AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Katı Cisimler Örneği
Esra BUKOVA GÜZEL
Dokuz Eylül Üniversitesi

Semiha KULA, Araş. Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Matematik öğretmen adaylarının alan ve alan öğretimi bilgileri katı cisimler örneğinde nasıldır?

2. Amaç
Matematik öğretmenlerinin sahip olması gereken bilgilere yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde alan bilgisi, alan öğretimi bilgisi, genel öğretim bilgisi ve genel kültür bilgisinin önemli olduğu görülmektedir. Son iki bilginin tüm alan öğretmenleri için geçerli olduğu açıktır. Özel olarak, matematik öğretmenlerinin matematik alan bilgisine ve matematik öğretimi bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle bir konuyu bilmenin onu öğretmek için yeterli olmadığı görüşü (Shulman, 1987), alan bilgisinin yanı sıra alan öğretimi bilgisine de önem verilmesini sağlamıştır. Matematik öğretmenlerinin bu bilgilere sahip olması isteniyorsa bu bilgilerin matematik öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde istenen düzeyde kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda alan ve alan öğretimi bilgileri kazandırılmaya çalşılırken öğretmen adaylarının bunları ne ölçüde içselleştirdiklerinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının alan bilgilerini ve alan öğretimi bilgilerini katı cisimler örneğinde incelemektir.

3. Yöntem
Araştırmada matematik öğretmen adaylarının alan ve alan öğretimi bilgileri ayrıntılı olarak incelenmek istendiğinden nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması (case study) araştırma yöntemi olarak seçilmiştir. Çalışma grubu, ortaöğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim gören üç son sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmelerden, öğretmen adaylarının yazılı dokümanlarından ve bu dokümanları sunarken alınan video kayıtları çözümlemelerinden derlenmiştir. Öğretmen adaylarının yazılı dokümanları kendilerinden çalışmanın başlangıcında istenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programının gerektirdiklerini içerecek şekilde katı cisimler ile ilgili hazırlamış oldukları ders planlarıdır. Öğretmen adaylarının bu etkinliklere ilişkin sunumları video ile kaydedilmiş ve sunum sürecindeki yaklaşım ve açıklamaları da alan ve alan öğretimi bilgilerini incelemek üzere kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler öğretmen adaylarının katı cisimlere ilişkin alan bilgilerine yönlendirilmiş ancak onların alan öğretimine yönelik yaklaşımlarını ortaya çıkaracak sorulara da yer verilmiştir. Veriler analiz edilirken üç veri toplama aracından elde edilen bulgular birbiriyle sürekli karşılaştırılmış ve bütünleştirilmiştir. Veri toplama araçlarının analizlerinde farklı araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş olan alan ve alan öğretimi bilgisinin alt bileşenleri göz önüne alınmıştır (Cox, 2008; Grossman, 1990; Kovarik, 2008; Rowland et all., 2005; Shulman, 1987). Bu doğrultuda öğretmen adaylarının alan ve alan öğretimi bilgileri incelenirken kavramın kritik noktalarını, dayanaklarını ve tanımlamalarını bilme, farklı matematiksel gösterimlerden yararlanma (grafik, tablo, formül gibi gösterimler, gerçek yaşam örnekleri ve benzetimleri kullanma), farklı öğretimsel stratejilerden yararlanma, öğrencilere ilişkin bilgiye sahip olma (öğrencilerin ön öğrenmelerini, olası kavram yanılgılarını bilme ve yeni kavramları oluştururken bunlardan yararlanma) ve farklı yaklaşımlar ile öğrencilerin öğrenmelerini ölçme gibi kriterler göz önüne alınmıştır.

4. Bulgular
Verilerin analizinden elde edilen sonuçlardan bazıları matematik öğretmen adaylarının düzlemsel bir şekilden katı cisimlere geçiş gerekliliğini vurgulayabildikleri ve ön öğrenmeler ile ilişkilendirme yapabildikleridir. Matematik öğretmen adaylarının hazırladıkları etkinliklerde hacim, boyut, izdüşüm, noktaların birebir eşlemesi ve eş cisimleri kritik noktalar olarak belirledikleri ve katı cisimlere ilişkin tanımları yapabildikleri görülmüştür. Bu yönü ile alan bilgilerinin yeterli olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının ders planlarında ve sunumlarında göze çarpan etkinliklerinde öğrencilerin katı cisimleri daha iyi algılamaları için görsel ve somut araçlara çok fazla yer verdikleri böylece farklı matematiksel gösterimlerden yararlanabildikleri görülmüştür. Bunlara ek olarak öğretmen adaylarının öğrencilerin birlikte çalışabilecekleri öğrenme gruplarından yararlanma, materyaller ile aktif çalışarak kendi bilgilerini oluşturma, tanımlar vermek yerine öğrencilerin keşfederek öğrenmelerini sağlama, bunu yaparken öğretim teknolojilerinden yararlanma gibi öğretimsel stratejilere yer verdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının bu stratejileri seçerken öğrencilerin ön öğrenmelerine ve onların zorlanacakları noktalara dikkat etmeleri nedeniyle öğrenci bilgisine sahip oldukları söylenebilir. Ancak öğretmen adaylarının öğrencilerin olası kavram yanılgılarını göz önüne almadıkları da belirlenmiştir. Farklı yaklaşımlar ile öğrenci öğrenmelerini ölçme de ise öğretmen adaylarının alternatif ölçme yaklaşımlarına çok fazla değinmemişlerdir. Bunun nedeni bu alandaki bilgi eksikleri olabileceği gibi bu araçları nasıl kullanacaklarına ilişkin deneyim yetersizliği de olabilir. Bunun yerine boşluk doldurma ve çoktan seçmeli testler örneklenmiştir. Ancak görüşmelerde açık-uçlu sorular ve proje çalışmalarından da yararlanılabileceğini belirtmişlerdir.

5. Öneriler
Öğretmen adayları yetiştirilirken onların bir yandan alan ve alan öğretimi bilgileri geliştirilirken bir yandan da bunları uygulamada aktif bir şekilde kullanmalarını sağlayacak deneyimler yaşatılmalıdır. Araştırma farklı matematiksel kavramlar göz önüne alınarak geliştirilebilir. Araştırmada öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları materyaller matematik öğretmenlerine sunularak onların alan ve alan öğretimi bilgilerinin genişletilmesine katkı sağlanabilir.

6. Kaynakça
1.Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. Published Doctoral thessis. Brigham Young University. UMI Number: 3318618.
2.Grossman, P. L. (1990.) The making of a teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. London: Teachers College Press.
3.Kovarik, K. (2008). Mathematics educators’ and teachers’ perceptions of pedagogical content knowledge. Published Doctoral thessis. Columbia University.
4. Rowland, T., Huckstep, P. and Thwaites, A. (2005) `Elementary teachers’ mathematics subject knowledge: the knowledge quartet and the case of Naomi`. Journal of Mathematics Teacher Education 8(3) pp. 255-281.
5. Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1 - 22.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.