AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Rize İli Örneği)
Oktay UÇAK
Bildiri Özeti:
Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi: Bu araştırmanın amacı, taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin yönetici, öğretmen ve bu kapsamda öğrenim gören öğrencilerin görüşlerini ortaya koyup, analiz edip, yorumlayarak çözüm önerilerinde bulunmaktır. Rize İl genelinde taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?

Yöntem: YÖNTEM

Araştırmanın Modeli: Bu araştırma tarama modelindedir. Rize ilinde taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, anket kullanılmıştır.

Evren: Bu araştırmanın evrenini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Rize İli’nde taşımalı ilköğretim uygulaması yapan okulların yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenim gören öğrencileri oluşturmaktadır.

Örneklem: Araştırmanın örneklemini ise, Rize İl genelindeki merkez ilçe ile birlikte bütün ilçelerden seçilen ve taşımalı ilköğretim kapsamına giren birer okulun tüm yöneticileri, öğretmenleri ve ikinci kademedeki taşımalı öğrencileri oluşturmuştur.

Veri Toplama Araçları: Bu araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu anket Ayşe UÇAK’ın “İlköğretimde Taşımalı Eğitim Üzerine Bir Araştırma (Van İli – Merkez Örneği)” adlı tezsiz yüksek lisans dönem projesinden alınmıştır.Anket uygulaması, dönüş hızını artırmak amacıyla tüm denek gruplarına araştırmacı tarafından elden ulaştırılmıştır. Anketlere 24 yönetici, 204 öğretmen ve 504 öğrenci olmak üzere toplam 732 katılımcı yanıt vermiştir.

Verilerin Analizi:  Taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin sorulara verilen yanıtların yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Yüzde dağılımlarında onda birler basamağında yuvarlama yapılmıştır. Bu analizler bilgisayarda SPSS Statistics 17.0 paket programı ile yapılmıştır.

BULGULAR, YORUMLAR VE TARTIŞMA: Anket sonuçlarına göre, anket uygulanan katılımcıların çoğunluğu taşımalı ilköğretim uygulamasından memnun olduklarını, bu uygulama ile sekiz yıllık zorunlu eğitimin yaygınlaştırılmasında ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının azaltılmasında etkili olduğu görüşündedirler.Ayrıca katılımcı grupları, taşımalı ilköğretim uygulamasının taşımalı öğrencilerin başarısının artmasında ve sosyalleşmeleri açısından etkili olduğunu düşünmektedirler.

Bununla birlikte, taşımalı ilköğretim uygulaması nedeniyle; merkez okulların fiziki kapasite yeterliliğinde sıkıntıların vardır, öğretmen gereksinimi ortaya çıkmıştır. Servis şoförlerinin eğitimsiz oldukları belirlenmiş, servis şoförlerinden öğrencilerin şikayetçi otdukları tespit edilmiştir.

SONUÇ: Yapılan araştırma sonucunda, eğitim sisteminde önemli yer tutan taşımalı ilköğretim uygulaması konusunda ilgili illerin ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin daha ayrıntılı ve düzenli bir şekilde istatistikî veriler elde etmesi ve bunları değerlendirmesi, taşıma merkezi olan okulların derslik, donanım ve öğretmen gereksinimlerinin karşılanması, taşıyıcı servis şoförlerinin eğitilmesi, taşımalı öğrencilerin öğle yemeği kalitesinin artırılması, yol şartlarının taşımaya uygun hale getirilmesi, taşınan öğrencilerin okula uyumları konusunda okulda bir rehberlik servisinin oluşturulması ve uygulamanın daha sık gözetim ve denetim altında tutulması gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1- Taşımalı ilköğretimin uygulanacağı merkez okullarda standartlara uygun yemekhaneler olmalıdır.

2- Taşımalı kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yolları onarılmalıdır.

3- Taşımalı öğrencilerin okullara uyumlarını sağlamak amacıyla okullarda bu öğrencilere özel rehberlik hizmeti de verilmelidir.

4- Taşıma merkezi olan okulların derslik, donanım, öğretmen vb. gereksinimleri karşılanmalıdır.

5- Taşımalı ilköğretim uygulamaları ile ilgili olarak okul yönetiminin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri alınmalıdır.

6- Taşıma araçlarına öğrenciler dışında kişilerin alınması kesinlikle engellenmelidir.

7- Taşıma araçları yeterli büyüklükte ve teknik özelliklerle donatılmış olmalıdır.

8- Taşımalı öğrenciler öğle tatilinde yemek yerken başlarında bir öğretmen görevlendirilmeli ve bu öğrenciler başıboş bırakılmamalıdır.

9- Taşımalı ilköğretime daha fazla ödenek ayrılarak, öğrencilere sunulan hizmetin kalitesi yükseltilmelidir.

10- Taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki okulların araç- gereçleri ile mal varlıkları merkez
okullara devredilmelidir.

11- Ulusal bayramların taşınan köy okullarında kutlanamaması nedeniyle, öğrenci velilerinin merkez okullardaki ulusal bayram törenlerine katılımlarının sağlanması yönünde gerekli önlemler alınmalıdır.

12- Taşıma kapsamına alınan yerleşim birimi ile taşıma merkezi olan okul arasındaki uzaklık çok fazla olmamalıdır.

13- Taşımalı ilköğretim uygulaması kesinlikle devam etmelidir.

14- Bu araştırma, Rize İli geneli ile sınırlıdır. Taşımalı ilköğretim uygulamasında sunulan hizmet kalitesinin artırılabilmesi için benzer araştırmalar daha çok sayıda yapılmalıdır.

15- Taşımalı ilköğretimin öğrenci başarısına etkisi ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır.

16- Taşımalı ilköğretim uygulamasında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin doyumları ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır.

17- Konu ile ilgili nitel çalışmalar yapılmalıdır.


Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Rize İli Örneği)
Oktay UCAK
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.