematics Teachers Problem Solving Strategies and Achivement
 XXXVI. Sınama Durumları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ali SICAK, Eşref AKKAŞ Bilim ve Sanat Merkezlerine (Bilsem) Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing an Attitude Scale Towards Science and Art Centers
Ayşenur DÖNDER, Şenel ELALDI, Özlem Miraç ÖZKAYA Üniversite Düzeyindeki Temel İngilizce Öğretiminde Kullanılabilecek Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görevlilerinin Görüşleri
Views of Lecturers on Complementary Methods of Measurement and Evaluation Used in Basic Eglish Teaching at University Level
Betül KARADUMAN, Tuğba YANPAR Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihleri İle Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algılarının Belirlenmesi
Identification of Prospective Teachers Evaluation Preferences and General Al Proficiency Perceptions in Assessment and Evaluation
Birsen Bağçeci, Melike Özyurt Özel Okula Devam Eden İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Esneklik Boyutu İle SBS Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship Between the Sbs Exam Success of 8 Grade Private School Students and Creativity Level of This Students in Flexbility Sub-Dimension
Buket BALLIEL, Meltem DURAN, Gülcan MIHLADIZ İlköğretim Öğretmenlerinin Çeşitli Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkındaki Görüşleri
Elementary School Teachers Views About Various Alternative Assessment and Evaluation Techniques
Buket Özüm ÇABAKÇOR, Elif AKŞAN, Tuğba ÖZTÜRK İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerinde Tercih Ettikleri Geribildirim Türleri ve Bu Geribildirimlerin Özellikleri
The Types of Mathematics Course Feedbacks That Primary Education Prospective Mathematics Teachers Prefer and the Feedbak Properties
Celal YİĞİT, Birsen BAĞÇECİ Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi İle İlköğretim 6. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Sınama Durumları Açısından Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Common European Framework of Reference for Languages and the 6. Grade English Language Curriculum With Regard to Measurement and Evaluation
Elif SEYLİM, Fatma TEZCAN 9.10. ve 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme Çalışmalarının Öğretim Programlarına Uygunluğu
The Compliance of Assessment Studies in 9th, 10th and 11th Grade Biology Text Books With Training Programme
Emel SARITAŞ, Ümran ŞAHİN İlköğretim Matematik Öğretiminde Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Hakkında Öğretmen Görüşleri
Teachers Opinions of Measurement and Evaluation Approaches in Primary Mathematics Instruction
Ergül DEMİR Seviye Belirleme Sınavlarının (SBS) Bazı Etkilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Effects of Level Determination Examinations (SBS) According to the Student Opinions
Esin ŞAHİN, Nuray ÖNDER Ölçek Doldururken Öğrencilerin Kimlik Verme ve Vermeme Durumlarının Değerlendirilmesi: Fizik Özyeterlik Ölçeği Örneği
Evaluation of Cases of Giving Identitiy Related Information Or Not Giving When Filling A Measurement Scale: Example of Physics Self Efficacy Scale
Ezlam SUSAM Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programında Yer Alan ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Using the Measurement and Evaluation Methods By Elementary Teachers That in Elementary Program
Fatma KAYAN FADLELMULA, Erdinç ÇAKIROĞLU, Semra SUNGUR Uyumsal Öğrenme Örüntüleri Ölçeği İle Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin İlköğretim Matematik Eğitimi Açısından Türkçeye Uyarlanması
Turkhish Version of the Patterns of Adaptive Learning Survey and Motivated Strategies for Learning Questionnaire For Elemantary Mathematics Education
Gökhan KUMLU, Selin AKSOY, Merve ÖZDEMİR İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Proje ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında, Öğrencilerin Zeka Türlerinin Dikkate Alınma Düzeyleri
The Determination of the Consideration Levels of the Students Intelligence Types in the Application of the Procest and Performance Tasks Given in the Science and the Second Stageof Primary Education
Gülcan MIHLADIZ, Meltem DURAN, Buket BALLIEL İlköğretim Öğretmenlerinin Geribildirim Kullanımında Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Görüşleri
Elementary School Teachers Views About the Difficulties Encountered in the Use of Feedback
Gürbüz OCAK, Mustafa ERGÜN, Ahmet YAMAÇ Felsefe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Attitude Scale Towards the Philosopy Course: The Study of Validity and Reability
Halil AŞICI, İlknur KARACA, Ayşe ARSLAN Sevgiye Belirleme Sınavı (SBS) Fen ve Teknoloji Sorularının Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Göre Değerlendirilmesi
An Evaluation of Placement Test Science and Technology Questions Depending on Science and Technology Curriculum
Hatice Gonca USTA SAYIN Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Fen Bilimleri Okuryazarlığında Yüksek ve Düşük Performans Gösteren Türk Öğrenciler Arasındaki Farklılık
The Difference Between Turkhish Students Demonstrating Over and Under Performance in Scientific Literacy According to the Results of Pisa 2006
Hatice Gonca USTA SAYIN Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Fen Bilimleri Okuryazarlığında Yüksek ve Düşük Performans Gösteren Türk Öğrenciler Arasındaki Farklılık
The Difference Between Turkhish Students Demonstrating Over and Under Performance in Scientific Literacy According to the Results of Pisa 2006
Hilal KAZU, Serkan ASLAN 2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Research Based Analysis of the “Assessment-Evaluation” Dimension of 2004 Primary Education Program
İbrahim KIRBAÇ, Nurhayat KARA Türk Eğitim- Öğretim Sınav Sistemine Yeni Yönlendirme ve Değerlendirme Önerisi
Turkish Education System Test and Evaluation Proposol For A New Direction
İlhan İLTER İlköğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının Başarıya Etkisi
Attitudes of Primary School Students Toward English Lessons to Influence of the Success
İsmet ERGİN, Recep CÖMERT, Musa SARI Elektrik Alan Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar
On the Subject of the Electricity Field the Differences Created by Using Different Representations of Questions on Evaluating the Students Physics Achievements
Kıymet SELVİ, Çiğdem Suzan ÇARDAK Felder-Soloman Öğrenme Stili Ölçeğinin Yapı Geçerliğinin Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Test Edilmesi
Testing the Construct Validity of Felder-Soloman Index of Learning Style For the Students of Faculty of Education
Kübra TOPALLI, Mustafa YEL, İpek PİRPİROĞLU Fen ve Teknoloji Dersinde Değerlendirme Aracı Olarak Kavram Haritası Kullanımı: Canlılar ve Enerji İlişkileri
Availability of Concept Map for Science and Technology Course As an Evaluation Instrument; Biology and Ebergy Relationship
Mehmet GÜROL, Seda KERİMGİL Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Turkish Adaptation of Academic Optimism Scale
Meltem DURAN, Gülcan MIHLADIZ, Buket BALLIEL İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlilik Düzeyleri
Competency Level of the Elementary School Teachers in Relation to Alternative Assessment Methods
Mehmet KARAKUŞ, Yeliz BOLAT İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenleri Belirlenmesi
Identification of the Variables Predicting 5th Grade Primary Scgool Students Attitudes Towards Performance Tasks
Nurhan ÖZTÜRK, H.Gamze YALVAÇ, Tezcan KARTAL İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim (4-5. Sınıf) Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers Opinions About the Assessment and Evaluation Methods Employed in Elementary School Science and Technology Teaching Programs (4-5th Grades)
Özlem GÖKTAŞ Okuduğunu Anlama Becerisinin ilköğretim İkinci Kademe Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of Reading Comprehension Skill on Students Academic Achievement in Mathematics Lesson at the Seconf Stage of Primary School
Paulo MARINH, Carlinda LEITE, Preciosa FERNANDE Formative Assessment and Teacher Proffessional Cultures
Pervin Oya TANERİ, Cennet ENGİN-DEMİR Hayat Bilgisi Programının Uygulanması: Yaratıcı Dramanın Bir Veri Toplama Aracı Olarak Kullanılması
Implementation of Life Sciences Curriculum: Using Creative Drama As A Data Collection Method
Sadettin ŞAHİNER, Ali ARSLAN İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri
4th and 5th Grade Students Opinions About Their Own Performance Taks in the Social Studies
Seher ULUTAŞ, Mehtap ERMAN Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiyede Uygulanmış Olan Ortaöğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme
Measurement and Evaluation in the Curriculums of High School Eduvation Applied in Turkey From the Establishment of the Republic Onward
Selcan BİLGİLİ, Meltem DURAN, Buket BALLIEL İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Okuryazarlık Düzeyleri
Elementary School Teachers Literacy Level for Alternative Assessment Techiques
Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Ali İbrahim Can GÖZÜM, Engin YALMANCI Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Laboratuar Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin İncelenmesi
Examine the Idieas Science and Technology Training Students on Sufficiency Toward Laboratuary Studies
Zeynep BAŞER Konuşmanın Değerlendirilmesinde Öğrenci- Öğrenciye Test Tekniğinin Eleştirel Bir Analizi
A Critical Analysis of Student to Students Test Technique in Assessment of Speaking
 XXXVII. Öğretmen Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdurrahman KILIÇ, Engin ASLANARGUN, Zeynep ARSEVEN Adaylık Eğitimine İlişkin Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Inspectors Opinions on the Subject of Candidate Education
Adem BAYAR Mentoringin Manası ve Öğretmenlerin Türk Eğitim Sistemindeki Mentoring Uygulamalarından Duydukları Memnuniyetlik Derecesi
The Meaning of Mentoring and Teachers Satisfaction Level at Mentoring in the Turkish Education System
Adem BAYAR, James H. KERNS Which Factors Affect the Participation of Turkish Teachers in Professonal Development Activities?
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Halil İbrahim KAYA Topluma Hizmet Uygulamalarında Öğretmen Adaylarının Sosyal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Teacher Candidates Interpersona Intelligence in Service Learning
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Erdoğan KÖSE, Adnan TAŞGIN Mikro Öğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri Üzerine Etkisi
The Effect of the Micro Teaching Implementation on Opinions of the Candidate Teachers Related to Difficulties Experienced in Instructional Process
Ahmet KÜÇÜK, Ayse Arzu ARI, Tuğba BARAN İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Prospective Primary Education Mathematics Teachers Opinions About the Courses in Their Programs
Ali SICAK, Ramazan Şükrü PARMAKSIZ İlköğretim Kurumlarındaki Mesleki Çalışmaların Etkililiğinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Efficiency of Vocational Educatons at Elementary School Institutions
Arda ARIKAN İngiliz Dili Öğretmen Yetiştirme Ders Programlarının İlköğretim İngilizce Öğretmeni Yetiştirmesindeki Etkililiğine Yönelik Niteliksel Bir Çalışma
A Qualitative Study of the Effectiveness of Teacher Education Curriculum in Preparing Primary School English Language Teachers
Ayşegül TURAL, Fadime SEÇGİN Sosyal Bilgiler İle Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
A Research About the Disposition of Critical Thinking of the Social Studies and Science and Technology Teacher Candidates
Ayşen ARSLAN 2006 İlköğretim Müzik Programına Uygun Olarak Hazırlanan Müzik Dersi Çalışma Kitaplarına Yönelik sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Alınması ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Revealing Classroom Teachers Opinions Relating to Music Study Books Prepared on the Basis of 2006 Primary Education Music Programme and the Problems During the Implementation
Ayten İFLAZOĞLU SABAN Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ödevlere İlişkin Görüşleri İle Tutumlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
The Elementary School Teaching Department Students Opinions About Homework and the Investigation of the Variables Affecting Their Attitudes
Ayten Pınar BAL Öğretmen Adayların Matematik Dersine İlişkin Ölçme- Değerlendirme Tercihleri
Pre Service Teachers Testing&Evaluating Preferences About Mathematics Course
Ayten Pınar BAL Öğretmen Adaylarının Geometri Düşünme Geometri Düşünme Düzeyleri ve Tutumları
Teacher Candidates Geometry Thinking Levels and Attitudes
Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Düşünceleri
Views of Pre-Service Music Teachers on Music Training Department Bachelor Program
Birsen BAĞÇECİ, Recep KAHRAMANOĞLU, Rabia SARICA Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Öğretmenlik Mesleğine Görüş Dersinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Elementary School Life Sciences Programme: Production and Consumption
Çiğdem ARSLAN, Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Güneş YAVUZ Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik Algıları ve Okul Deneyimi Etkinlikleri Hakkında Görüşleri
Prospective Mathematics Teachers Perceived Teacher Competency Levels and Opinions About School Experience Activities
Eda GÜRLEN, Tülay ÜSTÜNDAĞ Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri
Opinions of the Prospective Teachers About Creativity
Elif GÜVEN, D. Beste ÇEVIK Piyano Dersinde Başarı Durumunu Etkileyen Nedenler: MÜzik Öğretmeni Adaylarının Değerlendirilmeleri
Factors That Affects Success at Piano Classes: Views of Pre-Servive Music Teachers
Emir KAYHAN Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatıma Karşı Tutumlarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması
The Comporison of the Attitude of Teacher Candidates Against
Eylem YALÇIN İNCİK, Tuğba YANPAR YELKEN İlköğretim Öğretmen Adaylarının Yenilikçilik Düzeyleri Mersin Üniversitesi Örneği
The Levels of Innovativeness of Primary Pre-Service Teachers Mersin University Case
Fatih KARABİNA Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Alanı Antrenman Bilgisi Ders Kitabının Uygulanabilirlik Düzeyi: Öğretmen Algıları
Fine Arts and Sports High Schools Sports Area Training Information Course Books Applicability Level: Teacher Perceptions
Fatma HAZIR BIKMAZ Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Bilimsel Epistemolojik İnançları
Pre-Service Teachers Teaching-Learning Conceptions and Their Scienific Epistemological Beliefs
Filiz EVRAN ACAR, Abdurrahman KILIÇ, Aslıhan KUYUMCU VARDAR Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Öğretim Becerileri Eğitim Programının Etkiliği
The Efficiency of Education Skills Education Düzce University Instructors
Gökhan BAŞ Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri İle Öğrencilerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Algıları Arasındaki İlişki
Relationship Between Teachers Student Control Ideologies and Students Views on Constructivist Learning Environment
Gülsen ÜNVER, Nilay DEREOBALI Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Uygunluğu
Appropriateness of the Courses in Undergraduate Early Childhood Teacher Training Curriculum
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Aylin YAZICIOĞLU Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerindeki Metaforlar
Metaphors in the Academic Life Stories of Living Scientists
Hasan Hüseyin ŞAHAN, İbrahim KALKAY Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri
Pre-Service Teachers Reflective Thinking Tendency
Hasan ŞEKER, İzzet GÖRGEN, Sabahattin DENİZ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları İle Öğretmenlik Formasyon Programına Yönelik Düşünceleri
Pre-Service Teachers Motivation Towards the Profession of Teaching and Their Opinions About Pedagogic Formation Program
Hasene Esra YILDIRIR, Canan NAKİBOĞLU Argümantasyonun Öğretmen Eğitiminde Kullanımı
Usage of the Argumentation in Teacher Education
Hayal KÖKSAL, Feyza DOYRAN Köy Enstitüleri Felsefesini Yeni Kuşak Öğretmenlere Kazandırma İmecesi
Imece Circle Project to Empower the New Generation Teachers With The Village Institute Philosophy
Hilal KAZU, Zehra AŞKIN Finlandiya ve Türkiyedeki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması
The Comparison of the Teacher Training System in Finland and Turkey
İlhan İLTER, Erhan GÖRMEZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Abd Örneği)
Attitudes of Classroom Teacher Candidates Toward Graduate Education
James H. KERNS, Adem BAYAR Yeni Öğretmenler İçin Uygulanan Mentoring Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Zorluklar
The Barriers to Implementing Mentoring Programs for Novice Teachers
Julie Rainer DANGEL, Christie MCINTYRE, Teresa HARRIS Dimension of Constructivist Teacher Education
Dimension of Constructivist Teacher Education
Kemal Oğuz ER, Anıl ÖZTEKİN Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik tutumlarının İncelenmesi
Investigation of teacher Candidates Attitudes Towards Teaching Profession Courses
Kezban KURAN, Meltem İSTANBULU Uygulama Okullarında Öğretmen Adaylarını Değerlendiren Uygulama Öğretmenlerinin Adaylarca Değerlendirilmesi
Evaluation of the Application Teachers Who Evaluate the Preservice Teachers in the Application Schools By the Preservice Teachers
Lale Hüseynova Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen Bazı Değişkenler
Some Variables That Affect the Violin-Playing Performance of Students in the Department of Music Teaching
Lili BAL, Tuğba YANPAR YELKEN Öğretmen Adaylarının Demokratik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki
An Investigation into Democratic Attitudes of Teacher Candidates in Terms of Several Variables and Its Relationship to Their Self-Esteem
M. Handan GÜNEŞ, Mihrican BALABAN Orta Öğretim Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri
The Views of Secondary Teacher Candidates About Alternative Evaluation and Measurement
M. Sencer BULUT, Özlem KAF HASIRCI Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Erkisi
The Teachers Learning Styles Eddects on Their Teaching Styles on Social Studies Courses
Mahir ALKAN, D. Beste ÇEVİK Müzik Öğretmeni ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri
Music and Chemistry Pre- Service Teachers Opinions of Classroom Management in Light of Some Factors
Mediha SARI, Fatma SADIK Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları:Çukurova Üniversitesi Örneği
Democracy Perception of Teacher Candidates:Cukurova University Example
Melek ÇAKMAK Öğretmen Adaylarının Başarısında Etkinlik Temelli Öğretimin Etkisi
Effects of Activity-Based Instruction on Student Teachers Achievement
Menderes ÜNAL Fen- Edebiyat Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitim-Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Educational and Instructional Proficiencies of Instructors Working in Science- Literacy Faculties Andv Ocational Collagec
Mesude AYAN, Mehmet TAŞPINAR Sınıfta Etkili İletişim Becerileri Açısından Sınıf Öğretmenlerinin Durumu
Status of Primary School Teachers in the Classroom in Terms of Effective Communication Skills
Mustafa ÇOLAK, Engin GÜNEŞ Kütahya İlinde Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Haklarını Algılamaları
Kütahya Elementary Teachers Perceptions of Children Rights
Mustafa Kemal EFE Yaygın Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları Oluşturulması Konusunda Bir Öneri
Recommendation for Training Teachers for Non-Formal Education Institutions and Making Emplonment Policies
Mustafa Kemal EFE Yaygın Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları Oluşturulması Konusunda Bir Öneri
Recommendation for Training Teachers for Non-Formal Education Institutions and Making Emplonment Policies
Mustafa SAĞLAM, Meral GÜVEN, Bilge Çam AKTAŞ Öğretmenlik Sertifikası Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Anadolu Üniversitesi Örneği)
Investigation of the Relationship Between the Attitudes Towards Teaching Profession and Intelligence Levels of Pre-Service Teachers at Teaching Certification Program (Case of Anadolu University)
Mustafa SAĞLAM, Nihal TUNCA, İnci Z. ÖZONAY Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri
The Opinions of the Students of Teaching Certificate Program About the Course of Teaching Practice
Mutlu UYGUR, Özler ÇAKIR İngilizce Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
A Study on Self-Efficacy Beliefs of English Language Teaching Undergraduate Students According to Different Variables
Mükerrem AKBULUT TAŞ, Mahinur KARATAŞ COŞKUN Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Kavramı İle İlgili Sınıflama Davranışlarının Değerlendirilmesi
An Evaluation of University Students Classification Behaviour About the Concept of Democracy
Mümtaz KARADAĞ, Fatma SADIK Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi
Assessment of Views and Practices Related to Social Studies Teachers Reflective Thinking Skills
Necla EKİNCİ Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Özyeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Learning Comparison of Learning Approaches and Self-Efficacy
Necla KÖKSAL, Melek ÇINAR Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin “Öğretmen” Kavramıyla İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri
Pre-Service Teachers Who Are Students at Faculty of Education and Science Literacy Faculty Students Views on the Metaphorical Images of “Teacher” Concep
Nevriye YAZÇAYIR, Ebru Ersay Üniversite Öğrencilerinin Problemleri: Yeni Oluşturulan Problem Tarama Envanter Sonuçlarının Paylaşılması
The Problems of University Students: Sharing the Results of the Newly Developed Problem Screening Invemtory
Nihat UYANGÖR, Ömer Cem KARACAOĞLU, Fatih AYGÖREN İlköğretim Programlarında Benimsenen Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarında Konuşma Biletleri TTekniğinin Sınıf Yönetimine Etkisi
Effects of Talking Tickets on Class Management at Primary School Curriculum That Adopted Constructivist Learning Environments
Nilay T. BÜMEN, Gülsen ÜNVER, Yılmaz TONBUL Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geri Bildirim Sistemi (ISTOF) Gözlem Formunun Geliştirilmesi
Development of the Observation Form of International System for Teacher Observation and Feedback (ISTOF)
Oktay Cem ADIGÜZEL, Onur ERGÜNAY Türkiyede Değerler Üzerine Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Bağlamında İncelenmesi
Investigation of Postgraduate Theses on Values in Turkey in the Contex of Educational Sciences and Teacher Training
Özlem KAF HASIRCI, Mediha SARI Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of Community Service Practices Course in the Context of Democratic Citizenship Education
Pınar AKSOY, Erhan ALABAY Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenlerle ve Girişimcilik Eğilimleriyle İlişkisinin İncelenmesi
A Review of the Relationship Between Preschool Teachers Candidates Epistemological Believes, Entrepreneurship Tendency and Some Other Variables
Sebahattin ARIBAŞ, Sevim CAMUZCU, Sevda KOÇ Öğretmen Yetiştiren Programların Özel Alan Yeterliliklerine Göre Değerlendirilmesi
Assesment of Teacher Training Programs According to the Subject Matter Competencies
Senar ALKIN, F. Dilek GÖZÜTOK Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Ölçeği
Reliability and Validity Works For the Scale of Teachers Behaviors Promoting Critical Thinking
Servet DEMİR Hizmetçi Eğitim Değerlendirmesine İlişkin Katılımcı Görüşleri
Assessment of iIn-Service Training Based on Participant Feedback
Sibel CENGİZHAN, Işıl TANRISEVEN Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitim Fakültesi Programlarına Yansıması
The Reflection of Constructivist Approach to Faculty of Education Programs
Songül TÜMKAYA, Lili BAL, Fatma KARAÇOBAN Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Investigation of Prospective Teachers Educatig-Teaching Self-Efficacy in Terms of Various Variables
Subhan EKŞİOĞLU, Mehmet TAŞPINAR Sınıf Öğretmeni Demokratik Sınıf Yönetimi Ortamında Mı Yetiştiriliyor?
Is the Primary Teacher Cultivared in Democratic Classrom Management Environment?
Temel TOPAL, Hasan Hüseyin AKSU, Mihriban KARADENİZ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Yönünden Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Assesment of Elementary- School Teaching Graduate Curriculum in Terms of Content Regarding Prospevtive Teachers Views
Vesile ALKAN, Birsen DOĞAN, Hülya ÇERMİK Öğretmenlik Uygulaması: Formasyon Derslerine Katılan Kimya Bölümü Mezunlarının Değerlendirilmeleri
Teaching Practices: Evaluation of Chemistry Graduates Attending Teacher Training Courses
Volkan Hasan KAYA, İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU, Dilber BAHÇECİ Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Determining Opinions of Teacher Candidates on Teacher Education
Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ, Aytunga OĞUZ İlköğretim ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim İnançları
Educational Beliefs of Primary and High School Teachers
Yasemin AYDIN, Yurdagül GÜNAL, Vedat UZUNER Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimleri ve Lisansüstü Eğitimlerinin Mesleki Gelişimlerine Katkısı
The Postgraduate Education of Teachers ant Its Reflection on Their Professional Development
Yasemin GÖDEK ALTUK, Volkan Hasan KAYA Kavram Yanılgılarını Tespit Etme Konusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarını Bilinçlendirme Üzerine Bir Çalışma
A Research to Increase Science Student Teachers Awareness Concerning Diagnosing Childrens Conceptions
Yusuf AY, Nurhan ATALAY, Fatih Mehmet CİĞERCİ Türkiyede İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Mesleki Derslerin Ağırlıklarının İncelenmesi
Türkiyede İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Mesleki Derslerin Ağırlıklarının İncelenmesi
Zeynep DEMİRTAŞ, Gökçe Pınar AKSOY Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Meskeğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Investigation of Pedagogic Formation Certificate Program Students Attitudes Towards Teaching Profession in Terms of Certain Variables
Zeynep ŞEN, Nur GÖĞÜŞ Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Katılımcıları İle Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması
Comparing Attitudes of Education Faculty Students and Participants of Pedagogical Formation Certificate Program Towards Teaching As A Profession
 XXXVIII. Karşılaştırmalı Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Canan KOÇ Aktif Öğrenme Ortamlarında Öz ve Akran Değerlendirmenin Öğrencilerin Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Üzerindeki Erkileri
Impacts of Self-Assessment and Peer-Assessment on Students Approaches to Learning and Stunying in Active Learning Environments
Eriman TOPBAŞ Türkiye ve Finlandiyanın Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Program Ögeleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Teachers Education Systems in Turkey and Finland in Terms of Program Components
Hasan Hüseyin ŞAHAN, Yalçın DİLEKLİ G8 Ülkeleri ve Türk Eğitim Sistemi Karşılaştırması
Comparison of G8 Countries and Turkhish Education System
İsmail ŞAN İlköğretim Kademesinde Benimsenen Sınıf Sınıf Geçme Sistemleri İle Uluslararası Ölçekli Değerlendirme Çalışmalarında Elde Edilen Matematik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investigation of the Relation Between Promotion Systems for Elementary Schools and Mathematich Scores Achieved at International Assessment Studies
Müge GÜNDÜZ Yabancı Dil Öğretmenlerinin Clt Metoduna Yönelik Algılamaları
Language Teachers Perceptions of Clt
Ricardo V. LOZANO, Maria Teresa GARZA Teacher Training Programs in Central Asia and Latin America: A Comparative Study Between Mexico and Turkey Regarding the Characteristics of Their Pre-Service and In-Service Teacher Training Programs
Teacher Training Programs in Central Asia and Latin America: A Comparative Study Between Mexico and Turkey Regarding the Characteristics of Their Pre-Service and In-Service Teacher Training Programs
Songül KILIMCI Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
A Comparative Analysis of Education Systems in Turkey and Sweden
Tuncay TUNC, Kamil YILDIRIM Pisa 2009 Verilerine Göre Öğrencilerin Fen Bilgisi Üst Düzey Beceri Puanları Üzerinde Ülke ve Öğrenci Özelliklerinin Etkisi
 XXXX. Uzaktan Öğrenme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Bülent DÖŞ, Esen TURAN Öğretmen Adaylarının Okulla İlgili Kavram İmajları
Concept Images of Student Teachers About Concepts of School
Okan SARIGÖZ, Şule Fırat DURDUKOCA Hakkari Fen Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Kanıt Temelli Öğrenme Modeline Göre Öğrenme Durumları
Learning State of Hakkari Science High School 9th Grade Students in Accordance With Evidence-Based Learning Model
 XXXXI. E- Öğrenme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İbrahim Yaşar KAZU, Pınar ERTEN Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Yeterlikleri
Technopedagogical Qualifications of Teacher Candidates
İlknur İSTİFÇİ Facebookun Yabancı Dil Öğretim Elemanlarınca Eğitim Aracı Olarak Kullanımı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Örneği
The Use of Facebook As A Means of Education Bu Foreign Language Instructors: A Sample of Anadolu University, School of Foreign Languages
Öner USLU, Nilay BÜMEN Öğretmenlere Yönelik Teknolojiyle Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Teachers Technology Integration Scale
Petri LOUNASKORPI How to Use Effectively New Social Media Tools to Support Learning and Teaching
How to Use Effectively New Social Media Tools to Support Learning and Teaching
Petri LOUNASKORPI New Pattern for Teachers Ict In-Service Training
New Pattern for Teachers Ict In-Service Training
Sevgi TURAN, Arif ONAN, Melih ELÇİN Akran ve Uzman Eğitmence Yürütülen Elektronik Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisinin Rollerinin Değerlendirilmesi
Evaluating The Roles of Tutors in Electronic Problem-Based Learning Facilitated By Peers and Experts
 XXXXII. Yaşamboyu Öğrenme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
A.Aylin CAN, Utku YÜKSEL Ülkemizde Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Müzik Eğitimi
Lifelong Learning and Music Education in the Process od the European Union in Our Country
Ahmet Fikret BAYRAKLI Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetiçi Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetiçi Eğitim
Canses TİCAN, Mehmet TAŞPINAR Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Kırsal Kesimdeki Kadınların Katıldıkları Kursların İncelenmesi (Muğla Gli Yenice Köyü Örneği)
Investigation of the Courses Attended By Women in Rural Areas in Terms of Life-Long Learning (The case of Muğla City Yenice Village)
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Yaşamboyu Öğrenme İçinde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
National Qualifications Framework Within The Lifelong Learning
Murat TUNCER, Hasan Güner BERKANT, Ramazan TANAŞ Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Vocational High School Students Life Long Learning Self-Efficacy Believes
Şule AY Kişisel Hak ve Özgürlükler Açısından Kadın Hakları Eğitim İhtiyacı
Womens Rights Training Needs in Terms of Personel Right and Fredoom
Şule AY, Nurettin AY, İsmail ERCAN Ortaöğretim Öğrencilerine Göre Evde ve Okulda Çocuk Hakları Algısı ve Eğitim İhtiyacı
Child Rights Perception and Training Need At Home and School According to High School Students
Tansu MUTLU, Zeynep AKIN Okul Psikolojik Danışmanlarının/Rehber Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Determining In-Job Training Needs For School Psychological Consultants/ Students Advisors
Tuna USLU Sürekli Öğrenme Süreci Üzerine Görgül Bir Çalışma: Eğitim ve Öğrenim Çalışanlarının Nitelikleri ve Psikolojileri İle Öğrenci Beklentilerinin Kıyaslanması
Sürekli Öğrenme Süreci Üzerine Görgül Bir Çalışma: Eğitim ve Öğrenim Çalışanlarının Nitelikleri ve Psikolojileri İle Öğrenci Beklentilerinin Kıyaslanması
Y.Gürcan ÜLTANIR, Mesut ÖZONUR, Halil KAMIŞLI Yetişkin Eğitiminde Motivasyon
Motivation in Adult Education
 XXXXIII. Programların Uluslararası Hale Getirilmesi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Buket ASLANDAĞ SOYLU, Tuğba YANPAR YELKEN Bologna Süreci ve Geçiş Döneminde Türk Yüksek Öğretimine Genel Bir Bakış: Yetkililerin ve Öğretim üyelerinin Görüşleri
The Bologna Process and An Interim Outlook Turkhish Higher Education: Views of Authorized Perple and Lecturers
Carlinda LEITE, Preciosa FERNANDES International Influences on the Curricular Politics in Portugal
International Influences on the Curricular Politics in Portugal
Hayal KÖKSAL Eğitimde Şiddetsizlik Konusunda Öğretmen Adaylarına Uluslararası Düzeyde Farkındalık Kazandırmak
Creating Monviolence Awareness on Teacher Trainess at International Level
 XXXXIV. Gelecekteki Program ve Öğrenme Yaklaşımları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Müge AKPINAR, Mustafa TAN Unchangebility of Attitude at 9th Grade Context-Based Physics Course
Unchangebility of Attitude at 9th Grade Context-Based Physics Course
Şefik YAŞAR, Tuba ÇENGELCİ, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR Türkiyede Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Nasıl Olmalıdır?
HOow Should Social Studies Education Program Be in the Future in Turkey
Yetunde AJIBADE, Bola SIMEON-FAYOMI Pretesting Amiddle-Road Approach to Second/Foreign Language Teaching and Learning in Primary Schools in South-West Nigeria
Pretesting Amiddle-Road Approach to Second/Foreign Language Teaching and Learning in Primary Schools in South-West Nigeria
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.