AnasayfaSempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Gerçek Yaşam Senaryolarıyla Desteklenmiş Tam Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Antalya Koleji Örneği
Hünkar KORKMAZ

Yeşim YILMAZ

Ayşegül KOCAYUSUF
Bildiri Özeti:
Matematik dersleri birçok öğrenci tarafından anlaşılması zor, yaşamla ilişkisi olmayan soyut bir ders olarak algılanmaktadır(Katrancı, 2009). Son yıllarda matematik reformu çabaları içerisinde ve öğretim programlarında, öğrencilere matematiksel bilginin soyut ezbere dayalı formül ve kavramlarla değil kendi yaşantıları ile direkt ilişkili olarak öğretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (MEB, 2005; Villa, Thousand, & Nevin, 2008; Hull, Balka, & Miles, 2009).

İlköğretim, matematiksel düşünme becerilerinin ve bilgisinin kazandırıldığı ilk aşamadır. Matematik bir disiplin alanı olarak bütün öğretim kademlerinde okutulan zorunlu bir derstir. Günümüz bireylerinin yaşamın her safhasını etkileyen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmeleri için temel matematik eğitiminden geçmelerinin gerekliliği açıkça görülmektedir. Matematik dersi kendi içerisinde aşamalı olarak düzenlenmiş biri diğerinin önkoşulu olan konu ve kavramlardan oluşmaktadır.

Bu bağlamda, öğrencilerin eksik oldukları ya da öğrenemedikleri bir alt konuyu tamamlamadan bir üst öğrenme ünitesine geçmeleri durumunda üst düzey öğrenme yaşantılarını kazanmaları çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bloom’a göre eğitimin temel amacı başarının en yüksek düzeyde ve herkes için yakalanması olmalıdır. Ayrıca eğitime çok fazla önem veren ve uzun süre bireylerin okulda devamını isteyen toplumlar eğitimi birey için çekici ve anlamlı bir duruma getirmekle yükümlüdürler (Bloom, 1998). Bloom’un yaptığı çalışmalar göstermiştir ki öğrencilerin okul başarısını etkileyen faktörler değiştirilebilir ve kontrol edilebilirdir. Bu yönteme göre başarıyı açıklayan üç temel değişkenken bulunmaktadır. Bunlar;

1. Öğrencinin bir konuyu öğrenebilmesi için gerek duyabileceği, ön koşul bilgi ve becerilerini içeren bilişsel giriş davranışları,

2. Öğrencinin öğrenme ortamındaki bütün varlıklara (öğretmen, okul, öğrencinin kendisi, arkadaşları, öğrenilecek konu, öğrenme süreci gibi) yönelik duyduğu düşünce ve ilgiyi içeren duyuşsal giriş özellikleri

3. Öğrenim sürecinin örencinin kişiliği ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile ilgili olan öğretimin kalitesidir (Fidan, 1986).

Tam öğrenme stratejisi bu değişkenleri kullanarak sınıf içindeki ders başarısını yükseltmeyi amaç edinmiştir.Tam öğrenme modelinin değişkenlerine ilişkin yapılan açıklamalar, istendik davranışları yüksek verimle ve belli yetkinlik düzeyinde kazandırma görevini üstlenen okullar da uygulanma gereğini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalardan büyük bir bölümü özellikle düşük düzeyde yetenekli öğrencilerin belli bir öğrenme düzeyine ulaşmasında tam öğrenme stratejisinin etkili olduğunu göstermektedir (Senemoğlu, 1987).

UMI ve YÖK tez katalogu ile ULAKBİM veri tabanı incelendiğinde tam öğrenme stratejisinin en fazla matematik ve Türkçe derslerinde uygulandığı gözlemlenmiştir. Fakat bu çalışmayı alanda yapılan diğer çalışmalardan ayıran en önemli özellik yeni matematik dersi öğretim programlarında vurgulanan “matematik okuryazarlığı” ile “herkes için matematik “ kavramlarına odaklanarak tam öğrenme stratejisinin gerçek yaşam senaryoları desteklendiği bir çalışma olmasıdır.

Yukarıda açıklanan matematiksel dersinin genel ve öğretimsel özelliklerinden yola çıkarak tasarlanan bu çalışmanın amacı, gerçek yaşam senaryolarıyla desteklenmiş tam öğrenme stratejisinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışma tek grup ön test-sontest deneysel desen kullanılarak Antalya Koleji özel ilköğretim okulunda 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden 367 öğrenci üzerinde 2009 - 2010 öğretim yılında yürütülmüştür.

Bu çalışmada Antalya Koleji özel ilköğretim Okulunun seçilme nedeni 2009-2010 öğretim yılından itibaren bu okulda gerçek yaşam senaryolarıyla desteklenmiş tam öğrenme stratejisi kullanılarak matematik eğitimi çalışmaları yürütülmektedir. Okulun tüm öğrencilere bu yaklaşımla yetiştirildikleri için çalışmada deney ve kontrol grubu kullanılmamıştır. Çalışmada, bilişsel öğrenme ürünleri akademik başarı, duyuşsal öğrenme ürünleri ise akademik benlik tasarımı, okul motivasyonu ve imajları ile değerlendirilmiştir.

Akademik başarı ile ilgili veriler “Akademik Başarı Testi”, akademik benlik tasarımı ile ilgili veriler “Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği”, okul motivasyonu ile ilgili veriler “Okul Motivasyonu Ölçeği” ve imajlar ile ilgili veriler ise “Bir matematikçi Çizelim Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılarak Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) ve Ki-kare ile yapılmıştır.

Çalışmanın ön test ve son test sonuçları analiz edildiğinde istatistiksel olarak bilişsel ve öğrenme ürünleri açısından tüm sınıf düzeylerinde sontest lehine (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Sınıf düzeyleri ve cinsiyet faktörü açısından yapılan karşılaştırmada ise ön test sonuçları açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmezken son test sonuçları açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının matematik eğitimcilerine, program geliştirme uzmanlarına, eğitim politikacılarına ve yöneticilerine, ulusal ve uluslararası eğitim literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Anahtar Sözcükler: matematik eğitimi , gerçek yaşam senaryolarıyla desteklenmiş tam öğrenme stratejisi , ilköğretim , tam öğrenme ,


Sempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Gerçek Yaşam Senaryolarıyla Desteklenmiş Tam Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Antalya Koleji Örneği
Hunkar KORKMAZ

Yesim YILMAZ

Aysegul KOCAYUSUF
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.