AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Metinlerinin Günlük Yazarak Değerlendirilmesi
Derya ARSLAN, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi

Havva ILGIN
Denizli Gözler İlköğretim Okulu
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
2005 İlköğretim programı ile Türkçe programında yenilikler yapılmıştır. Program içerisinde yapılan yenilikler; ses temelli cümle yöntemi, bitişik eğik yazı, öğrenme alanları, temel becerilerdir. Bunun yanında sadece Türkçe programında değil, programın tamamında “değerlendirme” anlayışında değişim olmuştur. Programın değerlendirme öğesinde yapılandırmacılık anlayışıyla birlikte alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmaya başlanmıştır. Alternatif değerlendirme yaklaşımlarına; ürün dosyası, proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, yapılandırılmış grid ve öğrenci günlükleri örnek verilebilir.
Alternatif değerlendirme araçlarından biri olan günlükler, ilköğretim sınıflarında öğrencilerin bilgilerinin sözel sunumu dışında çizim ya da yazım yoluyla anlatmalarına olanak vermek amacıyla kullanılmaktadır (Britisch,1994; Akt:Korkmaz, 2004). Günlükler, öğrencilerin motivasyonunu da arttırmaktadır (Brenneman &Louro,2008) Alternatif değerlendirme yaklaşımları içerisinde öğrenci günlükleri ile yapılan çalışmalara çok az rastlanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde öğrenci günlükleri ile ilgili çoğunlukla fen, matematik ve okulöncesi alanlarda çalışıldığı görülmektedir. Öğrenci günlüklerinin amacı öğrencilerin bildiklerini yazılı olarak anlatmaları olduğu düşünülürse, öğrenci günlüklerinin kullanılma amacıyla Türkçe dersinin kazanımlarının örtüştüğü görülmektedir.

2. Amaç
Araştırmanın amacı ilköğretim dördüncü sınıf Türkçe Dersi metinlerinin yazı öğrenme alanı kazanımlarına göre günlük yazdırılarak değerlendirilmesidir.

3. Yöntem
Araştırmanın yöntemi nitel araştırmadır. Araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Denizli ili ilköğretim okullarından birinde uygulanmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Örneklem 21 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
Çalışma grubunun Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı incelenmiştir. Sağlık ve Çevre (5. Tema), Güzel Sanatlar (6. Tema) temalarının metinleri günlüklerle değerlendirilmek amacıyla seçilmiştir. Beşinci temada; Zeytin Ağacının Ağıdı, Barış ile Doğa, Bir Hastalığın Yenilişi, Ülkemizde Çevre korumacılığı, Bir Varmış Bir Yokmuş metinleri, altıncı temada; Sanat ve Ben, Sesini Yitiren Flüt, Sanat Eğitimi, Resim Yapmaya Aşık Bir Ressam ve Kemal Sunal metinleri yer almaktadır.
Temaların kazanımları, alanda yapılan çalışmalar incelenerek günlüklerin değerlendirilmesi için dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Dereceli puanlama anahtarı içerik, yazı biçimi, imla ve görsel olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. İçerik başlığı altında; yazısına uygun başlık bulur, mantıksal bütünlük içinde yazar, yazılarında karşılaştırmalar yapar, yazılarında
sebep-sonuç ilişkisi kurar, yazılarında ana fikre yer verir, cümle düşüklüğü, sözcük sayısı ve cümle sayısı maddeleri yer almaktadır. Yazı biçimi başlığı altında tek bir madde ile yazının temizliği ve okunaklığı değerlendirilmektedir. İmla başlığı altında; kesme işareti ile ayırma, nokta, büyük harf, virgül, iki nokta ve konuşma çizgisi maddeleri yer almaktadır. Son bölümde de metinle ilgili resim yapmaları istenmektedir.
İçerik ve yazı biçimi bölümleri 1-4 arasında puanlanırken, imla bölümünde yer alan maddeler noktalama işaretleri ve büyük harf kullanma/kullanmama sayıları verilerek değerlendirilmektedir. Metin ile ilgili resimler de resmin konuyla ilgili olmasına göre 1-4 arasında puanlanmaktadır.
Her metin işlendikten sonra, yaklaşık bir hafta sonunda, öğrencilerden metinden öğrendiklerini bir günlük şeklinde dağıtılan renkli kağıtlara yazmaları istenmiştir. Her hafta farklı renkte kağıt dağıtılmıştır. Öğrencilere metin ile ilgili 3-4 soru sorularak, öğrencilerin günlük yazmaları desteklenmiştir. Günlükler yazıldıktan sonra araştırmacılar tarafından okunup değerlendirilmiştir. Her metnin değerlendirilmesinden sonra öğrencilere çalışmaları ile ilgili bilgi verilmiş ve gelişimleri izlenmiştir. Günlüklerin puanlaması iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmış ve puanlamalar karşılaştırılmıştır.

4. Bulgular
Öğrencilerin günlük yazarken istekli oldukları ve günlük yazacakları günleri bekledikleri görülmüştür. Öğrencilerin yazma öğrenme alanı ile ilgili kazanımlara ulaşıp ulaşmadığı süreç değerlendirilmesi ile daha etkili geliştirilebilmektedir.

5. Öneriler
Günlük yazarak değerlendirme çalışmaları Fen Bilgisi dersinin yanında diğer derslerde de özellikle Türkçe dersinde kullanılabilir. Türkçe dersinin bir beceri dersi olduğu düşünülürse öğrencilerin süreç içinde yazarak gelişmeleri sağlanabilir. Bunun yanında değerlendirme öğrenme sürecinin bir parçası haline getirilebilir. Bu şekilde öğrenci sınav kaygısından uzak, süreç içerisinde gelişebilir.

6. Kaynakça
Brenneman, K.&Louro, I. F. (2008). Science Journals in the Preschool Classroom. Early
Childhood Educ.,36.
Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Yeryüzü Yayınları.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.