AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Dilek İLHAN BEYAZTAŞ
Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Günümüz dünyasında bilim ve teknoloji hızlı gelişmekte bu da beraberinde bilimsel bir eğitimin geliştirilmesinin önemini artırmaktadır (Gödek, 2004, S. 2). Bu amaçla, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün toplumlar sürekli bir şekilde fen ve teknoloji eğitimini yaygınlaştırmak ve kalitesini daha da arttırma uğraşı içerisindedirler.

Günümüzde toplum ve çevre kalkınmasının temeli, ilk kez ilköğretim çağında Fen ve Teknoloji dersleri ile atılmaktadır(Maskan ve diğ., 2007, s. 22). Eğitim sisteminin öğretmen merkezli uygulamalardan öğrenci merkezli uygulamalara kaydığı göz önünde tutulursa Fen ve Teknoloji ders kitaplarının içeriğinin de bu anlayışla oluşturulması gerekmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi toplumunun gereklerini yerine getirecek çağdaş, güncel, düşünmeye sevk eden, bilgiye ulaşma yollarını öğreten bilgi ve yönergelerle donatılmış olması gerekir. Ayrıca her ünite sonunda bu hedeflere uygun ölçme ve değerlendirme sorularına yer verilmesi gerekir.

Chuska’ya göre soru sormak öğretmek için temeldir. Çünkü soru sormak etkili öğretimin üç temel öğesini kapsar. Bunlar; Bilgiyi destekleme yönü, önceki bilgilerle sonraki öğrenmeler arasındaki ilişkiyi kurmada yardımcı olma yönü ve öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumların üstesinden gelmede kullanacakları bilgileri içeren daha üst düzey öğrenmelere taşıyabilme yönüdür (Chuska, 1995, s. 7., Akt. Jensen ve diğ., 2000, s.306).
Öğrenme başarılarını ölçmeye yönelik hazırlanmış sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri farklı düşünme seviyelerini ölçebilmesidir. Bunu gerçekleştirmek amacına yönelik belli bir sistematik ve sınıflandırma içinde soruların hazırlanması gerekir. Bu sınıflamalardan biri olan Eğitim Hedefleri Taksonomisi (The Taxonomy Of Educatıonal Objectıves) eğitimin bir sonucu olarak öğrenmelerini beklediğimiz yada umduğumuz durumları sınıflamak için kullanılan bir çerçevedir (Krathwohl, 2002, s. 212).

1956 yılında sunulan orijinal bloom taksonomisi 45 yıl sonra Anderson ve diğerleri tarafından hem eğitimcilerin orjinal taksonomiye dikkatlerini çekmek hemde yeni bilgi ve düşünüşleri bu çerçeve içerisine yerleştirmek amacıyla revize edilmiştir. Bu taksonomide “Revize Edilmiş Taksonomi” olarak ifade edilmiştir (Anderson et al, 2001, s. xxı-xxıı).

Revize Edilmiş Taksonomi iki boyuttan oluşmaktadır. Bilişsel süreç boyutu altı kategoriden oluşmaktadır: Hatırlama, Anlama, Uygulama, Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma’dır. Bilgi boyutu ise dört kategoriden oluşmaktadır: Olgusal bilgi, Kavramsal bilgi, İşlemsel bilgi, Üstbilişsel bilgi’dir. Bu kategoriler somuttan soyuta doğru sıralanmıştır (Anderson et al, 2001, s. 5).

Ülkemizde MEB bağlı Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 118 sayılı kararlarıyla Yeni Fen ve Teknoloji (4 ve 5. sınıf ) dersi öğretim programları 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Bu bağlamda Fen ve Teknoloji öğretim programı ders kitaplarının programın felsefesini, programda temel alınan öğrenme, öğretme ve değerlendirme anlayışlarını göz önüne alarak hazırlanması önerilmiştir. Programın temelini oluşturan yapılandırmacı yaklaşıma göre ölçmenin hedefi öğrencinin sahip olduğu bilgiyi ölçmek değil, bilimsel süreç becerilerini ne ölçüde kullanabildiğini ve bilgi düzeyinin altında yatan nedenleri belirlemektir. Başka bir ifadeyle, sorular öğrencinin bilgiyi oluşturma biçim ve nedenlerine odaklanır(Kabapınar, 2005, s.236, 238).
Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18/07/2005 tarih ve 251 sayılı kararıyla 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiş ve okullara bedava olarak dağıtılan İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabında ünite sonlarında bulunan 162 soru Revize Edilmiş Taksonomisine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgular Tablo 1 de gösterilmiştir:

Tablo 1: 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre f ve % Dağılımı
Bilgi

Boyutu Bilişsel Süreç Boyutu
1.Hatırlama 2.Anlama 3.Uygulama 4.Çözümleme 5.Değerlendirme 6.Yaratma
f % F % f % f % f % f %
A.Olgusal B. 94 58,02 28 17,28 1 0,61
B.Kavramsal B. 36 22,22 3 1,85
C.İşlemsel B.
D.Üstbilişsel B.

İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre dağılımı incelendiğinde A1 basamağında ki soruların dağılım içinde en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir (58,02). Bilişsel Süreç Boyutu değerlendirildiğinde Çözümleme, Değerlendirme, Yaratma basamaklarında Bilgi Boyutunda ise İşlemsel Bilgi ve Üstbilişsel Bilgi basamaklarında hiç soru sorulmadığı tespit edilmiştir.

Sonuçta bu verilerden hareketle, İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının daha çok bilgi merkezli sorular sordukları anlaşılmaktadır. Bu da 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programın da Yapılandırmacı yaklaşım temelinde belirtilen eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme, yaşam boyu öğrenen bireyler olma ve dünya hakkında merak duygusunu sürdürme gibi amaçlarla uyuşmadığı göstermektedir.Anahtar Sözcükler: bloom taksonomisi , fen ve teknoloji , soru ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.