AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programının Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi
Esra ÇAKAR, Araş. Gör.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Fethi ÇELİK , Yrd. Doç. Dr.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bildiri Özeti:

1. Problem Durumu
İlköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi programında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımları öğretmen görüşlerine ve öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri testi puanlarına göre ne derece gerçekleşmektedir?

 
2. Amaç
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerini, cinsiyet, öğrenim gördükleri okullar, anne ve babanın eğitim durumları, gelir düzeyleri değişkenlerine göre belirlemektir. Bu araştırmanın diğer bir amacı öğretmenlerin, öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerine yönelik görüşlerini belirlemektir.


3. Yöntem
Bu araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2005 - 2006 öğretim yılında Burdur merkezde bulunan toplam 23 ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji Programını yürüten 35 sınıf öğretmeni ve 874 İlköğretim 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, 5 ilköğretim okulundaki 251 öğrenci ile bu ilköğretim okullarında görev yapan 9 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırma problemlerine cevap aramak için, “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” ve bu okullarda görev yapan 5. sınıf öğretmenlerine, öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerine yönelik görüşlerini almak için anket uygulanmıştır.
Bilimsel süreç becerileri testinin orijinali Burns, Okey ve Wise (1985) tarafından geliştirilmiştir. Testin Türkçe’ye çevirisi ve uyarlaması ise Özkan, Aşkar ve Geban tarafından yapılmıştır (Doğruöz, 1998). Testin orijinalinde KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır (Burns vd. 1985). Ancak araştırma örneklemi 5. sınıf öğrencilerinde oluştuğu için test incelenmiş ve teste bulunan maddeler 5. sınıf Fen ve Teknoloji Programına ve öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine göre yeniden düzenlenerek 5. sınıf Fen ve Teknoloji programında yer alan 24 bilimsel süreç becerileri kazanımlarını temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Bilimsel Süreç Becerileri Testinin geçerliği konusunda 3 uzman görüşü ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Uzmanların ve öğretmenlerin belirttikleri görüşlere göre maddeler üzerinde düzeltmeler yapılarak uygulama yapılmıştır. Bilimsel Süreç Becerileri Testinin birinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik sorular, ikinci bölümde ise dört seçenekli 24 soru yer almaktadır. Bilimsel Süreç Becerileri testinde yer alan maddelerin, madde ayırt edicilik gücü indeksleri 0.31 ile 0.73 arasında ve madde güçlük indeksleri 0.36 ile 0.79 arasında değişmektedir. Bilimsel Süreç Becerileri Testinin KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0.86 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca testin ortalama güçlüğü 0.58 bulunmuştur.


4. Bulgular
Araştırmanın verilerine göre;
• Gözlem yapma, çıkarım yapma, bağımlı, bağımsız, kontrol değişkenlerini belirleme, deney tasarlama, verileri kaydetme becerilerine yönelik kazanımlar öğrenciler tarafından düşük düzeyde gerçekleştirildiği,
• Kız öğrencilerin bilimsel süreç becerileri testinden aldıkları ortalama puanlar, erkek öğrencilerin bilimsel süreç becerileri testinden aldıkları ortalama puanlardan daha yüksek olduğu,
• Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri puanları arasında okullara göre anlamlı bir fark olduğu,
• Öğrencilerin babalarının ve annelerinin eğitim düzeylerinin artması bilimsel süreç becerileri puanlarını olumlu bir şekilde etkilediği, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri puanlarının gelir düzeyleri ile arttığı sonuçları elde edilmiştir.


5. Öneriler
Araştırmanın bulguları ve sonuçlarına yönelik olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur.
Fen ve Teknoloji derslerinde, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmelidir. Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme süreçlerine katılmasını ve eleştirel düşünmesini sağlayacak etkinlikler yapılabilir.
Fen ve Teknoloji dersinde teorik konuların işlenmesine ağırlık veren geleneksel öğretim tekniklerinden çok yaparak-yaşayarak öğrenme ve öğrencinin aktif olmasını sağlayacak öğretim tekniklerine yer verilmelidir. Öğrencilerin programda belirlenen kazanımları edinebilmesi için kullanılacak öğretim stratejileri ve öğrenme deneyimleri yapılandırmacı öğrenme kuramına dayandırılmalı, aktif bir öğrenme süreci görüşü benimsenmelidir.
Bilimsel süreç becerilerinde cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi için farklı öğretim teknikleri geliştirilmelidir. Ayrıca bu farklılıkların nedenleri farklı ölçme araçlarıyla araştırılabilir.
Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerinde ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin etkili olduğu sonucundan yola çıkarak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik olanaklar sağlanmalıdır. Örneğin, bilgisayar ile çalışma, yardımcı kitap temini gibi olanaklar sağlanabilir. Ayrıca ucuz ve ulaşımı kolay deney araç-gereçleri kullanarak ve öğrencilerin günlük yaşamlarında kullandıkları malzemelerden materyaller geliştirilerek etkinliklerin yapılması sağlanabilir.


6. Kaynakça
Burns, J., C., Okey, J., R., Wise, K., C. (1985). Development of an Integrated Process Skill Test: TIPS II. Journal of Research Science Teaching. 22 (2), 169-177.
Doğruöz, P. (1998). Bilimsel İşlem Becerilerini Kullanmaya Yönelik Yöntemin Öğrencilerin Akışkanların Kaldırma Kuvveti Konusunu Anlamalarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ankara.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.