AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
Harun BERTİZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi: Bu araştırmada öğretmen adaylarının fen ve teknoloji eğitiminde drama etkinlikleri ve planı geliştirme sürecinde hangi konuları dramaya daha uygun bulduklarını saptamak ve bu konudaki eğilimlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu anlamda drama yönteminin temel yapısı göz önünde bulundurularak, fen ve teknoloji eğitiminde yer alan hangi konuların yapısına daha çok uygun olduğu tartışmaya açılmaktadır.

Yöntem: Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 33 (9 Erkek, 24 Kız) öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya ait uygulama bir ders dönemini kapsamış ve 12 hafta sürmüştür. Uygulamalar öncesinde araştırmacı tarafından her bir haftaya yönelik bir drama ders planı geliştirilmiş ve bazı çevre konuları ele alınarak her hafta dramanın temel yapısının nasıl olduğu araştırma grubuna uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Böylelikle uygulama sürecinde öğretmen adaylarının dramanın genel olarak nasıl bir yöntem olduğu, hangi aşamalardan oluştuğu ve temel yapısının nasıl olduğunu deneyimlemeleri sağlanmıştır. Uygulamalar sırasında öğretmen adaylarından fen ve teknoloji öğretimi müfredat programından bir konu belirleyip bu konunun kazanımlarını dikkate alarak bir drama ders planı geliştirmeleri istenmiştir. Öğretmen adayları belirlenen fen konularında drama etkinliği ve planı geliştirme sürecinde geri dönütler verilerek desteklenmişlerdir.

Araştırmada veri toplama tekniği olarak gözlem, görüşme ve yazılı dokumanlar kullanılmıştır. Uygulamalar sonunda rasgele seçilen 12 öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır. Görüşme için yarı yapılandırılmış bir görüşme protokolü hazırlanmıştır. Görüşme protokolünün hazırlanmasında araştırmacı dışında bir dil uzmanı ve iki ölçme ve değerlendirme uzmanı olmak üzere üç uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler bir ses kayıt cihazı kullanılarak yapılmıştır.

Görüşmelerden elde edilen data betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bunun için öncelikle görüşme kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak deşifre edilmiştir. Sonrasında bu kayıtlar araştırmacı tarafından okunarak belirli kodlar ve kategoriler oluşturulmuştur. Bu kayıtlar araştırmacı dışında iki uzman tarafından daha okunarak bağımsız kodlar oluşturulmuş ve oluşturulan bu kodlar karşılaştırılarak görüş birliğine varılmış ve veri analizi güvenirliği sağlanmıştır.

Bulgular: Araştırma bulguları öğretmen adaylarının genel olarak drama etkinlikleri için daha yüzeysel ve toplumsal konuları ele aldıklarını göstermektedir. Fen ve teknoloji derslerinde yer alan daha teknik ve detay konuları drama ile ele almaktan kaçındıkları ya da zorlandıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri plan ve yapılan görüşme analizlerinin de bu sonucu desteklediği görülmektedir.

Sonuç: Sonuç olarak öğretmen adaylarının fen ve teknoloji derslerinde dramayı daha çok yüzeysel konularda kullandıkları görülmüştür. Genel olarak dramanın fen ve teknoloji programında yer alan her konuda kullanımı ile ilgili olarak ise çekimser davrandıkları ve bu konuda tereddüt ettikleri söylenebilir. Ayrıca fen ve teknoloji öğretmen adaylarının belirledikleri fen konusunda, derinliği olan bir drama planı hazırlarken zaman zaman zorlanmaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
Harun BERTIZ
Abant Izzet Baysal University
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.