AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınavla Atanan Okul Müdürleri İle Sınavsız Atanan Okul Müdürlerinin Yönetimsel Davranışlarının Karşılaştırılması
Abdullah GÜNDOĞDU
MEB

Ahmet BAŞTAN
MEB

Fahri BİLİCİ
MEB

İbrahim KALYONCU
MEB
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Sınavla atanan okul müdürleri ile sınavsız atanan okul müdürlerinin yönetimsel davranışları arasında fark var mıdır?

2. Amaç
Araştırma, sınavla atanan okul müdürleri ile sınavsız atanan okul müdürlerinin yönetimsel davranışları arasında fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3. Yöntem
Araştırmada genel tarama modellerinden kesitsel araştırma modeli uygulanmak kaydıyla gerçekleştirilmiştir.
Trabzon ili, ilçe ve köylerinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında asaleten çalışan okul müdürleri ve öğretmenler oluşturmaktadır.
Trabzon il, ilçe ve köylerinde çalışan, seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 40 okul müdürü araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 sorulu, 5 dereceli bilgi toplama aracı kullanılmıştır.
Araştırmada, SPSS 15.0 paket programı kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde istatistiksel teknikler olarak, standart sapma, t testi, varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.

4. Bulgular
Bu çalışmada, okul müdürlüğüne sınav ve seminerde gösterilen başarı puanı ile atanan yöneticilerle, sınavsız atanan yöneticilerin yönetsel davranışları karşılaştırılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin çağdaş bir yönetim anlayışı veya klasik bir yönetim anlayışı seçimlerini belirlemede etkili olan ‘’yöneticilerin güçlerini nereden aldıkları’’ ve ‘’mevzuat uygulamalarına ilşkin’’ sorulara verilen yanıtlar karşılaştırıldığında, sınavsız atanan okul yöneticilerinin % 76,2’sin ve sınavla atananların ise %47,4’nün mevzuat bekçiliği yaptıkları görülmektedir. Bu konuda, müfettişlerin sadece mevzuat denetimi yapmalarının, uygulamaların sadece görünüş olarak denetlenmesinin ve içeriğe bakılmamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Okul müdürleri arasında dolaşan bir ifade bu düşünceyi destekler niteliktedir: ‘’Müdürü mevzuat kurtarır.’’ Şikayet ve önerileri değerlendirmede sınavsız atanan okul müdürleri %66,7, sınavlı atananlarda %73,7 ‘’her zaman’’ şikayet ve önerileri değerlendirdikleri,’’öğretmenler arası fikir çatışmaları’’ sınavsız atanan yöneticilere göre %57.2 ‘’genellikle’’ ve ‘’her zaman’’ okula zarar verdiği düşünülürken, sınavla atananların %15.8’ ne göre, öğretmenler arası fikir çatışmalarının okula zarar vermediği düşünülmektedir.
Okullarda öğretmenlerin fikirlerini açıklamada, sınavla atananların daha demokrat olduğu söylenebilir: %84,2 ‘’Her zaman’’. Sınavsız atananların ise %57,1. Klasik yöneticiler, insanlara güvenmedikleri için yetkilerini paylaşmazlar. Sınavsız atanan okul müdürlerinin %38,1 ‘’genellikle’’ ve ‘’%19 ile ‘’her zaman’’ yetkilerini paylaşabileceklerini belirtirken, sınavla atananların %57,9 ‘’genellikle’’ ve ‘’%5,3 ile ‘’her zaman’’ yetkilerini paylaştıkları görülmektedir. Sınavsız atanan yöneticilerin %52,4 ‘ü genellikle zamanlarının çoğunu öğretmenlerle birlikte geçirirken, sınavla atananların %68,4’nün ‘’genellikle’’ zamanlarının çoğunu öğretmenlerle birlikte geçirdikleri anlaşılmaktadır. Sınavsız atanan yöneticilerin, konuşma yapabilmek için her olanağı değerlendirdikleri söylenebilir: %42,9 ‘’genellikle’’ ve ‘’ %19 ‘’her zaman’’. Sınavsız atanan okul yöneticilerinin %76,2’sinin ‘’her zaman’’, sınavla atanan okul yöneticilerinin ‘% 63,2’sinin ‘’her zaman’’ kendilerini geliştirmeye açık olduklarını düşündükleri anlaşılmaktadır. Sınavsız atananların %76,2’sinin ‘’her zaman’’ eleştiriye açık
olduğu, sınavla atanan müdürlerin ise, %47.4’nün ‘’her zaman’’ eleştiriye açık olduğu anlaşılmaktadır.
Sınavla atanan yöneticiler ile sınavsız atanan yöneticiler arasında bazı değerlerde farklar bulunmaktadır. Mevzuat uygulamaları bakımından sınavsız atananların daha çok X kuramına yakın bir yönetim sergiledikleri, sınavla atanan müdürlerin iletişim ve mevzuat uygulamalarında Z kuramına daha yakın bir yönetim sergiledikleri anlaşılmaktadır. Ancak, kendini geliştirme, eleştiriye açık olma, herkese aynı saygıyı gösterme konusunda sınavsız atananların Z kuramına daha yakın bir yönetim anlayışı sergiledikleri anlaşılmaktadır.
?Sınavla atanan okul yöneticileri, sınavsız atanan okul yöneticilerine göre daha çağdaş bir yönetim sergilemektedirler.
?Sınavla atanan okul yöneticileri okulu, okul toplumu üyeleri ile yönetmeyi tercih etmektedirler.
?Sınavla atanan okul yöneticileri, sınavsız atananlara göre eleştiriye daha açıktırlar.
?Sınavla atanan okul müdürleri zamanlarının çoğunu okul toplum üyeleri ile geçirdikleri halde, sınavsız atanan okul müdürleri zamanlarının çoğunu müdür odasında geçirmektedirler.
?Sınavla atanan okul müdürleri ‘’doğru işi yapma’’ eğiliminde iken, sınavsız atanan okul müdürleri ‘’işlerini doğru yapma’’eğilimindedir.
?Sınavla atanan okul müdürleri okul iklimine daha çok önem vermektedirler.

5. Öneriler
1. Okul müdürlerinin okul yönetimi alanında uzman olmaları gerekmektedir. Bunun için de; hizmet öncesinde ve hizmet içinde akademik bir eğitimden geçirilip yetiştirilmelidirler.
2. Okul müdürlerinin, öğretmenler üzerinde etkili olabilmeleri ve liderlik özelliklerini taşıyabilmeleri için; MEB okul yöneticiliğini bir uzmanlık olarak görmeli ve okul yöneticilerinin seçimi de, objektif ölçütlerle belirli yeterliklere bağlanmalıdır.
3. Okul müdürü olarak atanabilmek için sınav koşulu olmalıdır. ÖSYM tarafından yapılan bir sınavda başarılı olanlar müdür yardımcısı olarak atanmalı, belirli ölçütlere göre başarılı olanlar müdür olarak atanmalıdır.
4. Müdür olabilmenin önkoşulu olarak, müdür yardımcılığı döneminde, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapma zorunlu olmalıdır.
5. Müdür yardımcılığı döneminde, yönetimle ilgili zorunlu seminerler olmalıdır. Bu seminerlerde gösterilen başarı ve sonucunda hazırlanan bir proje ile okul müdürlüğüne atanmaya hak kazanılmalıdır.
6. Okulların tipleri yeniden tanımlanarak, başarılı okul müdürlerinin, daha iyi okullarda çalışmasına olanak sağlanmalıdır.
7. Okul yöneticisinin bir okulda kalma süresi belli olmalı, başarılı olduğunda, daha iyi bir okula atanabileceğini bilmelidir.
8. Bakanlık okul yöneticilerini atama ve yer değiştirme işlemini belirli bir takvime bağlamalı ve atamaları merkezi sistemle yapmalıdır
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.