AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Türkçe Dersi Öğretim Programında Kendini İfade Etme Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Nuriye SEMERCİ
Fırat Üniversitesi

Burcu DUMAN
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Yapılandırmacı yaklaşım, diğer bütün 2004 ilköğretim programlarında olduğu gibi Türkçe dersi öğretim programında da kendini çeşitli biçimlerde göstermektedir. Yapılandırmacı yaklaşımın Türkçe dersi öğretim programında etkili olduğu bölümlerden biri de öğrenme öğretme sürecidir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre Türkçe dersi öğrenme öğretme süreçlerinde, çalışmalar beş aşama halinde gerçekleşmektedir. Bu aşamalar; ön bilgilerin harekete geçirilmesi, yeni bilgilerin anlaşılması, bilginin yapılandırılması, bilginin uygulanması ve bilginin değerlendirilmesi aşamalarıdır. Türkçe öğretiminde az önce sıralanan çalışmalarla örtüşen biçimde, öğrenme öğretme süreçleri yine beş genel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşaması, kendi içinde ‘ön hazırlık’ ve ‘zihinsel hazırlık’ bölümlerini içermektedir. İkinci aşama olan anlama aşamasında, ‘görsel okuma, dinleme ve okuma’ , ‘ metni inceleme’, ‘söz varlığını geliştirme’ bölümleri vardır. Üçüncü aşama olan metin aracılığı ile öğrenmede, ‘günlük hayatla ilişkilendirme’ ve ‘diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirme’ ve ‘araştırma’ vardır. ‘zihinsel hazırlık’, ‘ Kuralları uygulama’, ‘ Konuşma, yazma ve görsel sunu’ ve ‘söz varlığını kullanma’ boyutları ise dördüncü aşama olan kendini ifade etme ile ilgilidir. Son aşama ise ölçme ve değerlendirme boyutudur. Bu kadar ayrıntılı planlanan öğrenme öğretme süreci, dil becerilerini geliştirmek, hayat boyu öğrenmeyi sürdürmede önemli görülmektedir. Türkçe öğretim programındaki kazanımların dengeli bir şekilde kazandırılması ve programın uygulanmasında hiçbir kazanımın eksik bırakılmaması için, tüm kazanımların öğrenme öğretme süreçlerine göre dağılımı yapılmıştır. Yapılan dağılımda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanına ait kazanımlar örtüşmektedir. Bu dağılımın yapılmasındaki amaç, Türkçe dersi öğretim programının sistemli bir biçimde uygulamaya yansıtılmak istenmesidir.
Türkçe dersi öğretim programının sistemli bir biçimde uygulanmasıyla ilgili en önemli gösterge kazanımların gerçekleşme düzeyidir. Bu kazanımların mevcut öğrenme öğretme süreçlerine göre incelenmesi ise Türkçe öğretim programında ayrıntılarıyla üzerinde durulan öğretme öğrenme süreçlerinin etkililiği hakkında aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada öğrenme öğretme süreçlerinden biri olan “kendini ifade etme” becerilerine ilişkin kazanımların gerçekleşme düzeyi konu edilmiştir. Araştırmada ayrıca, 1-5. sınıfların tümünde “kendini ifade etme” becerisine ilişkin ortak kazanımların analiz edilmesiyle, sınıf düzeyleri boyutunda mevcut kazanımlar arasında farklılığın oluşup oluşmadığı test edilmiştir. Araştırmanın genel amacı; Türkçe dersi öğretim programındaki “kendini ifade etme” kazanımlarının gerçekleşme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir.

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2009- 2010 Eğitim Öğretim yılında Elazığ il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Araştırmanın örneklemi ise Elazığ İl merkezlerinde görev yapan 306 sınıf öğretmenidir.
Araştırma verileri, ‘İlköğretim Türkçe Dersi I. Kademedeki Öğrenme Öğretme Süreçlerine Göre Yer Alan Ortak Kazanımlara(1-5) İlişkin Öğretmen Görüşleri’ni belirlemeye yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket aracılığı ile toplanmıştır. Anket hazırlanırken öncelikle, Türkçe öğretim programındaki tüm kazanımlar incelenerek, tüm sınıf düzeylerinde ortak olan kazanımlar belirlenmiştir. Ortak olan bu kazanımların öğrenme- öğretme sürecine göre dağılımı göz önüne alınarak, kendini ifade etme süreci boyutunda yer alan kazanımlar seçilmiştir. Seçilen kazanımlar K1, K2, K3,..şeklinde numaralandırılarak anket maddeleri elde edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve ki kare istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri, kendini ifade etme kazanımlarının çoğunluğunun gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Ancak bazı konuşma, yazma ve görsel sunu kazanımlarında güçlükler yaşandığı ortaya çıkmıştır. Genel olarak kazanımların kazanılma düzeyinin sınıf seviyesine bağlı olarak yükseldiği görülmüştür. 1. sınıf düzeyinde hiç gerçekleştirilemeyen kazanımlar tespit edilmiştir. Kendini ifade etme, yapılandırmacı öğrenme sürecinde hazırlık ve anlama aşamalarından sonra gelmektedir. Bu nedenle, hazırlık ve anlama aşamalarının öğretmenler tarafından yapılandırmacı yaklaşıma göre ele alınması, bir sonraki adım olan kendini ifade etme becerilerinin daha rahat kazanılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: türkçe dersi , öğretim programı , kazanım ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.