AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Programlarında Yer Alan Sinektik Tekniği Uygulamasının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Ömer Cem KARACAOĞLU

Fatih AYGÖREN
Bildiri Özeti:
İlköğretim programlarında konuya, sınıfın yapısına ve olanaklarına göre uygulanabilecek alternatif tekniklerden biri olarak ele alınan sinektik tekniği W. J. Gordon tarafından ortaya atılmıştır. Kelime olarak “sinektik” zıt unsurları birlikte yazma anlamına gelen yunanca “synecticos” kelimesinden gelmektedir (Hota, 2000: s 256). Gordon tarafından sinektik kavramı da “alışılmadık” ifadesine karşılık gelen bir terim olarak kullanılmaktadır. Sinektik tekniğinin temel ilkesi alışılmadık, yabancı kavramları alışıldık/tanıdık hale getirmek ya da alışıldık/tanıdık olanları yabancı/alışılmadık hale getirmektir. Beyin fırtınasına benzeyen bu uygulama eğitim öğretim sürecinde genel olarak yaratıcılığa ve fantastik hikâyelere ya da diyaloglara olanak tanıyan bir etkinlik olarak kullanılabilmektedir (Marty, 2007; Thierauf & Hoctor, 2006).
Öğrenme ortamında yer verilen sinektik tekniğine dayalı etkinlikler genel olarak öğrencilerin kendi analojilerini üretmeleri ve zıtlıkların benzerliklerini görmeleri ile başlar. Örneğin öğrencilere “Aşk hangi şehre benzer?” sorusu yöneltilir. Bu soruya öğrenciler “Aşk İstanbul’a benzer, ikisi de karmaşık ve heyecan vericidir.” gibi yaratıcılığa dayalı farklı cevaplar verebilir. Böylece öğrencilerin yaratıcılığı tetiklenmiş olur. Öğrenciler mutluluğun nasıl ateş gibi olduğundan, özgürlüğün zincirler gibi ya da erozyonun hırsız gibi olduğundan söz edebilirler. Örnek bir diğer uygulama olarak, emparyalizm konusu işlenirken öğrencilere “Hangi hayvan emparyalizme benzer?” sorusu yöneltilebilir (Starko, 2005).

Araştırmanın amacı, ilköğretim programlarında yer alan sinektik tekniği uygulamasını sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Çalışma genel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırma sürecinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun güvenirlik ve geçerliğinde uzman görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma sonucu elde edilen nitel veriler üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi araştırmacılar tarafından sırasıyla verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve son aşama olarak bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde yapılmıştır. Buna göre kodlama ve temalaştırma süreci sonunda “sinektik tekniğinin öğrenci davranışları açısından etkileri”, “öğretmen açısından sinektik tekniği” ve “öğretmenlerin uygulama süreci için önerileri” olmak üzere üç tema oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına dayalı olarak sinektik tekniğinin kolay, kullanılabilir, etkin katılımı sağlayan ve yaratıcılığı geliştiren bir teknik olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte tekniğin uygulama sürecinde öğrencileri cesaretlendirme, pekiştireç kullanma ve öğrenciyi yargılamama gibi öğretmen davranışlarının önemli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: sinektik tekniği , yaratıcılık , etkin katılım , ilköğretim programları ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.