AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programıyla İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Abdurrahman KILIÇ
Düzce Üniversitesi

Filiz Evran ACAR
Düzce Üniversitesi

Aslıhan KUYUMCU
Düzce Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Öncelikle kalkınmakta olan ülkelerde, yalnızca teknolojik gelişmenin ve ilerlemenin toplumsal kalkınmayı sağlayamadığı gerçeği kesinlikle ve açıklıkla belirlenmiştir. Böylece toplumsal kalkınmada, ülke kalkınmasında insan faktörü ve insanlar arası ilişkiler düzeni, toplumsal değerler ve değer hükümleri gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak, okullarda ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere Sosyal Bilimler disiplinlerine dayalı dersler programlarda daha ciddi bir öğretim görünümü içine girmiştir. Okul programlarında Sosyal Bilimler öğretimi, Sosyal Bilimler disiplinlerine paralel dersler olarak yer aldığı gibi Sosyal Bilgiler olarak da yer almaktadır (Özoğlu, 1985:4,5).

Sosyal Bilgiler eğitimin genel olarak hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Öğrencilerde bilgi, beceri ve değer gelişimini, kişiliğin oluşumunu hızlandırmaktadır. İyi bir sosyal bilgiler öğretimi ilköğretim çağındaki çocukların eleştirel, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Gelecekle ilgili kararları almalarına yardım eder.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren yapılandırmacı eğitim yaklaşımını ülke genelindeki tüm ilköğretim okullarında uygulama kararı almıştır. Yeni yapılandırmacı eğitim programları hazırlanmış ve 2004–2005 eğitim öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu öğretmenlerine düzenlenen seminerlerle tanıtılmıştır (Çınar ve diğerleri, 2006; Çardak ve diğerleri, 2007).

Programda, öğretmen ve öğrencinin rolleri, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirme uygulamalarında önemli değişiklikleri içermektedir. Bu özelliklerinden bazıları; öğrenci merkezli bir anlayış çerçevesinde araştırma yapabilen, girişken, yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünebilen, problem çözebilen, hazır bilgiyi alma yerine bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen, bilgiyi oluşturabilen, yaparak-yaşayarak, deneyerek öğrenebilen bireyler yetiştirme, temel bir eğitimden sonra, farklılıklara uygun eğitim sağlama şeklinde sayılabilir.

Program geliştirme sürecinin bir parçası da programın değerlendirilmesidir. Bu yeni programla ilgili olarak pek çok eleştiriler yapılmış, kongreler düzenlenmiş, bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu beklenen bir durumdur. Alan yazına bakıldığında program değerlendirmeyle ilgili birçok modelin oluşturulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan yeni ilköğretim programlarından Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler programlarıyla ilgili yapılan bilimsel araştırmaların değerlendirilmesidir. Yapılan araştırmalarda, programın nasıl bir araştırma içeriği ile değerlendirmeye tabi tutulduğu incelenmiştir.

Bu araştırmada; olgu veya olgular hakkında bilgi içeren ve yazılı materyallerin analizini kapsayan nitel araştırma yöntemlerinden “doküman inceleme” yöntemi kullanılmıştır.

Bu çalışmada; öncelikle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler programıyla ilgili alan yazında yer alan makale ve bildiriler taranmıştır. 2004-2009 yılları arasında yayınlanmış olan bildiri ve makalelerden ulaşılanlar arasından amaca uygun olanlar seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir.

İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların (makale, bildiri) tam metinleri temin edilmiş ve bunlar üzerinde doküman analizi yapılmıştır. Analiz işlemi yapılmadan önce araştırmacılar, öncelikle inceleme kategorilerini belirlemiştir.

Araştırmacılar araştırma metinleri üzerinde bağımsız olarak inceleme ve analiz yaparak veri güvenirliği ve geçerliğini sağlamaya dikkat etmişlerdir.

Dokümanlar üzerinde yapılan analiz sonucunda; çalışmanın türü, yazar özellikleri, kapsamı, amacı, anahtar kavramları, evren ve örneklem bilgileri, yöntem, veri toplama ve analiz işlemleri, ulaşılan bulgular ve sonuçlar başlıkları altında ana kategoriler oluşturulmuştur. Belirlenen kategorilere ait bulgular sunularak, sonuç ve önerilere ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: ilköğretim , hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programı , değerlendirme , hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programıyla ilgili araştırmalar ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.