AnasayfaSempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Materyal Kullanımının Akademik Başarı, Derse Yönelik Tutum ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi
Emine Pınar AYÇİÇEK, Dr.
Milli Eğitim Bakanlığı
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Fen ve teknoloji dersinde materyal kullanımının, öğrencilerin akademik başarısı, derse yönelik tutumları ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkileri nelerdir?

2. Amaç
Fen ve teknoloji dersinde materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenme stratejilerine yönelik etkilerinin belirlenmesinin önemli olduğu ve sınıf ortamında materyal kullanımı ve sonuçlarının gözlenmesinin, araştırma sonuçlarının dikkate alınarak sınıf ortamlarının yeniden düzenlenmesine ve alana katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

3. Yöntem
Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
1.Akademik Başarı Testi
2. Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği
3. Öğrenme Stratejileri Ölçeği

4. Bulgular
1.Araştırma verilerine göre; öğrencilerin fen başarısı, öğretimsel teknoloji kullanımından olumlu etkilenmiştir. Ulaşılan bu sonuç, alanyazındaki araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. (Wise, 1983; Shepardson ve Pizzini, 1992; Uçar ve Gürdal, 1997; Hacker and Sova, 1998; Wenglinsky, 1998; Brannigan, 2002; Chang, 2002; Akçay ve diğerleri, 2003; Yenice, 2003; Akpınar ve diğerleri, 2005).
Akademik fen başarısı, fen derslerinin önemli hedefidir. Ancak birçok faktörlerden kaynaklanan nedenlerle öğrencilerin fen başarısı istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Oysa sınıf ve laboratuar ortamlarında öğretimsel teknolojiden yararlanmak, öğrencilerin fen başarısını anlamlı düzeyde artırmaktadır.
2.Araştırmada fen derslerinde öğretimsel teknoloji kullanımının, öğrencilerin fen derslerine yönelik tutumları üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç, alanyazındaki sonuçlarla tutarlılık göstermektedir (Wilson, 1983; Freedman, 1997; Arslantaş, 1998; Yenice, 2003).
Öğrencilerin fen dersinden hoşlanması ve bu dersi sevmesi, ilgili öğretmenlerin önemsedikleri bir durumdur. Öğrenci, fen dersini sevdiğinde sınıf içi disiplin sorunları yaratmadığı gibi dersten yüksek başarı puanları alabilmektedir. Alanyazında tutum ve başarı arasında güçlü birçok araştırma vardır. Böylesine önemli bir öğrenci davranışı olan tutumun derste kullanılan öğretimsel teknoloji kullanımından olumlu yönde etkilenmesine ilişkin araştırmanın bu sonucu önemlidir ve yapılandırılacak sınıf ortamlarında dikkate alınmalıdır.
3.Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç derste öğretimsel teknoloji kullanımının, öğrencilerin öğrenme stratejileri üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkı olmadığıdır. Denel işlemlerin öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanan öğrenme stratejileri ölçeğinden alınan verilerin çözümlenmesinin ardından edinilen bu bulgu, tutum ve öğrenme stratejileri arasındaki korelasyonu destekleyen araştırmalarla çelişmektedir. Öyle ki, öğrencilerin duyuşsal durumları ile öğrenme stratejilerini kullanımları arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Güdü düzeyinin yüksek olması, olumlu tutum ve benlik algısı, öğrencilerin öğrenmeyi daha fazla istemesine neden olmakta ve bu durum öğrenme stratejisi kullanımlarını olumlu yönde etkilemektedir (Somuncuoğlu ve Yıldırım, 1999). Dolayısıyla deney grubundan elde edilen olumlu tutum sonuçlarına bağlı olarak aynı grubun öğrenme stratejileri puanlarında da artış olması beklenmiştir.

5. Öneriler
1. Fen bilimleri, gerek sanayi gerekse bilgi toplumlarında bireysel ve toplumsal anlamda oldukça önemli role sahiptir. Fen bilimleri ile edinilen bilgileri işevuruk şekilde kullanabilen ve hatta daha önemlisi bu bilgileri üretebilen bireylerden oluşan toplumlar, dünya ölçeğinde söz söyleme yetkisine sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla öğretim kurumlarında sistematik bir şekilde öğretilmeye çalışılan fen bilimlerinin, özellikle derse yönelik algılamaların temelinin oluştuğu ilköğretimin ilk yıllarında ezbere dayalı eğitim yapılması, geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanımına devam edilmesi, öğrencilerin hem akademik hem de derse yönelik tutumlarını olumsuz etkileyecektir. Yukarıda söz edilen istendik süreçlere ulaşılabilmesi için fen ve teknoloji derslerinde etkiliği birçok araştırma ile kanıtlanmış olan öğretimsel teknolojiden yararlanılmalıdır.
2. Sınıf içi öğretimsel teknoloji kullanımı hizmet öncesinde öğretmen adaylarına tanıtılmaktadır. Ancak teknolojik değişim ve gelişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde öğretmenlerin de bu sürece uyum sağlayabilecek niteliklerle donatılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Araştırmalar göstermiştir ki öğretimsel teknoloji donanımı üst düzeyde olan sınıflarda bile öğretmenin teknolojik alt yapısının yetersizliği öğrencilerin başarısızlığına yol açabilmektedir. Dolayısıyla öğretmenler gerek öğretmen yetiştiren kurumlar tarafından hizmet öncesi ve gerekse görev aldıkları kurumlarda hizmet içi eğitimlerle öğretimsel teknoloji ve sınıf ortamında kullanımı konusunda yetiştirilmelidir.
3. Öğretimsel teknolojinin sınıf ortamlarında bulunma nedenleri ve bunun gerekliliği konusunda toplumsal bilincin oluşması önemlidir. Geleneksel öğretim yöntemlerine koşullanmış ve bu yöntemleri “en iyi” olarak yorumlayan toplumların öğretimsel teknolojinin yararlarına inanması ve dolayısıyla yatırım yapması güçleşecektir. Bu nedenle özellikle öğretmenler tarafından öğrenciler ve öğrenci aileleri, öğretimsel teknoloji kullanımının etkileri konusunda bilgilendirilmelidir.
4. Sınıfların fiziksel koşulları ve öğrenci mevcutlarının yoğunluğu, öğretimsel süreçte istendik ürünlere ulaşmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle okullarımızdaki sınıflar, öğretimsel teknolojiden yararlanılabilecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
5. Öğretimsel teknoloji donanımı olmasına karşın yeterli ve nitelikli öğretimsel materyal eksikliği, eğitim sürecine beklenen katkının gerçekleşmesini engellemektedir. Gerek resmi, gerekse özel kuruluşların hazırlayacağı eğitim materyalleri oldukça önem taşımaktadır. Öğrencilerin gerek sınıf gerekse ev ortamında yararlanabilecekleri eğitim yazılım ve materyalleri sayı ve nitelik olarak artırılmalıdır.

6. Kaynakça
Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET April, ISSN:1303-6521 Volume 2, Issue 2, Article 9.
Akpınar, E., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim teknolojisi Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET January, ISSN:1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 12.
Brannigan, C. (2002). Study: Missouri’s Ed-Tech Program is Raising Student Achievement eSchool News.
Chang, C. Y. (2002). Does Computer-Assisted Instruction + Problem Solving = Improved Science Outcomes? A Pioneer Study. The Journal of Educational Research, 95 (3).
Freedman, M. P. (1997). Relationship Among Laboratory Instruction, Attitude Toward Science and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34 (4).
Hacker, R. G. And Sova, B. (1998). Initial Teacher Education: A Study of the Efficacy of Computer Mediated Courseware Delivery in A Partnership Concept. British Journal of Education Technology, 29 (4).
Shepardson, P. D. ve Pizzini, L. E. (1992). Gender Bias in Female Elemantary Teachers’ Perceptions of Scientific Ability of Students, Science Education, 76.
Somuncuoğlu, Y., Yıldırım, A. (1999). Relationship Between Achievement Goal Orientations and Use of Learning Strategies. The Journal of Educational Research, 92,(5).
Uçar, G. ve Gürdal, A. (1997). Birleştirilmiş Sınıflar Fen Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısına Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Derse Karşı İlgilerinin Etkisi, 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi.
Wilson, V. L. (1983). A Meta-Analysis of The Effects of The Relationship Between Science Achievement and Science Attitude: Kindergarten Trouh College. Journal of Research in Science Teaching, 20.
Wise, C. K. (1983). A Meta-Analysis of the Effects of Various Science Teaching Strategies on Achievement, Journal of Research in Science Teaching, 20.
Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. ISSN: 1303 - 6521 Volume 2. Issue 4, Article 12.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.