AnasayfaSempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitim
Zeynep Seda ÇAVUŞ

Zeynep TOPÇU
Bildiri Özeti:
Çalışmanın Amacı

Nitelikli bir eğitim ortamı, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre birlikte çalışarak ve bilgiyi anlamlandırarak öğrendikleri zaman etkili ve verimli olabilmektedir (Saracaloğlu ve diğ., 2006:242). Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde dünyasında, bilgilerin hızla yenilendiği ve değiştiği bir gerçektir. Bu noktada eğitimin amacı: öğrencilere bilgi aktarmaktan çok onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalıdır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okullarda kullanımı bu amaca hizmet etmeye uygun olabilir (Saracaloğlu ve diğ., 2006:241).

Günümüzün eğitim anlayışında yaşanan değişim ile birlikte eğitim sistemlerindeki öğretmen merkezli anlayıştan öğrenci merkezli anlayışa doğru yaşanan geçişin de etkisiyle önemi artan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarından biri olan Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımı özellikle son 20 yılda bu alanda tanınmış Lilian Katz ve Sylvia Chard ‘ın çalışmalarından dolayı önemli bir ilgi görmesine rağmen proje tabanlı öğrenme fikri yeni değildir (Çiftçi ve Sünbül, 2005:1). Bu çalışmada amaç Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin tarihsel gelişimini incelemek, okul öncesi eğitimdeki yeri ve önemi hakkında bilgi toplamak, geleneksel eğitim programı ile karşılaştırmaktır.

Problem Cümlesi: Proje Tabanlı Eğitim Programının tarihsel gelişimi nasıldır ve okul öncesi eğitimdeki, yeri ve önemi nedir?

Alt problemler;

1. Proje Tabanlı Eğitim Programının dayandığı felsefeler nelerdir?

2. Proje Tabanlı Eğitim Programının tarihsel gelişimi nedir?

3. Proje Tabanlı Eğitim Programının Geleneksel Eğitim Programından farkı nedir?

4. Proje Tabanlı Eğitim Programının Okul Öncesi Eğitim Programındaki yeri ve önemi nedir?

Yöntem

Bu çalışma proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretim modelinin karşılaştırıldığı bir derlemedir. Çalışma betimsel nitelikte bir içerik analizine dayanmaktadır. Çalışmada konu ile ilgili literatür taraması yapılarak ve tüm yönleriyle Proje Tabanlı Eğitimin ne olduğu, tarihsel gelişimi, okul öncesi eğitim programındaki yeri hakkında bilgi verilerek, geleneksel eğitim yaklaşımı ile karşılaştırılması yapılacaktır.

Bulgular

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımın vurgulayan bir öğrenme programıdır. Katz’a göre proje çalışmaları okul öncesi eğitim programlarındaki ünite ve konuların tersine, öğrenmeye değer bir konunun sınırlanarak derinlemesine incelenmesidir. Proje çalışmalarının amacı, öğretmen tarafından ortaya atılan sorulara doğru yanıtlar aramaktan çok, konu hakkında daha fazla öğrenme olanağı sağlanmasıdır ( Kefi, 2004:16 ).

Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir. Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulurken öğretmen sorunları biçimlendirir, çocukların çözüm ve kaynak bulmalarına yardımcı olarak kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Proje sonunda bir ürün ortaya konulur ( AÇEV).

Birçok önde gelen pedagog: Friedrich Froebel, William James, G. Stanley Hall, Francis Wayland Parker, John Dewey and William Kilpatrick çocukların eğitiminde yeni bir yönelime ihtiyaç olduğunu söylemişler ve çocuk merkezli yeni bir eğitim modeli önerdiler. Yeni eğitim modelinin başlıca amacı çocuğun ihtiyaç ve ilgilerini temele almaktı. Kısaca bu modelde çocuk kendi eğitimini belirlemede etkin rol oynuyordu. ( Çiftçi ve Sünbül, 2005:5).

1836’da Almanya’da ilk anaokulunu açan eğitim reformcusu Frobel, çocukların bilgiyi hayattan ve tecrübeden alabileceklerine inanır çocukların araştırmayla ve çocuk merkezli oyunlarla yeteneklerinin güçleneceği bir çevreleri olmaları gerektiğine inanmaktadır (Çiftçi ve Sünbül, 2005:5). Dewey’e göre ise çocuklar ve gençler okulda ne kadar iyi ve mutlu yaşarlar ise yetişkinlik hayatı için o derece mükemmel hazırlanmış olurlar.

Bu nedenle eğitim öğretim etkinliklerinde çocukların ve gençlerin o andaki (yakın) ihtiyaç ve ilgileri ile amaçları daima göz önünde tutulmalıdır. Bugünkü sorunları çözmek için gösterecekleri çaba, onları ileride karşılaşacakları sorunların çözümü içinde hazırlıklı kılmaya yardım etmektedir. ( Çiftçi ve Sünbül, 2005:6).Geleneksel eğitim programlarında belli becerilerin kazanılması için konuları öğretmen yapılandırır ve bir eğitim programı oluşturur. Proje tabanlı eğitim programında ise öğretmen rehberdir, çocukları kendilerinin ilgi duydukları konulardan yola çıkmalarını sağlar ve bu konuda çok yönlü çalışmalar için ortam hazırlar.

Geleneksel öğretim ve proje çalışmaları arasındaki bir diğer fark da çocuklara olan bakış açısıdır. Geleneksel öğretimde öğretmen uzmandır ve çocuğu eksik olarak görür. Proje çalışmalarında ise çocukların gerekli yeterlilik beceriye sahip oldukları düşünülmektedir (Temel ve ark., 2004:27). Projenin ön hazırlık aşamasında öğrencinin bilgi ve isteklerine uygun olarak önce çalışılacak konu belirlenmekte daha sonra beyin fırtınası yapılarak yapılması gereken çalışmaları içeren kavram haritası hazırlanmakta daha sonra öğrenciler konuyla ilgili çalışmaya başlamaktadırlar (Saracaloğlu ve ark., 2006:5). Proje Tabanlı Öğrenme süreci şu aşamalardan oluşmaktadır.

Soru- sorun aşaması

Planlama aşaması

Programlama aşaması

Değerlendirme aşaması

Sonuç

Proje tabanlı eğitim programının tarihçesine bakıldığında köklerinin çok eskiye dayandığı görülmektedir. Günümüz eğitim anlayışında proje tabanlı eğitim programının önemi okul öncesi eğitim programınca kavranmış ve birçok eğitim kurumu tarafından uygulanmaktadır. Konu ile ilgili literatür incelemesi tamamlandığında sonuçlar detaylandırılacaktır.
Anahtar Sözcükler: proje tabanlı eğitim programı , okul öncesi eğitim , geleneksel eğitim programı ,


Sempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitim
Zeynep Seda CAVUS

Zeynep TOPCU
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.