Anasayfa







Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması: Kırşehir Örneği
Dilber BAHÇECİ
Ahi Evran Üniversitesi

Mehmet FİDAN
Ahi Evran Üniversitesi

Arzu SÖNMEZ
Ahi Evran Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Eğitim, ilk yaşlardan başlayarak şekillenen ve her aşamasında geri dönüte ihtiyaç duyan bir süreçtir. Bireylere yeni davranışlar kazandırabilmek ya da bireyin davranışlarında arzu edilen davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmek amacı ile bireylerin planlı, programlı ve sistemli öğretim yaşantılarından geçirilmesi gerekir. Öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin başarılarını ve eksikliklerini belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkililiğini anlamak ve programın kuvvetli ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak için yapılır.
Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile öğretmen adaylarının soru tercihlerini ve tercih gerekçelerini belirmek; bir diğer amaç ise süreçte işlemeyen bir yön var ise öğretmen adayları için bu süreci en üst düzeyde verimli hale getirecek önlem ve önerileri belirlemektir.

Araştırma modeli, genel tarama modeline göre oluşturulmuştur. Araştırma 2008- 2009 Eğitim öğretim yılında Ahi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 45 öğretmen adayı ve İlköğretimde Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapan 40 öğretmen olmak üzere toplam 85 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen ve öğretmen adaylarının Kırşehir il sınırları içinde olması nedeniyle bu çalışma bir özel alan taraması niteliğindedir. Çalışmanın evrenini A.E.Ü. Eğitim Fakültesinde lisans eğitimi almakta olan öğrenciler ve Kırşehir ilinde görev yapmakta olan ilköğretim 2. kademedeki Fen ve Teknoloji öğretmenleri oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın öğretmen ve öğrenci boyutları olduğu için veri toplama araçları da çeşitlilik göstermektedir. Öğretmenlere 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığı ile mülakat yapılmış ve nitel veriler elde edilmişti. Mülakata katılan öğretmenlerden sınıflarına uyguladıkları sınav soruları örnekleri rica edilmiş ve soruların Bloom Taksonominse göre aşamaları belirlenmiştir.

Öte yandan çalışmaya katılan öğretmen adaylarına, edindiği Ölçme değerlendirme, alan ve alan eğitimi birikimlerine dayanarak Fen ve Teknoloji dersinin 6. , 7. ve ya 8. sınıf ünitelerinden 1 tanesine yönelik bir sınav envanteri hazırlatılmıştır. Aday öğretmenlerin hazırladığı sorular aynen öğretmenlerin soruları gibi Bloom Taksonomisine göre analiz edilmiştir. Mülakat formunun yapı geçerliği için iki ayrı uzman görüşü alınmıştır.

Veri analiz yöntemleri olarak; Veriler nitel ve nicel olmak üzere iki kısımda analiz edilmiştir. Nitel kısımda öğretmen görüşleri, nicel kısımda ise descriptive analiz, Kruskal Wallis ve Man-Withney U testi kullanılarak bağımsız bu iki grubun soru tercihi arasındaki farkının anlamlı olup olmadığı SPSS paket programı ile test edilmiştir. Nitel verilerin analizi için yöneltilen sorulara verilen cevaplara göre ortak görüşler bir araya getirilerek yapılmıştır.

Araştırma, bu çalışmaya katılan öğretmen ve öğretmen adaylarının hazırlamış olduğu yazılı sorularının Bloom taksonomisine göre analizi ve öğretmenlere uygulanan 4 soruluk yarı yapılandırılırmış mülakat sonucunda elde edilen verilerin analizi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmadan elde bulgular göstermiştir ki; öğretmen adaylarının en fazla bilgi düzeyinde; öğretmenlerin ise analiz düzeyindeki soruları tercih etmiştir. Bir başka bulguya göre; öğretmen adayları ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sürecinde tercih ettikleri soruların ortalama değerleri arasında Bilgi ve Analiz düzeyinde fark vardır. Öğretmen adayları bilgi düzeyinde sorulara yer verirken, öğretmenler daha az bilgi düzeyinde sorular sormaktadır. Öğretmenler analiz düzeyinde daha çok soru sorarken, öğretmen adayları üst düzey soru sormada daha zayıf kalmıştır ve aradaki bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Benzer bulgular göre değerlendirme, sentez düzeyinde de bulunmuş olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre; bilgi ve analiz düzeyindeki sorular arasında anlamlı bir fark vardır. Bu nicel bulgular yanında mülakat sonucu elde edilen nitel veriler göstermiştir ki, öğretmenler özgün sorular kadar hazır sorular da kullanmaktadır. Bunun nedeni zamanın sınırlılığı, sınıfların kalabalık oluşu ve müfredatın yoğun olmasıdır. Ayrıca öğrencilerin SBS sınavına hazırlanması açık uçlu sorular yerine çoktan seçmeli soruların tercih edilmesine neden olmaktadır. Çoktan seçmeli sorular ise üst düzey becerileri yeterince ölçememektedir. Öğretmenlerin üst düzey becerileri ölçecek soru hazırlamada yetersiz kalmalarının nedenleri arasında alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini bilmemeleri, bu tekniklerin öğretilmesini amaçlayan Hizmet içi kursların hedefine ulaşmaması, Hizmet içi kursların birer formaliteye dönüştüğü uygulamada yeterince yer bulmadığı gibi durumlar gösterilebilir.

Sonuç olarak zaman, sınıf mevcudu, müfredat yoğunluğu, SBS sınavı, Fen ve Teknoloji dersinin kredisinin az olması ve Hizmet içi kursların verimli olmaması öğretmenleri üst düzey becerileri ölçecek soru hazırlamadan alıkoymaktadır. Araştırma sonuçları göstermektedir ki; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, soru sorma becerilerinin, Bloom taksonomisinin "bilgi ve kavrama" basamaklarında gelişmiş olduğu, ancak öğrenilen bilginin kullanılmasını ve üst düzey düşünmeyi içeren "uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme" basamaklarında, bu tür becerilerinin daha alt seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık ilköğretimde görevli öğretmenlerin ise Fen ve Teknoloji Öğretmen adaylarına göre daha çok uygulama analiz sentez ve değerlendirme basamaklarında soru sorma becerilerinin gelişmiş olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: bloom taksonomisi , öğretmen yetiştirme , ölçme ve değerlendirme , üst düzey becerileri ölçme ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.