AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: K.K. Eğitim Fakültesi Örneği
Kerim GÜNDOĞDU, Yrd. Doç. Dr.
Atatürk Üniversitesi

Zeynep BAŞÇI, Araş. Gör.
Atatürk Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Ertürk’e göre eğitim (1972,12) “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”. Davranışta olan değişiklik var olan bir davranışın bir diğeriyle değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi yeni bir davranışın kazanılması şeklinde de olabilir. Bu tanımdaki en önemli sözcüklerden birisi yaşantıdır. Yaşantı “Bireyin diğer bireylerle ve çevresiyle etkileşimin bireyde bıraktığı iz” olarak tanımlanabilir (Demirel, 2001, 135). Bu nedenle daha kalıcı öğrenmeler sağlayabilmek için eğitim ortamında bireyi mümkün olduğunca çok sayıda duyuya hitap eden uyarıcı çeşitliliği ile karşılaştırmak gereklidir.
Eğitimde drama bir kavramın bir ders konusunun bir metnin daha iyi anlaşılır kılınması, bireyce ve grupça özümsenip içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilerek üzerinde düşünülerek dışa vurulmasıdır. Böyle bir grup çalışması içinde yaşayarak öğrenme ve bilgi edinmenin yanı sıra, sözel anlatımın gelişmesi ve toplumsallaşmasının sağlanması baş sıralarda yer almaktadır (San, 1996).
Eğitimde yaratıcı drama herhangi bir konuyu doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel özelliklerinden yararlanılır ve bu, lider drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş ortamda yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir (Adıgüzel, 2006).
Oyun ve oyuna dayalı drama etkinlikleri çocuklara hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme, sorun çözme ve iletişim yetilerini kazandırma kısaca yaşamın provasını yapma fırsatı verir. Farklı bir deyişle çağdaş eğitim sistemleri içinde dramanın hedefleri şu şekilde özetlenebilir:
?Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
?Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma
?Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma
?Moral ve manevi değerlerin gelişmesi ve çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak sağlama
?Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma
?Dil ve iletişim becerilerini geliştirme
?Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma
?Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme (McCaslin, 1990, 6; Ömeroğlu, 1990, 44).
Dünyadaki tüm eğitim sistemlerinin amaçlarına baktığımızda öğrencinin bireyin bilgi birikimini artırmaya, gelecekteki ve şimdiki yaşantısında başarıya ulaşmaya yönelik çalışmalara odaklandığını görürüz. Bu durum, çok yönlü zekâ çalışmalarında bireyin yaratıcılığını geliştirme, bilgiye ulaşma yollarını öğretme, sağlıklı, uyumlu kişilik gelişimini sağlama, öğrenciyi edilgen öğrenme ortamından uzaklaştırıp daha etken ortamlarda öğrenmesini sağlama gibi çalışmalarda da görülebilir. Bu çözümde etkili alanlardan biri üç boyutu (amaç, araç ve sanat eğitimi) ile birlikte yaratıcı dramadır (Adıgüzel, 2006, 8).
Türkiye’de 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında ‘İlköğretimde Drama’, Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda ‘Okulöncesinde Drama’ dersi zorunlu olarak programda yer almaktadır. Yaratıcı drama eğitiminin başarıya ulaşabilmesi ve öğretmenlerin mesleklerinde yaratıcı dramayı bir ders ve yöntem olarak kullanabilmesi, bu eğitimi alan öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine yönelik olumlu tutumlarının olması ile doğru orantılıdır.
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, darama dersinin işlevselliği öğretmenlerin dramaya olan tutumları ve bu konuda almış oldukları eğitimin niteliği ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda darama eğitimi, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının gerek kendi kişisel gelişimleri bakımından, gerekse mesleğe başladıklarında dramayı bir öğretim yöntemi olarak derslerinde kullanabilmeleri bakımından büyük önem arz etmektedir.

2. Amaç
Bu araştırmanın iki amacı vardır. Birincisi drama dersini almış öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. İkinci amacı ise bu dersi veren öğretim elemanları ile bu dersi almış olan son sınıf öğretmen adaylarının bu derse yönelik görüşlerinin nitel metodoloji doğrultusunda incelenmesidir.

3. Yöntem
Araştırmada tarama modeline uygun olarak, 2008 - 2009 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği, fen bilgisi, okul öncesi ve Türkçe Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan gruplara Adıgüzel (2006) tarafından geliştirilmiş olan “Yaratıcı drama derslerine ilişkin tutum ölçeği” uygulanmıştır. Bunun yanında dersin nasıl işlendiği ve işlenmesi gerekliliği ile dersin çeşitli özelliklerine yönelik olarak öğretmen adayları ve dersi veren öğretim elemanlarıyla nitel araştırma tekniklerinden görüşme yapılmıştır.

4. Bulgular
Verilerin nicel ve nitel olarak analizleri devam etmektedir. Nicel veriler SPSS aracılığıyla betimsel ve yordayıcı istatistikler yapılarak bulgulara ulaşılacak, görüşmeler aracılığıyla elde edilecek nitel
bulgulara ise araştırmada yer verilecektir.

5. Öneriler
Araştırmanın bu kıskında, araştırma sonucunda elde edilecek bulgular ve ilgili literatür doğrultusunda drama dersine, var olan duruma ve geliştirilmesine yönelik önerilere yer verilecektir.

6. Kaynakça
Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları, Yaratıcı Drama Dergisi. 1, 17-27.
Caslin, Mc, N. (1990). Creative drama in the classroom (5th Ed.). London: Longman.
Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme (10. Baskı) Ankara: Meteksan.
Ömeroğlu, E. (1990). Okul öncesi öğretmeninin niteliğinin geliştirmesinde yaratıcı drama eğitimin rolü eğitimde nitelik geliştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu:Ankara.Kültür Koleji Yayınları, No:1.
Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: PDREM yayınları,.
San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir Disiplin. Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye, 7, 148-160.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.