AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri
Münevver ÇETİN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Pınar TOPUZOĞLU
İstanbul Ataşehir Mehmet Rauf Lisesi
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Bu araştırmanın problemi , ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin okul yöneticilerini, bazı demografik unsurlara göre Etik Liderlik özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.

2. Amaç
Öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem, mezun olunan kurum, branş değişkeni açısından Etik liderlik Ölçeği toplam ve alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

3. Yöntem
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Bu araştırmanın çalışma evrenini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu yakasındaki tüm ilçelerde ki ortaöğretim okullarında 2007-2008 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırmamızın örneklemi ise İstanbul Anadolu yakasındaki resmi ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenleri temsil etmesi için tabakalama örnekleme yöntemi kullanılarak her ilçeden iki okul seçilmiştir. Her okuldan tesadüfi örneklem yoluyla seçilen öğretmenlerin tümüne uygulanmış olup 298’inden dönüş olmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Etik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır.

4. Bulgular
Bayan öğretmenler etik okul kültürü ve iklimi oluşturma ve güvene dayalı liderlik özellikleri açısından yöneticilerinin Etik Liderlik özelliğine daha fazla sahip olduklarını algılamışlardır. Yukarıda adı geçen bu iki alt boyut dışındaki alt boyutlarda ve toplam Etik Liderlik puanlarında cinsiyet değişkenine gore anlamlı farklılıklar elde edilememiştir.
Araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin yaş değişkenine göre Etik Liderlik Ölçeği Toplam ve “Etik İkilemleri Çözme ve Etik Karar Verme”,” Sosyal Sorumluluk”, “Hizmete Yönelik Liderlik” , “İlke Merkezli Liderlik”alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) sonuçlarında istatistiksel açıdan en az ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.
Araştırma Grubunun Çalışılan Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Etik Liderlik Ölçeği Toplam Puanları İçin Yapılan Varyans Analizini Tamamlayıcı Hesaplardan LSD Testi Sonuçları incelendiğinde tüm ikili kategoriler arasında istatistiksel açıdan en az ,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar elde edildiği görülmüştür.
Etik Liderlik Ölçeği Toplam ve alt boyutlarının hiç birinde mezun olunan eğitim kurumu değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Farklı eğitim kurumlarından mezun olan öğretmenler yöneticilerinin etik liderlik yetkinliklerini benzer şekilde algılamışlardır.
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler öğretmenlerinin yöneticilerinin etik liderlik özelliklerini algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

5. Öneriler
Yapılan araştırma sonucunda elimizde bulunan bilgiler doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunabiliriz.
Okul yöneticilerinin seçimi yapılırken gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca yöneticiler için yenilikçi, değişime açık eğitim seminerleri hazırlanmalıdır. Çünkü bir okulun temel taşı yöneticisi ve öğretmenleridir.Öğretmenlerde yöneticilerini örnek almaktadırlar.
Okul yöneticileri , yetkilerini adil bir şekilde kullanarak herkese aynı mesafede durması gerekmektedir. Özellikle ödül ve ceza adaletine dikkat etmelidir.
Okullarda hizmete yönelik liderlik anlayışını iyice benimsetmek gerekmektedir. Bu konuda okul yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Hizmete yönelik liderlik , topluma hizmet etme duygusuyla yürüdüğü için okul yöneticisinin personeline bu portreyi çizmesi gerekmektedir. Bu portre hizmetin kutsallığına inanmış, beklentisi olmadan okulun başarısı için canla başla çalışan bir liderdir. Bu konuda öğretmenlerine ve okul çalışnalarına örnek olmalıdır.
Okul yöneticilerinin iyi bir lider olabilmesi için etik değerleri ve ilkeleri taşıması ve benimsemesi gerekmektedir. Ara ara dönemlerde yöneticileri denetleyerek, bu değerleri uygulayıp uygulamadıkları kontrol edilmelidir. Eğer ki yöneticiler de eksik bir davranışa rastlanırsa eğitim programlarına alınmalıdırlar.
Okul Yöneticileri, pozitif okul kültürünün ve ikliminin oluşturulmasına yönelik olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Yöneticilerimizin liderlik davranışları gösterebilmeleri için kültürel liderlik davranışlarını da kazanarak, etik liderliğin bir boyutu olan etik bir okul kültürü ve iklimi oluşturmayı sağlamalıdırlar.
Okul Yöneticileri etik karar verme konusunda da eğitim almalıdırlar. Bu eğitimlerde , problemlere etik çözümler getirerek, doğru karar alma konusunda eğitilmelidirler.
İyi bir lider , sadece iş performansını izlemekle kalmaz, bunu yaparken dolaylı olarak insanların mutluluğundan da sorumludur, çünkü başarılı insan mutlu olur. O nedenle okul yönetcisi, birlikte çalıştığı kişilerin becerilerinin gelişmesine imkan sağlayarak, potansiyellerini hayata yansıtmalarına aracılık ederek, onların mutlu olmasına yardımcı olmalıdır.
Okul Yöneticilerinin , okul ortamındaki güveni sağlama konusunda yeterince önem vermeleri gerektiği ve bu konuda gerekli olan tüm tedbirleri almaları gerekmektedir. Yöneticiler güven ortamını hazırlarken bazı liderlik ilkelerine de sahip olmalıdırlar.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.