AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi
Mehmet TEYFUR
Eğitim Fakültesi

Murat GÖKALP, Yrd. Doç. Dr.
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
Yaşam koşulları değişimi zorlarken bu değişim özellikle eğitim sistemimizde geleneksel yöntemlerin yerine daha çağdaş yöntemler şeklinde kendisini hissettirmektedir.
Çağdaş eğitimsel anlamında, yapılandırmacılığın, öğrenci merkezli, öğrenci kontrollü, işlemli, gevşek yapılı ve yüksek etkileşimli eğitimsel uygulamaları anlatmak için kullanılan bir terim olduğu ifade edilmektedir (Ernest, 1995; Prawat, 1996; von Glaserfeld, 1996).
Gerçek anlamda öğrencinin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu, öğreneceği konuları, bizzat araştırarak, gözlemleyerek ve yorumlayıp uygulayarak kazandığı bir eğitim ve öğrenme ortamının yaratılması son derece önemlidir (Oktay, 2001) Hem öğretmenler hem de öğrencilerin öğrenmek için sorumluluk aldıkları, motive edildikleri ve öğretme-öğrenme değerlerini tanıdıkları eğitimsel metod olarak yapılandırmacılığın önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedirler (Hogan ve Peterson, 2001; Martinez, Sauleda ve Guenter, 2001).
Şimşek (2004) göre, Türk eğitim sistemi de uzun bir süredir değişim göstermekte; ancak bu değişim kalıcı olmamaktadır. Programlar, yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır, amaçlar yönlendirici değildir, içerik ezbere dayalı ve günü geçmiş bilgilerden oluşmaktadır.
Günümüzde bireylerden bilgi tüketmekten çok bilgi üretmekleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın kabul ettiği bireyin, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılan bir birey olduğu düşünülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Bilginin doğası ve öğrenme, günümüzde yeni kabul görmeye başlayan yapılandırmacılığın temel dayanağını oluşturmaktadır (Brooks ve Brooks, 1993)
Yapılandırmacılık, öğrencilerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak gelişmeye başlamış, daha sonra öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşıma dönüşmüştür (Erdem, Demirel, 2002). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde bilgiyi yapılandırma, öğrencilerin sahip oldukları bilgiyi oluşturma ve geliştirmelerinde daha etkin bir rol alması olarak tanımlanan anahtar bir kavram olarak ifade edilmektedir (Erstad, 2002).
Yapılandırmacı yaklaşım teorik olarak mükemmel olabilir ancak öğretmenlerin yeni programa uyum sağlayıp sağlamadıkları belli değildir. Programın eski programa nazaran etkili olup olmadığı öğretmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarının programın etkiliğinin ve eksikliğinin saptanması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel problem cümlesi aşağıda sunulmuştur.
Problem cümlesi: İlköğretim birinci kademe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın kullanılmasının sınıf yönetimi boyutları üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
Yukarıda ifade edilen problem cümlesine bağlı olarak araştırmada şu alt problemlere yanıt aranmıştır:
1.Öğretmenlerin ilköğretim birinci kademe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın kullanılmasının sınıf yönetiminin düzeni oluşturma boyutu üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
2.Öğretmenlerin ilköğretim birinci kademe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın kullanılmasının sınıf yönetiminin düzeni devam ettirme ve yeniden organize etmeye ilişkin görüşleri nelerdir?
3.Yapılandırmacı sınıf yönetimi anlayışına göre derste karşılaşılan güçlükler nelerdir

2. Amaç
Yapılandırmacı yaklaşımlar temel alınarak gerçekleştirilecek öğretimde öğretmen daha çok öğrenme ortamını düzenleme ve danışmanlık rollerini üstlenerek geleneksel eğitimdekinden farklı sınıf yönetimi uygulamalarına yönelecektir. Bu uygulamalara ilişkin çeşitli araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu araştırma da sürece katkı sağlamak ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak ilköğretim okullarındaki derslerde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini belirlemektir

3. Yöntem
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir.Bu çerçevede araştırmanın çalışma grubu, kartopu ve uç örnekleme tekniğine göre seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yapılandırmacı yaklaşımı derslerinde uygulayan İzmir ili Bornova ilçesindeki 28 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır
Araştırmanın problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı olabilecek bireylere olaşmak önemli olduğundan, uç örnekleme ve kartopu örnekleme tekniğine başvurulmuştur. Uç örneklem için Bornova; da görev yapan Müfettişlerin görüşlerine dayalı olarak derslerinde yapılandırmacı yaklaşımı uygulayan öğretmenlerin isimleri alınarak onlarla görüşme yapılmıştır. Kartopu örneklem için ilçede görev yapan 866 Sınıf öğretmeninin ve görüşme yapılan öğretmenlerin önerileri alınmıştır. Görüşme sonucunda önerilen öğretmenler bir kartopu gibi büyüyerek belli isimlerin ön plana çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda bu teknik yardımıyla belli bir süre sonra görüşülmesi gereken birey sayısı azalmaya ve belirginleşmeye başlamıştır.
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Öncelikle araştırmanın amacına ulaşmak için yapılandırmacı yaklaşımla sınıf yönetiminde nelerin değişip değişmediğine bakılmış bunun sınıf yönetimine nasıl yansıdığını belirlemek üzere çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen bu çalışmada kullanılan görüşme formunu sınıf yönetiminin boyutlarına dayalı olarak uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur.
Seçilen uç örnekleme ve kartopu örnekleme doğrultusunda ilçe genelinde seçilmiş 28 öğretmenle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin tümü araştırmacı tarafından yönetilmiştir bu amaçla görüşmeye katılan öğretmenler isimleri alınmadan onlara numaralar verilmiştir.
Görüşme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde iki yöntem kullanılmıştır. Cihaz ile kayıt yapılmış ve blok not defterine kayıtlar alınmıştır. Ses kayıt cihazını kullanmak için katılımcıların onayı alınmış ondan sonra kayıtlar alınmıştır. Ortalama olarak görüşmeler bir saat sürmüştür. Öğretmenlerden 4 ü ses kayıt cihazını kabul etmediğinden not alma yöntemiyle görüşme sürdürülmüştür. Bunun dışında araştırmacı tarafından görüşme süresince katılımcıların yanıtlarına yönelik kritik kayıtlar alınmıştır.
Öğretmenlerin görüşleri mezun oldukları alan, cinsiyetleri, öğretmelikteki deneyimleri, sınıf mevcutları, aynı sınıfı kaç yıldır çalıştırdıkları, aynı okulda kaç yıl çalıştıkları gibi değişkenlere göre değerlendirilmiştir
Araştırmada toplanan verilerin incelenmesinde NVivo2 nitel veri analizi bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu program verileri amaçlarına göre analiz etmektedir(Kuş, 2006).Araştırmada elde edilen görüşme verileri öncelikle Word belgesi olarak bilgisayar ortamına zengin metin biçiminde aktarılmıştır. Her bir görüşme formundaki sorular taranmış, sorulara verilen yanıtlar nodeler şeklinde kaydedilmiştir. Nodeler verilerin boyutlandırılmasında ve örüntüler oluşturulmasında ana öğe olarak kullanılmıştır. Daha sonra veriler program aracılığıyla hızlı bir şekilde kodlanmıştır.
Araştırmanın bulguları oluşturulan kavramsal çerçeve ve kuramla uyumlu bulunmuş, ortaya çıkan kavramların anlamlı bir bütün oluşturulduğu görülmüştür.Ayrıca araştırmada doğrudan alıntılara yer verilmiş,bunlardan yola çıkarak sonuçlar açıklanmıştır.
Araştırmaya katılan bütün öğretmenlerin mezun olduğu bölüm sınıf öğretmenliğidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda örneklem olarak sınıf öğretmenleri seçilmiş ve bu bölümden öğretmenlerle görüşme yapılarak araştırma süreci devam ettirilmiştir.Görüşmeye katılan öğretmenlerin 16’sı kadın, 12’si erkek öğretmenlerden oluşturulmuştur.Bu öğretmenlerden 1 sınıftan 5, 2 sınıf 5, 3 sınıf 6, 4sınıf 7, 5 sınıftan 7 öğretmen araştırma sürecine katılmıştır.Öğretmenlerin hizmet süreleri incelendiğinde dört ile yirmi beş arasında değişen bir dağılıma sahip olduğu gözlenmektedir.

4. Bulgular
Çalışma grubuna yapılandırmacı yaklaşımları kullanarak ders işleme yeterliliğini nasıl kazandıkları sorusuna öğretmenlerin önemli bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığının müfettişlerin verdiği seminerler aracılığıyla kazanmaya çalıştıklarını fakat çok yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir Öğretmenlerin bir bölümü seminerin teorik kaldığını semineri verenlerin konuyu somutlaştırmadıklarını ifade etmişlerdir.
K-16 “Seminerleri genel olarak ilköğretim müfettişleri verdiler. Kendi yaptığı işe inanmayan insanlardan bir şey öğrenmek bana göre son derece güçtür. Bütün seminer boyunca
ya müfettişlerin hayatlarını dinledik ya da bakanlık tarafından hazırlanan sunumları okuduklarını gördüm. Sistem olumlu ama sistemi getirenlerin tutumları olumsuzdur.”
Öğretmenlerin bir bölümü adını bilmeden geçmişte yapılandırmacı yaklaşıma benzer etkinlikler yaptıklarını belirmişlerdir. Bu bağlamda bu derslerinde kolay bir şekle uygulamalarının önemli bir nedeni ise geçmiş tecrübelerini etkin bir şekilde kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin ilköğretim birinci kademe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın kullanılmasının sınıf yönetiminin düzeni oluşturma boyutu üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular
Öğretmenlerin hepsi yeni yaklaşımın, yeni bir sınıf oturma düzenini gerektirdiğini, bunun yanında oturma düzeni değişikliğiyle beraber bazı fiziksel düzenlemelerin de önem kazandığı belirtilmiştir. Öğrencinin aktif olması, öğretmenin esnek bir fiziki yapı oluşturması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu konuda 11 öğretmen sınıf düzenine ailelerin karıştığını belirtmişlerdir 13 öğretmen grup çalışmalarına önem verdiklerini ve sınıfı ona göre yapılandırdıklarını fakat çeşitli sorunlarla uğraştıklarını ifade etmişlerdir
K7 “Zaman sıkıntısı yaşıyorum. Grup çalışmalarını da çoğunlukla yetiştiremiyoruz.’’
26 öğretmen eskiden yapılan günlük, ünite ve yıllık planların kalktığını, bu durumun öğretmene kolaylık sağlayıp, sadece öğretim sürecine odaklanmasına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir; çünkü yeni sistem süreç değerlendirmeyi beraberinde getirmektedir.
Yeni yaklaşımda planların yerini öğretmen kılavuz kitapları almıştır. Bu kitapların rehberlik desteği sağladığı konusunda tüm öğretmenler hemfikirdir. Ayrıca şunu da ifade etmektedirler, rehberlik desteğine rağmen içerik olarak yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir
“Planları çok gerçekçi bulmuyordum. Planlama konusunda öğretmenin üzerindeki yük kalktı. Öğretmen şimdi asıl rollerini yerine getirmeye yöneldi”.
Öğretmenler öğrencinin öğretim içinde etkin olması için araç gereç kullanımının gerekliliğini vurgulamışlardır. 22 öğretmen Öğrencinin konuyu daha iyi anlaması ve zevkli bir ders süresi için materyal kullanımı şart olduğunu belirtmişlerdir.
Yeni yaklaşım gereği aile ile iletişimin daha sık kurulması gerektiği konusunda tüm Öğretmenler hem fikirdir; çünkü ailenin katılımı için velilerin de bilgilendirilmesi; program hakkında aydınlatılması gerekmektedir.
Yeni yaklaşımla beraber velilerin okul ile iletşimleri zorunlu olarak artmıştır. Proje ve performans ödevlerinde çocuklarına nasıl yardımcı olmaları gerektiğini araştırmak için nerelere gitmeleri gerektiğini öğrenmek zorunda kalmışlardır. Öğretmenlerin 23’ü velileri ilişkilerde ukala bulmakta ve fazla işlerine müdahale ettiklerini belirtmişlerdir
K-27 “Yeni sistemin sınıflarda sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için öğrenci velilerinin öğretmenlerle iletişime geçmeleri ve nerede durmaları gerektiklerini bilmeleri gerekmektedir. Verilen performans çalışmalarının bir bölümünü veliler yapmakta öğrenciye bu konuda dönüt verdiğimizde velilerle sorun yaşamaktayız. Bana göre veliler yeni sistemle beraber daha da ukala olmaya başladılar.”
Öğretmenlerin 28’si geleneksel yaklaşımda yazılı ve sözlü gibi sınavlarla sonuç değerlendirmelerini sıkça kullandıklarını, şimdi ise süreç değerlendirmesi yaptıklarını belirtmişlerdir. Yeni yaklaşımla beraber öğrencilerin bilgilerinden çok bilgiye ulaşma yolları önem kazanmıştır. 18 öğretmen proje ve performans ödevlerinin bu bağlamda etkili olduğu düşünmektedir.
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenciyi aktif hale getirebilmek için demokratik bir sınıf yönetimi anlayışı benimsemek gerekmektedir. Yeni yaklaşım öğrenci merkezli olduğu için 22 öğretmen kuralları öğrencilerle beraber belirlediklerini belirtmiştir
Öğretmenlerin ilköğretim birinci kademe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın kullanılmasının sınıf yönetiminin düzeni devam ettirme ve yeniden organize etmeye ilişkin bulgular
17 öğretmen kazanımların öğrenci tarafından daha iyi anlaşılması için drama, rol yapma gibi tekniklere çok sık başvurduklarını belirtmiştir.14 öğretmen etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğretmenin olayı kurgulama gücünün çok olması gerekir.Aksi tekdirde yeterince kurgulanmayan etkiliklere öğrenciler yaşantılarını katmakta zorlanmaktadırlar
‘Derslerde drama gibi çağdaş yöntemleri kullanmak çok güzel fakat öğretmenlerin çoğu bu konuda yetenekli değiller. Aynı zamanda dramının bir yöntem olarak çok abartıldığını düşünüyorum’
Öğretmenlerin hepsi bu tekniği geleneksel yöntemde hep kullandıklarını ifade etmişlerdir. 19 öğretmen yeni yaklaşımın öğrencilere sorgulama becerisini kazandırdığını özellikle öğrencilerin ön öğrenmelerini ortaya çıkarmakta bu tekniği önemli bulmaktadırlar.14 öğretmen Öğrenci öğretim sürecinde bilgiyi yapılandırdığını kendilerinin de burada sadece rehber ve yönlendirici görevi üstlendiklerini ifade etmişlerdir. 8 öğretmende Soru tekniklerin çeşitliliğinin artmasında öğretmen kılavuz kitaplarının etkisinin yüksek olduğunu ifade etmişlerdir
K2 “Daha çok rehberlik yapıyorum. Yapılan yanlışlar olursa bu yanlışları düzeltiyorum.’’
K13 “Bakın bizlerin rehberlik yapması demek onların bir ödevi nasıl yapacaklarını öğrenmeleri demektir.’’
26 öğretmen yapılandırmacı yaklaşımın kullanılması için öğrencinin motivasyonunun yüksek düzeyde olması gerektiğini Aksi takdirde etkinliklerden kopuklukların olacağını ifade etmişlerdir. Bu da yaklaşımın başarıya ulaşamayacağı anlamına gelir.
Öğretmenlerin hepsi geleneksel yaklaşımda da güdülenmeyi kullandıklarını güdülenmenin eğitimin doğasında bulunduğunu fakat yeni yaklaşımda güdüleme stratejilerinde değişimler yaptıklarını belirtmişlerdir.Öğretmenler bu yaklaşımda farklı etkinlikler ve uygulamalar kullandıkları için öğrencinin güdülenmesinin daha da kolaylaştığını belirtmişlerdir.
Araştırma kapsamında görüşlerine başvurduğum öğretmenlerden 23 ‘ü yeni programın eğlenirken öğrenmeyi, öğrenirken eğlenmeyi ilke edindiğini ifade etmişlerdir. Dikkat edilirse etkinlikler ve kitaplar da bu yönde hazırlanmıştır. Öğretmen burada doğal olarak süreç içinde espirili davranmak zorunda kalacaktır Dolayısıyla eğitim-öğretimi daha canlı ve zevkli kılmak adına öğretmenin de mizahı kullanması oldukça doğaldır
K26 ‘Geleneksel yöntemde biz derslerde espiri yapacağımız zaman sanki sınıfın kontrolü bizden çıkacakmış hissine kapılırdık. Fakat gerek etkinlik kitabı gerekse proje, performans ödevleri ile ilgili dönüt aldıkça bunun böyle olmadığını anladık’
K 1 ‘Eski sistemin öğretmeninin yetiştirme sistemi de espirili ders işleme olanağını verecek bir anlayışa göre yetişmemize olanak tanımamaktaydı. Zaten müfettiş demek ciddiyet demektir’
Öğretmenlerin önemli bir bölümü birebir etkinlikler, proje ve performans ödevlerinde çocukların etkinlikleri yapıp yapmadıklarını anında tespit edip dönüt ve düzeltme kullanabildiklerini ifade etmişlerdir. Bu program öğrencilerin kendi öz denetimlerine olanak verdiği için çocuklara tek tek geri dönüt yapma olanağını sağlamıştır.Öğretmenlerin hepsinin hemfikir olduğu konu ailelerin
yaptığı projelerin belirgin bir şekilde belli olduğu asıl aileler bu projeleri yaptıkları zaman öğrencilerin öz yeterliliklerinin oluşmasına zarar verdiklerini ifade etmişlerdir.
Yapılandırmacı Sınıf Yönetimi Anlayışına Göre Derste Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşüne Göre Dağılımı
Program hakkında bilgilendirilmediklerini söyleyen 24 kişi uygulama durumunda tam bir bilgilendirilmenin nasıl olacağı konusunda fikir sahibi olmadıklarını, pratik olarak neler yapmaları gerektiğini görmek istediklerini belirtmişlerdir.
16Öğretmen sınıfların kalabalık olmasından söz etmektedir. Programın öğrenci merkezli olması nedeni ile kalabalık sınıflarda yapılan çalışmaların yeterince verimli olmadığını düşünmektedirler.
K3 “Öğrenciler için yapılan şeylerin başında onların birlikte çalışma yapacakları ortamları oluşturmak. Ben öğrencilerin grup çalışması yapması için çeşitli düzenlemeler yapıyorum. Fakat onların bir araya gelip önceden çalışma yapabilmeleri oldukça güç. Ancak sınıf içinde yaptıkları çalışmaları uygun olabiliyor. Ama kalabalık sınıf olduğu için bunu tam bitiremiyoruz.’

5. Öneriler
Yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının sonucu olarak sınıf yönetimi anlayışında da değişiklikler meydana geldiği gözlenmektedir. Yeni sistemle beraber sınıf yönetimi anlayışının da yeniden yapılandırılmasının zorunluluğu kendini hissettirmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılının Haziran ayından itibaren öğretmenlere 1 haftalık seminer vererek çok iddialı olan bir yaklaşımı kısa sürede merkezi bir kararla uygulamaya koymuştur. Görüşlerine başvurduğumuz öğretmenler bu seminerler sonucunda sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmediklerini, kendi geçmiş yaşantılarına ya da yakın zamanda eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerden öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu olumsuzluklara rağmen görüşlerine başvurduğumuz öğretmenlerin programla ilgili olumlu tutum geliştirdikleri gözlemlenmiştir.
Yapılandırmacı yaklaşımın sağlıklı uygulanabilmesi için okulların altyapısının iyi dizayn edilmesi gerekmektedir. Öğrenci sayılarının ortalama olarak 25 öğrenciden oluşması ve sınıfların etkinlik merkezli bir düzenlemeye tabi olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sistemin başarıya ulaşması oldukça zor görülecektir.
Öğretmenler yeterince bilgilendirilmeden bu sistemin içinde kendilerini bulduklarını ifade etmişlerdir. Kısa bir şaşkınlık döneminden sonra kılavuz kitaplarının kısmen de olsa onların sorunlarının çözümünde yardımcı olduğu görülmektedir. Öğretmenler kılavuz kitaplarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmadıklarını kısa sürede kitapların dağıldıklarını belirtmektedirler.
Geleneksel yaklaşımda öğretmen sınıfın tek güç kaynağı idi. Yeni sistemde sınıf yönetiminin güce dayalı olarak idare edilemeyeceği ve başarılı bir tablonun ortaya çıkamayacağı görülmektedir. Bu sistemde sınıf yönetimi anlayışı olarak öğretmen öğrenci etkileşiminin yüksek olduğu görülmektedir.
Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, öğrenci, veli ve okul müdürünün rollerinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimin herkes tarafından olumlu olarak algılandığını ifade etmek oldukça güçtür. Öğretmenler etkinlik merkezli bir yaklaşım ile pasif öğrencilerin sınıf
içinde ve sınıf dışında daha aktif hale geldiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler yeni yaklaşımda dramanın çok etkin bir şekilde kullanıldığını bu da öğrencilerin kendilerini göstermeleri konusunda olumlu bir değişken olarak görmektedirler. Öğretmenler drama faaliyetleri ile öğrencilerin özgüven kazandıklarını belirmişlerdir.
Yapılandırmacı sınıf yönetiminde öğretmenlerin kullandığı pekiştireç, dönüt ve düzeltmelerin geleneksel yaklaşıma göre farklı olduğu görülmektedir. Geleneksel yaklaşımda sınavlara dayalı dönüt ve düzeltmeler verilirken yeni yaklaşımda performansa dayalı pekiştireç, dönüt ve düzeltmelerin verildiği görülmektedir.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda şu öneriler geliştirilmiştir: yapılandırmacı yaklaşımın okullarda ve sınıflarda uygulanabilmesi için yapılandırmacı okul ve sınıf yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve ülke genelinde ortak davranış haline getirilmesi gerekmektedir.
Yapılandırmacı okul-bina yapımının devreye girmesi gerekmektedir. Yani yalnızca bu yaklaşımı uygulamak yerine yeni yasal düzenlemelerin çıkarılması gerekmektedir.
Süreç içinde sınıf mevcutlarının ortalama olarak Türkiye gerçeğine uygun olacak şekilde 30 öğrenciye çekilip ülke genelinde böyle bir tablonun ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Yapılandırmacı öğretmenlerin yetiştirilebilmeleri için üniversitelerin eğitim fakülteleri ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenler sistemi benimsememiş ve değişen koşullar konusunda bilgileri az olan müfettişlerden çağın gereklerine uygun bilgiler alamayacaklarına inanmaktadırlar.
Yapılandırmacı yaklaşımda dışsal denetim kabul edilmemektedir. Bu bağlamda müfettişlik sisteminin kaldırılması ve rehberlik görevinin üniversitelere bırakılması gerekmektedir.
Sistemin başarısı okul yöneticilerinin yapılandırmacı bir anlayışa sahip olmasına bağlıdır. Bu konuda okul yöneticilerinin eğitimi ayrı bir önem oluşturmaktadır.

6. Kaynakça
Brooks, M. ve Brooks, G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayınevi.
Erdem, E. (2001). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
Erstad, O. (2002). Norwegian students using digital artifacts in project-based learning. Journal Of Computer Assisted Learning, 18(4), sf. 427-437.
Ernest, P. (1995). The one and the many. (Ed. L. Steffe ve J. Gale), Constructivism In Education (sf. 459-486). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hogan, L. ve Peterson, T. (2001). Camelot: our search for good teaching. Kappa Delta Pirecord, 38(1), sf. 6-8.
Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi, örnek program nvivo ile gösterimler. Ankara: Anı Yayıncılık.
Martinez, M. A., Sauleda, N. ve Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching And Teacher Education, 17 (8), sf. 965-977.
Oktay, A. (2001). 21. Yüzyılda yeni eğilimler ve eğitim. A.Oktay; O.Oğuz; H.Ayhan (Der.), 21. Yüzyılda Eğitim Ve Türk Eğitim Sistemi, sf. 15-39. İstanbul: Serdar Eğitim Araştırma Yayıncılık
von Glaserfeld, E. (1996). Introduction: aspects of constructivism. (Ed. C. Fosnot). Constructivism: Theory, Perspectives, And Practice. New York: Teachers College Press, sf. 3-7.
Prawat, R. (1996). Constructivism, modern and postmodern. In Educational Psychology, 31(3/4), sf. 215-225.
Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı yaklaşim üzerine eleştirel bir bakiş. Eğitim Bilimleri Ve Uygulama Dergisi, 3(5), sf. 115-139.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.