AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İşbirlikli Öğrenme Ve Ders Günlüklerinin Öğretmen Adayı Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri
Hülya GÜVENÇ, Yrd. Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart
Bildiri Özeti:
Problem Durumu
İşbirlikli öğrenme ve ders günlüklerinin öğretmen adayı öğrencilerin özdüzenlemeli öğrenmelerine etkisi nedir?

2. Amaç
Özdüzenlemeli öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine katılımını geniş bir çerçeveden inceleyen hem güdüsel hem de bilişsel boyutlarla ilgilenen bir kavramdır. Özdüzenleme kavramı akademik başarı başta olmak üzere diğer öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi ve özdüzenlemeli öğrenciler yetiştirmenin önemli bir öğrenme hedefi olarak tanımlanması nedeniyle dikkat çekmektedir. Güçlü bir aktif öğrenme yöntemi olan işbirlikli öğrenmenin etkililiği ile ilgili araştırmalar işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin hem güdüsel hem de bilişsel etkinliklerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Açıkgöz,1993; Gömleksiz, 1993; Gömleksiz & Özyürek, 1994; Altınok, 2004 ). Ancak bütün olumlu etkilerine karşın işbirlikli öğrenme uygulamaları öğrencilere özdüzenleme yapmaları için gerekli özerkliği tanımamakla eleştirilmektedir (Panitz, 1997). Yapılan bir araştırmada özdüzenlemeli öğrenmenin son evresi olan (Zimmerman, 2001) edim sonrasını destekleyen yansıtma materyallerinin işbirlikli öğrenmenin etkililiğini artırdığı görülmüştür (Güvenç, 2008). Bu doğrultuda bu çalışmada sınıf içindeki işbirlikli öğrenme uygulamalarının ders günlükleriyle desteklenmesinin öğretmen adayı öğrencilerin özdüzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

3. Yöntem
Bu araştırma deneysel modellerden "öntest-sontest kontrol gruplu model" kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 2008-2009 öğretim yılında Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alan öğrenciler oluşturmuştur. Toplam 84 (52 kız, 32 erkek) öğretmen adayı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada etkinliklerin tamamına katılan 52 öğrenciden elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Öğrenciler deney ve kontrol olarak yeniden gruplanmamış, iki şubeden biri deney biri kontrol grubu olarak rastgele belirlenmiştir. Her iki grupta da dersler aktif öğrenme yöntemlerinden işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmiştir. Öğrenciler uygulama öncesi işbirlikli öğrenme konusunda yetiştirilmiş olup, uygulama sırasında birleştirme ve birlikte öğrenme teknikleri, birlikte soralım birlikte öğrenelim ve akademik çelişki teknikleri kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundan farklı olarak ders günlüğü tutması sağlanmış, dönem sonunda bu günlükler toplanmıştır. Araştırma verileri, Büyüköztürk, Akgün, Kahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe`ye uyarlaması yapılan, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğiyle toplanmıştır. Uygulama, veri toplama ve hazırlık çalışmaları hariç on hafta sürmüştür.
Veri analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, uygulamanın gruplar üzerindeki etkisini belirlenmek için ilişkili gruplarda t testi, grupların denel işlemlere göre önölçüm ve sonölçümleri arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek için iki yönlü varyans analizine başvurulmuştur.

4. Bulgular
Yapılan çözümlemelerle güdüsel boyutlardan içsel hedef düzenleme ve görev değeri boyutlarının işbirlikli öğrenmeden olumlu etkilendiği görülmüştür. Deney grubunda uygulama öncesine göre öğrenme edim özyeterlilik algısı boyutunda da anlamlı fark saptanmıştır (t=3.81; p<.05). Ancak deney ve kontrol grupları arasında sadece güdüsel boyutlardan öğrenme edim özyeterlilik algısı üzerinde önemli fark belirlenmiştir. (F=4.39; p<.05). Öğrenme stratejileri boyutunda ise işbirlikli öğrenmenin hem deney hem de kontrol gruplarında işleme, örgütleme, eleştirel düşünme, akran işbirliği ve yardım arama boyutlarında olumlu etkileri saptanmıştır. Ancak deney ve kontrol gruplarının ön ve son ölçümleri arasındaki farkın anlamlılığı incelendiğinde bilişüstü özdüzenleme stratejileri (F=4.43, p<.05), işleme (F=4.43, p<.05) ve örgütleme stratejileri (F=6.94, p<.05) boyutlarında fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak ders günlüklerinin kullanımının öğrencilerin öğrenme edim özyeterlilik algısı ve bilişüstü özdüzenleme, işleme ve örgütleme stratejileri boyutlarında olumlu etkisi olduğu söylenebilir. İşbirlikli öğrenme tekniklerinin ders günlükleriyle desteklenmesi uygulamanın etkililiğini özdüzenlemeli öğrenme açısından artırmaktadır.

5. Öneriler
Araştırma sonuçlarının Güvenç`in (2008) benzer bir deney deseni kullanılarak yansıtma materyallerinin kullanımının etkililiğini inceleyen araştırmasıyla tutarlı olduğu, ders günlüklerinin açık uçlu sorulardan oluşan yansıtma materyaline göre daha olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Özdüzenlemeli öğrenmenin üçüncü evresini desteklemeye yönelik benzer araştırmaların farklı materyallerin kullanımıyla gerçekleştirilmesinin yanı sıra, farklı öğrenme yöntemleriyle kullanımlarının etkisi incelenmelidir.

6. Kaynakça
Açıkgöz, Ü. K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. Eğitim Bilimleri Birinci Kongresi, Bildiriler I, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını,187-201
Altınok, H. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum DEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci &Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-209.
Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Gömleksiz, M. &Özyürek, D. (1994). Türk Dili ve Edebiyatı dersinde uygulanan kubaşık öğrenme yönteminin erişiye, demokratik tutumlara ve benlik saygısına etkisi. 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Kuram- Uygulama- Araştırma: Bildiriler, Adana: Çukurova Üniversitesi, 476-493.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.