AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Korunum ile İlgili Yaptığı Etkinlikler
Mehmet YILDIZLAR

Baki YAZICIOĞLU
Bildiri Özeti:
ÇALIŞMANIN AMACI VE PROBLEM CÜMLESİ: Bu araştırmanın öğretmenlere öğrencilerin korunum ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemede rehberlik edeceği düşünülmektedir. Ayrıca daha etkili öğrenmeyi sağlayacağı bilgiler sunacağı düşülmektedir. Bu bilgiler dahilinde öğretmenler korunum ile ilgili hazırbulunuşluk düzeyini belirlerken daha etkin etkinlikler düzenleyecekler ve bu etkinliklerden öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirleyince korunum kavramını kazandırmak için gerekli etkinlikleri düzenleyerek öğrencilere korunumu kazandırma yoluna gideceklerdir.

Bu nedenle araştırma, Şanlıurfa il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin korunum ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptıkları etkinlikleri araştırmak ve bulgular doğrultusunda öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, İlköğretim I. sınıf öğrencilerinin korunum ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik sınıf öğretmenlerinin yaptığı etkinlikler nelerdir? probleminin çözümüne yönelik aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri, öğrencilerin;

1. Sayı korunumu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlikler nelerdir?

2. Uzunluk korunumunu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlikler nelerdir?

3. Alan korunumunu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlikler nelerdir?

4. Kütle korunumunu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlikler nelerdir?

5. Hacim korunumunu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlikler nelerdir?

YÖNTEM: Araştırmanın evreni 2007- 2008 yılı Şanlıurfa il merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan birinci sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan okullar ve sınıf öğretmenleri amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa il merkezindeki 30 ilköğretim okulunda görev yapan 209 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.

Veriler 209 öğretmene anket uygulanarak ve aynı gruptan amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen 7 sınıf öğretmeniyle 5 sorudan oluşmuş yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen cronbach alpha güvenirlik katsayısı ?= .97 ve test – tekrar test güvenirliği ? = .96 olan 44 maddelik “İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Korunum ile İlgili Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yaptığı Etkinlikler Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile ilgili olarak da ek kontrol soruları olarak görüşme kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde, araştırmanın amacı doğrultusunda yüzde dökümleriyle ve tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır.

BULGULAR: On maddeden oluşan ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin uzunluk korunumu ile İlgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinliklerde yüzde ve frekansların “Oldukça” seçeneği içine denk düştüğü, on maddeden oluşan ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin alan korunumu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinliklerde yüzde ve frekansların “Bazen” seçeneği içine denk düştüğü, sekiz maddeden oluşan ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin kütle korunumu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinliklerde yüzde ve frekansların “Bazen” seçeneği içine denk düştüğü, altı maddeden oluşan ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin hacim korunumu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik yaptıklarında yüzde ve frekansların “Bazen” seçeneği içine denk düştüğü görülmektedir.

Araştırmada İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Korunum ile İlgili Hazırbulunuşluk Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yaptığı Etkinlikler Anketinin uygulanması ile elde edilen verileri desteklemek amacı ile öğretmenlerle birebir yapılan görüşme bulguları ise aşağıda sıralanmıştır:

1. Öğretmenler, korunum ile ilgili etkinlikleri tam olarak yapabilmek için sınıf mevcudunun az, araç- gerecin fazla, mekanın geniş olması ve etkinliklere öğrenci katılımın sağlanması şeklinde görüş bildirmişlerdir.

2. Öğretmenlerin ankette belirtilen korunum etkinliklerine benzer etkinlikler yaptıkları anlaşılmıştır.

3. Öğrencilerin gelişimini iyi takip eden öğretmenin tüm boyutlarla ilgili korunum etkinliği yaptığı belirlenmiştir.

4. Görüşme yapılan tüm öğretmenlerin sayı, uzunluk ve kütle etkinlikleri yaptığı belirlenmiştir.

5. Alan ve hacim korunumu etkinliklerini yapmayan öğretmenlerin alan ve hacim korunumunun müfredatta yer
almadığını belirttikleri ve bu sebepten dolayı bu boyutlarla ilgili etkinlik yapmadıkları anlaşılmıştır.

6. Alan ve hacim korunumu etkinliklerini yapan öğretmenler ise bu etkinlikleri öğrencilerinin gelişim düzeylerinin iyi olmasından dolayı yaptıklarını belirtmişlerdir.

SONUÇ: Araştırmanın sonucunda; Sayı ve uzunluk korunumu boyutundaki etkinliklerde öğretmenlerin çoğunluğunun “Oldukça” seçeneğini seçtikleri , alan, kütle ve hacim korunumu boyutundaki etkinliklerde öğretmenlerin çoğunluğunun “Bazen” seçeneğini seçtikleri saptanmıştır. Yine elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğunun sayı korunumu boyutundaki on olası etkinliği , yine öğretmenlerin çoğunluğunun uzunluk korunumu boyutundaki on olası etkinliği yaptığı, alan korunumu boyutundaki on olası etkinliği bazen yaptıkları, öğretmenlerin çoğunluğunun kütle korunumu boyutundaki sekiz olası etkinliği yapmadıkları , öğretmenlerin çoğunluğunun hacim korunumu boyutundaki sekiz olası etkinliği yapmadıkları söylenebilir. 


Anahtar Sözcükler: sınıf öğretmeni , korunum , sayı , uzunluk , alan , kütle , hacim , hazırbulunuşluk. ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Korunum ile İlgili Yaptığı Etkinlikler
Mehmet YILDIZLAR

Baki YAZICIOGLU
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.